LogoWELKOM BIJ TALENTO METISSIMO

ELK TALENT TELT

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Bestellingen Aanmelden


Sponsor worden?

ANBI

LogoLingewaard.png
   UNIVE 

B4
F
KAD
Accuraat
logoJuweela.jpg
Nieuws 2016 Nieuws 2017


AANKONDIGINGEN & RECENT NIEUWS 2019
Bijgewerkt t/m 12-05-2019

Meld ons onjuistheden, we zijn u dankbaar!

280.   Sinds 21 Februari  2019        HERSTEL OEVERPLAS BEMMEL MET o.a. IJSVOGELS EN SALAMANDERS
                                              
 DEEL 
7

Voor info scrollt u naar beneden en leest u via de groene titel-lees-balken de ontwikkelingen van de illegale kaalkap en leegroof van de Noord-oost Oever Ontzandingsplas Plakse Wei, onderdeel van Park Lingezegen binnen de bebouwde kom van Bemmel. Zie hier een website van enkele voorkomende soorten vogels in het lokaal van Open Science, waaronder de ijsvogels. http://members.chello.nl/g.wortel/tuinvogels.pdf  (meerdere foto's volgen).

22WyberZilverWyberZilverFINALE   SLOTAVOND   T.  METISSIMO
TALENTEN   OUDERS   BEGELEIDERS
Donderdag 20 juni 2019  inloop vanaf 19.00 uur
PLEISTERPLAATS    RESSEN

279.     20 Juni 2018         WELKOM!   SLOTFINALE MET PRESENTATIES JAARPROGRAMMA 2018-19
Op donderdag 20 juni vindt onze jaarlijkse finale slotavond plaats, deze keer te Pleisterplaats Ressen, Kerk en Kosterij.
Wellicht dat we een volgende keer weer in de Kinkel of elders vertoeven.

Voor de jeugdigen, hun ouders en genodigden is er deze avond een speciaal programma. 's Middags vanaf ca. half 5 start de bekende Science & Cultuur Corner en natuurlijk gaan ook de schaakborden weer mee.

- Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden en/of zijn vanaf 19.00 uur welkom in het kerkje.
- Vanaf 19.00 uur starten we met een korte introductie door teamleden van T. Metissimo. Daarna geven ca.
  8-12 jeugdige sprekers een slotpresentatie over hun research, resultaten en hun passie-power.
  Leuk, informatief en gezellig voor jong en oud.
- Daarna volgt de certificaat- en diploma uitreiking.

Kom ook en moedig ze aan, want deze jeugdigen hebben ons echt iets te vertellen.
Ze laten ons iets horen, zien en beleven.
Van harte welkom!

278.  20 juni  2019             PROGRAMMA FINALE SLOTAVOND 2019:  TO TM

FlyerFinaleAvond2019      
            'Klik'
SLOTAVOND  Talent ontwikkeling Talento Metissimo

Plaats     Pleisterplaats Ressen, Kerk en Kosterij
Datum    Donderdag 20 juni
Tijd        Vanaf 18.45 uur vrije inloop
Start       19.00 uur - 21.00 uur,  na afloop een gezellig samenzijn in de Kosterij
Extra       Science- Cultuur activiteit, schaken en versnaperingen
Leeftijd   Jong en oud
Entree     Graag iets lekkers!
Info         M: 06-255-06-566
               Mail: TalentoMetissimo@gmail.com of  info@TalentoMetissimo.com

Zie aankondiging publicatie 67 en 68 in het jaar 2018:
Finale Jaarprogramma T. Metissimo  en  Finale  slotavond T. Metissimo

Nieuwe aankondigingen volgen in het Gemeentenieuws, als het wordt geplaatst.

277.     20 Juni   2019       JAARVERSLAG 2018
Talento Metissimo is een ANBI Stichting en is wettelijk verplicht u zo goed mogelijk openheid van zaken te geven.
Het financiele jaarverslag van 2018 wordt binnenkort, na goedkeuring van onze financieel administrateur dhr. Koeman (KAD), hier op de site geplaatst. Het is ook terug te vinden onder het kopje "publicaties".
Het algemene jaarverslag dat o.a. naast documentatie is bedoeld voor gerichte fondsenwerving ligt ter inzage op t secretariaat.

276.   15 juni 2019       UITSLAG LANDELIJKE EINDTOETSEN EN EXAMENS
Informatie volgt zo spoedig mogelijk.

275.   24 mei 2019            EINDE JAARS TOETSEN 2019 BIJ T. METISSIMO
Op woensdagmiddag 29 mei, 5 juni en 12 juni vinden weer de jaarlijkse eindtoetsen plaats voor de jaarleerlingen van T. Metissimo. Alle toetsingen zijn op niveau en inclusief:
-  Minimaal de nationale eindtermen voor rekenenen en taal, (zoals bij Cito maar in een andere toetsvorm),
-  Kennis over de Science & Cultuur i.c.m. het unieke systeem der Muziek Interval Klokken met eindtermen,

Het geheel is een onderdeel voor het behalen van bijvoorbeeld:
1.  Een diploma Basiswijs of - Wijzer: groep 7 / 8 / en/of Plus,
2.  Een certificaat Basisjaar onder-, midden- of bovenbouw,
3.  Een certificaat Research Voortgezet Onderwijs onder-, midden of bovenbouw Talentontwikkeling met o.a. Science,
     Cultuur, Natuur. Een leerling toont hiermee aan dat (ook) buiten school educatief is gescoord.
4.  En voor de muziekliefhebber zijn er de certificaten en diploma's MuziekWijs en -Wijzer in diverse levels.

Tijdens alle toetsen worden de eenduidig afgestemde en uitgeteste Examen Muziek Interval Klokken GRATIS in bruikleen gegeven. 

Voor nieuwe jeugdigen die ook graag aan de toetsingen willen deelnemen zijn minimaal enkele lessen vooraf noodzakelijk. Onze methodieken zijn uniek binnen de Nederlandse Taal (Twinkeltaal), Rekenen (Rekentoren Rexna), Science en MuziekEducatie met Conso, Disso en voor een enkele al met Neutrismo.
Wis-  Natuurkunde en Chemie zijn in wording. Kom gerust op de slotavond meekijken naar de slotpresentaties.

In ieder geval: Allen veel succes, maak er iets moois van !

274.   24 mei 2019               OPENING KASTEELTERREIN RESSEN:  ZATERDAG 24 MEI
Op 24 mei vindt de opening plaats van Bos Idylle Ressen met Kasteel en Amfi-theater in Landschapspark Lingezegen nabij Erfgoed Rustiek Ressen.
Vanuit de werkgroep is gevraagd om een kleine bijdrage namens de jeugdigen van T. Metissimo op de dag zelf...
273.  6 mei april  2019
     HET  STIPPELTJES-SCHRIFT VOOR SCIENCE EN CULTUUR    DEEL B
Dit is een aanvullende reaktie op Koningsdag 27 april. 

Tijdens een avondles Physics les bracht een leerling een schrift mee waarvan de bladzijden gevuld waren met
puntjes die op 5 mm afstand van elkaar stonden. Ideaal voor wiskunde, natuurkunde en allerhande vakken, zo ook voor Science en Cultuur. De naam werd meteen het stippeltjes- of puntjesschrift genoemd.
Binnen Talento Metissimo werken we met speciale schriften en dit is weer een machtig mooie aanvulling en superleuk voor het zelf maken van allerlei lijn- en stippelpuzzels, dot-to-dot's etc.
De papierfabrieken kunnen weer goede zaken gaan doen, want het is superleuk om de dotjes in verschillende kleuren en verschillende diktes te gaan drukken: dik, dun, gestippeld, omkaderd,  recht, gebogen, verzin maar raak.

Het wordt een leuke serie zo: Blanco-, Stippeltjes-, Lijntjes-, Muziek, Blokjes- en Logaritmeschriften.

                      
272.   6 mei 2019       BIODIVERSITEIT IN GEDRANG: MELDPUNT DODE KIKKERS & SALAMANDERS
                            
  DEEL 
6

Voor u verder leest:
Er zijn nog GEEN aanwijzingen dat de KIKKER en SALAMANDER-ZIEKTE ook bij mensen voorkomt.

De Universiteit van Gent is een surveillance en risisco-analyse gestart.
- Belgie heeft een meldpunt voor dode salamanders:
meldpuntziekeamfibieen@urgent.be
- U kunt ook meldingen maken bij: biodiv@leefmilieu.brussels
- Over de stand van zaken betreffende ons leefmilieu: https://leefmilieu.brussels
- Ook via WWW.Lacerta in Nederland kunt u meldingen maken van dode salamanders.

Amfibieen en hun bescherming
I
edere Salamander geniet wettelijke bescherming. Daar is een dijk van een reden voor.
- Op dit moment heerst er een tweede ernstige schimmel pandemie onder Salamanders en Kikkers (koudbloedig, poikilotherm) veroorzaakt door de schimmel Batrachochytrium. In Belgie en NL zijn recent ook Ranavirussen aangetoond onder de amfibieen. Zij veroorzaken de ziekte Ranavirose.
- Naast de amfibieeen zijn er ook massale sterftes onder vleermuizen (zoogdieren, warmbloedig) door de gist/schimmel Histoplasmose capulatum. Qua uiterlijk groeit deze in het laboratorium als mucoide gist bij ca. 36.5 graden C. en toont dezelfde stam een pluizige schimmel bij 25 graden omgevingstemperatuur.
- Vanuit Aspergillose - weer een andere schimmelziekte veroorzaakt door o.a. Aspergillus fumigatus, A. nidulans etc. - is  ook varkensvoer als bron beschreven. Bij de mens zelf kan sprake zijn van een onderliggend lijden.

Zowel Batrachochytrium, Histoplasma als Aspergillus kunnen o.a. ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken.
Research resultaten ter vergelijk zijn b.v.:  A Fungal phylogeny based on 82 complete genome by H. Wang, Z. Xu, L. Gao (researchgate.net), waardoor stammen kunnen worden vergeleken.

We beperken ons in dit artikel tot de amfibieen en de schimmel Batrachochytrium in relatie tot de kaalkap.

Amfibieen & Waterbelang,  Lingebrief 1456 en Natura 2000
Amfibieen zijn koudbloedige schemer- en nachtdieren, hebben een waterdoorlatende huid en vertoeven bij voorkeur in een drassige omgeving. De extreem dunne huid van de waterminnende amfibieen is erg gevoelig voor wisselingen van temperatuur, luchtvochtigheid, lucht- en waterkwaliteit. Bij kikkers is het bruinrode pigment Pterorhodine van belang; zij kunnen hun huid aanpassen aan de infrarode reflectie van omringende bladeren voor camouflage. Bij het zonnebaden speelt de temperatuur-regulering ook een rol. 
Ze overwinteren in bosgebieden, onder boomstronken, strooisellaag of holen in de grond. In het voorjaar trekken padden en diverse soorten salamanders voor afzet van eieren naar waterbronnen.
In Nederland tonen de waterstanden door de klimaatveranderingen langere periodes van droogte.
De relatief jonge Oeverplas is daardoor extra van belang voor zoal de amfibieen.


De rivier de Linge loopt van Doornenburg (= Gemeente Lingewaard) tot Gorinchem. Lingewaard ligt in een stroomgebied van Waal, Nederrijn en Linge, tussen Arnhem en Nijmegen. Rivierslip kwam in de uiterwaarden als de rivier buiten haar Oevers trad. De wijk de Plakse Wei dankt haar naam aan deze aanwezige vette kleiafzet.
In 1304 werd de Linge in Tiel afgedamd vanwege teveel wateroverlast in het binnenland. Een oorkonde uit 1438 en de Lingebrief van 1456 zijn documenten die destijds zijn verzegeld door Hertog van Gelre en de Heer van Culemborg als bedoeld voor het regelen van het volledige waterbeheer in de Neder-Betuwe tussen de Linge en de Rijn en Lekdijken.
Eind vorige eeuw werden putten geboord en zand opgespoten voor aanleg van de A15. De ontstane waterplas met een klei toplaag en diepe zandpuntten mondt uit in rivier de Linge. Na de pioniersvegetatie veranderde ze in een prachtige Oeverplas.  Deze plas kan zich ontwikkelen tot een bijzonder Natura 200 gebied.
Met name rondom preventie speelt juist die jonge aanleg een grote rol.

Een stukje historie Batrachochytrium
- De schimmel Batrachochytrium kwam van nature in Afrika voor en is tot de 40'er jaren niet daarbuiten aangetoond.
Mede door de klimaatsverandering is de virulentie sterk toegenomen en zijn thans infecties aangetoond in 4 continenten, waardoor men spreekt van een pandemie.
- In de 90'er jaren zijn voor het eerst ernstige infecties beschreven die door de (gistachtige) schimmel Batrachochytrium dendrobatidis (Bd, verschillende stammen) wordt veroorzaakt onder de amfibiesoorten: kikkers, padden, salamanders en wormsalamanders. Vele soorten zijn inmiddels uitgestorven. De ziekte wordt Chytridiomycose genoemd en lijdt tot plaatstelijke verdikkingen (hyperkeratose), beschadigingen van de bovenste huidlagen (erosie) en misvormingen van de bek van kikkervisjes met een gestoorde huid-ademhaling als gevolg.
 - In 2013, '14, '15 werden in resp. het Belgische Eupen, Rotheville, Luik en Vlaanderen de resultaten van de aggresieve schimmel Batrachochytrium salamandrivorans (Bs) voor het eerst waargenomen. Ze eist nu in Europa haar tol en bedreigt de NL'se Vuursalamander met uitsterven. De kleine watersalamander lijkt (nog) ongevoelig. 

Preventie
Onder de amfibieen is deze pathogene schimmel de ergste infectieziekte ooit. Ze eist meer slachtoffers dan Malaria! 
Het preventie project dat is opgestart heet dan ook "Amphibian Ark".
Als we de wet van Paracelsus toepassen: "Alle Dinge Sind ein Gift, allein die Dosis macht dass ein Ding kein Gift is",
dan luidt het preventiebeleid:  VERDUNNEN, VERDUNNEN, VERDUNNEN! Breng de concentratie pathogenen omlaag! Zorg voor minder zieke dieren, minder verontreiniging, minder visvangst en meer resistente diersoorten, want dan is de kans op goede DNA uitwisseling groter. Stop de kap!

Na de Buxus mot, de Kastanje mineermeermot, de Pseudomonasbesmettingen, de kikker-, padden- en salamandersterfte, het verdwijnen van mierenhopen, afname van bijen, insecten, bloemen, eenden, vogels en zo meer,  worden nog steeds de overhangende takken en bossen weggekapt bij waters. Daardoor worden de UV stralingen in de water-kraamkamers in het voorjaar te hoog, die leiden tot DNA-schade. Ook ontstaan te hoge temperaturen met als gevolg verdamping, te snel droogvallen of juist overmatige blauwalg groei etc...
De eutrofiering, verzuring, te veel plastic in combi met de temperatuurstijging en verhoogde UV stralingen spelen een rol  samen met kaalkap, leegroof van de natuur, menselijk ingrijpen etc. (Terzijde: ook de Noord- en Zuidpolen staan op switchen.)

- De vraag is niet om een commercieel tijdelijk medicijn te vinden tegen deze schimmels, dat maakt het alleen maar erger.
- De meest urgente en sociale vraag is wel: "Hoe stoppen we het gedrag van de mens van de verslavende vernietigende kapitalistische kaalkap, leegvisserij, vervuiling, eutrofiering ...?" Hier is een educatie-switch voor nodig!
- Het "zwarte gat" in de ozonlaag neemt zijn verantwoording en stelt mondiaal het DNA van de biodiversiteit op de proef: 
  Welke genen gaan overleven?  11 Miljard mensen is gewoon teveel.

Wat kunnen en mogen we als gewone burger ?
- Gedragsverandering door bewustwording, betere kennisoverdracht. Voorlichting is nodig.
- Het stikstofbeleid thuis aanpassen. Een Klaveron i.p.v. een gazon. Klaver is een knolletjesplant en een natuurlijke
  stikstofwegvanger, groenbemester of compostproducent, zo je wilt. Heel Europa kan zo "een Klavertje" bijdragen.
  Bijen zijn dol op de klaverboemen waardoor een win-win-win ontstaat.
- Andere knolletjesplanten met soortgelijke eigenschapppen zoals de tuinboon (Vicia faber) zijn eetbaar en de 
- De Wikke's (Vicia) uit de vlinderbloemenfamilie, zijn prachtig in de tuin voor de insecten.
- Green Sand of Gesteente zoals Olivijn is mogelijk inzetbaar. Let op: wel zonder nikkel of andere zware metalen, i.v.m.
  huidallergieen en inademen!  Gemalen Olivijn kan CO2 opslaan.
- De combi Olivijn en Klaver werkt cumulatief als ze gescheiden blijven (!).
- Inzet van biologische middelen i.p.v. gif spuiten, denk aan de fluitketel.
- Maken van stilte- en donkerte gebieden en dat respecteren.
- Houtopstal beheer i.v.m. schimmel inventarisaties? Wie controleert dit? Alleen Beukenhout schimmelt niet.
- Natuur bewaren, niet alles hoeft een jeugd-pretpark of ouden-van-dagen-clubhuis te worden.
Kortom, streven naar een gezonde biodiversiteit. Alle beetjes helpen en ja, het kan altijd beter.

Wat juist niet?

- Kaalkap, kale bodems, leegroof, leeg- en kapotschrapen van de bodem, leegvisserij, vervuiling,
- Habitats met stricte monoculturen zijn zelden gezond, dat is bekend vanuit de glas- en tuinbouw. Bodems raken
  eenzijdig uitgepunt waardoor micro-organismen overgroeien met infecties tot gevolg.
- Snoeien in de bermen tijdens de amfibie-trekken!
- Geen of minder gif spuiten.

Netwerk Euro-Natura 2000 gebieden
Gebieden die zowel onder de richtlijn van de Europese Speciale BeschermingsZones (SPB habitatrichtlijnen sinds 1992)  alsook de Europese Vogelrichtlijn (sinds 1992) vallen, "moeten" volgens de Europolitiek op papier uitgroeien tot een Europees netwerk van natuurgebieden.

Internationale verantwoording: Science & Policy
Deze week heeft het Institute of Pharmacology and Structural Biology (IPBES) een ca. 1800 pagina's tellend rapport gelanceerd over de bio-diversiteit van het aardse macro- tot microniveau (Parijs, 29 april - 4 mei  2019).
Zie: https://www.IPBS.net/news/Media-Release-Global-Assessment-FR
Kortweg: Science and Policy for People and Nature. De sloot en de oeverplas met haar bewoners horen daar ook bij.
Papier en politiek zijn geduldig, ze kijken toe en beschrijven iets, achteraf dus.

Nationale verantwoording
Sinds januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht waardoor verantwoordelijkheden vaker bij de provincie liggen. Zie https://www.rvo.nl
Geciteerd vanuit Wikipedia
"Het Natuurnetwerk Nederland brengt weinig wettelijke bescherming, maar is vooral een van financiering en uitvoeringsinstrumenten voorziene taakstelling voor aankoop van ..."

Eigen verantwoording T. Metissimo: inventarisatie is in wording i.v.m. foto- en bewijsmaterialen
Stichting Talento Metissimo is vanaf het begin aktief met nadere research en educatie van de Oeverplas.
In 2018 werd ter introductie van het Science & Cultuur jaar 2018-19 aan 't Tuinoevertje een Open Science & Cultuur Plein gehouden; een soort Open Science Yard met Jura Park. Het wemelt hier (nog) van de gezonde Sally's en Kikkers etc. De kleine Watersalamander is tot op heden gevrijwaard van schimmels en neemt hier in aantal toe.
- De vogeldiversiteit in dit jonge natuurpark is divers, zie de website aan de bovenste groene leesbalk.
- Legio schaatsrijders, waterjuffers, rode/blauwe/groene libellen
- Naast vele zangvogels enerzijds treft men aan de overzijde ook roofvogels (sperwer), de jagende Alcedo's.
- Vleermuizen vanaf de schemer, stekelvarkentjes.
- Het water herbergt karpers, snoeken, baarsen, slakken als ook kreeftachtigen.
- De bodem is divers en toont naast de bomen en bosschages klavers, mossen, paardestaarten (heermoes), als ook
  spontaan watermunt, dille, wilgenroosjes en plaatselijk de teunisbloem.
- Hier komen dan weer vlinders, motjes etc. op af.
De flora en fauna verandert mede door de droogte, we zijn begonnen met het in kaart brengen van de diversiteit.
Dergelijk onderzoek vraagt maatwerk.

Vanuit onze unieke research blijven leerlingen actief betrokken bij een zo goed mogelijk preventief beleid.
Aan leerlingen van T. Metissimo wordt tijdens de Seasons Science kennis overgedragen vanuit medische, biologische, microbiologische en toxicologische studies. Ook jeugdervaringen m.b.t. terraria die zijn opgedaan bij zoal: the "Man of the Lizards", in de volksmond de "Lord of the Lizards" genoemd:  Bert langerwerf (I.M.) uit Waspik/Alabama die prachtige resultaten rondom vitamine D3 neerzette, worden doorgegeven. Rondom de Tuinbonen, Klaver en Teunisbloemkennis is ervaring op gedaan op tuinderij BK 85 te Waspik, zo ook de kennis vanuit de muziek en schilderkunst. Dit leidde tot het
nieuwe educatieve recept: Science & Cultuur.
Bij leerlingen rees de vraag:Vanuit luchtfoto's zijn gebieden toch te zien? Waterstanden en waterkwaliteit is bekend.
Is Natura 2000 nu een nieuwe papieren bezigheids-therapie ?  Belangrijk om achter het bureau vandaan te komen...

Voorlopige stand van zaken:
Wereldwijd spelen relatief jonge waterplassen een belangrijke rol m.b.t. infectie preventie  in habitatadaptie door  klimaatveranderingen (er is sprake van een ander bioritme).

De nog jonge Oeverplas als vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem met o.a. haar Populieren, Wilgen, Watermunt en Salamanders ontwikkelt zich vermoedelijk tot een lissen-Ooibos sub associatie menthetosum, mits de milieudelicten definitief worden stopgezet. Munt groeit hier spontaan al ruim 30 jaar.
Zie Syntaxoncode 38Aa02. (Irido Salicetum albae).

Noodzakelijk is:
- Verwijdering van het snoeiafval in de kraamkamers,
- Herstel Oever: Herplant (zwarte) Populieren, Es, Els,
- Herplant overhangende bossen, schietwilg, riet,
- Geen recreatie, zeker niet bij de kraamkamers (sluisjes),
- Benoeming tot rust- en stiltegebied voor de amfibieen en vogels, zeker voor hun 2e broed,
- Voorlichting aan alle betrokkenen m.b.t. het milieudelict,
- Streven naar een Natura 2000 gebied!

Deze antwoorden zoeken we nog:
- Welke opdracht heeft het Waterschap letterlijk gekregen van de Gemeente Lingewaard ?
- Wie betaalt deze grote onkostenpost?
- Uitleg aan de huidige bewoners die worden geconfronteerd met milieudelicten, privacyschending en die keer op keer  vragen om uitleg en ordehandhaving terwijl de Gemeente Lingewaard blijft zwijgen (12/5 nog steeds geen reactie van de Gemeente zelf). 
- Plak-bewoners willen geen versnipperd bos.

Als de politiek en de politie zich niet bewust worden van deze milieudelicten in Nederland, hoe moeten docenten dit dan nog met goed fatsoen aan leerlingen uitleggen?  Volwassenen dragen de natuur aan hen over!
 
Sinds enkele jaren zijn leerlingen hier bezig met het bestuderen van Dino's, Hagedissen, Salamanders, Kikkers en hun leefomgeving etc.  Een 10-jarige leerling zette afgelopen schooljaar zijn 2-jarige research voort.

Jong geleerd...

271.   6 mei.  2019      DUBBEL-LEREN MET  EDDIE, ADELINDE, DORA en vele anderen
De meeste kinderen geven hun huisdier een naam. Dat voelt prettiger en socialer. Door de meer persoonlijke associatie kan men ook beter de diersoort onthouden. Leerlingen geven hier - aan de keukentafel - de dieren daarom ook vaak spontaan een eigen-naam en herhalen die als het dier zich weer laat zien. Dubbel-leren of wel dubbel-studeren.
Zo ontstaat er een bijzonder vocabulaire.

Op alfabet

Alcedo de IJsvogel aan de overkant, Dolly Duif,  Dora en Ducky Duck, de Duikertjes alias meerkoetjes, Eddie en Adelinde Ekster, Fuut de Fuut,  Greengrozers voor de 2 groene spechten, de Greenies zijn de Groenlingen, boom-Kruipertje en -Klevertje, de Kuifjes alias Kuifeenden, de Nellie's ofwel de Nijlganzen, Grellies's de grauwe Ganzen, Pim, Pam, Pet voor de Pimpel-, Kool- en een nog onbekende Mees, mevrouw en meneer Merel, Quickly de zilver-Kwikstaart, Sam-of-Sally de Salamander (geslachtsverschil is lastig), Spik en Span de twee bonte Spechten, Zwaan-Kleef-Aan en over de Zwaluwtjes en andere wordt nog overlegd.

Overigen
Corvus de zwarte Kraai en Garrulus de Vlaamse Gaai,
De Glieper (aalscholver, nog niet hier gezien) en de Pieper (boompieper)
Mia de Mus en Ria het Roodborstje
....wordt vervolgd. 

Hier een voorbeeldje voor de atlas-telling (ca. 2000 m2 ) tussen 1-6 mei:
De natuur is ontwaakt. Dit jaar is er al 1 jong bruin Kuifje gespot op de plas tijdens een nogal bijzonder tafereel Vandaag mocht hij met pa, ma en oom leren duiken en verder weg leren zwemmen. Het water is vrij diep en koers houden moet geoefend worden. De volwassenen hadden zich in een grote driehoek opgesteld. Daarbuiten hielden de Duikertjes de wacht. Kuifje leerde snel. Iedere keer als hij op een onverwachte plek naar boven kwam zwom een van de 3 volwassenen op hem toe. Ook de grote witte zwaan keek op een afstand nauwlettend toe en hoewel ze in haar uppie is, waakt ze mee. Ze dofte onmiddelijk haar achterste verenpakket op nadat onverwacht een groepje grauwe Ganzen neerstreek. Al blazend zette ze de achtervolging op de vrouwtjesgans fors in en maakte de waterroute opnieuw vrij voor de Kuifjes...of zichzelf ?  Nadat de vrouwtjesgans was vertrokken naar verderop volgden de mannetjesganzen hun vrouwtje, ze ondernamen geen aktie tegen de zwaan.
Ondertussen is er in de tuin een waanzinnig dikke vette regenworm van zeker 50 cm gevonden. Tussendoor hipt slanke Quickly vrolijk de tuin rond. Dora Duck komt vol trots haar nieuwe kroost van 3 jonge Duckies laten zien, de kleintjes lopen tussen het geschoren klaver bijna over mijn blauwe Crocs heen, het worden ieder jaar gemoedelijker. Dit jaar een echte Kwik, Kwek en Kwak. De 3 ridders die haar de afgelopen weken vergezelden zijn verdwenen. In de wijk lopen meer dan 17 jonge Grellie's (Grauwe ganzen) parmantig over straat. Mevrouw Merel fluit op de nok van het dak van de buren haar vaste regenriedel.
Opschieten, papier opruimen, dat wordt zo opgehaald...

We zoeken nog meer leuke namen.  Schrijf je ook mee?

270.   6 mei.  2019         STILLE CULTUUR VAN DE NATUUR
De zon schijnt haar stille voorjaarstraaltjes voorzichtig door het wolkendek heen richting plas en omgeving. br>Het voorjaar warmt verder op. 

Tappe, tappe, tappe, tap slaan de grote zwemvliezen van de fraai uitgedoste vlucht Nijlganzen op het oppervlak van het het gladgestreken water. Ze kondigen hun landing luidkeels spetterend vol oorverdovend enthousiasme aan. De ganzen willen duidelijk gehoord en gezien worden, alsof ze hele verhalen willen vertellen.
Wonderlijk, geen zwaan, meerkoet of fuut te bekennen.
Na deze niet te missen landing volgt de fase van ronddobberen, heerlijk rondslacken en soezen op de plas. Eensgezind worden de koppen tussen de donzige bontgekleurde veren gedraaid. Heerlijk gevoel moet dat zijn.
Veren zijn effectief. De lichaamstemperatuur van vogels is tussen de 40-42 graden en ook in het metersdiepe ijskoude water waar de wind snoeihard waait met soms giga grote hagelstenen (zoals gisteren in het vroege voorjaar), ziet het golvende rondsoezen er als comfortabel en behaaglijk uit.

Na een tijdje spreiden ze gezamenlijk de vleugels.  Klapwiekend en met veel "ge-rappe-tappe-flap" en met repeterend gesnater stijgen ze op, boven het centraal gelegen spiegelende wateroppervlak.  Klapper, de klapper, de klap, wat een indrukwekkend samenspand midden op de plas, je ontkomt er niet aan.
De vlucht vertrekt naar een ander waterparadijs.

In de inhammen van de schaduwrijke oeverkant tussen de overhangende waterwilgen en de opkomende rietscheuten, speelt het kleinere grut door alsof er niets is gebeurd, klaarwakker en oplettend. Aan de drassige waterkant struinen ze verder alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Alsof...want het waken gaat in stilte dag en nacht door.

De zonnestraaltjes schuilen even achter een wolkje.
De aandachtige stilte keert weder, de cultuur van de natuur.

269.  30 april  2019          NATUURMONUMENTEN  &  STAATBOSBEHEER ONDERZOEKEN  EIGEN  KAALKAP
Na meerdere alarmerende berichtgevingen en meldingen over bos- en kaalkap  activiteiten rondom en in het broedseizoen, met name in Gelderland, starten Natuurmonumenten en Bosbeheer NU zelf hun eigen bomenkap-onderzoek.

De allerjongste hier maakt zich zorgen. Haar reaktie was:   "Bomen mogen ook leven, toch, wat nu?"

Een klein kind begrijpt het...dat is vast aangeboren. Het is hun toekomst.

268.  30 april 2019        SMAKELIJK BETERSCHAP
Een van de medewerkers van T. Metissimo kreeg een financieel "toetje", toen hij overstapte naar een andere energiemaatschappij. Dat voelde als een opkikkertje, zeker met allerlei komende verhuizingen voor de deur en het herstel na een fikse griep en al vele jaren zonder echte vakantie. Het eerste kleine energie-stapje is er.
Een fruitmandje volgde namens T. Metissimo, iedereen bracht iets mee, een andere vorm van energie, alle beetjes helpen. Smakelijke groetjes uit de Betuwe, van harte beterschap!

267.  28 april 2019     BIO-SECURITY:   FLUITEND  ONTGROENEN
Groene stoep in het voorjaar?
En je wilt niet uitglijden bij de ochtenddauw?

Zo kwamen we bij een woord dat op de middelbare school voor Duits idioom uit het hoofd geleerd moest worden.
Namelijk: "ein Hochdruckziedewasserapperatur mit zelfauslosender Alarminstallation."
Ofwel: De fluitketel.  Herkent u het ook nog? 

De Duitsers zetten overigens "ein Pfeif-enderer Kessel" op het fornuis.
Het water koken duurt even lang.

Kokend water werkt uitstekend tegen overmatige alg op de tegels en de bodemstructuur blijft intact.
Een soort Bio-Security.
Een kleine bijdrage om te voorkomen dat onze blauwe planeet verandert in een geel-groenige bol...

Iedereen kan nu de stoep fluitend ontgroenen.

266.  28 april 2019       TO MORROW, TO MORE...  WORDT  BEMMEL  EEN  TWEEDE  ZEIST?
Wie kent de musical Annie nog?
Zeist en omgeving kennen - zoals vele andere plaatsen in Nederland -  tehuizen, inrichtingen, gehandicapte-, zwakzinnige of andere Zorginstellingen. In ons land zijn er vele mogelijkheden.
Vele Nederlandse vroegere tehuis-kinderen - die nu volwassenen zijn - kunnen nog steeds nauwelijks lezen of schrijven. Omdat ze dat niet hebben geleerd in de verplichte leerjaren. Velen zouden dat prima hebben gekund of alsnog kunnen. Passende educatie was er toen wel maar het was lang niet altijd effectief.
Een aantal kreeg daardoor het etiketje "jeugd-gehandicapt". 

Gelukkig tikte ook in het onderwijs de onderzoeks-klok door. Middels educatieve effectiviteitsmetingen (onderdeel kwaliteitszorg), weten we nu ietsje beter wat "past", zowel qua Zorg als qua Onderwijs, en worden de verschillen duidelijker.

Zo voerde een oer-Nederlandse jeugdige in de jaren '90 een lange strijd om zelfstandig te mogen wonen en om niet alsnog nog langer te hoeven worden weggestopt op een klein zolderkamertje in steeds weer een ander tehuis. Nadeel was dat hij op 3-jarige leeftijd het etiketje "jeugd-gehandicapt" opgeplakt had gekregen met "verwaarloosd". Verwaarloosd betekent dat je minder dan een x-aantal dagen per jaar naar huis mag onder het mom van dat dat zo goed is voor je en de groep. Reden kan divers zijn.
Als jeugdige zit je dan in de tentakels van een soort Octopussy geklemd, is het niet de ene instantie dan is het wel een andere instantie die je knijpt...(kietelen is echt iets anders). Bij zo een jeugdgehandicapte is er dan ook geen sprake meer van "keuren" voor werk later,  het is nl. altijd "afgekeurd".
Zo ontstaan er goedkope werkkrachten, vooral van minder-geletterden.

Hij pleegde destijds 1 telefoontje en dat veranderde zijn leven en dat van een aantal anderen.  Hij belde omdat niemand hem geloofde dat zijn flatkamertje werd leeggeroofd en er drugs- en alcoholverslaafden van dezelfde Stichting in gezet zouden worden.
Voor outsiders: Gemeenten etiketteren in "hun kaartenbak" tehuis-jeugdigen vaak als verwaarloosden als zij vaak niet naar huis kunnen of er geen thuis is. Zij vallen dan ineens onder dezelfde categorie als alcohol- en drugsverslaafden. Ook als je een nette burger bent, fulltime keihard werkt, vele overuren draait voor nop, geen pensioen opbouwt, zelfstandig woont en zelfs tegen roken en alcohol bent. En vraagt de jeugdige zelf info op bij de Gemeente dan is deze niet beschikbaar!

Deze jongen was jarenlang voorzitter van een bewonersraad, had een fulltime baan, werkte veel over en haalde op eigen kracht zijn rijbewijs. Zijn "dagbesteding" was gewoon normaal werk waar anderen wel een salaris voor ontvangen. Het bestond uit werken onder allerlei omstandigheden, in de schaduw, het liefst zwijgend, full-time, tegen 70% loon, gedispenseerd. Van een beschutte werkplek was geen sprake. Daarnaast waren er meerdere verplichtingen: iedere week weer. Compleet volgenboekt: nauwelijks vakantie of vrije tijd. Want stel je voor, dat zulke kippen met gouden eieren een cursus gaat volgen...

Deze jongenman werd man en bleef doorzetten. Door dat ene belletje volgde er een kort geding tegen huis-uitzetting en een schikking. En als er 1 schaap over de dam is...
Voor het eerst een echt "eigen thuis",  een eigen flatje (helaas in verwaarloosde staat en binnenkort gaat er iets aan veranderen). Ondanks vele hindernissen klauterde hij uit de Zorg-begeleiding vandaan. Het lukte hem! 
De man werd peetoom en leerde samen met de petekinderen opnieuw lezen en schrijven volgens de Twinkeltaalmethode (dat had toen alleen nog geen naam) en hij kroop uit het dal. Hij zocht de bibliotheek met regelmaat op en leest nu dikke pillen zoals van Dan Brown, boek of tablet.
Het kan dus prima: leren lezen op latere leeftijd. Als je maar weet hoe!

Na bijna 35 jaar is hij samen met 1 andere collega de langst werkenden op zijn bedrijf, de meeste houden dat niet vol.
De eigenaar raast door, kent hem nauwelijks, neemt geen schaduwen of beschuttingen waar en stijgt tot in de top tig van de brandende gouden zon: de Quote.

Er ontketent zich een kettingvraag: Hoe zit het met de pensioenopbouw na 35 jaar full-time werk en 70% van een minimumloon uitkering voor al deze hardwerkende WEL ge-etiketteerde mensen in Nederland ?
Met aansluitend dezelfde vragen van de vele hardwerkende NIET ge-etiketteerde mensen in Nederland...
Duidelijk is dat de werkende, vaak gestudeerde mens - met pensioenopbouw - korter leeft, door een teveel aan stress en spanning. Voor wie moet dus die pensioenleeftijd omhoog?

Pas op, als je geen vragen hebt!  En o wee, als je kritische vragen stelt!
Er staat altijd een legioen Octopussy-armen en zuignappen klaar om je met Zorg zogenaamd "goed-bedoeld" te omarmen.
Laten we in het kader van zelf-redzaamheid er dan zelf maar een rekensommetje aan wagen want niemand geeft antwoord. De uitgangspunten zijn:
- ca. 35 jaar noeste arbeid full time, en vele overwerkuren,
- contract van 37 uur sinds 16 jaar als stagiaire met extra overwerk, 
- max. loon 70% oude Wajong (max. 28 urige werkweek).

De ijverige kruidenier-baas regelt dispensatie voor zichzelf en krijgt een Gemeentelijke vergoeding voor de geleverde "dagbesteding", terwijl de jeugdgehandicapte vaak meer dan een full-time week draait tegen een loon van 70%. Voor hem is zelfs een schouderklopje als beloning nog teveel.
Per week is dat wel minstens 12 uur teveel gewerkte uren, ook nog eens onververzekerd !
Dan zijn dat in 35 jaar:  35 jaren * 52 weken per jaar * 12 uren per week = minimaal 21.840 uren.
Als we dit teveel aantal gewerkte uren omrekenen naar de 28-urige werkweek die nog afgelegd zou moeten worden, dan krijgen we 21.840 uren  :  28 urige werkweek. Dat zijn dan 780  teveel gewerkte werkweken, ofwel 15 jaren!
De vele overuren nog "even" niet meegerekend.

Kortom:

Als een 16e jarige zogenaamd begint als full-time stagiaire en daarna 35 jaar full-time in onwetendheid moet werken als jeugd-gehandicapte voor 70% loon,  dan heb je in je 50e levensjaar meer dan 15 jaar noeste arbeid teveel verricht en kom je uit op 66-jarige leeftijd wat betreft verrichte arbeid voor de Staat (deels onverzekerd, zonder pensioen en nauwelijks vakantie). Als de overuren en niet-verstrekte vakantiedagen worden meegerekend dan gaan we over de 70 jaar heen...
Bestaat er al een vervroegd Positief Prestatie Wajong-Pensioen of valt dat ook onder het vrijwilligers fop-lintje ?

Steeds meer mensen en hun omgeving ontwaken en herkennen het systeem.
Ieder levend wezen wil in veilige vrijheid denken, doen en laten, geen slaaf zijn van een ander, niet in onwetendheid gelaten worden, overal ter wereld. De ontwikkeling gaat door. 

Geschoold of ongeschoold, iedereen levert een bijdrage aan de Staat. De mate van verantwoording kunnen en willen dragen is direct gerelateerd aan de stress-bestendigheid en vind je direct terug in opvoeding, examens, toetsingen, wedstrijden etc. net zoals in de natuur. Overleven.
Welke verantwoording durven we nog te kiezen?  Mogen leerlingen nog kiezen?  Zelfs het profiel ligt al vast!

In Bemmel (Lingewaard) wordt nu groots geinvesteerd in Pro-College(s) en verlengde groep 9-10 BS et cetera.
Insiders herkennen een soort Zeist. Ouders hopen op een goed vooruitzicht. Dat hun kinderen een goede opleiding krijgen met passend lees- en schrijfonderricht met uitzicht op het behalen van de startkwalificatie. Want herkeuringen bestaan immers niet. Nederland lijkt beter mee te lopen wat betreft Passend Onderwijs, alhoewel...

Op de vraag: Waar in NL is er ruimte voor de leerling die supergraag wil en kan leren en/of meervoudig getalenteerd is, en ook in een tehuis?   Het antwoord van hogerhand luidde: "Zij redden zichzelf wel..."
Hier in Lingewaard zitten we bij T. Metissimo met vele leeftijden en niveaus aan de keukentafel of in de garage of in de Open Science Yard waar we moeten toekijken hoe de bomen worden weggekapt en de natuur wordt vernield, ook op alle niveaus, tegen alle natuurwetten in.  Er is nog steeds geen antwoord van hogerhand, regels worden geschonden. Wat is heet mom?  "De natuur redt zichzelf wel...?"

"Morgen, morgen, ja morgen wordt alles beter":  zong Annie.
"Morgen" is voor de meeste mensen op papier al ingevuld en we gaan naar de 11 miljard mensen op de aardbol toe.
Wie weet hoe het sprookje gaat aflopen na 50 jaar ... too  more  rows?

Tekst is met betrokkenen opgesteld en goedgekeurd.

265.   27 april  2019             WISKUNDE-BLOKJES & TAALLIJNTJESSCHRIFTEN:  DEEL A
Zie aanvullende reaktie op maandagavond 6 mei: het stippeltjes schrift voor van alles en nog wat: deel B.
Wiskunde op Koningsdag!
Omdat een leerling dit leuk vindt en ook vlak voor haar eindexamen zit.
Deze keer met een bijzonder feestelijk tintje. 
De leerling is zoekende in haar tas en praat hardop: 
"Welk schrift?   Wat bedoel je?   Oooh, mijn blokjesschrift?"

Dan is het even stil, en denkt de docent hardop:
"Tja, waarom heet een wiskunde- of rekenschrift een ruitjesschrift en niet gewoon blokjesschrift,
  die laatste naam is eigenlijk veel beter, toch... ?"

Wel, om het dit keer kort te houden, dit is ons nadenk-resultaat:
1. Niet ieder vierkantje is een ruitje en een ruitje is nu eenmaal geen blokje maarrrr...;   wel elk blokje bestaat uit vierkantjes, goh, leuk!
2. Het is belangrijk dat ook de schriften in het onderwijs een goede naam krijgen,
een blokjesschrift i.p.v. ruitjesschrift geeft kennelijk meer duidelijkheid volgens de leerlingen.
3. Een misconcept ontmanteld met een magnifieke oer-Gelderse wiskundige dijk van een oplossing door een
Pro-College leerlinge die graag Wiskunde wil leren, prachtig! En dat op Koningsdag, als dat geen blokjesfeestje is !?

We dachten die dag verder na, want we kennen ook het woord "blok-schrift". Een schrijfwijze waarbij de letters en cijfers los van elkaar staan en zo losse blokken vormen.

De eenvoudige oplossing kwam van een andere leerlinge die langsliep:  "Wiskunde schrijf je in een blokjes-schrift, taal in een lijntjes-schrift. Het woord "blokschrift" voor de schrijfwijze is juist verwarrend want het is "los-schrijven" of "vast-schrijven", of "aan-elkaar-schrijven".  Uiteraard gaat het ook om de context. Het is niet gebruikelijk om in de wiskunde te zeggen dat de wiskunde schrijfwijze een blok-schrift is, cijfers schrijf je al los. Het is dus iets dat alleen bij "taal" wordt gebruikt. Dan kan er ook geen verwarring bij wiskunde ontstaan. Maar een blokje en een ruit kunnen wel verwarrend zijn in hetzelfde wiskundegebied."

Tegen zoveel logica konden we niet op.
Na overleg met meerdere afgestudeerde TU wiskundigen uit Delft en Eindhoven werd de naam "blokjesschrift"' goedbevonden en geaccepteerd en het talige misconcept - in ieder geval bij TM - , de wereld uitgeholpen.
Bij T. Metissimo spreken we voortaan van blokjes-schriften omdat de blokjesaanzichten zoals in de reken- en wiskundeschriften uit grote of kleine vierkantjes bestaan.
De term "blokjes schrift" is in de lijst van <Metis-Weetjes> opgenomen, en is de tegenhanger van het lijntjesschrift.
Aldus geschiedde op Koningsdag anno 2019.

264.   15  April  2019       2e DELICT:  NU OOK VERZOEK MEER  BLAUW IN LINGEWAARD:  DEEL 5

Stand van zaken kaalkap en leegroof in Natuurpark Lingezegen met IJsvogels en Salamanders
Inmiddels zijn er ruim 9 weken verstreken na de mondelinge meldingen op donderdag 21 februari aan betrokken partijen
- sinds de start van woensdag 20 februari van illegale kaalkap en het stilleggen van de kaalkap en leegroof. De aangeschreven instanties hebben alleen middels een ontvangstbevestiging gereageerd.
De Provincie heeft inhoudelijk zeer summier gereageerd.
Het betrokken Waterschap heeft aangegeven verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van de opdracht die door de Gemeente Lingewaard is verstrekt. De gemeente zwijgt.
Onderzoeken lopen, want hoe zit nu de vork werkelijk in de steel?
Wat stond er op papier en hoe luidde de afgegeven opdracht? 
Het gaat om een groot kapitaal, hoe zit het met de geldstromen?
Dat deze kaalkap en leegroof geen stormschade van weggewaaid bos is, dat moge duidelijk zijn...

Dansende pennen: Schrik alom: 2e delict!
Op maandag 15 april - dus in het broedseizoen - dansten balpennen en potloden hier op de keukentafel, door de trillingen met giga geluidoverlast van het ingezette groot materieel met giga schredderaar aan de overkant van de plas. Water versterkt trillingen. Wederom intimiderende bos-vernielingen. Het is zeer waarschijnlijk dat de huizen schade hebben opgelopen of dat scheuringen alsnog ontstaan.
Ter verheldering: dit is een relatief kleine plas binnen de bebouwde kom, geen Biesbosch, geen Rijkerwoerdse plas of de Waal en ook geen recreatie gebied. Wie betaalt deze tweede keer dit materieel ?   br>Waarom doorgaan terwijl bekend is dat het de eerste keer al een delict was ?
Ook het berm snoeien gaat gewoon door in het broedseizoen, verstoring van de broedzorg en noodzakelijke rust.

Voortgang en vragen
Ook nu is er geen enkele vergunning, aanvraag, melding of wat dan ook die deze activiteiten kan rechtvaardigen. Snoeien, onderhoud, humaan foerageren of wat dan ook etc. is geen kaalkap of leegroof. Een tien-tonner boot willen plaatsen om te kunnen snoeien die zoveel milieuschade aanricht met kaalkap op een dusdanig kleine plas in een natuurgebied waarvan 3/4 wordt onderhouden door de bewoners zelf, is buiten alle proporties.  Gemotoriseerde voertuigen en recreatie zijn sowieso al vele jaren verboden. Het is een natuurwater in een stiltegebied, in een landschapspark, ook voor Waterschap, ook voor bouwondernemers, makelaars etc. 
Wat de opdracht ook moge wezen: Je springt toch niet zomaar in een sloot piranha's, je kijkt toch eerst wat je doet?
Dus waar gaat het dan wel om?
Als dit valt te gedogen dan is het hek van de dam in Nederland en kan iedereen er voortaan op los gaan hakken...

Flora en Fauna

In dit vroege voorjaar 2019 is met opzet aan de Plakse Plas een stuk dichtbegroeid bos van o.a. bomen, struiken, bosschages gekapt, ontworteld en versnipperd zoals onder andere functionele hoge populieren, berken, wilgen. Waterwilgen hingen tot ver over de vrij steile Oeverkant met een belangrijke schaduwfunctie in dit deel van de plas, een van de "kraamkamers". Onderhoud van enig snoeiwerk zodat het sluisje een vrije doorgang behoud is relevant, het is merkwaardig dat het snoeiafval dan weer in het water wordt gedumpd voor het sluisje.
De greppel gelegen aan de Pakse Laan is deels uitgegraven en verandert waardoor het nu lijkt alsof er een parkeerplaats is ontstaan met de nodige wildplassers. Na de greppel was er een ondoordringbaar bos met vele bomen en struiken.br>
In de relatief jonge plas is nu na 30 jaar sprake van een bijzonder aquatisch milieu, ontstaan tijdens de klimaatveranderingen met relaties van natte en droge periodes. Het bestuderen van o.a. watervogels en amfibieen en hun habitat zijn belangrijk. Zowel voor de bio-diversiteit als de bio-security vragen we om rust en stilte in dit broedseizoen dat zo ruw werd verstoord;
- Ontheemd zijn diverse grotere vogels door kaalkap van de grote hoge dikke bomen als ook de kleine musjes in  bosschages vanuit het "Oude  Bemmel" (oudere woningen en schuren), 
- Minimaal 1 IJsvogelpaartje is ontheemd door de kap van hoge populieren en overhangende waterwilgen als ook het
  ontwortelen als kaalschrapen op de hogere Oeverwal, waardoor gangen onherkenbaar zijn verwoest.
- Deze Linge Oever staat bekend om zijn uitstekende voortplantingsplaats voor o.a. meerdere soorten salamanders.
- Goede waterkwaliteit is belangrijk.
  Zie het vorig jaar gehouden Jura Park LingeZegen van T.Metissimo 2018 en het Scienceplein in 2017.

Preventie Gevaarlijke Situatie Door de ontstane openheid is er sprake van een gevaarlijke plek; een kindje schoof onlangs zo via de steile oever het water in. Dieren kunnen de oever niet meer op. Deze onverwachte openheid (men ziet b.v. een bootje liggen, of ziet wit zand etc)  geeft nu ook een verkeerd beeld naar de buitenstaander toe. Deze plas is niet bestemd voor doorgang of recreatie. 
Kleine kinderen of ouders denken misschien, leuk een zandbak. Niets is minder waar...ouders waak over uw kroost!br> EEen hek plaatsen aan de straatkant totdat de nieuwe aanplant weer voldoende is aangegroeid is meer dan wenselijk, zeker met het oog op de schoolse en Nijmeegse wandelfestijnen.
Snoeiafval is in het water gedumpd...

Bio-Security I   Wettelijke bescherming Plakse Plas
- Ook in deze relatief jonge plas genieten nesten en broedzorg bescherming, zoals het ontheemde IJsvogelpaar.
- Zeer zeker ook de musjes die helaas de status bedreigd hebben verworven. Vooral in het broedseizoen.
- Alle soorten Salamanders genieten wettelijke beschermingen, ze komen hier veelvuldig voor. En de kostbare grote treurwilg op de Plakse Laan ziet dit alles met lede ogen aan...
- De kraamkamers liggen open en bloot, de overhangende takken en hoge bomen die bescherming boden zijn weg...

Bio-Security II  Nieuwe aanplant van de volledige kale oever is met spoed nodig voor de zomer aantreedt.
De kans op o.a. blauw-alg als ook andere pathogenen en misvormingen in juist de "kraamkamers" neemt toe; deze ondiepere Oeverdelen liggen nu onbeschermd in de volle zon, er zijn 2 grotere kraamkamers, dicht bij elkaar gelegen. 
De functioneel hoge Populieren zorgden samen met de (water)wilgen en veelvuldige bosschages voor schaduw in dit habitat met riet, drassige mos en haar vele kruidige planten. Dit was een natuurlijke preventie die - mits er geen plastic troep e.d. in het water wordt gegooid - bijdraagt aan instandhouding van een gezonde waterkwaliteit. Herstel is noodzakelijk.


Bio-Security III   Dank helpers!
Bewoners die een bootje hebben, verwijderen veel troep, zoals aangespoeld (storm)hout, dode vogels/vissen etc. Met elkaar wordt al bijna 3/4 van de plas onderhouden door de aanwonende burgers.
Door de plotselinge openheid is er ineens extra vervuiling: autoband in het water, plastic flessen, doppen, pakken melk, rotzooi, snoeppapier, chipszakjes, chique drankorgelflesjes, aanstekers, peuken, plastic zakjes, tassen, blikjes... Ook worden ineens brommers en motoren geparkeerd alsof het ineens een parkeerplek is, keiharde radioschallers in het broedseizoen,    
Ondertussen is alles weer schoon, iedereen heeft wel iets opgeruimd. Dank helpers jong, oud, klein en groot!

Samen waken:  Er liggen steeds nieuwe parels onder vuur
- De dorpsherinnering van wat in 1996/7 in Bemmel gebeurde, blijft. Een onaangekondigde sloopkogel trof de klooster-
kapel nadat was beslist dat op de kloosterplaats toch een supermarkt moest verschijnen als doorloop naar Nijmegen. Dit
ondanks alle beloftes en toezeggingen dat de kapel gespaard zou blijven.
- Ook werd een deel van de Koningshof Ressen verkocht ondanks volks-petities,
- En nu, de volgende parel ? Vanachter een bureau draait alles om de economie en de pecunia...zodra de mens echter weer 1 stap terug in de natuur zet, weg van dat bureau, wordt de gedachte bijgesteld en wordt gekozen voor de natuur. De mens heeft de natuur nodig.
De politieke druk van de 2 steden op Lingewaard en Overbetuwe en haar burgers blijft onverminderd doorgaan.
Hulp van hogerhand is nodig.
 
Meer politie-blauw voor Lingewaard!
Lingewaard heeft sinds enkele jaren geen eigen politiekantoor meer. Meldingen lopen  via Elst (Nijmegen) of Arnhem, twee stads-rivalen. In Lingewaard is meer blauw gewenst. Daarom is een verzoek om handhaving geplaatst aan het juiste adres door de juiste personen.
Het blauw-lijstje waaronder het Alcedo-blauw van de IJsvogel is verder aangevuld met dit keer: "politieblauw".

Vergunning en Voorlichting aan de burgers ontbreekt met als gevolg nu privacy schending
Op alle openbare bouwtekeningen en plannen staat deze Plakse Plas  plas met haar bos in het landschapspark volledig intact, ook vanuit andere wijken is er GEEN doorgang. Riet en overhangende takken voor schaduwplekken en hoge bomen zijn belangrijk. Een groen hart middenin Park Lingezegen. Een waar stiltegebied. 
Aan de plas woon je samen met de natuur. Dus zonder gebruik van motorbootjes met vervuilende olie. Betrokken burgers strijden al tientallen jaren voor natuurbehoud en veiligheid. De meeste huizen en tuinen zijn gericht op openheid. Velen wonen hier ca. 30 jaar. Zorgplicht ontbreekt nog steeds voor flora en fauna.

Boomloo of BoomlooS ? De naam Boomloo wordt in verband gebracht met de oude naam van Bemmel. Op de Plakse Laan staat 1 enkele prachtige waardevolle treurwilg. Burgers streven preventief tegen BoomlooS.

En wat zijn de activiteiten van T. Metissimo ? 
- In september 2017 is op het Science- en Cultuurplein extra aandacht geschonken aan de dino's en verwanten zoals de
  Dinosaurussen.
- In juni 2018 heeft een jeugdige leerling een voordracht gegeven over zijn research speciale Dino's.
- In september 2018 is er een "Jurapark LingeZegen" gehouden op het Science-Cultuurplein van T.Metissimo aan 't
  Tuinoevertje omdat het hier in en bij plas wemelt van de salamanders. Belangstellenden kunnen op de Open Dag van T.
  Metissimo veilig (in de enige Oevertuin met hek) tijdens de Science- en Cultuurplei genieten van de natuur (Open
  Education) aan de plas. Hierdoor blijft de natuur aan de zuidzijde intact.
- Het 4e NSC in maart 2019 stond in het teken van de ontheemde IJsvogels. Een gedicht en muziek zijn gecomponeerd en
  ten gehore gebracht, vele tekeningen zijn gemaakt over de IJsvogels.
- De research gaat door! Enkele leerlingen houden op de Finale-slotavond 20 juni a.s. van T. Metissimo voordrachten
  waaronder een 2 jarige research over o.a. de dino's.
- Qua Sociale Interventie krijgen leerlingen zo goed mogelijk onderricht met inzet van het muzikale educatieve systeem
  van Conso, Disso & Neutrismo.
- Inzet 2019:  Behoud Plakse Plas!

Hoe verder?
De binnengekomen reacties en meldingen worden zo duidelijk mogelijk weergegeven op deze site. Op- en aanmerkingen blijven welkom! Nog steeds wordt er iedere keer iets van groen verwijderd uit het bos aan de overkant of zijkanten.
Bewoners van deze plas gaan niet akkoord met aantasting van flora, fauna en privacy, allen waken over behoud.

Wordt vervolgd...

263263.  15 april 2019       DE APRIL-MEI-JUNI NATIONALE TOETSEN STARTEN WEER...
DDe basisscholen geven dit jaar de aftrap en starten deze week met de landelijk verplichte eindtoetsen. Vanaf donderdag 9 mei tot donderdag 23 mei beginnen de landelijk VO examens. De tweede ronde landelijke herkansingen vindt plaats vanaf 17 juni. Het derde tijdvak is in augustus. 
Bij T. Metissimo zijn er standaard 3 toetsmiddagen in eind mei en begin juni, na de landelijke periodes.b>

Na afloop van de landelijke VO eindexamen-tijd zijn de antwoorden online beschikbaar en kun je zelf een inschatting maken hoe goed jij je toets hebt gemaakt. 
Bij T. Mettisimo zijn de antwoorden ook direct beschikbaar en mag je intekenen op een herkansing of een verbetering of wat steeds meer leerlingen zeggen: deze toetsen zijn zo leuk en zo anders, die wil ik nog een keer maken.
Hier kan en mag dat, want leren is leuk, als je zelf echt wil. Iedereen mag scoren.

Heel veel succes leerlingen, ouders, docenten, mentoren, surveillanten, CITO, LAKS, Inspectie, VO raadmedewerkers en betrokkenen in deze jaarlijkse spannende periode.

Zie voor VO: www.examenblad.nl

262.  24 maart 2019       DANK  HARDE WERKERS EN SPONSOREN VOOR HET 4e NSC!
Wij hopen op jullie begrip dat Het Gemeentenieuws Lingewaard onze teksten met foto van de jeugdige winnaars niet heeft gepubliceerd. Hier een extra bedankje voor jullie persoonlijk:

Dank aan :
- De Gemeenschap Ressen, Herman, Danielle & Marcel voor hun gastvrijheid en het in de gelegenheid stellen van
  het Erfgoed Kerk en Kosterij voor het 4e Nationale SchaakConcert.
- De musici van The Young Once: Ria, Doortje, Tonneke, Rikie, Cor, Ewoud, Peter, Ben en Theo o.l.v. Lucie.
-- Het Basilei-ensemble met Mees, Joost, Benjamin, Madelief, Iris, Sare, Elin, Jasmijn, Linde, (Elmar, Elisa, Ikira,
  Rens, Kaj ), Karen,
- Fleur en Elisa bij het waxen en hun Popcorn-parade, br>- Madelief voor haar piano bijdrage en Sabine in de achterhoede,
- Het KoningsSchaaktrio: Rob K, Jerry en Bram voor de schaakparade. De simultaan door Rob K. en Ikira,
- Coen, Ikira en Kaj voor de orde, de IntervalRace, bardienst en schaaklesjes, 
- Toine als fotograaf,
- Ger en Kaj voor de kaartverkoop en schaakindeling,
- Berber, Yvonne, Karen (3 docenten) als juryleden bij de intervalrace,
- Margriet vanaf de voorbereidingen,
- Ouders, begeleiders, trainers en docenten van de talenten van T. Metissimo,
- Alle talenten jong en oud(er) die spontaan meehelpen,
- B4 financieel,
- En natuurlijk De Gemeente Lingewaard voor de erkenning van ALLE activiteiten van en door T. Metissimo en een
  jaarlijkse bijdrage hiervoor.

Het was weer een fantastische dag. Op naar de volgende activiteit!

261.  24 maart 2019       DE YOUNG ONCE SPEELDE ALS VAN OUDS + MOOIE INZET BASILEI  ENSEMBLE
Het was een stralende zonnige dag. De muzikale opening van het Nationale SchaakConcert lag dit jaar in handen van het ensemble THE YOUNG ONCE o.l.v. Lucie Gieles. Het 4e NSC had als thema "DE KWART" gekregen en ieder instrument liet zijn klank horen. The Young Once bestaan uit: Ria: basklarinet, Doortje: tenorsaxofoon, Tonneke: fagot, Rikie: altsaxofoon, Cor: hoorn, Ewoud en Peter: trompet, Ben en Theo: klarinet. Zij speelden: Tatum ergo van Bruckner en Hongaarse Dans no. 5 van Brahms 3e deel, 1e symfonie van Mahler en Fairest Isle van Purcell Canon van Pachelbel gevolgd door de Habanera Canzona van Banchieri en van Kees Vlak: LENTE! Iedereen genoot.

Daarna was het de beurt aan de jeugdigen van T. Metissimo zelf. Van achter uit de kerk kwam de groep leerlingen met hun grote en kleine knuffelschapen binnen: witte, zwarte, grijze, roze. De jongsten voorop, lopend naar de muziekklok op de muziek van AlCeDoE (Alcedo atthis, ijsvogel). De muziek ging door en Joost opende met zijn prachtige gedicht over de IJsvogel (zie apart nieuwsbericht) met de prime-terts-kwart-kwint. Madelief droeg op piano haar stuk The Glade voor. Samen zongen we het muziekklokje (alias Twinkeltaart) rond met het jaarlijkse BASILEI – Ensemble: Mees, Joost,  Madelief, Iris, Sare, Elin, Jasmijn, Karen.  Dit jaar was het 4e jaar, het jaar van het kwart-interval met de kwart-ketting (ik zou zo graag een ketting rijgen), de TaaTuu (en in gedachten ons Volklied) en de Q-Schaapjes om weer te eindigen op de letters AlCeDoE, Blauw, van de blauwe IJsvogel, onze blauwe planeet etc.

Daarna volgde de spannende INTERVALRACE met de Conso & Disso mWat een feest om jong en oud in de goed gevulde kerk zo ijverig bezig te zien.

Na de pauze draaide de carrousel verder met de unieke Schaak TRIADE met analyses en/of schaaklesjes door het koningstrio ROB, BRAM en JERRY. Ook de Kosterij zat goed vol met de teams en fans. Er hing een fijne sfeer. fans. Er hing een fijne sfeer.
Doorgeefschaak was echt weer bijzonder, zo leuk!

Creatief genieten was er deze keer met de spannende wax-HERALDIEK met muzikale optredens tussendoor.
Voor natuurliefhebbers was er de 4e speurtocht RONDO RESSEN met verse PopCorn om zelf te maken. 

Met veel plezier kijken we terug op deze geslaagde dag!

260.   24  Maart  2019        GEDICHT DE IJSVOGELS EN MUZIEK ALCEDO:   DEEL 4
Tijdens de Seasons Science educatie op 28 februari 2019 zijn composities gemaakt over de kaalkap en leegroof  van de Oeverplas, daar waar o.a. de IJsvogel huist. Zo ontstond er een nieuw natuursprookje.

Voor het 4e Nationale Schaakconcert is het gedicht "De IJsvogel" van Joost uitgekozen, op muziek van "Alcedo Blauw" . Beide gaan over "de sprookjesvogels" die ook wel de "koningsvissers" worden genoemd. Het mannetje en vrouwtje vormen een onafscheidelijk paartje. Ze kunnen flitsend over de waterlijn scheren om daarna in de Oeverkant te verdwijnen.
Vele tekeningen en kleurplaten zijn de afgelopen weken opgezet, geprobeerd en gemaakt...wordt vervolgd.

De trend van ons sprookjeshuis is gezet en gaat door. Het wordt steeds mooier.
Steeds meer leerlingen leren de nieuwe technieken.

DE IJSVOGEL

de ijsvogel was aan het graven
deze is een brave
zijn woonplaats was kapotgetrapt
want er waren zomaar bomen gekapt

de ijsvogel moest zijn vrouw wekken
om samen te vertrekken
dat wilde hij liever niet
want er stond nog riet

de ijsvogel begon opnieuw met graven
deze is een brave
gelukkig blijft hij waar hij was
natuurlijk bij onze Oeverplas.

Joost Wilkens
Bemmel, 28 februari, T. Metissimo's  Season Science Spring
Voor het 4e Nationale Schaakconcert

(Karen componeerde de muziek die de naam Alcedo Blauw kreeg.
De muziek-compositie draagt een bijzonder educatief element binnen de muziek interval-klokken.
)

259.  24 maart 2019       WAT  GAAT  ER  MIS  BIJ  HET  GEMEENTENIEUWS  LINGEWAARD?
Samen vormen we "De Gemeente".
De burgers - waaronder de Gemeenteambtenaren - publiceren wekelijks de gang van zaken in het Gemeentenieuws,
Dit weekblad geeft in iedere Nederlandse gemeente meestal waarheidsgetrouwe informatie weer omdat de burger zelf het nieuws aanlevert. Iedereen kan dit lezen en controleren. Een simpel, handig en goedkoop systeem.

In het verleden zijn de artikelen van Talento Metissimo steeds redelijk gepubliceerd. Er zijn wel meldingen gemaakt aan het Gemeentenieuws waarom er in onze artikelen soms rare hoofdletters en aanhalingstekens verschenen of waarom zinnen werden omgedraaid. Dat schijnt er dan "ineens" zomaar bij te gaan horen, daar heb je geen grip op.
Of over de bezorging van huis-krantjes die structureel niet worden bezorgd als er een artikel is gepubliceerd, je kunt er de klok op gelijk zetten. Vele leerlingen brengen dus van allerlei krantjes mee want inmiddels weet het hele dorp dat en krijgen we krantjes van Jan en Alleman.

Vele in Nederland zijn blij dat er zo'n krantje is voor de plaatselijke bevolking. Een ware papieren funktie.
En als je geen vragen stelt waarom dit zo gebeurt en wie de eindredacteur is kom je er ook niet achter wat er nu mis is  met of bij zo'n plaatselijke krant.
Onze aankondigingen van aktiviteiten worden redelijk normaal gepubliceerd. Echter als T. Metissimo resultaten wil publiceren verdwijnt de publicatie of wordt het "weg-gewerkt in een Ver-Wegi-Stan-Online-Gebeuren waardoor het niet terug te vinden is, zoals: foto's van diploma-uitslagen, het orkest The Young Once, nu weer de resultaten van het 4e Nationale Schaakconcert. Bij de jongste prijswinnaars van 2 en 4 en 7 jaar is het artikel zelfs 3x ingestuurd en zijn de foto's genegeerd.
Onze conclusie is dat dit op tegenwerking lijkt en riekt naar willekeur ...
Reden? 
- Onbekend, mogelijk concurrentie, echter dat blijft speculeren,
- Subsidieregels worden jaarlijks bijgesteld, dus wie het dichtste bij het Gemeentevuur zit... En dat zijn
  wij zeer zeker niet omdat we op 100% gezonde Educatie zitten en niet op Zorg. In Nederland'se Gemeentes draait
  alles om de Zorg-etikettering en juist niet om de kern-gezonde Educatie. Dat geldt overigens ook voor de meeste
  Fondsen of andere geldverstrekkende instanties etc.,
- Aandachtspunt blijft dat de site van Het Gemeentenieuws moeilijk bereikbaar is, ze geeft vaak foutmeldingen en
  ook blijken IP adressen te zijn geblokkeerd,
- En inderdaad, ook andere kernen in Lingewaard hebben hier last van, wij zijn niet de enige,
- Echter deze opmerkingen doen ons goed: "Bemmel is een forensen dorp, fijn dat er ook eens een andere club iets
  organiseert!" 

Even helder:
Het valt niet mee om het Bemmelse Lingewaard goed op de kaart te zetten. Een SchaakConcert met Triade en Mir en Heraldiek zijn alle unieke Nederlandse elementen, stuk voor stuk, de enige ter wereld en iedereen mag en kan meegenieten. Een dag waar veel tijd en moeite in zit met een supersfeer! Wij verwachten medewerking en niet keer op keer zoveel tegenwerking vanuit de Gemeente en het Gemeentenieuws. Als Gemeente Lingewaard hebben we met elkaar iets uit te dragen.  Voor iedereen is er plaats in de krant waarom niet voor onze jeugdige talenten?  Dit is niet wat zij verdienen. Een beetje medewerking naar de Koningshof Ressen en Talento Metissimo toe zodat ook de rest van Nederland mee kan genieten misstaat Bemmel, waar het Gemeentenieuws zich ophoudt, echt niet.

Docenten willen gewoon graag en goed hun werk doen.
De inspectie van onderwijs is daarom (weer) op de hoogte gesteld, dan weten Arie en Aart Slob et.c. het ook.
Ook wij zijn (deels) afhankelijk van subsidiegelden want er is in Nederland nog steeds geen plaats voor fantastisch goed zinvol nieuw onderwijs voor kinderen die graag willen leren. Zelfs niet voor 1 cent aangeboden subsidie! Het gaat dus niet om het goedkoopste en beste onderwijs in Den Haag, de schoen wringt ergens anders dat is duidelijk.

Wij willen graag de bewijzen in de krant en laten zien wat hier wordt gepresteerd zonder volcontinu de Bemmelse tegenwerking. De ouders hebben allen toestemming gegeven en het Gemeentenieuws is daar tot 3x toe van op de hoogte gesteld. Inmiddels zijn er meer vragen binnen gekomen, ook van andere dorpskernen en organisaties.

Opheldering gevraagd!
Heel simpel: Als we geen vragen stellen, komen we er ook niet achter.

Wordt vervolgd...
Het voltallige Team van Talento Metissimo staat hierachter:   Rob, Ger, Coen, Margriet en Karen.

258.  24 maart 2019       TOP-WINNAARS NATIONALE MIR:  ELIN (2),  JASMIJN (4)  EN WOUTER (7) !!!
Ongelofelijk, het is echt waar en echt gebeurd!
De Nationale Muziek- Interval- Race met het systeem van de intervalmuziekklokjes is dit jaar voor de 2e keer gespeeld. De jongste was 2 jaar en de oudste ver boven de 80 jaar. Iedereen scoorde en liet zien dan de uitleg van krap 5 minuten was begrepen. Geweldig!  (En nee, de muzikanten deden niet mee.)

De jury bestond uit 3 docenten: Yvonne, Berber en Karen. Alles is 3 dubbel gechequed en resultaten zijn in te zien.
De score is verrassend en uitzonderlijk te noemen.
Van de jongste groep zijn de winnaars: :
Elin van 2 jaar,      die 5 uit 5 scoorde,
Jasmijn van 5 jaar die spontaan met de volwassenen mee deed en 11 uit 15 scoorde,
Wouter van 7 jaar  die iedereen versloeg jong en oud: 15 uit 15!

Ter verduidelijking: Voor de meeste was de interval race compleet nieuw.
De 2 winnaars Jasmijn en Wouter hadden dit systeem nog nooit eerder gezien of gehoord. Elin een enkele keer.

En het spel is nog niet uitgespeeld, er staan nog 2 bekers gestald!
Door het onverwacht hoge aantal deelnemers is besloten dat er een 2e ronde volgt tussen de onderlinge winnaars van deze 2 groepen: 
-  BS Bovenbouw / tieners
- Volwassenen

U verneemt binnenkort de uitslagen op deze site.

Kortom: Hier scoren de kinderen met een IQ van krap 70 tot 180, zo mooi is dit systeem.
5 minuten uitleg en je kunt meedoen. Muziek is voor iedereen die wil.
Zoals gezegd: Een nieuw fundament!

257.  24 maart 2019       PIEPJONG TALENT OP 4E NATIONAAL SCHAAKCONCERT  2019 TE RESSEN!
Hieronder leest u het ingezonden stukje van 250 woorden voor het Gemeentenieuws Lingewaard dat na 3x inzenden niet kon worden geplaatst.  Er hoort een prachtfoto bij!
Het geheel is daarom in een vorm van een nieuwsbrief doorgestuurd aan de betrokkenen als ook naar de inspectie van onderwijs zodat zij de foto en het artikel kunnen bekijken.

Deelnemers uit diverse delen van het land kwamen op zondag 24 maart een stukje unieke Lingewaardse educatie, natuur & cultuur beleven te Ressen. Er werd gezongen, gemusiceerd, voorgelezen, geschaakt, gewandeld, gespeurd, gedicht en “ge-heraldiekt”. Het was gezellig druk met verrassende resultaten.

Het 4e SchaakConcert werd geopend door muziek-ensemble The Young Once o.l.v. dirigente Lucie Gieles op het thema van het 4e interval de kwart. Zij speelden als van ooit's, prachtig! Het Basilei ensemble van Metissimo zong de muziek-intervalklok rond met klokjes en schaapjes waarbij Madelief op piano mooi The Glade vertolkte. Joost droeg zijn indrukwekkende gedicht voor over de IJsvogel aan de Oeverplas wiens nestje op brute wijze was kapot-gekapt met de nieuwe compositie Alcedo Blauw (Karen).
Uitslagen Muziek Interval Race (MIR)
De zeer jonge winnaars van de MIR zijn: de 2-jarige Elin (5 uit 5), de 4-jarige Jasmijn (11 uit 15), allebei uit Lent. De 7-jarige Guus uit Wijchen versloeg jong en oud (15 uit 15). Voor de gelijk-spel-winnaars van de teenagers en de volwassenen komt een aanvullende ronde, dat bleek praktischer. Volg hiervoor het Gemeentenieuws of de site van T. Metissimo...
Uitslagen Triade Schaaktoernooi
Winnaars van de 8 schaakteams zijn geworden: 1e “Carrot All” (Eindhoven/Bemmel), 2e “Gewoon Fout” (Zeist-Huissen) en 3e “De Schaakleeuwen” (Bemmel). Bij de jeugd-simultaan van Metissimo hield Mees het meest lang stand tegen simultaan-geefster Ikira. Bij de volwassenen won Kaj op verrassende wijze van Rob die de simultaan gaf.

Het was een gezellig druk bezochte dag in fijne sfeer en saamhorigheid.
Namens het team hartelijke dank aan de sponsoren Gemeente Lingewaard, Kerk en Kosterij Ressen, B4F en de talenten jong en oud(er) voor jullie bijdrage, inzet en activiteiten.

256.   26 Februari  2019    4e NSC 2019 IN  TEKEN  VAN  NATUURBEHOUD PLAKSE  PLAS MET IJSVOGELS
                                                                                                                                                          DEEL 3
Daar zat Alcedo, doodstil op een wilgentakje. Even verderop zijn vrouwtje, een onafscheidelijk paartje.
Vandaag geen flitsende water-scherende bewegingen maar verdriet alom. Ontheemd. De aanblik was hartverscheurend.
Oever-kaalkap door kettingzagen en leegroof door shovels, zonder verklaring.  (Daarom kon je ze even fotograferen.)
Privacy schending van de kwikstaartjes, futen, meerkoeten, meesjes, musjes, gaaien, boompiepers, -kruipers, groene en gewone spechten, zwaluwtjes, nijlganzen, roodborstjes, groenlingen, ijsvogels, uilen, eenden, grote roofvogels en vele vele andere vogels, dieren, bos, bomen, struiken als ook van de aanwonenden zelf; we wonen er samen.
Leegroof van een Open Science & Cultuur Lokaal, een klein stukje dat leerlingen van T. Metissimo mogen gebruiken voor hun unieke Open Education. Het eerste open education lokaal ter wereld, compleet nieuwe educatie.
Het valt niet mee om Lingewaard goed op de kaart te zetten...  Lees verderop meer, dit is het 3e deel.
Het 4e Nationale Schaak Concert staat in het teken van behoud van deze Plakse Oever Plas met haar ijsvogels.

schaaktorens_lingewaardmuziektekens_lingewaardT. METISSIMO'S
 4e NATIONALE SCHAAKCONCERT

muziek-intervalrace,   heraldiek,   schaak-triade 
   RESSEN  *  24 MAART 2018  *  13.00 uur

255. 25  februari 2019            NSC 2019:  IN  HET  TEKEN  VAN  NATUURBEHOUD   DE  PLAKSE  OEVERPLASPLAS   MET  IJSVOGELS
20190324Nationaal SchaakConcertFlyerDefintief


Klik op de flyer
voor het
programma
PROGRAMMA 1e LENTE ZONDAG 24 MAART 2019  IN  CARROUSSELVORM

Kerkje: Muziek en Science auditief
13.00 uur    Muzikale Opening door The Young Once o.l.v. Lucie Gieles, thema de kwart
                  

                  Aansluitend de MUZIEK INTERVAL RACE  met muziek-klokken
               
  met muziek-prijzen junioren & senioren m.m.v. het Basilei Jeugd Ensemble
            
 
Binnen/Buiten: Cultuur en Natuur
14.00 uur     Creatieve heraldiek
14.00 uur     Talenten SpeurRoute op Erfgoed Ressen

Kosterij: Denksport visueel
13.00 uur      Schaaklessen en analyses verzorgd door het Koningstrio
14.15 uur      TRIADE SCHAAKTOERNOOI  met schaak-klokken:
                    Teamschaak,  
Doorgeefschaak en de Simultaan van T.Metissimo door...
ca 16.30 uur  Uitreiking schaak-prijzen junioren & senioren
  Entree              € 5,= p.p. incl. programma boekje en 1 consumptie.
                          Standaard Muziek- en Schaakklokken gratis in bruikleen tijdens de MIR.
                          Overige consumpties a €1,50= p.p. voor eigen rekening


Informatie       Zie: Contact    
Voor reserveren: zie Aanmelden

Aankondiging  
Zie:  
 

Voorbeeldaankondigingen 2018 zijn:
publicatie nr. 80 2019    Het 4e Lente Schaakconcert te Ressen
publicatie nr. 79 2019    Nationaal schaakconcert in Ressen
publicatie nr. 78 2019    Nationaal schaakconcert in Ressen in teken van de ijsvogels
publicatie nr. 65 2018    Nationaal schaakconcert in Ressen 
publicatie nr. 62 2018    SSchaakconcert in Ressen

254.   25  Februari 2019             INHOUD  PROGRAMMA  NATIONAAL  SCHAAKCONCERT

Wijziging(en) voorbehouden!
13.00 uur Opening & Lezing
De muzikale opening wordt verzorgd door ensemble The Young Once o.l.v. de vrouwelijke dirigente Lucie Gieles.
Zij brengen een aantal bekende werken ten gehore waarbij ook dit jaar er weer een bijzondere samenhang is.
Daarna volgt aansluitend:

13.30 uur De Nationale Muziek Interval Race (MIR) met Science & Muziek Interval Klokjes
Gestart wordt met een korte uitleg door het Basilei Ensemble bestaande uit jeugdigen van T. Metissimo, op hun eigen spontane wijze. Spelenderwijze wordt u een beetje wegwijs gemaakt in de Taal der Tonen. Liefhebbers kunnen die middag de nieuwste Science & Muziek intervalklokjes uitproberen in oplopende moeilijkheidsgraad. Er zijn verschillende modellen, passend bij uw voorkeur of leerproces. Gestandaardiseerde klokjes worden vandaag gratis ter beschikking gesteld voor de Interval-Race. Uniek is dat ook jonge kinderen mee kunnen en mogen doen.
 
NL'se MIR Spelregels:  Muziek Interval Race i.s.m. Basilei ensemble
De officiele MIR spelregels liggen ter plaatse ter inzage. In het programmaboekje treft u een samenvatting.
- Per muzieklevel zijn er standaard wedstrijdformulieren, passend bij de gestandaardiseerde klokken, vanaf 0 kennis!
- Er zijn gestandaardiseerde muziekintervalklokjes uit het Conso & Disso systeem, mag, hoeft niet.
- Andere media zoals b.v. mobiele telefoons, stemapparaatjes, nep-klokken etc. doen mee voor de dis-kwalificatie,
  ofwel ze zijn tijdens de wedstrijd verboden. Het gaat om een eenduidige interpretatie.
 
Zodra de uitslag bekend is volgt de prijsuitreiking van de MIR 4e NSC 2019 voor junioren en senioren.  


14.15 uur Heraldiek Creatief
met bijzondere heraldiek, het schaaktorentje van Pythagoras en kaarsjes om te maken voor de kaalkap van de Plakse Wei. Elisa en Fleur staan paraat om te helpen! Op verzoek is de "creatieve heraldiek" uitgebreid en een verrassing...
Eigen creaties mogen worden behouden.

Cultuur & Natuur, de hele dag
Op het landgoed van Ressen is er een nieuwe Cultuur & Natuur-Speurroute voor de buitenliefhebber, langs de Ouessante schaapjes. Voor deelnemers is er een kleine beloning.

13.30 uur Schaaklesjes 
van 5 schaaktrainers met ervaring: Rob, Bram, Jerry, Kaj en Ikira!
Wie de simultaan gaat geven aan jong en oud(er), blijft nog even een verrassing!

14.15 uur Aanvang Triade Schaaktoernooi
De officiele Triade spelregels liggen ter plaatse ter inzage.
Gebruik van de mobiele telefoon etc. zijn tijdens de wedstrijd verboden.
De samenstelling van de Schaak-Triade is door jeugdigen ook dit jaar unaniem vastgesteld op:

1. Doorgeefschaak (team) voor uitleg zie:  Wikipedia  en KNSB/FIDE regels
2. Teamschaak
(team):  KNSB/Fide schaakregels
3. Simultaan van T. Metissimo ((solo in team) van max. 1 uur, deze start tussen ca. 15.30-16.00 uur

+
16.30 uur
Schaakprijsuitreiking 4e NSC 2019 SCHAAK-TRIADE voor de teams junioren en senioren.
Er zijn individuele prijzen voor de simultaan.

RESERVEREN IS MOGELIJK /strong>
Reserveren is mogelijk via info@TalentoMetissimo.nl of TalentoMetissimo@gmail.com
Vermeld uw naam, adres en telefoongegevens met uw wens zodat we uw vraag kunnen beantwoorden.
Graag uw reservering ophalen op 24 maart voor 13.00 uur anders kan uw plaats aan een ander worden toegekend. Betalen bij voorkeur op de dag zelf.

Muziek- en Wedstrijdleidingen
De algehele schaak wedstrijdleiding ligt in handen van Ger Wortel. Hij geniet jarenlang ervaring in het maken van o.a. computer schaak- indelingsprogramma's en staat bekend om zijn betrouwbaarheid.
De algehele muziek wedstrijdleiding ligt in handen van Karen Langerwerf met een onafhankelijke jury.
Familieleden van de wedstrijdleiding nemen geen deel aan de intervalwedstrijd, speurtocht, jury of andere beslissende taken. Omdat het deelnemen aan schaakpartijen a.h.v. een onafhankelijk indeling gebeurt en het verloop van een partij vooraf niet voorspelbaar is, is schaak-deelname wel toegestaan. 

Wij hopen op wederom een fantastisch gezellige familie-dag. Van harte welkom namens het NSC Team 2019:
                                                                                                                                                                                                            Margriet, Rob, Coen, Ger, Kaj, Ikira, Karen

253.     25 februari  2019      JURYLEDEN GEVRAAGD VOOR 4e NSC ZONDAG 24 MAART
Wie wil ons vrijwillige team versterken met kennis en ervaring tijdens het 4e NSC? U bent van harte welkom!
Stuur een mailtje naar onze organisatie TalentoMetissimo@gmail.com of bel voor informatie naar:
Karen T: 06-255-06-566,  Margriet T: 06 - 28 722 478,  of  Coen: T: 06 - 1934 76 04


252.   26 Februari  2019        ALCEDO BLAUW:   DEEL 2

Alcedoblauw dragen we met eer op aan de Nederlandse IJsvogel die lid is van de familie
der IJsvogels: Alcedinidae. De Nederlandse IJsvogel wordt ook wel "de koningsvisser" of "de sprookjesvogel" genoemd. Op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 20-23 februari 2019 werd zijn leefgebied ruw verstoord in het Gelderse Natuurpark Lingezege waar Talento Metissimo haar Open Education leslokaal heeft.

VVolgens Wikipedia is blauw een kleur tussen cyaan en violet met een golflengte van ca. 470 nanometer. Op alfabet hier enkele blauw-namen: Azuurblauw, Blaauw of Blauw als plaats, bier of muziek, Blauw van de kou, Delfts-blauw, IJsblauw, Koningsblauw, Marineblauw, MetissimoBlauw en er is vast nog heel veel meer dat we niet weten.
En een toevoeging sinds 27/4: Nassaublauw, Politie-blauw, Blauwe alg...

We konden geen naam vinden die de kenmerkende kleur(en) blauw van de ijsvogel weergeeft.br>Eigenlijk is dat ook niet uit te leggen, die kleurschakering, het is als een sprookje; zien, beleven, (aan)voelen.
Bedenk wel dat een kleurbeleving voor iedereen anders kan zijn, door de aanleg van de verhouding kegeltjes en staafjes in je ogen. Discussieren, ruziemaken of debatteren over kleur heeft dan ook geen zin. Daarom zijn er b.v. RALkleuren.
KiKijk naar de RUBIK's cube, dat zijn speciaal erkende kleuren middels (een ietwat bijzonder staaltje) Nederlandse Rechtsspraak.

Over de IJsvogel zijn prachtige mythen en andere verhalen te vinden. Prachtig voor in de klas, het inspireert.
Alhier worden verhalen en muziek uit de natuur gemaakt voor educatie en het sprookjeshuis.
Het blauw van deze sprookjevogel noemen we voortaan Alcedo-Blauw; sprankelend en flitsend tegelijk.
Tijdens het 4e Nationale Schaakconcert wordt een gedicht opgedragen aan de ijsvogel en ook een muziekcompositie ten gehore gebracht die Alcedo (Blauw) is genaamd.

We hopen dat het paartje spoedig nog een nieuw nestje kan maken, ze kan tot 3x paren in een seizoen,
De kans op jonge kleine ijsvogeltjes is nu sterk verkleind.
We blijven hopen dat ze toch aan onze Oeverplas willen blijven.

Wordt vervolgd...

251.   21 Februari  2019      SCHRIK ALOM:  KAALKAP + LEEGROOF NATUURPARK LINGEZEGE: DEEl 1.                 

Er zijn enorm veel reacties binnengekomen, en nog.
Alles is al zo goed mogelijk verwerkt in de onderstaande tekst van deel 1. 
Dank voor deze steun!

Aan, op, of in het water. In een natuurpark woon je samen met de natuur. Je deelt lief en leed, alle seizoenen. In de dagen voor dat er sprake was van kaalkap, waren de leerlingen bezig de verschillen te bestuderen tussen de kool-, pimpel- en andere mezen met hun zwarte, paarse of andere petjes, net Carnaval. Begin februari was er al foerageer en baltsgedrag te bespeuren, het voorjaar is dit jaar ca. 2-3 weken eerder. Daarom hangen er bakjes met o.a. zonnebloempitten in de bomen, want voedsel is er nog niet voldoende.
Open Season Science van T. Metissimo: een education lokaal middenin de natuur.
Top educatie, nieuwe methodieken met prachtige resultaten.

En dan ineens, zomaar, zonder dat iemand van de plasbewoners ervan af wist: 
pats-boem 4 kettingzagen in oranje hesjes die erop los gaan, stapels dikke boomstammen in stukjes.
Kinderen legden meteen de associatie met Panda-droom van de Efteling. 
Kinderen maakten het al hier al eens eerder mee, grenzend aan de tuin; een kettingzaag is dreigend.
Wederom de allerhoogste evidentie-score, van hoe het NIET moet.

Die dag van vernieling zijn de Open Education lessen stilgelegd. De hele dag het gejank van zagen met verwoestende leegroof en kaalkap tot gevolg - in een gebied waar jeugdigen vaak vogels mogen spotten -  is te heftig.
Het zagen stopte toen de klus zo goed als klaar was. Aan de bel trekken had allemaal geen zin, de politiek drijft gewoon haar eigen zin door, zonder vergunning, onder toezicht van leerlingen, aanwonenden, politie, omstanders, het maakt allemaal niet uit, Gelders bos wordt gewoon gekapt. 

Op de Plak werden de giga grote boomstammen met spoed afgevoerd. Er werden houtsnippers over de loei grote afgezaagde boomstammen gestrooid. Sporen werden met de bladblazer weggeblazen en op zaterdag kwam er met spoed een shovel, om de oever nog even bij te werken, daar waar de ijsvogel zijn nest had. Nogal bizar na de melding van het dringende verzoek om zijn oever-nest juist daar te sparen. Ook de dagen die volgde bleef men gewoon doorgaan. Afgegraven tot op het witte zand...
Vele dieren en bewoners keken met lede ogen toe, de natuur stond even stil.

Zoals door velen al eerder is geconstateerd: het broedseizoen is door de steiging van de temperatuur sterk vervroegd dit jaar, kranten stonden er vol van. Hierdoor is er gekapt IN HET BROEDSEIZOEN. Spoedige aanplant van de oever is dringend nodig. Aanplant van de oever wel te verstaan en niet nog meer omzagen en wat wilgenboomstammen vlak voor het sluisje dumpen met wat plastic troep erbij, bah!
De oever is volledig kaal met wit zand, er is totaal geen privacy meer!

"Bouwen, bouwen, bouwen", zei wethouder Witjes van de VVD enige tijd terug. Geen groen-beleid ?
Het Waterschap heeft mondeling op de kap-dag toegegeven dat zij in opdracht van de Gemeente Lingewaard - in het vroege broedseizoen - 100% van het bosdeel van Lingewaard hebben kapotgetrapt, leeggekapt en met de grond gelijk hebben gemaakt tot op delen met het witte zand.
Dat maak je niet vaak mee, zo rigoreus...100% van dit deel bos  !!!
Premier Rutten wil een miljard in milieu investeren, terwijl er zoveel roof-bouw-kap is in Gelderland, Nederland, Europa...  Dat is toch volstrekt ongeloofwaardig met dit soort praktijken. Dit is immers niet de enige plek, het is schering en kaalslag in Nederland, in Europa.

Voorlichting is nu noodzakelijk aan de leerlingen daar ontkom je niet aan. Dit is niet bepaald het leukste materiaal.
Zinvol ?   Hoe leg je zoiets uit aan jeugdigen, over hoe het NIET moet, maar gewoon gebeurd... ?  
Misschien heeft het ministerie van Onderwijs advies ?

De jeugdigen leren nu een stukje milieu-politiek. Welke instanties en partijen zijn hierbij betrokken, hoe schrijf je deze mensen aan en hoe gaan deze instanties reageren binnen de 6-weken termijnen? Alles wordt in goede banen geleid. Het voelt weer als de alom bekende bureaucratische bezigheidstherapie in het woud van papieren wetjes en regeltjes die te pas en te onpas worden bijgesteld aan het geldbejag of de grootste scheeuwlelijkerd, zo het uitkomt, zonder transparantie van een rekenkamer.  Zinvolle antwoorden blijven ontbreken. Wie geeft nu het goede voorbeeld?
Maar, docenten moeten (extra) uitleg geven, je kunt niet anders.

Er is schending van natuur, omgeving, privacy van dieren en aanwonenden of omgekeerd, zo je wenst. Alles draait om het aantonen van een stukje functionaliteit van een uniek stukje water en bos in je achtertuin.
Hoe functioneel wil je het hebben? De politieke mens vindt alleen letters op hout-papier functioneel...

Wat we vooral gaan bestuderen zijn de oplossingen voor de ontheemde dieren en de bewoners. Recent was het College Lingewaard nog speciaal geadviseerd over de Bosweilaan waar de 20 bomen NIET gekapt mochten worden, dat kon nog op tijd worden voorkomen. Daardoor was dus ineens een potje geld over voor andere kaalkap, kwam hier recent als melding binnen... Moest dat geld er effe snel sneaky doorheen gejast worden? Of is dit de politiek van investeren tegenwoordig?  Je jaagt bewoners A op, om je zin door te drijven bij bewoners B ? Als ze het maar niet weten, hou het volk lekker dom... goh wij dachten dat de overheid zoals Gemeente, Provincie een waarheidsgetrouwe informatie PLICHT heeft naar burgers, hoeft dat ook al niet meer ? 
Als het gaat om gemeentschapsgelden, wie is er dan verantwoordelijk voor dit soort akties en uitgaven?

Vriendelijk verzoek de vogels nu rustig hun plekje of een ander plekje terug te laten vinden.
De provincie gaf aan: Er is ruimte zat om te verkassen voor die vogels. Op de vragen: "Waarheen verkassen? " en: Waarom denkt u dat de ijsvogel juist deze oever en dat plekje uitzocht in Bemmel?",  kon deze man geen antwoord geven, wist hij veel, hij was ook maar een boodschapper.

Besef a.u.b. ambtenaren dat het hier ook om een gevaarlijke open plaats gaat, juist vanwege het sluisje dat ook functioneel is omdat er geen ander water de plas in mag om verontreiniging tegen te gaan om het unieke karakter van deze Lingewaardse Oeverplas Plas te behouden. Recent schoof op de kale steile oever zo een kindje het water in. Er zijn hier meerdere giga diepe zandputten van meer dan 10 meter... Zorgt u voor toezicht?  Zorgt u voor een EHBO-post dag en nacht? Een goede oplossing is noodzakelijk voordat de kolossale feeststad in juli weer langsbanjerd, zoals de Romeinen...

Dit alles is geen nieuws, het is de gemeente vele jaren geleden al door bewoners schriftelijk en mondeling, ook in raadzittingen medegedeeld (en dus genotuleerd). U bent aansprakelijk als het misloopt. B & W heeft toegezegd dat er geen recreatie komt. Ook de nachtverlichting wordt als hinderlijk ervaren, de vleermuizen concentreren zich nu. Er zitten meerdere roofvogels.

Ter verheldering: dit is nu eenmaal geen Rijkewoerdse Plas, geen Waal en geen Rijn maar een klein watertje binnen de bebouwde kom met een kleinere afstroom naar de Linge.  Lingewaard en Overbetuwe vormen samen een belangrijke neutrale en zeer essentiele groene zone tussen de twee rivalen Arnhem en Nijmegen dat zich afspiegeld in Park Lingezege.

Na Ressen zetten we ons nu in voor ons eigen lokaal, 't is wel weer bijzonder.
Krijgen we nu dezelfde problematiek als in Ressen, tientallen jaren strijd, zonder enige inspraak?
Het lokaal ligt ineens aan een autoweg, met nieuw geklater: wildplassers.

Is Gelderland nog in staat om respect op te brengen voor een Koninklijke Visser die hier wil vertoeven samen met haar bewoners en te volharden in de toezegging dat er geen recreatie komt?
Alle aanwonen wachten al meer dan 6 weken op antwoord, het eerste termijn is reeds verstreken.

Kortom: Wie verzint zoiets? Paranaweee, houdt het op?  Houdt het op?
Ach hou toch op, dit valt toch niet meer goed te praten. Het zoveelste incident, boekwerken vol,

wordt vervolgd...

Zie hier een website van enkele voorkomende soorten in het lokaal van Open Science, waaronder de ijsvogels.
https://members.chello.nl/g.wortel/tuinvogels.doc (diverse foto's volgen nog)

250.     20 februari  2019       TECHNOLOGIE VAN KNOTS NAAR PEN
De westerse cultuur draait op o.a. technologie. Van de week werd een vraag gelanceerd of wij een ontwikkelingsvoorbeeld hiervoor hadden.
Van knots naar pen is misschien een leuk voorbeeld.
Zoals de knots "Goeien-Dag"...

249.      14 februari  2019         DE WITTE ZWAAN EN DE MEERKOET, SPELLING IS SPELING
De natuur is vroeg, te vroeg..?
Alles is relatief.
Toch, de paarsblauwe krokusjes worden nu bloeiend uit de grond getrokken door hongerige eenden.
Ze kleuren op hun steeltje in het gras verder.
De meeste vogels broeden vermoedelijk nu een week of 2-3 eerder, door de stijgende temperatuur. In de kranten zijn er meerdere artikelen over verschenen, ook op internet worden meldingen gedaan. De peildatum 15 maart als start
van het broedseizoen is een wassen neus, er wordt sowieso een heel jaar door gebroed...

De mannetjes eenden scharrelen hier heel wat af. Dit jaar heeft het "huis-vrouwtje" van de eenden een bijzonder stel van 3 groene mannelijke eenderidders om zich heen weten te verzamelen.
Tussendoor miauwt de kat, nou noem het maar brullen, het lijkt wel een kleine leeuw. Laatst lag ie boven op de wagen en bewaakt hij het territorium. Claudia legde dat moment dankbaar vast op een werkelijk prachtige foto, een superlieve waakkat die alle T. Metissimo kinderen kent en zij hem.

Qua geluid heeft in de natuur ieder zijn eigen territorium qua tijd, dat is een vast onderdeel van onze Season Science.
De kikker-kwaak-periode komt nog, dan heb je hier 's nachts oordopjes nodig.
Het kan ook zonder geluid:

Vanuit de keukentafel zien we de witte zwaan en de zwarte meerkoet in een rechte lijn recht op elkaar afzwemmen.
Kaj wist al wat er ging gebeuren, die had het vaker gezien.
We konden zijn voorspelling niet geloven, het bleek ongelofelijk maar waar.

De zwaan heeft het letterlijk hoog in de kleine bol, hij zwemt in 1 rechte lijn door alsof er niks aan de hand is.
Hoogmoed?
Mogelijk dat de zwaan de meerkoet niet ziet of mogelijk niet kan zien door de zwarte kleur van het donkere spiegelende wateroppervlak.
En de meerkoet?
Die weet dat!
Vele meters ver zette ze dit spel al in, echt een giga ruimte.
Geen enkele verandering in hun zwemstijl te bespeuren, de voorschreidende concentrische watercirkels worden alleen door henzelf doorbroken. We houden onze adem in.
Een frontale botsing?
"Nee", zei iemand koel, "dat doen alleen mensen",
Ze stevenen echt kaarsrecht op elkaar af...

Flits, weg is ineens de meerkoet. Pal voor het bots-moment duikt hij pijlsnel onder in het bijna zwarte wateroppervlak. Hij zwemt in 1 rechte lijn onder de zwaan door.
Vlak achter de zwaam komt hij weer boven. Dit, terwijl hij meestal toch een aantal meters duikend onder water aflegt.
Beide zwemmen daarna in 1 rechte lijn door, alsof er niks is gebeurd.
Ze kijken niet op of om, in optimale pantomime concentratie.

Het is ook deze keer weer een zeldzaam mooie voorstelling, "de meerkoet en de zwaan" met de meerkoet in de hoofdrol. Bij zo'n toneelstuk heeft de natuur de volledige aandacht van iedereen, spanning en sensatie ten top.
Het inspireert voor een muziek- of toneelstuk.
Je kunt er kinderboeken van maken, beesten verkopen, geld verdienen, zullen vele denken als ze dit lezen.
Of het onbeschrijfelijke onbetaalbare moment koesteren en verder kijken.

Tussendoor hangen de mezen ondersteboven aan de kastanje, pikken korstmosjes weg en wonderlijk gooien ze zaad uit het zaadbakje op de grond voor de eenden...een voor jou, een voor mij. Een ander "macht-spelletje".
Zij kunnen delen, dat is mooi.

Maar nu even terug naar de educatie Science & Cultuur:
Taal en begripsmisvertanden treden aan de lopende band op, want iedere mens heeft een eigen vocabulaire.
Een kindje van 3, 4, 5 jaar dat b.v. zwarte eendjes tekent bedoelt waarschijnlijke meerkoeten.
Als de juf dan vraagt: Wat zegt het "koetje" ?
Wel, deze (meer)koetjes zullen NOOIT "boe" zeggen.
De kans is klein dat het kind bij de eerste keer dan ook "boe" antwoordt.
(Even tussendoor:  Bij wie lopen er nog koeien in de achtertuin?)
De link van koe naar een 2D zwart-wit onherkenbaar plaatje in een boekje is toch iets anders dan tientallen meer- koeten of nog-meer-koeten dagelijks in de achtertuin, straat, plantsoen etc.
(zo vallen de klemtonen beter op).
 
Veel kinderen zien tegenwoordig vaker een meer-koet dan een koe(i).
Als je het meervoud "twinkelt" dan zie je dat een i achter de koe (dus koei) het klankprobleem neutraliseert, kijk maar: 
Koeien loeien. Meerkoeten zwemmen in het meer. Spelling is speling.  "Beetje boerinne-verstand"?

Qua kalender is de winter nog niet voorbij.
Dat maakt voor het voorjaar niet uit, zij kondigt zich zonder cijfers of letters aan. Ze maakt gebruik van stijgende temperatuur en vult het aan met geuren, kleuren, zonlicht, met of zonder klank.
Het theater gaat hier dag en nacht door.

248.      14 februari  2019       TWINKELTAAL OP DE NATUUR-WETTEN VAN HET UNIVERSUM
Twinkel taal klinkt als een klok, het hele jaar door, letterlijk en figuurlijk, daarom is het zo mooi.
Het gaat om je eigen woud aan klanken te leren kennen. Je eigen (h)oorsprong en (h)erkenning.

Als een scientist(e) niet weet onder welk aards vak haar/zijn (alfabetische volgorde) educatie valt, dan gaat hij/zij (idem) terug naar de oorsprong, de bron, de basis waarop de functie rust van dat aards vakgebied.
Dat deden we hier ook.
Ondertussen ging de educatie door. Educatie is een middel om de bewezen kennis en ervaringen verder uit te dragen via cijfers, letters, kleuren, geuren, geluiden etc. Dat kan in allerlei talen, gebaren, codes, berekeningen. Alles draait om de communicatie. Vele jaren hoorden we collega-scientisten en betrokkenen. Iedereen dacht mee. Het begon altijd zo...

De klanken om ons heen hebben een natuurkundige oorsprong. De wijze/rangschikking van klankopbouw, is het systeem van de opbouw van trillingen die in/op alle planeten binnen ons zonnestelsel identiek gebeurt en volcontinu doorgaat. Tussen de molekulen hangt alles met energie aan elkaar; leven, levenloos of dood, (want zelfs de doden kunnen nog hoorbaar zuchten).
Na die oorspronkelijke chaos was er in de tijd van de jagers en verzamelaars niet altijd een veilig onderkomen.
De noodzakelijke ontwikkeling van het veilig stellen van huis en haard geschiedde en zo ontstonden er vele millenia later clubjes mensen die hun vakgebied afbakenden met een eigen territorium aan tekens en vaktermen.
Vanuit de Beta-wetenschappen kregen vooral mannnen de kans zich hierin te ontwikkelen.
Neuroloog Dr. Louann Brizendine (Harvard) schrijft in haar boeken dat mannen per dag gemiddeld ca. 7000 woorden gebruiken tegenover een vrouw die er 20.000 gebruikt. Bijna een factor drie verschil. (Hier rees de vraag: en qua toonsafstanden?)  Dat alles is toch bijzonder bijzonder (redundantie voor bewustwording).

De kinderen bevestigden dat de oplossingen die we hen aanreikten kloppen.  Het antwoord van Twinkeltaal is letterlijk en simpel: Alles op aarde communiceert vanuit eenzelfde fundament.  De "hoorsprong ofwel oorsprong" van Twinkeltaal ligt bij de aardse wetten der natuurkunde, die gelden voor het hele universum, waartoe ook de aarde behoort. Voorbeelden zijn: De wind fluistert in zachte tonen maar kan loeien als een lieve lust, het water spettert, klettert, klatert. Het zand knispert, mijn tanden knarsen, mijn oren tuten...het ijscokarretje piept. Luister en zie hoe de bliksem en donder de aarde "voedt" met energie. Hoor ik wat ik hoor?

Na de ontdekkingen in 2011-16  werden hier vele vakgebieden afgezocht en vroegen we de medemens groot en klein of zij dit ook zo zagen en konden begrijpen met natuurkunde, wiskunde, scheikunde, universum, muziek, educatie.
Het ging om een taal die "anders" reikt dan de ruim 7000 talen van de mensheid. Kinderen begrijpen het. Ook de kat en de eend. De nieuwe fundering is:  de mate van consonanten en dissonanten, de hoorbare verhouding. Niet de geschreven tekst, dat is een hulpmiddel.
Vergelijk het met je persoonlijke kleurbeleving en je persoonlijke klankbeleving. Daarom zijn er ook RALkleuren.

Met een goed gehoor kun je met gemak de hogere levels van Twinkeltaal aan. Als je "doof" of "slechthorend" bent blijft het lastiger. Toch is het goed mogelijk met de intervalklokjes. Het geeft veel verheldering in de communicatie. Dat geldt ook voor mensen die een bepaald gen missen en toondoof zijn. Of als de taal-aanleg of ontwikkeling op andere wijze geschied, versneld of juist vertraagd.
Als meerkoet duiken we hier graag onder, willen oog en hoor open houden, onder en boven het water of maaiveld.

Zo stuitten we alweer jaren geleden op de interdisciplenaire vakterm "de Consonant" en zochten naar een wetenschappelijk gefundeerde consensus tussen taalkundigen en musici. Je voorziet vertroebeling of een misconcept voor de kinderen.
- De musicus noemt een consonant een wel-luidende (samenklank)klank, zoals het octaaf en de kwint; "open" klanken.
  Het contrast is de dissonant. Deze beleving is gebaseerd op natuurkundige natuurkundige bewijskrachten.
- Een linguist noemt consonanten letterlijk de medeklinkers zoals de p, b, r, s, t etc. juist de "doffe" klanken.
  Als je medeklinkers langer maakt: bee, cee, dee, eff, gee, gebruik je 2 letters/klanken en klinken de
  klinkers nog steeds het meest welluidend.

We legden deze problematiek voor aan docenten, studenten, ouders etc. Misconcepten in educatie zijn gewoon niet prettig. Eenduidigheid is fijner voor iedereen. En zeker als het de communicatie zelf treft.

Ennn, er is wel een oplossing...
Met het nieuwe Conso-Disso systeem gaat het om "de mate van consonantie", vertaalbaar naar alle vakgebieden. De basis is immers een natuurkundig verschijnsel. Die "mate van Conso & Disso " is daarom ook het fundament van het vak Science & Cultuur, je mag het ook vak X noemen, we kunnen er ook een andere naam voor bedenken, dat maakt niet uit, de bewijskracht blijft gelijk. 
Zonder Cultuur is het onmogelijk binnen de Science te communiceren.
De beweging tussen de mate van Science en de mate van Cultuur is de motor van de evolutie.

In het geval van Twinkeltaal betreft het een model voor toepassing van de natuurwetten, gebaseerd op logica en bewijskracht. Het is slechts een piepklein stukje, wel essentieel. Het lijkt een giga leuke trukendoos die ook weer vol truukjes zit, het gaat maar door.
De nieuwe terminologie sluit goed aan (met uitleg van beide betekenissen) waardoor het in de eindtermen van de cursussen BasisWijs is opgenomen. Bij cursisten is gebleken dat het nu helder is. Het voelt prettig aan.
Leerlingen scoren mooi: Van Procollege naar Gymnasium 100% taal-score, van VMBO-t naar VWO, van VMBO-K naar Havo/VWO, VCA cursus door een 15-jarige, dyslectie verdwijnt...
Het Nederlandse onderwijs komt inmiddels al beter in de ban van de klankbeleving met klemtonen. Prachtig! Steeds vaker wordt het klokje rondgezongen. Onze tam-tam werkt dus goed. Het begin is er.
Het fundament met Conso en Disso en de uitleg wordt bij steeds meer mensen duidelijker.
Steeds meer kinderen en ouders sluiten aan. Enorme dank hiervoor. Dat geeft ons weer kracht om door te gaan.

Alle aanvullingen blijven welkom!

Wil je ook meer weten? Kom naar het 4e Nationale Schaakconcert. Daar kun je voor de 2e keer de Muziek Intervalrace met Conso & Disso beleven, superleuk.
Prima geschikt ook voor hele jonge kinderen vanaf 2, 3 of 4 jaar met, papa's, mama's, opa's, oma's e.a.
Welkom!

247.       25 januari  2019       SCIENCE & MUZIEK/CULTUURCURSUSSEN STARTEN WEER IN FEBRUARI
De cursussen van het nieuwe vak Science & Cultuur met Conso & Disso en de nieuwste klokjes, starten binnenkort weer. Een mooie uitdaging vlak voor het Nationale SchaakConcert met de Muzikale Interval Race met Conso & Disso en vooral ook de landelijke Cito of andere verplichte eindtoets.
De examens Basiswijs zijn ideaal voor groep 7 en groep 8!
Graag tijdig aanmelden i.v.m het samenstellen van de materialen.
 
In februari starten de volgende groepen voor de cursussen Science & Muziek:
- BasisWijs jeugdigen locatie Gelderland en een groep volwassenen locatie Utrecht (Certificaat/Diploma)
- Level A  jeugdigen en volwasssenen locatie in overleg, waarschijnlijk Gelderland (Diploma)
  De tijdsduur van de lessen en daardoor ook het aantal lessen wisselt per groep.
  Voor iedereen is er een proef- en een gewoon examen en bij voldoende resultaat een certificaat/diploma.
- In juni vinden examens plaats die in overleg zijn in te plannen, zie  jaarkalender.
- Prijs kan per individuele maatwerkles, of per groepsles etc.

De materialen zijn in gratis bruikleen vanwege de vele nieuwe ontwikkelingen en uw persoonlijke keuzes.
Real Life; Science & Culture !

Voor info algemeen zie: Contact     Voor cursusinfo zie: Aanmelden
 Van harte welkom!

246.     25 januari  2019       KLAVERON
Eerder dit schooljaar stond er een leuke foto in de krant over ons ronde klaveron met gele trompetjes.
Afgelopen week kwam er een vraag over. Hier een toelichting.

Een Klaveron (perk) is een klaverperk in je tuin. Of de hele groene tuinmat vol klaver.
KlavKlaver heeft namelijk de bijzondere eigenschap dat ze stikstof (N2) uit de lucht kan binden en in symbiotisch verband met de bacterie Rhizobium (gramnegatief staafje) er stikstofknolletjes in de bodem van maakt. Rhizobium is een Proteobacterie. De werking lijkt op darm-Probacteria maar dan voor in de tuin.

Handig, want je hoeft niet of minder te mesten want dat verzamelt het klaver gratis voor je.  Daarnaast zijn bijen verzot op klaver en er is een giga tekort aan bijen. Een mooi win-win effect. Welke? Een klaversoort-combi werkt het beste, monoculturen zijn nooit optimaal. Het is heerlijk zacht aan je voeten.  En ja dit vraagt om een cultuur-knop omzetten: geen grasgazon maar een klaveron. Ideaal met bloedhete zomers want het blijft groen, geen bruin gazon meer en veel en veel minder waterverspilling voor het sproeien en weinig maaien.
Je kunt ook een Klaveron-perk in je gazon maken. Op het Science- en Cultuurplein vorig jaar in september hadden we diverse figuren van Lotus klaverperken met mooie gele trompetbloempjes in het gazon gemaaid. En het bijzondere is dat er geen onkruid meer groeit, af en toe een lange grasspriet ertussen.
Moeder natuur is supercreatief, laat die haar gang maar gaan.

Vertel het de kinderen in de klas dat ze thuis ook een circel, driehoek of parallelogram of een andere cultuurvorm mogen bedenken of wie weet een gestreept klaveron, leuk voor spelletjes! Groene Science & Cultuur in de tuin.  Echt keileuk. Een win-win situatie voor iedereen. En als heel Europa dat nu gaat doen... Alle beetje helpen. De bodemcultuur is razend belangrijk!

245.     25 januari  2019             WINTERSE  STER-APPELTJES VOOR TALENT-ONTWIKKELING
Op het 3-jarige feest van de verjaardag van Talento Metissimo vertelde dhr. Rob Wagter dat hij zijn kerstgratificatie aan Talento Metissimo wilde schenken. Afgelopen week, in de witte tuin bij het water, stonden we met een groepje afgevaardigden onder de boom met rode appeltjes met een rijp-wit kraagje. Rob overhandigde namens Stichting Voor Elkaar van Unive een mooie bedrukte plaque van 250 euro aan het bestuur van ANBI Stichting T. Metissimo. Het bedrag was ook al op de rekening bijgeschreven. Applausje voor deze spontane aktie! Het bedrag zal worden besteed aan materialen voor talentontwikkeling van de jeugdigen. Aanvullend was er voor iedereen een ster-appel tasje voor de schoolspullen van T. Metissimo. Hoe toepasselijk is dit bij de Season Science, Open-Star-Education, de Appeltapconcerten in de Betuwe, Superdank!

244.     20.  januari  2019        SPEURTOCHT:  WELKE SCHOOL NA GROEP 8 ?
Dit jaar 2019 vinden op veel Nederlandse basisscholen de groep 8 adviesgesprekken in januari en februari plaats voor het vervolgonderwijs. Alles draait om: Begrijpend Lezen, Wiskunde en de werkhouding zoals concentratie en het omgaan met emoties. Dat is wellicht allemaal geen nieuws meer.
Na de adviesgesprekken kunnen de leerlingen en hun ouders/verzorgers samen naar de scholen met het juiste niveau om een keuze te gaan maken. Er zijn plaatsen in NL waar het aantal plaatsen beperkt is voor een bepaalde studierichting. Het is handig als je dat al weet in groep 7, ga dus tijdig scholen bezoeken.
Belangrijkste vraag voor het soort vervolgonderwijs (los van het niveau): Hoe ontwikkelt de leerling zich in het huidige schoolklimaat? Past dat? Sluit dat aan bij vervolg?

Loopt alles lekker soepel dan kun je spoedig samen rond de tafel voor het invullen van de aanmeldingsformulieren van je nieuwe school. Maak er een leuk moment van!  Het is ook fijn als de formulieren voor 1 maart binnen zijn op de school van je voorkeur. Je hebt nu nog ruim de tijd om je keuze te maken. En ja, het is altijd fijn als ouders, leerling en leerkracht het allemaal met elkaar eens zijn. Lees voor tips gerust verder...

Entreetoets Groep 7
Meeste ouders starten in groep 7 met scholenbezoek en bereiden hun kind daarop voor. Toetsgegevens onderbouwen een keuze. Een entreetoets geeft een belangrijk overzicht samen met de andere gegevens uit het LeerlingVolgSysteem (LVS) in door de ouders gekozen schoolklimaat.
LandLandelijk verplichte Eindtoets Groep 8

De eindtoets voor groep 8 vindt in april 2019 plaats, dus na de aanmelding op de middelbare scholen. Er zijn verschillende keuzes daarin (b.v. CITO, IEP, NIO of andere toets). Vergelijk het met de landelijke VO Eindexamens.
En, sommige kinderen hebben juist die extra druk nodig om wakker te worden, om echt te gaan scoren.
VoorVoorbereiding op het (gratis) adviesgesprek
Vraag als ouders tijdens het adviesgesprek met de leerkracht naar de LVS scores en praat daarover, dat zijn feiten. Dat werkt verhelderend. Een stijging in een grafiek toont groei aan die een leerling heeft doorgemaakt met de aangeboden methodieken. Een totaaloverzicht geeft meestal een betrouwbaarder beeld dan 1 Cito, 1 NIO of 1 IEP eindtoets (= 1 momentopname). Ook 1 aanvullende test is een momentopname. Zo is iedere toets een momentopname om te kunnen scoren. Alles bij elkaar geeft het een beter overzicht.

Hier volgen enkele tip-vragen als voorbereiding op het gratis groep 8 advies gesprek, samen met de leerling
- Kijk samen naar de score resultaten uit het LVS systeem. Scoort je kind I, II'tjes of IV'tjes ?
  Vergelijk eventuele woord-rapporten die erbij horen en vraag om uitleg. Goede vragen stellen is belangrijk.
- Kijk samen naar de stijging van de groeicurves. Zijn er verklaarbare pieken en dalen?
  En is er na een dalletje nog sprake van een stijging?
- Hoe was de Entreetoets ? Wat kan beter?  Gaat alles vanzelf of is er thuis ook hard gewerkt?
- Hoe is je werkhouding?  Kun je je goed concentreren tijdens een toets of blijf je een draaitol, wiebelkont,
  kletskous en stoorzender voor iedereen, vooral jezelf ? Reflectie?
- Heb je veel hobby's?
- Ben je leergierig en altijd op onderzoek? Vind je leren leuk? Verslind je vele boeken? Houd jij je zelf bezig?
- Hoe ga je met nieuwe leerstof om? Snap je het meestal in 1x of moet het een paar keer worden herhaald?
- Kun je foutloos werken?
- Hoe hoger het onderwijs, hoe meer stof wordt getoetst en de druk gaat omhoog. Vind je dat fijn of flip je?
  Heb je je emoties onder controle?
- Kun je met fouten overweg? Kun je incasseren: Ben je koelbloedig genoeg?
- Hoe relativeer je? Alles wegwuivend of volcontinu strijdvaardig voor verbetering?
- Kun je je aanpassen aan je omgeving? Blijf je een boventoon voeren of blijf je wegduiken?
- Heb je overzicht en kun je al een beetje plannen?
- En het allerbelangrijkste: Kun je GOED luisteren en zelfstandig een opdracht uitvoeren?

Discrepanties
Ieder jaar zijn er verschillen tussen ouders en leerkrachten over interpretaties.
Een eind-adviesgesprek kan confronterend zijn. Emoties lopen soms hoog op.
Laat u daar niet toe verleiden, het is niet nodig.
Een ouder is het hoogste gezag voor een kind.
Uit veiligheids-overwegingen dient een leerkracht hier rekening mee te houden.
Een leerkracht heeft ook NIET de eindverantwoording, zij geeft een gratis advies aan u.
Bij emotionele reakties is het belangrijk om te zoeken naar feiten (en niet de meningen).
Feiten werken verhelderend.

Met regelmaat valt het advies lager uit dan verwacht. Wat kun je dan doen?
Allereerst: zoek opheldering naar de oorzaak.
Daarna kun je kiezen voor een tweede gesprek, aanvullende toetsen en studeren voor de eindtoets groep 8,
want de eindtoets komt nog!
  De leerling kan zich alsnog bewijzen. 

Een tweede gesprek
Is het eerste advies onvoldoende helder, vraag dan eventueel een nieuw gesprek aan, dat is een korte en een snelle weg.
Formuleer vooraf je vragen goed en helder.

Aanvullende testen: niet gratis
SomsSoms kom je er samen niet uit. Dat komt met regelmaat voor bij (hoog)begaafdheid, meervoudige intelligentie of getalenteerdheid en onderprestatie. Scores van groei of juist onderprestatie zijn dan belangrijk, in het onderwijs kan niet worden afgegaan op mooie blauwe ogen. Het schoolklimaat zelf is een beperkte afspiegeling van de maatschappij en kan een rol spelen.  Als ouders kun je aanvullend via een orthopedagoog een volledige of gedeeltelijke rapportage laten maken met een WISK III toets, deze geeft vaak kenmerkende scores bij (hoog)begaafdheid. We schreven hier vorig jaar ook over.
Probleem blijft dat in NL alleen op de school waar je bent ingeschreven de eindtoets mag doen. Dat is een manko in het Nederalndse regelsysteem.  Soms is de werkvloer niet veilig. De resultaten zijn dan ook onvoldoende betrouwbaar.
Geef dit als ouders vooraf op de nieuwe school aan.

Verslaglegging/rapportages BS en VO
Rapportages van de Basisschool dienen na 5 jaar te worden vernietigd en zijn eigendom van de BS.
Auteursrechten liggen bij de leerkracht.
Rondom de overdracht vind er een kort verslag met eindscore en een gesprek plaats.
Aanvullend kunnen evt. intake gesprekken plaatsvinden met ouders en leerling.

Rapportages orhopedagogen en de school
Een verslag van een orthopedagoog is eigendom van de ouders en blijft 2 jaar geldig. De auteursrechten liggen bij de orthopedagoog.
Het is voor een nieuwe school, ouders en de leerling fijn om wederzijdse wensen te bespreken naar aanleiding van een  orthopedagogisch rapport. De school kan dan aangeven of zij wel of niet aan uw wensen kan voldoen.
Bent u reeds op een school en wordt pas na de aanname datum een oprthopedagogoisch verslag gemaakt dan kan het zijn dat wensen wel bespreekbaar zijn echter pas in een veel latere periode uitgevoerd kunnen worden.Bijvoorbeeld als het oudste kind hoogbegaafd is, dan is de kans groter dat dit bij het jongere broer of zusje ook is (bij genetische varianten). Bent u van school gewisseld voor de oudste dan wil dat nog niet zeggen dat de tweede ook alles vanzelfsprekend toegezegd krijgt. Een school bepaalt zelf haar eigen mate van maatwerk en ook of ze dat wel of niet wenst in te zetten. Niets gaat vanzelfsprekend op scholen.
Geef bijzonderheden of specialiteiten door bij aanmelding van uw kind op de nieuwe school, verzwijg het niet.

Hier enkele waargebeurde (slechts) simpele voorbeeldjes;
Een leerkracht maakt met enige regelmaat de volgende schriftelijke meldingen bij VO adviezen:
"Zij"Zij/hij is vaak te laat" of  "hij/zij is altijd te laat" of "Hij maakt zijn huiswerk niet", of "warme overdracht gewenst" etc.
De ouders lichtte allen eengezind de opmerkingen steeds hetzelfde toe: Als dit waar is waarom weten wij dit als ouders dan niet? Er is nog nooit melding van gemaakt en ook staat dit op geen enkel rapport vermeld waarom dan nu op een VO advies? Waarom mogen wij iets niet weten?
Hier was dus iets vreemds aan de hand.

De ouders vroegen op ons verzoek daarom voor de nieuwe school een begeleidend schrijven.
LeerLeerlingen konden het vooraf overigens zelf vaak  uitleggen:  "Slimme kinderen mogen vaak geen vragen stellen, geen vinger opsteken, krijgen geen beurt of werden doodgezwegen." 
Ouders wisten te vertellen: "de adviezen voor slimme kinderen zijn meestal te laag."
Aanvullend kwamen door oplettendheid van ouders ook ernstige miskleumen van de CITO uit.
En zeer belangrijk: ook de VO scholen vragen om handgrepen.!
Met de kinderen en ouders is vervolgens doorgesproken hoe zij hier mee om kunnen gaan
Ons advies:
"Wees eerlijk naar uw kind. Geef hem/haar een notitieblokje mee om de vraag te noteren en laat ze zo min mogelijk vragen aan een dergelijke leerkracht. Help u kind thuis, maak het onderwijs zelf passend voor uw kind. Wees blij dat u uw kind wegwijs kunt maken en kunt begeleiden in dergelijke situaties. En ja, ook op het vervolg-onderwijs gebeuren dit soort zaken volcontinu. Schep een band met uw kind, help uw kind.
Veel kinderen durven dit thuis niet te vertellen, probeer dat te voorkomen. Probeer een veilige situatie te behouden.
En overkomt u toch zoiets?  Meld het dan wel a.u.b. dat kan bij b.v. het L.A.K.S., het mag ook hier, hier mag en kan het anoniem. Het kan ook bij de leerplichtambtenaar in uw omgeving.

Gelukkig gaat het bij de meeste leerlingen vrij goed, gezond en normaal. Op vele BS zijn er wel degelijk vele beregoede leerkrachten en in het VO ook steengoede docenten met het hart op de goede plek en vol goede adviezen. Zoek rondom hoogbegaafdheid naar die docenten die meer in hun mars hebben of werkervaring in het bedrijfsleven of elders hebben gehad en die het lef hebben om op te durven staan om voor de leerling en de ouders op te komen.
En niet onbelangrijk: voor de leerlingen is de waarderende rol van een ouder naar een leerkacht of docent, superfijn en kan wonderen doen. Dat hoeft niet meteen de allermooiste sprookjestaart te zijn maar wie goed doet ook goed ontmoet. Iedere leerkracht of docent waardeert medewerking.

HEEL VEEL SUCCES MET HET NEMEN VAN DE GOEDE BESLISSING, MAAK ER IETS MOOIS VAN!

                                                                                                                                    Team van T. Metissimo

243.  13 januari 2019      NIEUW BESTUURSLID TALENTO METISSIMO.
Op 13 januari was de grote jaarvergadering. Belangrijke mededeling is dat bestuurslid Marc Gouswaart per 13 januari 2019 is afgetreden. Marc, wij willen je van harte bedanken voor je inzet bij T. Metissimo. Het waren 3 bijzondere jaren met vooral zoeken naar mogelijkheden. Wij wensen je veel succes bij je muzikale activiteiten in binnen- en buitenland! 

Het bestuur verwelkomt Coen Wagter als nieuw bestuurslid. Coen is sinds 2009-'10 bij activiteiten betrokken en was in 2016 een van de eerste officiele leerlingen van T. Metissimo. Pianospelen is een van zijn hobby's (en een beetje saxofoon). Hij volgde o.a. in 2010-'11 de eerste cursus met Conso & Disso waarna de curussen volgden met de eigentijdse klokken.
Inmiddels studeert Coen met succes aan het College de Prinsentuin in Breda voor teeltmanager en wil graag bestuurs- ervaring op doen. Hij is voor veel leerlingen, jong en ouder een aanspreekpunt, denkt aktief mee en is kind aan huis. Naast zijn studie werkt hij bij De Royal Berry, het Europese Zomerkoninkje van Bemmel! Favoriet blijft vooral de Science & Cultuur met de Aqua- en Hydroponics-kweken in Ressen en de Ocimum Basilicum Rexna, weer een heel ander koninkrijk. Coen, veel succes!

Op deze wijze is er weer een nieuwe cirkel bij Talento Metissimo: van leerling tot bestuurslid !

242.  6 januari 2019       DANK!    TALENTO METISSIMO 3 JAAR, EEN KLEINE TERUGBLIK.
Time flies.
Het is alweer 3 jaar geleden dat Ger, Marc, Rob en Karen naar de notaris stapten. Daar waren jaren van denkwerk aan vooraf gegaan. En het is maar goed dat we niet alles van te voren wisten...
In 2016 was de tijd duidelijk rijp om meer vorm te gaan geven aan de educatieve talentontwikkeling volgens de ABCD formule voor jong en oud(er). En gelukkig bleven de leerlingen en ouders vragen naar onze nieuw educatievormen. Voor de nieuwe lezer, ABCD educatie staat voor: onderwijs in Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten.
De educatieve vernuftigheden op Science & Cultuurgebied zijn er voor jongens EN meisjes. Bij Talento Metissimo is het aantal vrouwelijke NLT docenten en de meisjes die echte techniek willen doen hoog. Ennn leerlingen mogen heerlijk mee-puzzelen aan het unieke Science & Cultuur klok-avontuur, want dat Conso & Disso systeem klinkt als een klok.

Huidige staat
In 2017-18 startte Talento Metissimo een jaarprogramma naast of deels onder het schoolprogramma voor talenten die graag willen leren, een vorm van particulier deeltijd onderwijs. Sinds dit schooljaar 2018-'19 is er een jaarprogramma bestaande uit maatwerk van: educatieve talentlessen, verrijkingen cursussen, Season Science groepspractica en kenmerkende evenementen; regionaal, nationaal, Europees getind.
Anno 2019 is alles aardig gegroeid: het aantal talenten, hun mate van IQ's (80-180 of hoger), aantallen ouders, trainers, docenten en betrokkenen, projecten en vooral de hoeveelheden maatwerk-modules.

Tegenslagen
Leren incasseren hoort bij opgroeien. Talento Metissimo biedt info aan talenten, ouders. Ook voor scholen die erkennen dat ze handelingsverlegen zijn rondom b.v. meervoudige intelligentie of hoogbegaafdheid. Dit hangt in NL nog vaak in de taboesfeer, vaak gaat het ook om gemiddelde IQ's zoals in plusklassen en niet om de echte hoge IQ's, de meervoudige intelligenties, de wiskundigen en techneuten etc.. dat is een vak apart. Steeds meer docenten erkennen dat ze handelingsverlegen zijn.
Erkenning voor aanvragen van activiteiten voor slimme rakkers draait om de juiste vraag, aan de goede persoon, op correcte wijze op het juiste moment... Hier kunnen we dat bieden, vinden we dat ook leuk en zijn trots op dat alle jeugdigen die hier opbloeien en zo mooi presteren.
Ook wij blijven net als jullie doorzetten!

Doorbraken
Ouders kiezen zeer terecht graag voor zekerheid, iedere ouder wil het beste voor zijn kind!
De ABCD-educatiemiddelen en het maatwerk van onze docenten wordt steeds een beetje bekender, dat is fijn.
We horen tevreden reacties, daar gaat het om. De ontwikkelingen tussen 2010-'18 op een rijtje:
- We startte met educatie van o.a. Muziek, Schaak en Science.  De Muziekmethode Conso & Disso had van de ontwerpers een Sciencejasje gekregen, gebaseerd op natuurkundige en euclidisch wiskundige bewijskracht zoals de getailleerde zeshoek DisCo (ccml/kyw).
- Er werd tussen 2010-'18 getoetst met IQ's tussen de 80-180 of hoger. 100% score positief bij o.a. KNMO en CITOtoetsingen. Elke jeugdige toont een stijging in schoolresultaten. En heel bijzonder, geheel onverwacht scoorde een volwassene ondanks vele verwaarloosde tehuis-jeugdjaren. Maar er gebeurde meer:
- Er werden taal- en rekenaansluitingen gevonden op de Conso & Disso methode naar de Twinkeltaal en Rexna Rekentoren voor de groep leerlingen die graag meer wilde weten.
- De ontwerpers lanceerden vanaf 2016 de Nationale Schaakconcerten en vervolgens een Europees Metsel- en Mozaiekconcert, inmiddels beide met het Pythagoreische schaaktorentje  alias bemmeltje.
- In 2016-17 bleek tijdens het maken van de muziek interval klokken ook onverwacht dat het om een meerlagig systeem ging. Officiele naamgevingen zijn voorzichtig gekozen en worden momenteel op correctheid getoetst op verschillende iq-niveaus (ccml, kyw, igw, gw). Een misconcept zit er immers zo in en moet je zoveel mogelijk buitensluiten. Al met al een enorme kluif om alles goed in kaart te brengen.
Alles op eigen kracht, inititatief en eigen kosten!
Sinds 2017-'18 wordt er lesgeld gevraagd voor de talentlessen en kunnen materialen gratis in bruikleen worden vertrekt.
- In 2017 is het project Ouderplatform Talentontwikkeling in het leven geroepen op verzoek van de Gemeente Lingewaard voor het verstrekken van specifieke onderwijsinformatie m.b.t. Talentontwikkeling.

Monitoring
Op dit moment gaat het om (nog) relatief kleine groepen van de bevolking voor Talentontwikkeling.
Alle talenten tonen tot op heden hun erkenning: Zij stralen!  Ouders zijn tevreden. Het bruist aan alle kanten.
We weten inmiddels ook dat een Conso-Disso cursus bij een enkele leerling ongeveer 1,5 jaar lang draagkracht kan hebben. Bij andere leerlingen bleeft het volledig intact. De kans bestaaat dus dat zonder herhaling vaardigheden kunnen dalen. Een korte opfrisser/herhaling is dan zinvol.
Alle methodieken zijn exclusief voor Talento Metissimo.

Dank!
Wij willen iedereen bedanken die ons op welke wijze dan ook, de afgelopen jaren heeft geholpen om de Metissimo talenten in Nederland, die zich graag willen ontwikkelen, een echte kans te geven: Enorme dank! Het blijft keihard werken, dag in en dag uit om alles draaiende te houden. Het is waanzinnig om te mogen ervaren dat er zoveel Talentontwikkeling mogelijk is door inzet van groepjes gelijkgestemden, ook ondanks tegenwerkingen.
Enorme dank toffe talenten,  jong en oud(er) voor jullie vertouwen!

Namens alle teamleden op 6 januari:    Marc, Coen, Rob, Ger, Karen, Margriet.

241.  6 januari  2019       WAT  IS  EEN   ZORG - RONDOM - ONDERWIJS - LOKET  10-14 ?
In 2017-'18 werd een pilot uitgevoerd voor en door betrokkenen rondom het onderwijs. Zij maakten o.a. een database van leerlingen in groep 7 en 8 voor monitoring van de schoolwisseling rondom groep 8. Het ging om 36 kinderen.

Verwisseling Zorg en Educatie
Het Ouderplatform Talentontwikkeling alhier, kreeg vragen binnen of wij op de hoogte waren van Zorglessen onder het onderwijs. "Uhh, nou nee, wij gaan over educatie, niet over zorg," was onze eerste reactie. Echter Zorgplicht heeft ieder mens...
Maar wat, als je als ouders denkt dat je met Onderwijs te maken hebt en je kind krijgt Zorg voorgeschoteld op school?
Want de echte naam van dit Zorg-Loket is nl. Onderwijs-Loket.
En ouders denken dat ze te goede trouw correct worden voorgelicht voor hun kind.
Weer de bekende verwarrende dubbelspraak.
Pas dus op! Voor je het weet krijgt je kind Zorg i.p.v. Educatie onder schooltijd  tijdens de educatielessen terwijl je als ouder verantwoordelijk bent voor ook de leerlplicht.
Een voorbeeldje: Een kind in een rolstoel heeft beide nodig: Zorg rondom de voorbeweging, en Educatie omdat het leerplichtig is. Elke schakel telt. Wel zo belangrijk om het dan ook gescheiden te houden!

En dus ook gegevensverwisseling of foutieve labeling?
Daarnaast liggen er inmiddels meer vragen van ouders of de persoonlijke gegevens van minderjarigen  - al dan niet buiten de ouders om - zomaar mogen worden uitgewisseld aan diverse VO-scholen,  al ver voor er overdrachten vanuit groep 8 plaatsvinden? Ook rezen er vragen over wie allemaal over deze gegevens in deze samen-te-delen-data-bank beschikt? Ouders weten echt van niets...maar ambtenaren weten soms meer dan de school-juf, zorg-specialist, of verzamel-huisarts ...toch wonderlijk allemaal. 

Herstel of vernietiging van dossiers?
Het foutief labelen begin vaak al vanaf de geboorte, door b.v. een arts. Onwetenheid, onkunde, de klepper-de-klep-tam-tam en vooroordelen want de beste stuurlui zitten al wal. Het is bekend dat er te veel en te vaak foutief gelabeld wordt. Maarrr, wie controleert nu die systemen? Want er liggen dus ook foutieve dossiers op straat, al dan niet bewust.
Een leerling-verslag wordt normaliter 5 jaar bewaard. In groep 8 betekent het dus vaak dat het hele gebeuren van de peuter-, kleuter- en onderbouw al kan worden vernietigd.

Nederland Zorgland
De meeste kinderen zijn kerngezond! En bij normaal onderwijs ontstaan er geen gedragsafwijkingen.
Anders geformuleerd: Goed onderwijs werkt preventief.
Woorden zoals Passend Wijs, Passend Onderwijs zijn zorgelijk en misleidend. Een hele klas op dezelfde schoenmaat zoals we eerder schreven, dat past niet. En de hele klas op Passend Onderwijs?  Ja, geweldig, maar zonder etiketjes, want die zijn bij goed onderwijs veel minder nodig, want het onderwijs past!
Waarom worden die woorden zo misleidend gekozen...?
Goede zorg is net zo belangrijk als goede educatie. Elke schakel telt.
Draait het in NL vnl. om het aantal Zorg-Onderdanen (met zo laag mogelijke pensioenuitkeringen) etc.?
Goed en eenduidig onderwijs is broodnodig, het is een kinderrecht!

Ouderrol & handelingsverlegenheid van scholen
Hoe de vork nu precies in de steel zit of zat met dit 10-14 Zorgproject is vooralsnog niet bekend. Het geheel lijkt te handelen tegen de AVG in. Ouders zijn immers eindverantwoordelijken en dragen zorg voor de allereerste overdracht van BS naar VO. Het zou toch handig wezen als zij op de hoogte zijn van alle ins and outs over hun kinderen wat betreft het onderwijskundige rapport. Meest bizar is dat scholen dus in groep 7 al wel weten te melden dat er sprake is van een zogenaamde Zorgleerling. Terwijl de ouders en de leerling pas in januari/februari van groep 8 een schooladvies krijgen namens de groep 8 juf.  Helderziendheid en intuitie vallen niet onder het hoofdstuk evidente preventie...zeker niet als scholen erkennen handelingsverlegen zijn.
Een gemeente gaat niet over de inhoudelijke educatie waar een kind recht op heeft. En een school kan niet elke educatie bieden, dat is altijd al zo geweest, samen reik je verder. Preventie overlapt. Het is juist goed en fijn als men dat durft toe te geven. Het is niet goed dat Zorg en Educatie worden verwisseld, ouders worden misleid en in onwetendheid worden gelaten, zij zijn wel de eindverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind. 
Een supermarkt heeft ook niet alle groenten in huis...

School
Duidelijk is dat het VO-onderwijs ook om handgrepen vraagt! De eindtoets zegt weinig of niets over gedrag.
Eerlijke handgrepen zijn belangrijk, zeker bij mis-labeling!
Het gaat vooral om garantie van veiligheid voor de hele groep leerlingen waar een docent de verantwoording voor moet dragen. Een persoonlijke overdracht door de ouders zelf, samen met hun kind is het meest eerlijk en verstandig!

Educatie "Loket" Talento Metissimo ?
Ha ha, nee hoor, er is hier geen loket. We hebben wel een Ouderplatform Talentontwikkeling, voor o.a. educatieve talentontwikkeling. 100% Educatie. Zoals gezegd zorgplicht heeft iedere mens.
Het enige dat wij als organisatie kunnen doen is dit alles open en eerlijk op deze site melden zoals de gegevens hier zijn binnengekomen en zijn besproken. Mensen die hun best doen om alles in goede banen te leiden in Nederland, zo ook in Lingewaard, kunnen dan zelf op positieve wijze bijsturen. 

Met regelmaat vragen ouders om een zo goed mogelijk onafhankelijk advies op educatiegebied. Dat kan en mag.
Steeds vaker wordt gekozen voor educatie onder of na schooltijd bij Talento Metissimo. Dat is prettiger voor iedereen. Het kan gaan om uitzonderlijke getalenteerdheid of bijzondere IQ's of omdat je leren leuk vindt. Wij maken educatie-materialen op maat. Dat is een stukje expertise dat meer vraagt dan scholing, ervaring en inzicht, het vraagt vooral om visie. Bij de doorsnee scholen in Nederland zijn vaak algemene plustaken of een schoolplusklas aanwezig, echter ook dat is nogal een doorsnee formaat. Opvallend is dat echte hoogbegaafden kinderen vaak NIET in de plusklas zitten! Daarom dat Talento Metissimo deze jeugdigen - die echt willen leren -  de kansen aanreikt om hun talent(en) te ontwikkelen. Dat kan hier in groepjes of individueel, in een jaarprogramma, cursussen, Season Science practica en/of tijdens evenementen.

Zorg-Onderwijs-Loket 10-14 Gemeente
Voor Zorgvragen over financien, ziekten, of b.v. alles rondom het onderwijs kan men terecht bij de Gemeente van uw woonplaats. Zij helpen u daar graag verder. Bedenk dat een Gemeente nimmer over educatie gaat, alleen dan is de term Onderwijs-Loket wel goed te begrijpen.  Zorg onder school-educatie-tijd is zorgelijk en zeker niet wenselijk omdat het kind dan de noodzakelijke educatie mist. Je kind is leerplichtig. U als ouder draagt de eindverantwoording.

Puzzel samen het juiste niveau uit, kijk vooruit!
Iedere leerling heeft recht op educatie, dat is een kinderrecht. Zorg en Educatie zijn 2 verschillende uitgangspunten.
-  Algemeen geldt dat een VO leerling recht heeft op 1x een landelijk VO eindexamen.
   Na je 18e betaalt iedereen studie-onkosten, ongeacht je niveau...let dus op waar je voor kiest!
-  Bij extra Zorg-onderwijs onder schooltijd groeit de kans dat de leerling voor de 18 jaar mogelijk geen startkwalificatie
   heeft behaald. Een startkwalificatie is minimaal een MBO 2e klas level IV, of een HAVO-diploma  of VWO-diploma.
-  Pas dus op! Grijp je te hoog in het onderwijs dan kun je als talige Gymnast op de HAVO belanden. Niks mis mee,
   je hebt het geprobeerd, ga door! Kies wel het goede pakket dat bij je past. Besef dat een Beta- Havist met 1 extra
   vak vaker meer mogelijkheden heeft dan een Cultuur-Gymnast. Werk aan je toekomst en wees alert!

Zuivere Educatie: Kies wat past !
Talento Metissimo biedt na of onder schooltijd zuivere educatie zonder enige vorm van labeling.
Dat is helaas niet gratis, kon dat maar, we gunnen het iedereen.
Onze unieke materialen zijn bijzonder effectief.
Vergelijk het met een examentraining. Dat is ook effectief en helaas ook niet gratis.
Bedenk dus vooraf wat je echt nodig hebt: Zorg of Educatie!

HEEL VEEL SUCCES IN 2019 !!!

240.  6 januari  2019       REKENKAMERVERZOEK  NOMINALE  STUDIEBEURS
Opmerking:  
Er zijn tussen 6 en 27 januari 2019 een aantal mooie reacties op de oude versie van dit artikel gekomen, onze hartelijke dank hiervoor. Deze constructieve gedachten zijn verwerkt in het onderstaande artikel.
Nieuwe reacties blijven welkom!

 
De student-talenten staken hier in de kerstvakantie 2018-19 de koppen bij elkaar en kwamen met een nieuw idee: en nominale studiebeurs.

Vele jongVele jonge studenten blijken na het behalen van de startkwalificatie nog niet met een lening overweg te kunnen in combinatie met een nieuwe studie. De druk van deze combinatie om te moeten presteren - omdat je anders met een onmogelijke restschuld blijft zitten, want wie heeft er al uitzicht op een baan? -  is voor te veel studenten niet te overzien. De stijging van het aantal suicides onder studenten is de afgelopen 3 jaar sinds de invoering van het studie leenstelsel giga gestegen. Er gaan hier geluiden op dat de Staat verantwoordelijk is, nimmer waren de gevolgen zo ernstig. Het huidige systeem is onveilig. We hebben zorgplicht voor elkaar, regering u ook !

Het raakt velen. Vele gezinnen en families worden compleet ontwricht, om maar niet te spreken van het aantal betrokkenen met traumatische ervaringen. De studenten die overblijven worden extra geraakt in hun studiedruk om met regelmaat vrienden, klasgenoten, huisgenoten of studiemaatjes te verliezen.  Er gaat iets giga mis in dit huidige regeringsbeleid voor de Nederlandse welwillende student. Deze zorg willen we overbrengen namens docenten, ouders, talenten en vele betrokkenen. In heldere taal, eenduidig. Het is ook meer dan alleen bezorgdheid, het gaat om feiten.

De jeugdigen hier denken mee in oplossingen; Zij komen met een eenvoudig en simpel idee/plan:
De nominale studiebeurs.
Drukverlaging rondom het leenstelsel is de kern, want daar ligt een duidelijke aantoonbare relatie. Dit is het voorbeeld van de oplossing:

- De student kiest voor het behalen van zijn startkwalificatie de studie die bij hem past.
- In plaats van een lening zou b.v. een 1-malige standaardbeurs voor max. 3 jaar vervolgstudie beter aansluiten,
- 1-malig vrij opneembaar tot het 30e levensjaar. De meeste MBO, HBO, bachelor opleidingen zijn 3 jarig.
- Na die 3 jaar is een lening wel wenselijk. De student is dan ca. 21 jaar, de hersenen zijn beter ontwikkeld zoals de
  frontale voorkwab rondom emotie-verwerking. Daardoor is vaak ook de zelfredzaamheid verhoogd.
  De gevolgen van een studie en een lening zijn na de 21 jaar beter te overzien waardoor er betere resultaten zullen zijn
  en de kans op suicides ten gevolge van oplopende studieschulden door onvooziene foutieve keuzes stukken kleiner.
- Alles wat buiten de nominale studieduur valt is voor eigen rekening zoals doubleren, foutieve keuzes, master etc. Bij
  de meeste instituten kan een student zich na een half jaar nog uitschrijven met retournering van collegegeld,
  De nominale studiebeurs wordt dan behouden. Zo kan iedereen een weloverwogen keuze maken.
- Er zijn geen uitzonderingen, (dus geen bij-, bij-, bijregeltjes), wel eenduidigheid en geen dubbelspraak:
  * Dit idee geldt alleen voor de eerste vervolgstudies na de startkwalificatie.
  * Het kan gezien worden als een beloning voor het behalen van je startkwalificatie voor je 21e. Dat stimuleert dus.
  * Geen vertroebeling van VO-gelden met beroepsopleidingen (MBO startkwalificatie is een beroepsopleiding).
  * Ieder kind, meisje of jongen, is gelijk, geen koppelingen meer met het 1e, 2e of 9e kind. 
  * Problematiek rondom de leerling die eerder uitstroomd vanuit het VO is in 1 keer opgelost;  
     zoals hoogbegaafden en keihardwerkende studenten met goede werkhoudingen.
  * Met dit systeem is er gelijkheid en gelijkwaardigheid van Procollege tot Master.
  * Graag herinvoering van de beloning voor de student die in 1x alles haalt of zelfs zijn studie prachtig (versneld)
     klaarstoomd.  Dat beloningssysteem was er ca. 40 jaar geleden wel bij de zware technische richtingen, en zeer
     terecht. Meld u deze studenten gerust bij Talento Metissimo!  De studenten hier en ouders denken graag mee
     om deze kanjers te belonen! En jazeker geldt dat ook voor de speciale kanjers die onder bizarre omstandigheden
     moeten presteren:  extra jong, kamerloos, geen boeken, geen wifi, verstopte wc's, geen licht, geen verwarming, tig
     verhuizingen, geen electriciteit noem maar op en dan toch scoren!
 *  Graag extra prestatiebeloningen, ook voor de opleidingsinstituten als zij knettergoede NL'se studenten
     binnenboord weten te houden! Daar draait onze economie op.

Extra oproep: Kamernood voor de Techneut!
In diverse NL'se steden zijn er beroepsopleidingen alla Kunst-Vorming met voorrang op mooie kamers (niet particulier).  Veel van deze kamers staan leeg. Er is mogelijk een overschot aan kunstzinnige opleidingen omdat helaas vele dubbele studies zijn vervallen.
Ook voor de buitenlandse student staat er altijd een kamer gereed, ongeacht wat hij wil studeren.  Nederland is (nog)een kennis economie, maar hoe lang nog?
Geciteerd vanuit de studentengroep: technische studenten missen transparantie omtrent de woning-punten-toekenningen. Het lijkt op "sur-realistisch gegoochel met natuurlijke getallen, we missen transparantie, ook van hoger-hand."
Kortom: Met leegstand is niemand gebaad.
- Er zijn slechts enkele steden met TU, logisch want de echte Techna-kant is heavy. De kans dat Nederlandse
  studenten moeten reizen is daardoor groot, zo ook het aantal Techna-woningzoekenden.
- En voor de Nederlandse Techna-student die instroomt met 16 of 17 jaar? Daar heeft NL helaas NIETS voor.
  Als jong meisje of jongen mag je 's avonds na het late avondcollege nog 2-3 uur of langer reizen inclusief het
  incasseren van de emotionele trein-vertragingen. De oplossingen zijn: emigreren, remigreren of creperen.
- Voor wat betreft de woningpunten, studenten zijn gebaad bij een functionele rekenwijzer. Daar zijn het dan ook ras-
  echte techneuten voor. Het heeft nu veel weg van aanvangend BS rekenenwerkje.

Verzuim Zorgplicht
Het geboorte-aantal daalt, grote gezinnen zijn onbetaalbaar voor Nederlanders. Logisch de bevolking wordt gedwongen te voldoen aan de zeer hoge belastingtarieven. Ouders, grootouders, docenten en leerlingen werken mee aan een gezonde maatschappij. Vooral jonge studenten vanaf 2016 voelen het enorme gemis van de zorgplicht vanuit de Overheid, de klappen vallen hard bij Nederlandse jeugdigen met het "Techna-Gen''.
De voorgestelde nominale studiebeurs is veiliger, eerlijker en transparanter voor iedereen en komt de mensheid en de NL'se samenleving ten goede. Nederland kan juist scoren vanwege haar kennis-economie. Selectie en de investering in slimme studenten komt iedereen van de bevolking ten goede, wereldwijd.

Maarrr wat staat er voor de Nederlandse technische student nog tegenover de stress, druk, spanning, giga verantwoordingen en torenhoge studieschulden die ze dragen onder vaak barre omstandigheden zoals kamernood en de steeds vaker voorkomende suicides? Op dit soort gratis verrassingen van de regering zit niemand op te wachten ! 
Techna's studies zijn geen "feest"studies, dat is en blijft hard keihardwerken met hoge discipline. Er is een zeer kleine groep op aarde die dit daadwerkelijk echt een meervoudige discipline kan opbrengen.
Het is belangrijk om deze talenten te koesteren. Met een correcte opvoeding zijn zij het die de innovatieve ideeen brengen voor het voortbestaan van onze planeet. Dat kan alleen onder de juiste omstandigheden. Dit wordt in Den Haag te gemakkelijk afgedaan, te snel vergeten waardoor erkenning landelijk een drama blijft met alle gevolgen van dien. De kennis is er, nu nog de visie en het uitdragen.

Terug naar de nominale studiebeurs: een ander belangrijk feit is dat oplossingen vanuit de werkvloer vaak goed werken. Hopelijk dat dit alles de politicus sterkt en hem doet overtuigen tot een heroverweging...
Misschien kan een electronisch Pilot-model voor de nominale studiebeurs worden gecreeerd of misschien dat de rekenkamer er aan mag rekenen ? Misschien wil Philips, Tata-Steel of Shell meewerken?

Voorschrijven is niet ons doel, wel het verstrekken van informatie.

TM Studenten hier denken graag mee.

239.  4 Januari 2019         EEN ORION-GALAXY-TAART EN EEN 3 KONINGEN AMANDELTAART
Vrijdag 4 januari vierden we met de talentjaarleerlingen, ouders en teamleden de 3e verjaardag van Talento Metissimo.
Rond 17.50 uur ging de bel, we deden open en een surprise:
Voor de deur stonden twee glunderende gezichtjes, een stralende moeder met vriendin die twee prachtige taarten omhoog hielden. Claudia de Pauw, de moeder van Benjamin en Madelief, had samen met haar kinderen 2 zeldzaam mooie taarten gemaakt. Eigenlijk moet je het zien en proeven.

Over de taarten
Er was een Metissimo-blauwe Orion Galaxy taart met een marsepeinen telescoop en mini Ben die er doorheen keek, op de knietjes, met mooie bol-oogjes. De taart was van binnen gevuld met planeetjes en sterren, een ware ontdekkingsreis en natuurlijk was de vondst van de amandelboon het bijzondere hoogtepunt!

De Gouden Ster Amandeltaart was een spierwitte taart met een grote gouden ster-taart vol gouden draadjes met sterretjes. Zo mooi,  het leek bijna een bruilofts-taart. Bovenop stonden 3 marsepeinen koningen met kroontjes, ze hadden prachtige mantels aan in roodroze, een groene en een blauwe. Zelfs een goud randjes om de mantels. En 2 blanke en een zwarte koning. De koningen kwamen uit de 3 landstreken Noord, Oost en Zuid. Zij waren op zoek naar de koning of koningin uit het Westen, met cadeautjes. Alle details zaten erop. Over de taart liepen gouddraden met ook weer gouden sterretjes...zo mooi!

En lekker! Binnenin zat heerlijke luchtige cake met roze/rode vruchtenvulling.
Het was allemaal zo op. De marsepeinen figuurtjes hebben we bewaard om aan de ouders te laten zien.

Enorme dank Claudia voor je fantastische inzet, wat een verrassing!

238.  6 januari  2019       TERUGBLIK OP 2018: WOORD VAN DANK
Het afgelopen jaar was fantastisch waar we met veel plezier op terugkijken

Korte terugblik van de activiteiten in 2018
... 2018 begon heerlijk rustig, na een onrustige bijna-WOB-decemberafsluiting (we hebben sterk het vermoeden dat het beroep de NL'se roofridder nog niet is uitgestorven). Rust dus in januari en februari.
In maart 2018 vond het 3e Nationaal Schaak Concert te Resssen plaats waar de trend reeds was gezet: Schaak, Muziek & Heraldiek. Nieuw waren de Schaaktriade en de allereerste IntervalRace met de nieuwe muziekklokjes, superleuk! Kees Schoonenbeek werd gehuldigd en voor zijn bijdrage aan de Nederlandse muziek waaronder zijn Schaakmuziek. Het Basileitrio met altviool, altfluit en sopraanfluit vertolkte een serenade die Kees voor TM had gemaakt. De aanwezigen genoten en beleefden de allereerste muziek-race van intervallen en klanken die begonnen bij Conso & Disso: OER-NEDERLANDS!  Jonge kinderen waren druk in de weer samen met ouders, opa's en oma's en de muziekinterval klokjes. Doel is dat we in 2019 minstens 1 level verder te gaan.
Ook de Nieuwe SchaakTriade was een succes! Het gaat niet alleen om iets bedenken maar zeer zeker ook een goede uitvoering. Dank aan de schaaktrainers voor hun fijne inzet hiervoor.
In juni 2018 vierden de leerlingen de tweede Finale-slotavond als educatie jaarafsluiting van T.Metissimo, super-spannend, geslaagd en voor herhaling vatbaar.
Na de zomervakantie kreeg een compleet jaarprogramma gestalte inclusief de Season Science practica. De Summer- en Wintersience zijn nu een onderdeel van de Practica van de Season Science geworden. Gekozen is om ook de Science- en MuziekCultuurcursussen onder te brengen in het jaarprogramma van T. Metissimo.

De introductie van het geheel was in september waar men op het Science-  & Cultuurplein de diverse educatiematerialen kon inzien waaronder de SummerScience. Het was vooral een gezellige dag vol hersenkrakers, spelletjes en bijpraten. Nieuw was in het najaar de Happy Gellyween, superspannend en leuk! Vrij snel daarna volgde vlak voor het Sinterklaas-feest, het Europees Metsel- en Mozaiekconcert met o.a. het Pythagoreische bemmeltje of het Pythagoreische schaaktorentje, een dankbaar wiskundekluifje, of eigenlijk twee kluifjes...(grapje). Met prachtige gedichten van de kinderen en een mooie lezing van Zaed Nurin. In december begonnen we met de WinterScience.
Op 4 januari luidden we gezamenlijk het nieuwe jaar 2019 in. Een supergezellig....ho wacht dat hoort alweer bij 2019!

De gekozen jaarformule lijkt goed te werken. Het wordt steeds leuker en  ca. 1-2 uur echt talentonderwijs per week is voor iedereen een verademing. Wat zijn er veel mooie materialen en wat leven we in luxe met zoveel moois.

Huldiging, Diploma's, Certificaten
Als dank voor zijn muziekprestaties werd Kees Schoonenbeek gehuldigd voor zijn inzet en bijdrage aan de Nederlandse muziek op het 3e NSC rond zijn 70e verjaardag. Dank voor de lezing over Schaakmuziek!
 
Tijdens het Nationale Schaakconcert (met deelnemers uit heel NL) zijn de volgende prijzen behaald:
Muziekprijzen: volgt ivm verwerking verslag NSC 3
Schaakprijzen: volgt ivm verwerking verslag NSC 3

In juni/juli 2018 volgden diverse leerlingen van TM de landelijke eindexamenkandidaten met prachtige uitslagen: Iedereen was in 1x geslaagd. Een enkeling kiest voor een tussenjaar of wisselt van school. Alle leerlingen zijn aangenomen op de scholen of opleiding die zij voor ogen hadden. Van de leerlingen waar TM bij betrokken is, zette 100% een mooi resultaat neer. De begeleiding is dankbaar met zulke mooie resultaten!

Diploma's en Certificaten via TM, pilot start in 2017/18:

- 2x het Diploma Basiswijs Science & Muziek  (2x) uit het jaarprogramma talentontwikkeling.
- 1x het Diploma Level A3 Science & MuziekCultuur (1x)
- 2x het Talentjaar-certificaat 2018 (2x) met de Talent-icoontjes na een jaar pittige pre-wetenschappelijke educatie
  (VWO/Gymnasium). 
- 2x het Research certificaat (2x) Science & Cultuur
- 12x het Rode iconencertificaat Science & Cultuur door de 12 talenten van T. Metissimo voor de workshops op het
  allereerste Science & Cultuurplein 2017 te Bemmel georganiseerd door  het team van Talento Metissimo. 
- Tijdens de Science en Cultuurplein in september werd Mees ScienceTalent 2018 en Elisa Cultuurtalent 2018.

Specifieke Sponsoring en bijdragen: ALLEN ENORME DANK!
- Het Nationale Schaakconcert 2017: 
  de Kerk en Kosterij Gemeenschap Ressen, B4Financieel, het Prins Bernhard Cultuurfonds,
- De Finaledag met de midzomerafsluiting m.m.v. speciaal de docenten, leerlingen en ouders (ouderplatform),
- Het Science & Cultuurplein: bijdrage van docenten, coaches, leerlingen en ouders (ouderplatform),
- Happy Gellyween, sponsoring door docenten, ouders en grootouders 
- Het Metsel- & Mozaiekconcert: Firma JUWEELA en MIKORA uit NL en DL voor de prachtige steentjes,
  Familie Zaed en het Ouderplatform voor de toepasselijke versnaperingen, Kerk en Kosterij Gemeenschap Ressen,
  Landwinkel Ressen, JUMBO Bemmel.
- Bij de Season Sience practica wordt dit schooljaar gesponsord door docenten, ouders en grootouders
- Het drukwerk van de certificaten en diploma's wordt gesponsord door Drukkerij Accuraaat.
- Financieel Advies en Dienstverlening m.b.t. Stichtingen wordt gesponsord door Koeman Adminstratieve Dienst
- Algemeen drukwerk sponsoring door ouders.

Algemene sponsoring: DANK!
T. M. ontving in 2018 donaties van ouders, opa's en oma's en enkele anonieme donaties.
Gemeente Lingewaard verstrekte een bijdrage als blijk van erkenning van alle evenmenten en activiteiten.
Allen onze hartelijke dank hiervoor!

DANK
aan de mede-Auteurs, Fotografen, Webmasters, Programmamakers,
Een applausje voor Het GemeenteNieuws, de Nieuwe Krant, Webmasters van T. Metissimo en alle betrokkenen. Kortweg samengevat naast een jaarprogramma met 3 hoofdevenementen en Season Sience practica:
- Totaal: 72 nieuwsberichten op de website, 15 publicaties openbaar, 3 lezingen.
- Posters, flyers en programma's worden standaard gemaakt bij externe activiteiten.
- Boekjes worden gemaakt tijdens het Nationale SchaakConcert.

Publiek: Waardering voor jullie hartverwarmende applaus voor de juegdigen. Dat maakt het dankbaar

Jeugdigen, Ouders, Symphatisanten en TM Ouderplatform Talentontwikkeling
Dank talenten, want jullie leverden de prestaties!
Margriet als contactouder en aanspreekpunt voor velen; Dank voor je fijne inzet!
Dank ook aan Zaed en familie voor jullie bijdrage aan het Metsel- & Mozaiek concert.
Dank aan Claudia, de prachtige Orion taart en de 3 Koningen Sterrentaart waren echt heerlijk!
Steeds vaker sluiten ouders aan en helpen spontaan mee.
Allen dank, superfijn dat vertrouwen in elkaar.

Over de educatie & certificering  Enorme dank voor jullie belangstelling voor de Twinkeltaal, het Metis-Huis, Rekentoren Rexna, Conso & Disso Basiswijs, Science & Muziekwijs/zer voor Science & Cultuur inclusief de Sociale Interventie en de nieuwste klokken. De makers hebben gepuzzeld - nadat zij wisten dat het om een meerlagig systeem ging - om alles passend te krijgen. Inmiddels ligt er een uniek pedagogisch/onderwijskundig systeem in oplopende moeilijkheidsgraad dat aan meerdere wetenschappelijke disciplines voldoet. In de loop van het jaar volgen aanvullende inzichten. Zoals altijd met veel enthousiasme en een "beetje anders".
Uitgangspunt:  De leerlingen geven aan dat ze meer en meer willen...prima toch, als ze goed scoren. En dat doen ze.

Dank aan de Raad van Aanbeveling: Elly, Eric en Kees. Superfijn dat jullie door het hele jaar met raad en daad klaar staan. Kees, dit jaar bijzondere dank voor je bijdrage voor de lezing over Schaakmuziek op het 3e NSC.

Bijzondere dank ook aan onze webmasters: Ger en Kaj, jullie hielden alles tip-top op pijl, zeker gezien de examendrukte met extra vakken, thnx! Een nieuw website-plan is al vrij lang gereed, hopelijk vinden we dit jaar tijd om alles over te kunnen zetten. Vooral ook veel succes.

KORTOM: voor iedereen grote DANK voor jullie bijdragen, zonder jullie inzet was deze talentontwikkeling niet mogelijk!

Namens het team van Talento Metissimo;
Margriet (ouderplatform), Marc, Rob, Ger, Karen (bestuur).

Nootje: Mochten we iemand per ongeluk vergeten zijn, laat het ons dan weten, dan kunnen we dat rechtzetten.

237.  4 januari  2019      EEN  NIEUWJAARSTOAST  OP TALENTO METISSIMO:  3 JAAR!
 Na het lezen van de jaarkalender had een van de talenten bedacht dat er een verjaardagsfeest moest komen voor T. Metissimo zelf...hoe bijzonder is dit!  In overleg met het bestuur en diverse ouders en leerlingen werd besloten om dit op te nemen in jaarprogramma en eerst met een kleinere groep uit te proberen.
Er zijn momenteel tussen de 8-12 jaarleerlingen en totaal zitten we nu op ca. 30-32 leerlingen. Als je van de 32 leerlingen ook alle ouders paraat krijgt en ook de vrijwilligers, de opa's en oma's, sponsoren dan is ons financiele potje niet draagkrachtig genoeg. We draaien vnl. op de educatielesgelden van de ouders.
Wij vertrouwen op uw begrip en hopen dat niemand zich gepasseerd voelt. Mocht dit wel zo zijn, zeg het dan a.u.b., hier kan dat! Blijf er niet mee lopen.

Op 6 januari bestaat T. Metissimo dus 3 jaar. Na overleg werd gekozen om het op vrijdagavond 4 januari te vieren want 's avonds is spannender volgens de jeugdigen. Het lijstje van wensen groeide: De kinderen wilden een lekkere taart met een boon erin, voor de koning of koningin van de avond.  Het eigen TM recept chocomelk, ijskristallen maken en winterdiamanten, een verhaal erbij, kampvuur en kinderchampagne. De oudere leerlingen en studenten kwamen met het idee dat zij Orion wat dichterbij wilde bekijken. En vanuit het ouderplatform werd bedacht dat het leuk was als we gezamenlijk konden toasten als de ouders de kinderen kwamen ophalen. No-Alcohol maar Gluhwein bij een wintersvuurtje werd akkoord bevonden.
En de educatie van de Winter Science..? Die werd door het team ingevuld.

Het liep ietsje anders...

De vuurkorf werd op "het Oeverpleintje" alias terras rond half 6 aangestoken, nauwelijks wind, het was een beetje vochtig en guur, maar voor januari prima te doen. De opgestelde telescopen waren gepland op een taluut in de andere hoek van de tuin.  Orion was helaas nog in aardse nevelen gehuld en onzichtbaar waardoor de dikke kijklenzen binnen   opgesteld bleven. De avond ervoor was Orion nog prachtig zichtbaar met het blote oog...volgend jaar beter!

Enkele jeugdtalenten (5) hadden op het laatst afgebeld, maar rond 6 uur ging de deurbel. Na Julie volgde Benjamin, Madelief, Elisa, Coen, Toine, Mees, Joost, Jesse, Joey, Ikira en Kaj.  Claudia, de moeder van Madelief en Benjamin had twee bijzondere taarten gemaakt (zie apart nieuwbericht) en als een surprise gebracht. Prachtcadau!
Nadat de kinderen even waren uitgekuurd in de tuin was het moment aangebroken om de taarten te gaan aansnijden. Gekozen werd om de Galaxytaart als eerste aan te snijden. Er werden 3 stukken besteld, de anderen wilden de feestelijke Witte Ster taart...en hoe wonderlijk, in de allereerste taart-snede in de Galaxytaart werd de amandelboon in twee stukken gesneden, tenminste dat dachten we. Madelief had het eerste stuk besteld, daarna Mees en daarna Benjamin. Benjamin zag de boon en wilde graag dat stuk, ja nogal logisch, wie niet! En toen gebeurde het;  in de tweede snede bleek het derde stuk van de amandelboon te zitten. Die ging naar Mees. Dit is echt onvoorstelbaar onvoorspelbaar.
Daarna werd de witte Sterretaart aangesneden en we zochten en zochten...we konden geen boon meer vinden. Opgegeten wellicht? We hadden die avond dus twee Galaxy koningen en een Galaxy koningin, hoe wonderlijk! Madelief werd gekroond en Mees en Benjamin deelden samen de eer.

Tijdens het smullen van de supertaarten was er een kleurrijk kort verhaal over 6 januari, de 12e dag na 24/25 december. Drie wijze mannen Noord, Oost en Zuid die op zoek gingen naar de 4e Koning in het Westen etc. alsof de jacht werd geopend door Orion...Met opmerkingen van de jonge talenten: Misschien zochten ze wel een koningin, het zijn toch allemaal vrouwencadeautjes: goud, wierook, mirre...tja, wie weet...
Ja, anno 2019 lijkt ons dat ook goed en slim plan.

Daarna volgde de winterkristalopdracht opdracht en dat verliep perfect, inclusief onverwachte sneeuw door de hele science-ruimte spontaan uit de lucht. SNEEUW!! SNEEUW! Werd er meteen geroepen, wat hebben we gelachen!

De eerste ouders stonden ineens onverwacht binnen, de tijd ging zo snel. 
Het miezer-regende inmiddels...dus dat werd gezellig binnen vertoeven,  met uitzicht op de vuurkorf. Een groep jeugdigen ging aan die inmiddels 'bekende inspirerende keukentafel" zitten kaarten. De allerjongsten waren nog druk in de weer met de Science-opdracht.
Rond half 9-9 uur werd het droog zodat we naar buiten konden voor een gezamenlijke toast rond een gezellig vuurtje.
Het was even goochelen met de champagneglazen want dat bleken een soort bouwpakketjes te zijn...pfff

Daarna volgde een korte speech over de opstart, de speurtochten naar mogelijkheden en vooral het mijden van de onmogelijkheden. Meest belangrijk: Talento Metissimo groeit! Verteld werd dat Coen het nieuwe bestuurslid was geworden en aanvullend kwam dhr. Rob Wagter met een mooi gebaar dat hij zijn kerstgift van Unive aan Talento Metissimo schenkt!  Een applaus volgde, het maakte de stemming compleet. Coen als nieuwe medebestuurder ontpopte de appel-cider jeugdchampagne waarna een gezamenlijke toast volgde met de wens: "Educatieve talentontwikkeling voor die kinderen die graag willen exelleren, ieder op zijn of haar talent-niveau. Bij Talento Metissimo gaan de jeugdigen in volle glorie voorop. We hopen dat we dit nog lang mogen voortzetten, dat het haalbaar en betaalbaar wordt voor hen die dit als waardevol ervaren. Proost! "
Tot slot volgde de geschiedenis foto...We koesteren deze bijzondere momenten met elkaar.

Het vuurtje knapperde heerlijk, er werd van half 6 tot half 12 "gestookt".
Het inspireerde tot mooie ideeen en voorstellen. Wie weet wat 2019 ons allemaal gaat brengen...?

Dank aan iedereen voor jullie fantastische bijdragen en inzetten de afgelopen jaren, de bijzondere cadeaus, de giften, de bloemen, bloemstukjes, kaarten,  tekeningen en de onvergetelijke avond van "de dirigent",
                                                                                                       Ger, Rob, Margriet, Coen en Karen

31 december 2019

EEN  PRACHTIG  NIEUW 2019

Proost!

op gezond drinkwater en frisse lucht
 ABCD educatie met het science & cultuuravontuur
 alla natuur


Namens jeugdigen, ouders, sympathisanten, trainers, docenten, RvA, team TM

24 december 2018
SFEERVOLLE KERSTDAGEN
 

Vrede met kaarsjes die lichten en klokjes die klinken
 Een fijn Kers(t)feest

namens
Jeugdigen, ouders, symphatisanten, trainers, docenten, RvA, team TM


236.  29 november  2018       ANTONIA LOUISA BRICO,  VROUWELIJKE PIANIST EN SYMPH. DIRIGENT
Op de 333ste dag van het jaar 2018 - volgens de gregoriaanse kalender - bracht een van de leerlingen van T.  Metissimo,  Margriet en Karen vroeg in de avond van donderdag 29 november 2018, naar de bioscoop voor een gepland "uitje". Er draaide een bijzondere film, slechts op 4 plaatsen in Nederland en deze film moest gezien worden...
Het was bedoeld als hart onder de riem, als herkenning rondom Talento Metissimo, om door te zetten. Aldus op pad, een ware verrassing tegemoet: 

"De Dirigent" (Eng: The Conductor) ) is een gedramatiseerde film en een Nederlands product van de Shooting Star Filmcompany B.V. Zij verfilmde het levensverhaal van Antonio Brico. De hoofdrol werd vertolkt door Christianne de Bruijn met muziek van Q. Schram en B. Zimmerman. In het Nederlandse Dagblad werd gesteld dat de film qua uitstraling concurreert met Hollywood, aldus Wikipedia. Daar kunt u alles uitgebreid nalezen. Het verhaal speelt zich af vanaf 1928, ca. 90 jaar geleden.

Antonio Brico werd in 1902 geboren in Rotterdam. Ze werd een Nederlands- Amerikaanse pianiste en was een van de eerste vrouwen die het lukte om door te breken op het podium als betaald dirigente voor een symphonieorkest. In de film komt de tegenwerking die Antonio ondervond in haar passie voor het vak dirigent op velerlei gebied goed naar voren. Het beroep dirigent wordt anno 2018 door mannen nog steeds ervaren als zijnde mannelijk.
Vraagje achteraf door de oudere leerlingen van TM: Hoe kan een man nu weten wat alleen een mannelijk beroep is? In weze komen we van 1 oorspronkelijk soort bron af, kijk maar naar de tepels die in aanleg gelijk zijn.
Antwoord: Deze film speelt zich ca. een eeuw geleden af. Het buitensluiten en het achterhouden van noodzakelijke educatie is een kenmerk van machtmisbruik. Dat gebeurt nog steeds. Zo komt de mensheid niet verder. En de tijd dringt wel...


Tijdens haar jeugd had Antonia zich het pianospel eigen gemaakt en was een ervaren pianiste voordat ze met de opleiding aanving. Duidelijk kwam naar voren dat "toegelaten kunnen worden" aan een conservatorium geschiedt op meer dan alleen vaardigheden. Goodwill, juiste kringen etc. lijken zwaarder te tellen dan good-practisch or play.
Antonia ondervond bizarre tegenwerking bij het bemachtigen van de educatie rondom het dirigeren. Ze volhardt en met succes. Op het einde van de film gaat ze overstag en moet "onderdanigheid" tonen, dat ze als vrouw afhankelijk is.
In 1934 werd ze benoemd tot dirigente van het nieuw opgerichte Womens's Symphony Orchestra dat in 1939 (na toelating van mannen) het Brico Symfonieorkest werd genoemd. 

Wij zijn de makers van deze film dankbaar om dit alles in kaart te brengen. Deze film over "de dirigent" ontroerde, alles is zo herkenbaar. In Nederland zijn in de blaaswereld dirigerende vrouwen nog steeds taboe. Ook in de techniek of research is er nauwelijk erkenning voor vrouwelijke inbreng of doorbraken...
Dank voor deze harte-steun! Het doet enorm goed,  te weten dat de mensen rondom ons heen begrijpen waar de strijd ligt die wordt gestreden voor talenten zoals bij Talento Metissimo. Talenten die aantoonbaar worden buitengesloten van Wiskunde Olympiades, Schaak WK, geen verdiende 10 voor examens of PWS krijgen, educatie die wordt achtergehouden (boeken, inlogcodes), foutieve uitleg, ontbreken van nationale muziektalent-erkenning en zelfs top-talenten die Nederland daarom verlaten ...

De slotregel uit de film geeft aan dat betaald dirigeren voor vrouwen voor top-orkesten anno 2018 wereldwijd nog steeds niet haalbaar is gebleken.

Nagekomen opmerking, maart 2019 op het 4e NSC te Ressen:
De orkesten en musici behoren tot het uitstervende ras, misschien krijgen vrouwen dan nu eindelijk toch de kans.. br>

235.    5 december   2018       RIJE, RIJE, RIJE... IN DE SCHOEN ?
Rije, rije, rije in een wagentje...is een oud Nederlands kinderliedje.
Maar de zin: wat heeft Sint in je schoen gereden?
"Nee, dat kan toch echt niet," volgens de studiebollen alhier. 
Het argument dat dit taalgebruik uit Brabant komt werd subtiel van tafel geveegd. De groep Eindhovense studenten beaamden voltallig het nog nooit in Eindhoven gehoord te hebben. De Gelderse studenten zwegen.
 Is dat echt voldoende bewijs of tegen-bewijs?

"Tja, waar komt het dan vandaan?", was de logische vraag die erop volgde.
Oplossing: "Het maakt niet uit, het is taalgebruik dat bij het Sinterklaasfeest hoort".
Of het correct taalgebruik is rondom een volksfeest, tja...
Taal is een levende klank-cultuur.
Zo rijdt een Kerstman in een arreslee met rendieren etc. en met een beetje fantasie kun je dat ook een grote schoen noemen met veters als teugels...

En al ras volgde de opmerking:
" Oo, maar de Nederlands sprekende Sint en Piet mogen ook gerust de hele wagen volrijen met leuke cadeautjes hoor, i.p.v. de schoen..."
Maar weet je, dat staat zo hebberig, dat vraag je toch niet!

234.   26  November   2018      OER-PEPERNOTEN EN KRUIDNOTEN
Een kruidnoot, een chocolade pepernoot (kruidnoot met een chocojasje), is geen echte pepernoot. Hij lijkt er zelfs niet op. Toch wordt hij vaak wel zo genoemd.
Een echte oer-pepernoot ziet eruit als een giga grote hondebrok, gehoekt, getand, allerlei vormen (polymorf) en is gemaakt van een zacht koekdeeg dat een mengsel is van bloem, anijs en honing. Het lijkt een beetje op een "lichtgekleurde" peperkoek,   Goed gebakken zijn pepernoten echt enorm lekker: Happen maar !
En de naam? Vroeger heette veel kruiden "peper" en was alles peperduur...maar het was er dus wel.
Veel jonge kinderen blijken de echte pepernoten niet meer te kennen, laat staan herkennen.

We bezochten vele bakkerijen voor dat nostalgische oer-pepernoten-gevoel maar helaas geen echte pepernoot meer te bespeuren. Ook het taai taai was stukken minder.  Er scheen wel een speciale pepernotenwinkel in Nijmegen te zijn. Vroeger peperduur strooigoed, tegenwoordig een onbetaalbare delicatesse.

Dat wordt volgend jaar dus zelf bakken...Wie heeft nog een goed Groot-Moeders Pieten recept voor
Oer Nederlandse Polymorfe Pepernoten ? 

233.    November   2018             UNIEK  OUDERPLATFORM  BIJ  TALENTO  METISSIMO
Er komt wel eens een vraag van een nieuwe ouder:
Wat is dat Ouderplatform Talentontwikkeling ?
Moet ik me daar voor inschrijven?  Hoe werkt dat?  En wat doet zij voor talenten?
Een uitleg met een verhaaltje en voorbeelden is misschien handig, dan kan het doorverteld worden.

Het Ouderplatform Talentontwikkeling is een project voor en door ouders, een gratis service onder de vlag van TM.
Zij geeft informatie over van alles en nog wat met educatie en talentontwikkeling te maken heeft.
Inschrijven ? 
Diegene die Talentontwikkeling volgt bij TM schrijft zich in i.v.m. bereikbaarheid.
De ouders horen daar automatisch bij. Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt.
 
Onafhankelijke transparante Educatie-INFO
Je kunt algemene vragen stellen, telefonisch, e-mail, WhatApp, of een gesprek. Over bijvoorbeeld schoolkeuzes. Er zitten soms zeer complexe situaties tussen al dan niet in juridische stijl. Soms is een landelijke enquete nodig, soms worden ouders opgetrommeld voor bel-akties,  soms is er spoedoverleg, soms zitten we met onze vragen bij de regering op schoot...maar meestal komen we er zelf uit. Sommige ouders weten het beter, bij een mening is dat prima. De lijntjes zijn kort en het werkt. Ook zijn er ouders aktief bij de Season Science of de evenementen, superleuk om mee te draaien, je geniet gewoon mee met de educatie en je eigen kinderen! Ook opa's, oma's en symphathisanten staan ingeschreven en als het nodig is helpen zij ook mee. Echt superfijn. Iedereen is welkom!

Voorbeeldvraag van een ouder aan het platform:  Waar halen jullie die materialen vandaan, zijn die te koop?
Antwoord: Dat is werk van tientallen jaren verzamelwoede, modellen bestuderen en daarna shifting. Sommige kun je nog vinden via Internet, Marktplaats. Veel maken we echter zelf. Zo zochten we altijd wel iets en wisten vaak niet eens wat of hoe het eruit zag. Toen we "het" hadden gevonden herkenden we zelf niet, het lag jaren op de plank en we bleven doorzoeken...zoiets als een boer die zijn paard zoekt en er bovenop zit...
Het leuke is dat dat rijpingsproces in je hoofd doorgaat. Juist door die enorme speurtochten binnen de educatie weten we nu iets beter waar knelpunten kunnen liggen, aantoonbaar, nou ja voor het huidige tijdperk dan.

Advies door ouders aan het team van TM:

"Team, ik zou geen info meer op de website zetten, of afgeven,  het is jullie intellectueel eigendom, het zijn jullie auteursrechten. Men probeert het alleen maar leeg te roven, terwijl men echt niet begrijpt hoe het werkt."
Antwoord: Daar hebben jullie een punt en daar kampen vast meer organisaties mee. TM heeft ook een bepaalde levensvisie die we willen uitdragen aan de jeugdigen; leren vertrouwen te hebben in het goede van de mens.  Denken te begrijpen hoe alles werkt laat zich nog niet vertalen in een YouTube filmpje of goedkope puzzeltjes "en masse" of wegwerpspeeltjes, er hoort toch echt wel uitleg en sturing bij. Kijk maar naar de piramides, anders zouden we die toch ook perfect begrijpen? De tijd zal het uitwijzen. Voor ons allen is TM een groeiproces. Het is al fantastisch dat het er is en gewaardeerd wordt door jong en oud(er). Zeker houden we jullie waarschuwing in gedachte, roofridders zijn nog lang niet uitgestorven! En over "Overschrijvers of Overfilmers" lees hier iets over hun functie, namens de jeugdigen:

Reaktie van een jeugdige onderzoeker:
Moet je dit lezen! Er staat op Wikipedia dat Leonardo da Vinci niet wordt erkend door de wetenschap omdat hij zogenaamd niets overdroeg aan zijn medewetenschappers...ha ha wat een flauwekul redenatie.  Maarr... geldt dat alleen in NL? Leonarde da Vinci was een van de grootste genieen aller tijden. Hij maakte o.a. veel tekeningen. Het is maar goed dat hij ook tekeningen had verstopt. Nu is er veel bewaard gebleven net als de oude geschriften of kleitabletten. Leonardo heeft het juist perfect gedaan! Waarom staat zoiets dan op Wikipedia ?
Antwoord:
- Het team van T.Metissimo erkent Leonardo da Vinci als een groot genie en fantastische wetenschapper, hij
  heeft prachtig en machtig gepubliceerd en zijn vondsten op zijn manier uitgedragen.
  Met grote dankbaarheid en respect voor juist deze keuze.
- Ook tekenaar Escher vinden wij een prachtige wiskundige tekenaar, met bewijzen volgens de Euclidische
  bewijskracht voor symmetrie.
- Zo ook vrouwen in de natuurwetenschappen, vrouwelijke NLT docenten, dirigentes, schaaksters...?
  Daar is wel zeer weinig info van...een dwaling in de wetenschap?

Je ziet dat mannen in het verleden informatie overdroegen (publiceerden) op verschillende informatiedragers. Tegenwoordig gebruikt men vnl. een tijdschrift, al dan niet digitaal. Er wordt ook gesproken over A-publicatie, en net als in de supermarkt zijn dat niet altijd de beste artikelen.  Een groepje vrienden kan het met elkaar eens zijn of dezelfde gedachtenstroom volgen. Je schrijft samen een artikel schrijven dat volgens hen zo dicht mogelijk bij een bepaalde bron ligt (Peer Review). Zo kun je een denkbeeld binnen een groep versterken en je groep vergroten. Miljoenen schreven zo OVER de bijbel. De oorspronkelijke bron, het authentieke document zelf leveren, is het hoogste bewijs. Of het verhaal nu waar is of niet dat doet er niet echt toe, als het maar veel is en een echt verhaal is. Het kan dus gewoon een aanname zijn. Helaas blijken ook veel onderzoeken niet te kloppen.
Cochrane groep hanteert een prachtige methodiek voor, de Evidenced Based Methode. Een systeem voor de mate van bewijskracht, ofwel een maat voor logica. Zoiets als: "Water is nat en alles en iedereen mag/kan dat beleven dat je het nodig hebt." Water is een unieke informatiedrager. Uitvinder en intellectueel eigenaar van water en de educatie (!) is de maker van water. De methode om daar iets OVER te gaan schrijven is door de mens ontwikkeld.  Dat "uitvogelen, puzzelen, ontdekken en "er over schrijven" wordt door vele gebezigd. Bepaalde afspraken met mede-onderzoekers of vrienden over terminologie bij een educatie-instelling valt onder wetenschap. Afhankelijk van de interpretatie kun je die groepen onderbrengen bij b.v. natuur-, aard- of levenswetenschappen.
De originaliteit van een model, een vondst ofwel intellectueel eigendom, auteursrechten etc. liggen normaliter bij de ontdekker of maker. Dat is ook eerlijk: ere wie ere toekomt!

Leonardo da Vinci leverde vele mooie bewijzen. Zijn collegae bakten er minder van. Als hij hen alles had gegeven was het zeer waarschijnlijk niet begrepen, verdeeld, verslonsd, kapot gemaakt et c.. Wellicht wist deze leeuw dat en was hij zijn tijd ver vooruit was. Hij voorzag de handel en wandel. Daarom droeg hij alles over op verschillende informatie- dragers, net zoals de maker van het universum dat deed. Heel slim dus! Leonardo begreep wat echte wetenschap was als geen ander! Een ras-echte wetenschapper die als pionier de tijd-sores van het kapitalisme doorzag, wellicht door zijn afkomst. Wel beschouwd is de niet-erkenning van Leonardo als wetenschappper wellicht de allerhoogste evidentie van hoe de wetenschap zich precies NIET moet gedragen...

Maar dat is een aanname. We lezen de bevindingen, de feiten dus, graag op Wikipedia. Met logisch redeneren zoals de jeugdigen hier leren bij TM en over wat "tijdelijk" wordt geschreven in relatie tot het grote overzicht is dus niks mis! Het zijn allemaal verschillende keuzemogelijkheden. Op dit moment groeit het aantal pioniers wereldwijd harder dan ooit te voren, juist met dank aan Wikipedia! Zo heeft alles een mooie functie. Elke schakel telt.

Grote dank dus aan Leonardo die waarheidsgetrouwe originele info overdroeg aan zijn nageslacht op de meest eerlijke en betrouwbare wijze voor de mensheid ten koste van zichzelf. Het inspireert velen tot op de dag van vandaag!

Leerling: "Leonardo deed het dus eigenlijk precies goed?"
Antwoord: Ja, wij denken van wel. Een ander feit is dat 3 mensen meer weten dan 2 en ook dat groepsbelang boven individueel belang gaat. Als groep kun je bij een gelijk doel een individu laten scoren, maar de rivaliteit en afgunst stijgt namate het aantal inwoners op aarde met hetzelfde doel ook stijgt. Op aarde draait veel om "het aantal onderdanen", de grootste, de beste, de mooiste ofwel het verleggen van grenzen. Verandering is de motor van de evolutie. Uitvindingen daarentegen worden meestal niet in groepsverband gedaan en profeten die alles al weten zijn meestal geen techneuten of Beta-denkers. Hier bij TM kunnen we eerlijk onderzoek blijven doen. We gunnen de jeugd de toekomst mee te werken aan een gezonde Moeder Aarde. Die verandering is nodig om in de toekomst te kunnen zorgen voor deze mooie planeet met alles wat erbij hoort. Juiste beslissingen nemen is wijsheid toepassen en dat is niet eenvoudig. Goede voorbeelden zijn belangrijk.

Zo komen hier dus vele verschillende vragen binnen door jong en oud(er).
Over de laatste vraag van een ouder denken we nog na:
Jullie zijn GEEN Leonardo, Montessori, Agora, Roepert, Steiner, Dalton of wat voor onderwijs-richting dan ook.
Heeft dit onderwijs bij Talento Metissimo al een naam?
Antwoord:
Een echte naam voor het onderwijs zelf, uuh nee dat hebben we nog niet echt.
Het is nogal innovatief wat we doen, mede door de verschillende ontwikkelingen en ontdekkingen. We zoeken naar de meest effectieve inzet. In weze zijn we een vorm van particulier deeltijd onderwijs die maatwerk levert voor Talentontwikkeling onder of na schooltijd.
We zullen erover nadenken. Als u een idee heeft...?
Door onze ontdekkingen doen we het een beetje anders, als je iets vindt, kun je het verstoppen (voor latere tijden) of er iets mee doen. Tot op heden kunnen we het uitdragen en daardoor ook verder ontwikkelen.
We hopen dat we dit te kunnen voortzetten.

Nederland is een heel bijzonder plekje op aarde. Een keerpunt in de ijstijd...

232.    25  November 2018       DE  WITTE  KURK - GIRAF
Een aankomende Scientist & Ontwerper maakte het volgende educatie model: de Witte Kurk-Giraf.
Uitleg:  "Heb je wel eens een kurk onder water proberen te dompelen en een zwaan naar beneden zien duiken... Die zwaan lijkt dan net een kurk, hij wiebelt ook alle kanten op. Dat wiebel-effect noem ik de Witte Kurk-Giraf, dan weten leerlingen waar ik het over heb."
De naam van de maker en de auteur zijn bekend bij het bestuur. We zijn benieuwd hoelang het duurt voor het op de markt verschijnt met een eerlijke vermelding naar dit artikel of dat er weer ineens staat: bedacht in 2004 of zoiets?
In 2018 was er namelijk nog niets over bekend, maar je kent de kapitalistische tam-tam.
Kijken jullie ook mee? Voor de lol!

231.    24  November 2018     PROOSTENDE PEPERNOTEN: DE JOOST-PROOST UIT BEMMEL!
Soms gebeurt dat tijdens een talentles.
Een lastige verhaaltjes-som en yes daar is ineens het antwoord, flits!
Een high five, een duimpje, een stempel, even kicken of..."Proost" met twee Pepernoten!
Je proest samen even van het lachen en denkt dan verder na:
Hmmm,  hoe heet dat eigenlijk of hoe noem je dat nu: "Proosten met Pepernoten" ?

Nou, antwoordde Joost vrolijk:  Gewoon "Smakelijk Eten, Proost." 
(Joost weet echt enorm veel van lekker eten, recepten, ingredienten en allerlei gezelligheden.)

Zo bedacht Karen: "de Joost-Pepernoten-Proost uit Bemmel". 
Speciaal voor Joost en ook voor Sint & Piet, want proosten doe je met zijn tweeen of drieen...
Die houden we er in!

Heel veel Pepernootgroetjes namens alle leerlingen van Talento Metissimo.

Opmerking: Tekst is goedgekeurd door Joost!

230.    22 November  2018       PRESENTEREN OP HANDEN EN VOETEN
De Gemeente Bemmel had gevraagd of een vertegenwoordiging van T. Metissimo een kleine presentatie voor de Gemeente Lingewaard kon verzorgen. Die uitnodiging is aangenomen omdat het ons wederzijds handig leek om ook anderen over onze organisatie en educatie-resultaten te vertellen. Afgelopen woensdag was er zorg-overleg met schoolbesturen, organisatoren van kinderopvangcentra, Passend Wijs (Zorgeducatie in Lingewaard) en andere betrokkenen. Doel TM:  Informeren aan onderwijs-bestuurders en andere doelgroepen wie we zijn, wat we doen en waarom. Voor velen is T. Metissimo nog onbekend, mede omdat we nog steeds niet in de Gemeentegids van Lingewaard zijn opgenomen en er voorheen foutieve gegevens werden verspreid door de Gemeentelijke database rondom o.a. contactpersonen van het Ouderplatform Talentontwikkeling. Inmiddels wordt er helemaal niets meer vermeld...
Nu dus een gelegenheid om o.a. schoolbesturen en de Gemeente te informeren over wie we zijn en wat we doen!

Ditmaal waren het Margriet en Karen die op pad gingen. Het werd een kort, krachtig en ja hoor weer een bijzonder kwartiertje, ietsje langer door de enthousiaste vragen. Aangezien er geen passende verbinding was met het digi bord en onze powerpoint niet via een USB stick geladen kon worden, was het even op handen en voeten onder de tafels en stoelen door manoevreren zodat iedereen hopelijk toch het beeldscherm van de laptop kon zien, beetje genant maar gelukkig was de vloer schoon. Activerende didactiek was dus de start...
De boodschap is dat TM er is voor iedereen die graag iets wil leren, verbreden, verdiepen en verder wil reiken, ook voor ambtenaren. Dat is voor iedereen wel duidelijk. Dat deze educatie ook gewoon onder schooltijd kan was voor enkele nog nieuw. De prachtresultaten liggen er.  Iedereen blijft zich verbazen:...HOE KAN DIT?
Eenvoudig: Goed onderwijs werkt preventief!  EDUCATIE dus geen zorgonderwijs onder schooltijd. 

Helga Witjes bevestigde dat ze zelf de kleine kinderen had gezien met "de klokjes" die dat flitsend kunnen.  Margriet Strasser onze contactouder vulde aan dat het op vrijwel ieder niveau kan, elke leeftijd, de een wat sneller dan de ander. Karen legde uit dat deze methode direct is gekoppeld aan rekenen en taal. Het is een prachtige oplossing gebleken de afgelopen 20 -25 jaar, alle niveaus, ook voor hoogbegaafde en getalenteerde kinderen, ook voor ouders en bejaarden, gezond of ziek. Een optimale inzet zonder uitval met 100% score, zelfs bij verwaarloosde jeugdigen met een ernstige achterstand. En ja, wij dachten eerst ook dat het alleen om muziek ging, maar het blijkt een systeem met alle hoofdvakken: Na, Wi, Schei, Bio, Ne, Eng, Aard, Inform, Muz et c. De Twinkeltaal, Rekentoren Rexna met het Pythagoreische bemmeltje en de Conso & Disso methodieken zijn eruit voortgekomen. En er zal vast nog wel meer komen, we zijn pas net begonnen..

Verwacht niet na 2 weken al een optimaal resultaat....alhoewel, dit is toch vermeldingswaardig: afgelopen Citotoetsen was er 1 jongen die wel een zeer bijzondere prestatie neerzette met Twinkeltaal. Hij steeg op de CITO-groep 8 score Werkwoorden van een jarenlange 4 schoolscore naar een hoge 2 score na 2 uur talentles bij TM. Kijk dan kun je iets! Dat belooft wat het komende jaar, daar hebben we alle vertrouwen in!

De meeste jeugdigen komen hier via ouders, vriendjes, vriendinnetjes etc. Ook voor scholen zijn er mogelijkheden. Scholen besteden steeds vaker uit, zoals met de examentrainingen. Scholen erkennen vaak dat zij handelingsverlegen zijn. Wat is daarvan de oorzaak? Het draait altijd weer uit op de financien, schuif maar af op Zorg, dan kun je iets bieden," maak niet uit wat" roept de Gemeente, "als je maar iets doet..." . Daar denken wij hier toch anders over en gaan voor echte effectiviteit!  Belangrijk om de goede ontwikkelingen met elkaar te delen.
Iedere schakel telt, in de Zorg en in het Onderwijs.

Opvoeden kost geld, steeds meer. De gezinnen slinken waardoor ouders bewuster en kritischer kiezen zoals voor  zwemles, sport, kleding, eten, drinken. Terecht, zij zijn de eindverantwoordelijken.  Grote gezinnen zijn onhaalbaar en onbetaalbaar geworden.
Landelijk huren vrijwel alle VO scholen externe bureaus in voor examentrainingen. De resultaten zijn goed. En ja ook dat kost ouders een lieve duit.
Kiezen voor maatwerk educatie is de volgende stap,  maak zelf (evt. thuis) je onderwijs passend!
Gelijkwaardigheid naast gelijkheid.

Waar liggen nu mogelijkheden en waar beperkingen?
Onderwijs is een kinderrecht. Er wordt in NL educatie gegeven voor lesgroepjes van 1-2-3 kinderen met als contrast universitaire colleges van b.v. 200 of 400 studenten of meer...  De groep hoogopgeleide studenten betalen het meeste collegegeld terwijl de faciliteiten juist minder zijn. Helemaal als ze 1 of 2 jaartjes versneld en daardoor eerder uitstromen. Het harde werken wordt niet beloond.

In Nederland is wereldwijd onder de groep (hoog)begaafden de uitval nog steeds extreem hoog. Ontwikkeling van meervoudige intelligentie is vrijwel onbegonnen werk en wordt niet of nauwelijks erkend. Het vereist een bijzondere expertise. Meedoen aan bv. een wiskunde Olympiade en tegelijk aan een Muziek- of Schaakwedstrijd of een andere Olympiade is bijna niet te doen. Voor sport zijn deze mogelijkheden er via de NOCNSF.  De intellectuele erkenning van meervoudige intelligentie blijft uit. Voor meisjes op Beta gebied al helemaal.
Jongens en Meisjes die voor techniek kiezen hebben het echt zwaarder, vooral op de BS en het VO, van procollege tot aan de universiteit!

Bij TM hebben we die wensen en eisen samengevoegd waardoor het wel haalbaar om te scoren met persoonlijke wensen voor Science (NLT), muziek en schaken. Het nieuwe vak Science & Muziek gaat in januari/februari weer van start voor de liefhebber. Het kan dus vanuit de thuissituatie en ook vanuit school of anders. Nederland kan een educatief steuntje in de rug goed gebruiken.
Laten we het echter wel zuiver houden: Liever geen Zorg in de klas of onder de educatietijd!

Er is hier nog veel in mooie ontwikkeling, links- en rechtsom (want middendoor is maar de helft vertelde onlangs een leerling). We houden u op de hoogte van onze ontwikkelingen...

Dank namens Talento Metissimo voor deze wederom bijzondere presentatie mogelijkheid, het blijft handen en voeten werk...

Lieve mensen: Sponsoring voor onze educatie en materialen blijft broodnodig en is van harte WELKOM!
Zie het kopje sponsoring!

229 .   11 november 2018       DANK AAN ONZE SPONSOREN!!
Een aantal mensen willen we graag bedanken voor de metsel- en moziek aktiviteit:  Joost, Benjamin, Madelief, Elisa en Iris voor hun gedicht, zelf gemaakt of zelf uitgezocht. Het neefje van Zaed Nurin bedanken we voor zijn toespraak voor zijn oom. En natuurlijk de: papa's, mama's, opa's, oma's en mededocenten die een grote en/of kleinnoot aan ons gaven en geven!
En hier de bijzondere bijdragen:
- De Gemeenschap Ressen, de Kerk, Kosterij die ons allen steeds hartelijk ontvangen.
- En ditmaal ook de heerlijke appels en  peren van Landwinkel de Woerdt. Ook kregen we korting op de gemetselde
  chocolade repen voor alle jeugdige studenten als (eenmalige) metsel-beloning voor hun inzet.
- De familie Nurin droeg bij aan de Afghaanse versnapering zoals bijzondere hartige flapjes en bijzondere koekjes en
  uiteraard:  de traditionele bitterzoete thee.
- Jumbo Bemmel sponsorde ons met 50 Gelderse appelflapjes, dank hiervoor.

En natuurlijk dank aan JUWEELA metselsteentjes uit Nederland en Duitsland voor het Europese metselproject.
Geheel onverwacht kregen we ook JUWEELA mozaieksteentjes! 
Een nieuwe uitdaging, leuk! Hier gaan we mee aan de slag...

Iedereen enorme dank voor jullie bijdragen!
                                                                                                                                   Team Talento Metissimo

228.   11 november 2018       PRIMEUR:  EEN PYTHAGOREISCH  SCHAAKTORENTJE ALIAS BEMMELTJE
In de Rexna Rekenmodule gebruiken we de moeilijke naam: "Pythagoreisch bemmeltje of schaaktorentje". Het kan ook eenvoudiger: het bemmeltje van Pythagoras of de levensboom alias schaaktoren van Pythagoras.  In deze Rekenmodule kun je puzzelend rekenen van eenvoudige tot pittige wiskundige rekenopdrachten. erden deze opdracht dit jaar op het Europese Metsel & Mozaiekconcert (het bestond al veel langer) omdat dit jaar een toepasselijke timing had:
 
Op zondag 11 november, de elfde van de elfde, hadden we deze leuke wiskunde Carnavalskraker uit de module Rekentoren Rexna ofwel de Koningstoren gekozen. Die zondag leek er voor gemaakt.  Tijdens het vertellen hierover scheen de zon in Ressen heerlijk door het bont-gekleurde glas in lood.
Bij een bemmeltje denken veel kinderen hier in de omgeving vaak aan Carnaval. Carnavalsvereniging de Piejassen uit bemmel gebruiken als hoofdtooi vaak het bemmeltje samen met een toepasselijke zwart/wit blouse en een rode sjaal. 
Vanwege deze pre-Carnavalszondag gingen we in een optocht door het kerkpad naar buiten om te meten en te berekenen. Dat metselen ziet er zo leuk en zo eenvoudig uit,  tot je echt aan de gang gaat...
Respect voor de metselaars en stratenmakers en jazeker verdienen die ook een goed warm pensioen.  Ook politiek komt spontaan ter sprake bij jong en oud;  Mobieltjes zijn in de klas verboden, misschien is het handig om die regel ook voor "grote mensen" in Den Haag in te voeren bij onderhandelingen...dan raken ze minder afgeleid, zoals bij pensioen-onderhandelingen. Eerlijk duurt wel het langst.

Ben je ook nieuwsgierig geworden hoe en wat wij doen met verrijkingstaken?
Kom dan kijken, luisteren en meegenieten op het Nationale Schaakconcert zondag 24 maart, graag vooraf aanmelden. Van harte welkom!

Zie publicatie nr.

227.   11 november 2018       WAARDIG MOOIE LEZING VAN ZAED NURIN
Schrijver Zaed Nurin opende met een mooi gedicht uit zijn boek: Bitterzoete thee.nswaardig is dat Zaed aan dezelfde militaire school te Kabul (Afghanistan) studeerde als schrijver Khaled Hosseini van de beroemde boeken De Vliegeraar en Duizend Schitterende Zonnen.

Het verhaal:
"Het geboortedorpje van de 7-jarige tweelingbroers Jamil en Jalil raakt geisoleerd van Kabul door het schrikbewind van de Taliban en de burgeroorlog.  Hun vader neemt de beslissing om de tweeling naar de strenge militaire school te Kabul te sturen, tegen alle tradities in. Later volgen de beide broers in de Sovjet Unie een pilotenopleiding.
Slechts een van beide weet Nederland te bereiken en zet alles op alles om ook zijn familieleden in veiligheid te brengen. De kans om te kunnen en mogen studeren in Nederland is met beide handen aangegrepen, hij is daar dankbaar voor.
"Bitterzoete Thee" verteld over de mens en de familie met gevoelens achter het label "vluchteling".

Tijdens de metsel- en mozaiek activiteit als ook tijdens het schaken in de pauze,  bouwden de jongens EN meisjes (!) van  Afghaanse en Nederlandse achtergrond op gelijkwaardig niveau samen, met eenzelfde diepgang. Ze wisselden ervaringen en belevingen uit.
Nederlandse ouders kregen informatie over welke overwegingen ouders maken bij schoolkeuzes. De grote verschillen tussen een stad en dorp. Echt studeren is werken, keihard werken, het draait om het ontwikkelen van stabiele mentaliteit, inzet om te kunnen "over - leven". 

Zaed vertelt dat wij hier in het Westen een compleet andere denkwijze, redenatie en cultuur hanteren. De verschillen zijn enorm groot. Wij kunnen niet meer terug, dat gaat niet, vertelt hij.

Er is erkenning dat de omstandigheden daar en hier verschillend zijn, zo ook de waarde en diepgang van  het "over-leven" daar en hier.  De bescherming en veiligheid in Nederland wordt door allen gewaardeerd.

Er volgde een waardig applaus voor Zaed en zijn familie.

En een tweede boek is in de maak!

226.   11 november 2018       JEUGD AAN ZET OP HET EUROPEES METSEL- EN MOZAIEKCONCERT
De opening van het metsel en mozaiekconcert gebeurde door de enkele jeugdigen die mooie gedichten hadden gemaakt en voordroegen. Na de start van Iris en Joost, volgde het 10-jarige neefje van oom Zaed Nurin waarna Elisa,  Benjamin en Madelief hun gedichten aan ons vertelden. Voor allen was er een warm applaus.
Geniet gerust mee:

ELK TALENT TELT
Gemaakt en voorgedragen door Iris
dus wees jezelf
en wees op de plek waar je thuis hoort
en geloof in jezelf en in je dromen

wees jezelf
want het heeft geen zin om niet in jezelf te geloven
dus pak je dromen
en geloof in je dromen
                  ***

DENKEN
Gemaakt en voorgedragen door Joost

Denken is fijn.
Want dan gebruik je je brein.

Rekenen doe je met sommen of uit je hoofd.
Jezelf verbeteren, dat is wat Talento Metissimo beloofd.

Dino's, stenen, schoolwerk en onderzoek.
Maar we leren zeker niet alleen uit een boek.

We doen leuke proefjes
En dan gebruiken we soms schroefjes.

We hebben laatst Gellyween gevierd.
Toen hebben we onszelf leuk versierd.

Hier in dit kerkje maken we mooie creaties.
En in de gebouwen van leuke steentjes zitten veel variaties.

Op de laatste dag doen we presentaties.
En voor tussendoor lekkere traktaties.

Ik ben bij Talento Metissimo al twee jaar.
Daarmee is mijn gedicht klaar.
                   ***
                
We zaten gezellig bij elkaar in het kerkje en na het gedicht van Joost en Iris stak het 10-jarige neefje van oom Zaed Nurin zijn vinger op en vroeg of hij ook iets mocht vertellen. Hij kwam naar voren en hield a vue een prachtige toespraak. Hij vertelde in zijn eigen woorden:
"Het klopt, het gaat om je zelf, je eigen ontwikkeling, wees jezelf en geloof in jezelf. Hij vertelde dat hij dankbaar is dat zijn oom wilde studeren want daardoor zijn zij allen gered uit Afghanistan." Hij bedankte speciaal zijn oom en zijn familie. Het was een spontane bijzondere bijdrage recht uit het hart!

Daarna volgde Elisa, Benjamin en tot slot Madelief met hun gedicht:

Een bijzondere muis
Gemaakt en verteld door Elisa
Een muis in een klein huis
Dus bouw je een groter huis of kleiner huis
en natuurlijk ook een met een buis
25 jaar later verhuis je van een oud naar een nieuw huis
Later ? Als ik groter ben blijf ik wie ik ben.
Later ? Als je mij herkent weet ik wie ik ben.

Op de vraag of het klopt dat de muis 25 jaar leeft,
antwoordde Elisa: "Ja, het is een bijzondere muis!"
Daarna volgde er nog een  piep, piep klein versje over Tom en Jerry, thuis in de herrie, lachen!

Speciaal gedicht voor Benjamin door Talentdichter Joost van Kersbergen
Verteld door Benjamin

FORMULE  1
Nu weet ik nog niet
hoe snel het leven
racet
Maar dat geeft ook niet
want zolang je de
snelheid
maar beleeft.
     ***

DE FUNDERING (auteur onbekend het is gevonden ergens op internet)
Verteld door Madelief met een mooie tekening over de fundering die het sterk maakt.

De fundering die je goed moet laten drogen
voordat je kunt gaan metselen
om een muurtje op te hogen.

Pas dan kun je in mooie
stevige muurtjes investeren.
Pas op! Ingestorte muurtjes
zijn moeilijk te repareren.             
      ***


Na de opening volgde er een uitleg over de brein-activiteiten: Metselen en Mozaieken.
Rondom het mozaieken was er een uitdaging uit de methode Rekentoren Rexna van T. Metissimo met als uitdaging: "het Pythagoreische Schaaktorentje alisas bemmeltje / levensboom". Er lagen diverse schaalmodelen van de Koningstoren Rexna uit Lingewaard, schoorsteentjes over halfsteens metselen en het schaaktorentje van Pythagoras.
Vervolgens gingen we in een optocht met de touwen naar buiten voor het opmeten, schatten en uitrekenen van o.a. de benodigde steentjes van Juweela die ons ook dit jaar weer trakteerde op prachtige steentjes. Dank hiervoor! 

Terwijl de jeugdigen gezellig bezig waren vertrokken de belangstellenden naar de Kosterij voor de lezing van Zaed Nurin over zijn nieuwe boek: Bitterzoete Thee. Hij had een mooie powerpoint voorstelling gemaakt. Zijn familie was aanwezig en was enorm blij dat ze samen aanwezig konden zijn bij deze lezing.

In de pauze....was het smikkelen en smullen van de heerlijke  Afghaanse en Nederlandse versnaperingen.
Met dank aan de familie van Zaed voor de hartige flapjes, de bitterzoete thee en de aparte koekjes. Dank aan  supermarkt Jumbo die op kleine ronde appelflapjes had getrakteerd.  Ouders brachten chocolaatjes, breunies en metsel-chc-repen mee. Ennn, heerlijke verse Ressense appeltjes tegen de dorst van Nico van de Landwinkel.
Ook de echte Ressende appeltap is niet meer weg te denken!


Het huis-schaken door jong en oud(er) was weer supergezellig, echt keileuk.
Tot zelfs over de bar en in de mooie nieuwe keuken werd menig schaakzetje gekraakt...lachen hoor!
Andere kregen niet genoeg van het metselen en mozaieken en gingen door tot tijdens het opruimen.
Na de pauze werden de resultaten bewonderd en keerde iedereen na vele foto's, tevreden huiswaarts.

Op naar het volgende evenement dat alweer in de planning staat: het Nationale Schaakconcert van 2019 op 24 maart!

RozetGoudRozetGoudEUROPESE  METSEL & MOZAIEK 2018
 met Betuwse AppelTap & Flap 
Vaste Donateurs zijn VIP

225.     11 november 2018

 FlyerScience&CultuurMetselMozaiek2018

Klik op de flyervoor het
programma
Aankondiging:   Europese Metsel & Mozaiek met lezing

Op zondag 11 NOVEMBER organiseren we als dank voor onze sponsoren een
appeltap, flap & thee concertje, met ditmaal een bijzondere lezing.
Ter info: Een appel-tapje is verse appelsap uit een pak met een tapkraantje. In de Betuwe wel bekend. Onze welbekende flapjes horen daarbij!

Er ligt een leuk educatief metsel & mozaiek-programma:

1.  Bezichtigen Rexna Toren
2.  Metselen en Mozaieken m.m.v. JUWEELA
     Uit de RekenModule de Koningstoren of RekenToren Rexna
3.  Korte lezing ZAED NURIN
4.  Pauze met appeltap, flap en een Oosterse verrassing!
5.  Metsel en mozaiek resultaat

Zin om mee te doen?  Welkom!
 
Entree
                     E 3 ,= per kind/jeugdige/deelnemer incl. thee/appeltapje
                                 Gratis voor ouder/begeleider van de kinderen
                                 Consumpties zijn E 1,50

Aankondiging  
      - Metsel en Moziek pleisterplaats Ressen (meisjeshandje) (art. 74)
                                
- Mini Metsel en Mozaiek (jongenshandje)   art.  73

                                 - Bijzonder concert in toren van Ressen        art. 56
                                
- Metselconcert met Muziek klokken            art.  57

Locatie & Info:      
In de Kerktoren & Kosterij aan de Kerkenhofstraat te Ressen
                                 Voor overige info zie:
Contact

224.    11 november 2018       EUROPEES METSELEN EN MOZAIEKEN MET JUWEELA - STEENTJES
Op zondag 11 november is het zover. en de jeugdigen op de Koningshof te Ressen weer gaan meten, tekenen, rekenen, metselen en deze keer ook mozaieken. Docenten van T. Metissimo maakten nieuwe ontwerpen voor de rekenmodule De Koningstoren ofwel Rekentoren Rexna (in hun spaarzame vrije tijd). Deze ontwerpen zijn voor het rekenen en bouwen met de Juweela Steentjes van de bijzondere kerktoren op de Koningshof te Ressen. Een leuk succes vorig jaar en voor herhaling vatbaar. Bijzonder was dat jongere kinderen spontaan ook schoorsteentjes metselen. Waarom niet? Eigen creatie wordt gestimuleerd bij Talento Metissimo, zo ook de Europese metselstijl. Vandaar dat er aanvullende tekeningen van oude en nieuwe schoorsteentjes in Europese Stijl zijn gemaakt net zoals de Rexna Toren in Europese stijl is gebouwd.

Terwijl de jeugdigen rustig mestelen - onder toeziend oog - geeft Zaed Nurin voor ouders en belangstellenden een voordracht over zijn nieuwe boek: Bitterzoete Thee.

In de pauze is er voor de kinderen een theeserviesje of een appeltapje met een toepasselijke Gelderse en Oosterse versnaperingen om het verschil in cultuur ok te kunnen proeven.
Op verzoek gaan ook de schaakborden weer mee zodat in de Kosterij weer een gezellige pot kan worden geschaakt
voor de liefhebbers. Rob Knuiman de gediplomeerde KNSB schaaktrainer geeft weer schaaklesjes.

Iedereen is van harte welkom!

223.    1 november 2018              IN GESPREK MET ZAED NURIN
Op zondag 11 november kunt u in Ressen kennis maken met Zaed Nurin en zijn nieuwe boek: Bitterzoete sp; Zaed is geboren en getogen in Afhanistan en studeerde rechten in Rusland. Zijn zus emigreerde naar Parijs en Zaed en zijn gezin naar Arnhem, de overige familie bleef in Afghanistan. Zaed werkt ca. 15 jaar als maatschappelijk werker in Brabant.
Het is alweer vele jaren geleden dat Zaed in Arnhem de eerste bladzijden schreef van zijn boek"Bitterzoete Thee" en mensen vroeg het te lezen. 
Zijn verhaal aan het papier toevertrouwen was het begin van een nieuwe ontdekkingsreis. Dat geldt ook voor de lezers van deze roman. Joris Linssen schreef mooi: "Een wereldboek met een Nederlands tintje".
Jaarlijks worden er misschien wel duizenden boeken geschreven. Dit boek werd ook gedrukt !


Het verhaal begint bij de onafscheidelijke 7-jarige tweeling Jamiel en Jalil. Hun vader neemt in Afghanistan een nogal ongewone beslissing tegen elke traditie in. Hij stuurt zijn kinderen naar een stadse school i.p.v. de traditionele dorpsschool...

Tijdens zijn lezing vertelt hij u over de verschillen in denkwijze tussen Oost en West. Zaed weet dat als geen ander omdat hij dit zelf aan den-levende-lijve heeft ervaren. Het is een ware eye-opener en verrijking voor een ieder die open durft te staan voor andere culturen, denkwijzen en verrijkingen, zonder vooroordelen.
Gewoon een keer luisteren, naar het levensverhaal van die ander en de levenskracht van het overleven voelen.

In de pauze is er een Gelderse en een Oosterse versnapering om het verschil in cultuur ook te proeven.
Laat het u wel smaken. Voor de kinderen is er op verzoek wederom het theeserviesje of een appeltapje (gratis).

Zaed en familie van harte welkom, wij wensen jullie op voorhand veel succes!

ps. De schaakborden gaan weer mee voor een gezellige recreatieve pot huisschaak!

222.    1 november 2018      GEDICHTEN EN EEN TIPJE VAN DE SLUIER OVER VITAMINE D3

In oktober ontvingen Zaed en zijn gezinsleden Karen hartelijk met een gezellig en heerlijk ontbijt in Arnhem. Een warme en gastvrije ontvangst. Na afloop kwamen de fotoboeken voor de dag en haalden we samen herinneringen op.

Zaed vertelde over de verschillen in denkwijze hier in het Westen en daar in het Oosten en kwam met verrassende voorbeelden. Over het kruidendorp in Afghanistan Golrontscha, het betekent bloem, en komt van Giqwu en Gia,  kruid en dorp.
Het leven is reizen, vertelde Zaed.  Hier sluit de uitspraak van Margriet op aan: Als je openstaat wordt de reis groter.
Zaed vertelde over zijn boek afgelopen zomer voor het ministerie. En dat vooral de dichtkunst van Rumi hem inspireerde en hem en zijn familie steeds weer verrijkten. Het helpt bij het verwerken van levens-indrukken. 
Karen wilde graag de oorspronkelijke klanken van zo'n oorspronkelijk gedicht horen in zijn moedertaal. las enkele oergedichten voor zoals over het buigende riet en de panfluit. Zaed las ook de vertalingen voor.
De inhoud van de verhalen verraste Karen, die kwamen sterk overeen met de Griekse mythologie. Maar er was meer dat bekend klonk, niet alleen de woord-betekenis, het waren de oer-klanken zelf...

De schrijfstijl van de gedichten herkende Karen vanuit de tijd dat ze in het kleine witte kloostertje van de Carmelitessen vertoefde op de berg Carmel in de H.Landstichting (en later Subida, buurmeisje van Dries). Daar werden nog kronieken bijgehouden. In dat 'kleine' witte klooster mocht Karen destijds een kleine bibliotheek in kaart gaan brengen van boeken en dicht-bundels in allerlei talen onder de regenboog (leuk monikkenwerkje). Via mondelinge overdracht leerde ze van zoal zr. Wijffels (priorin), zr. Cecilia (cantor), zr. Paula (organiste) en tante Jeanne d'Arc (theologe) de interpretatie van klassieke klanken in Muziek, Gregoriaans, Byzantijns, Latijn, beetje Grieks etc.

We waren verbaasd over hoe bijzonder het is als levenswegen elkaar vaker kruisen. Zeker als je een herkenning kunt delen over een klank of een ritmisch stramien. Alsof je terugblikt naar een soort oerklank. verrijking denken velen aan financieel bejag of een politiek spel. Daar gaat het hier juist NIET om. Dit is de verrijking zoals we precies bij Talento Metissimo zoeken en vinden. Die destijds ook mondeling werd doorgegeven op Subida, de innerlijke verrijking. Zaed kende dit, hij herkende het!
Een ritmisch stramien werkt meditatief, de herhaling brengt rust, omdat het herkenning is. Dat voelt veiliger.

Zaed schonk Karen zijn boek en schreef o.a.
                           "...dat zijn boek een teken moge zijn voor onze waarachtige ontmoeting..."

Natuurlijk spraken we ook over verschillende interpretaties tussen de culturen. Dat is ook machtig interressant. Het gaat erom wat je wel samen aan kennis kunt delen en uitwisselen. De recente foto's van Zaed en zijn gezin in Afghanistan toonden de cultuur van warme oorden en zo kwam ook de kledingcultuur ter sprake. We kunnen er niet omheen.
Een bijzondere ontwikkeling volgde over pionieren.

We maken even een sprongetje vooruit:
Soms ontdekken pioniers ineens iets in de schepping.
Dat overkwam Herpetoloog Bert Langerwerf uit Waspik. Hij ontdekte dat  hagedissen achter glas door vitamine D3 gebrek, misvormde eierschalen legden. Het probleem verhielp hij door bij de hagedissen subcutaan vitamine D3 in te spuiten. In een warmer klimaat waar deze dieren met hun taaie huid buiten vertoeven deden zich geen problemen voor.
De vertaalslag van hagedis naar de leg-batterij-kip en ook de mens is dan snel gemaakt. Inmiddels weten we dat een D3 tekort verder reikt dan kalkgebrek en van invloed kan zijn op spieren en stamcellen.
En bedenk eens: Hagedissen in een terrarium zitten achter "enkel glas", de mens zit vaak achter "geisoleerd dubbelglas". En met een bedekte huid is de mens achter dubbelglas zelfs "driedubbel gefilterd". De leg-kip zit zelfs vaak inpandig. Tel uit je winst voor een gezond nageslacht; ei, kip, haan, hagedis, baby...

En nu weer een sprongetje terug voor het "bruggetje":
Ook de Nederlandse cultuur en Europa kenden nog niet zo lang geleden gesluierde vrouwen, zoals in de kloosters. Ook traditionele bruiden laten dat nog zien.
Het is niet onmogelijk dat door de huid langdurig volledig te bedekken er een tekort ontstaat aan vitamine D3. Dit kan aanleiding zijn voor gebreken en ziekten voor de persoon zelf als ook voor hun nageslacht. Mensen met een donkere huid hebben een hogere dosis nodig.

Kennelijk houdt de schepper van 't universum van puur natuur. Het is ook zijn/haar schepping en die gaat al een paar miljard jaar mee. In ieder geval langer dan welke uitvinding of bedenksel van de mens ook...

We dachten aan het gedicht van het buigende riet, de taal van de fluit-tonen uit de natuur...

Wij, Zaed en Karen vinden allebei dat mooie gedichten en een tipje van de sluier over vitamine D3 bijdragen aan zinnige zorg voor iedere mens, overal ter wereld. Er zijn grote verschillen in denkwijze tussen Oost en West.
Vandaar een klein berichtje op de site van T. Metissimo hierover.
Goede zorg begint bij voorlichting, educatie voor elkaar, voor het voorbestaan van een gezonde mensheid met elkaar.

Heeft u vragen, reacties of wilt u positief bijdragen? 
Stuurt u gerust een berichtje naar: TalentoMetissimo@Gmail.com
                                                                                                                                               Zaed en Karen.

      HAPPY  GELLY  HALLOWEEN
    SEASON SIENCE TO TM
31 Oktober 2018
18.00-20.00 uur

 221.       31 oktober 2018   HAPPY GELLY WEEN

Jeugdigen uit Lingewaard en andere regionen hadden een bijzonder plan bedacht voor de Season Science. Ze wilden een eigen avond-partijtje Hallo-Ween. Zo gezegd zo gedaan...n prachtig verkleed:  Dracula en Gruwella, een heuse Glimworm en Spooky's. Voorafgaand aan de huizentocht werd heel kort nagedacht over een liedje. Hmmm, lastig, er zijn niet zoveel Halloween deur-liedjes. Er waren gelukkig meer dan genoeg nieuwe Gelly-Weens (kneepzeepjes) om uit te delen!
Extra opdracht: Alleen bij de huizen met een lampje Hallo-ween. Denk erom: Laat die oudjes met rust, die krijgen slapenloze nachten als ze jullie zo zien, en pas op en blijf bij elkaar. Wij waken op afstand mee. Hou je mobiel paraat.

Dit jaar vierden we dus Halloween met een scheutje Science, why not? Het werd een Happy Gellyween voor een hele sliert buurtkinderen met een educatief doel: Voorlichting! Waarover zult u misschien denken?   Lees snel verder:

Er is hier een nieuw Gelly-Soap recept uitgedacht als aanvulling op de educatie voor T. Metissimo. Het was vooraf wel even goed puzzelen want in het begin mislukte het nogal eens en kregen we een gek wittig bubbelachtige goedje.
Van de wel goed gelukte GellySoapjes ofwel kneedzeepjes maakten jeugdigen van T. Metissimo speciale vormpjes zoals sterretjes, hartjes, bloempjes etc. en verpakten deze in doorzichtig zakjes met een supergroot etiket SOAP erop (ook voor buitenlandse kinderen begrijpbaar). De SOAP-resten gingen in een grote bak en alle kinderen uit de buurt mochten deze Gelly-Soap uitproberen, even in kneden etc. Dat was griezelen en genieten te gelijk. Zeep-gelly's waar je schone en droge handen van krijgt zonder dat je ze hoeft af te drogen en waar je handen niet van uitdrogen!
(Tussendoor: Iets voor in de gezondheidszorg?) Natuurvriendelijk en heerlijk geurend naar lavendel. En als je graag extra veel schuim wil dan even een paar drupjes water erbij en bruisen maar want het knispert als een lieve lust. Het is een flieberig flubberend glibberig goedje. Door het scheutje olie krijg je geen uitgedroogde huid. Je blijft er in kneden zo leuk en zo een maf is het, lekker anti-stress.
Kortom: Een gruwelijk griezelig geheim recept voor Kneedzeep, Gelly's of Gelly Soap van T.Metissimo.

WAT IS NU DAT LEERDOEL VAN GELLY- HALLOWEEN?
"Lees het etiket en bekijk goed de verpakking van het snoepje VOOR dat je dat snoepje 's avonds in het donker zomaar in je mond stopt". Voor je het weet sta je te schuimbekken...er zijn zo giga veel rotgeintjes. Jeugdigen van T. Metissimo hadden er met giga grote letters SOAP op ge-etiketteerd om het te laten zien, voelen en ruiken etc. Speciaal de buurtkinderen aan de deur konden zo heerlijk samen griezelen, glibberen, genieten en zich verwonderen over de Gelly-soap die nat aanvoelt en toch droog is, we noemen het gelly kneedzeep, zo grappig.
En hopelijk onthouden alle kinderen nu het doel:  KEKKEN of SCHUIMBEKKEN ? (Gelders dialect).

De leerlingen hadden daarna een gezellig feestje Season Science & Cultuur met afgestemd eten, drinken ennnn de Needle Tower van Nelson nabouwen uit het Gelderse Kroller Moller Museum. In overleg is de geslaagde avond GellyWeen voortaan in het jaarprogramma opgenomen.
Het bruist alweer van de aanvullende ideeen. Wensen zijn welkom, laat maar horen!

220.    4 oktober 2018          NAAMTEKENING
Een wakkere jeugdige merkte op: "Een handtekening is toch helemaal niet logisch? Dat is toch iets dat je als peuter tekent, zo'n lijntje om je hand heen." Ik snap het soms echt niet. Een "naamtekening" is toch veel logischer?" daar heb je best wel gelijk in. Laten we eens kijken naar de herkomst van het woord handtekening, de etymology. Helaas, dat gaf dat niet veel opheldering.
Vermoedelijk is het woord "handtekening" afkomstig uit de tijd dat veel mensen nog niet konden lezen of schrijven. Karel de Grote was volgens Wikipedia analfabeet en tekende een vierkantje. Ook is een kruisje wel een bekend symbolisch gebruik. Dit is slechts een vermoeden voor de herkomst van het woord...
Handtekening is een Nederlands woord dat zo met de tijd is "mee-gegroeid". Het is cultuur en die verandert volcontinu.
Met het woord "naamtekening" weet iedereen wel precies wat wordt bedoeld. 

Verzoek:
Zijn er Neerlandica die weten waar de oorsprong ligt van het woord "handtekening"?
Of het antwoord weten op: "Waarom is dat zo?".
Wij houden ons aanbevolen voor antwoorden! Ere wie ere toekomt, met naamsvermelding als u dat wilt!
Informatie mag naar: Info@Talentometissimo.com of TalentoMetissimo@gmail.com
Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.

3/01/2019: Geen Neerlandica in NL gevonden die het antwoord weet...

219.  15 november 2018       HOOFDPRIJS VOOR OUESSANTE SCHAAPJES UIT DE REXNA FOKKERIJ
Tijdens zoal het Nationale Schaakconcert is er de mogelijkheid om te genieten van een wandeling door Ressen vaak een speurtocht voor liefhebbers. Deze Ressense wandelroute leidt langs de bijzondere Ouessante schaapjes van Henk Slaghuis naast de Kosterij en Kerk.

Ouessante schaapjes zijn genoemd naar het eiland Ouessant voor de kust van Bretagne en vormen een van de kleinste schapenrassen ter wereld. De schouderhoogte is ca. 45 cm en een ram weegt max. 20 kg.  De rammen van Henk hebben allen echt prachtige gedraaide hoorns.
Een beperkt aantal Ouessante schapenfokkers neemt deel aan gezondheidsprogramma's van de Gezondheidsdienst voor dieren afgekort GD. De schapenstapels zijn gecertificeerd vrij van zwoegersziekte en scrapie resistent. Dit vereist een zorgvuldig fokbeleid. Henk is al vele jaren een erkend fokker en behaalde recent een eerste prijs in Duitsland.
Henk van harte proficiat namens alle betrokkenen van Talento Metissimo!

Geciteerd:
"De Rexna fokkerij is met de eerste registraties uit 1980 een der oudste uit Nederland. De schapenstapel bestaat overwegend uit zwarte dieren, sinds 1990 wordt ook met een kleine groep witte gefokt. De rammen stammen uit de bloedlijnen Charles, Michel,  zowel wit als zwart, Maigret en Pierre.
Aan de Rexna fokkerij werd een witte ram toegevoegd uit de Joly Chateau Missier lijn en er werd een zwarte import ram uit de Duitste Serge lijn toegevoegd. In het seizoen 2016-'17 werden de uit Michellijn stammende Meerhoeve Sundance en de Duitse Sadokan ingezet. De witte ooien werden gedekt door Rexna Charles C47 en Rexna Maigret 27.

Op 15 november 2018 worden de ooien gedekt en wij hopen op lammetjes tijdens het NSC 2019!
Henk nogmaals van harte proficiat!

218.   2 oktober 2018    HOERA, MARGRIET 50 JAAR;  NOG  EEN  KROONJAAR !!!
Margriet de contactouder van ons Ouderplatform Talentontwikkeling is 50 jaar geworden. Een derde kroonjaar in de organisatie van T. Metissimo, hoe bijzonder is dit alles. e proficiat en een fijne verjaardag in een goede gezondheid met vrienden en familie.

Bij vrijwel alle activiteiten staat Margriet paraat en dat was al ver voordat Talento Metissimo werd opgestart. Vele drukke, gezellige, saaie, oorverdovende, mooie en spannende uurtjes beleven we hier. En er komen altijd weer oplossingen in voor- en tegenspoed.

Margriet vierde haar verjaardag met een supertuinfeest met alles erop en eraan met maar liefst 4 Sarah's. Buiten in de voortuin zat in een stoel de eerste Sarah als ontvangstdame heerlijk te knikkebollen en te wachten op de feestgangers. Binnen ontving Margriet een tweede Sarah in de vorm van een traditionele reuze Sarah Koek van bijna een meter met certificaat.
En de derde en vierde Sarah dat was een heel bijzonder duo, dat is een verhaal apart. Real life...
Margriet, parkeer die bus een keer even in de berm met de knipperlampen aan en lees hardop rustig verder:

Tijdens het feest ging onverwacht de deurbel. In de opening stonden twee stokoude Sarah's gezellig tegen elkaar te brabbelen en te murmelen. Ze gaven allebei aan dat ze Margriet zochten. Ze liepen naar binnen, hun stok achter na,
De genodigden stopten met praten en keken verbaasd op: Het duo Sarah en Sarah sjokte en waggelde naar buiten de tuin in en keken wat rond, arm in arm, tot ze op een bankje op het gras een mooi plekje naast elkaar hadden gevonden. Iedereen stond er in een grote kring omheen en kon goed zien wat er gebeurde.
De beide Sarah's hadden een boodschap voor Margriet. Eentje? Welnee, een hele waslijst op alfabet en dichtrijm. Margriet mocht het zelf hardop voorlezen. Als beloning kreeg ze telkens een toepasselijk cadeautje uit die grote boodschappentas, Margriet genoot!
Wie zijn het toch, pspspsps...? Herken jij ze?  Is het die?  Of die? Er werd overal op gelet: schoenen, handen, voeten, oren, kleur ogen. Foto's en opnames worden bekeken, en nog... De Sarah's waren zo goed verkleed en geschminkt, we konden niets ontdekken. Het houdt de gemoederen tot op de dag van vandaag nog steeds bezig.
En toen dat allerlaatste cadeatuje..."Margriet geeft volgend jaar als ze 51 jaar wordt weer een feest, dan een kleintje en dan komen ze terug om te vertellen wie ze zijn." Er volgde een daverend applaus en tot slot zongen we met zijn allen het: Lang zal ze leven, ze leve hoog met de driewerf: Hoera! 
Sarah en Sarah vielen geen enkele keer uit de toon. Ze waggelden saampjes net zo zoetjes en stil murmelend weer naar buiten als dat ze waren gekomen. Wat waren ze prachtig geschminkt en goed verkleed!

Deze traditie is jaren geleden ontstaan door een hechte groep Gelderse buschauffeurs en collegae van Margriet.
Met 4 Sarah's is het duidelijk: Iedereen wil dat Margriet minstens 200 jaar gaat worden...
Eerst op naar de 51, want we willen echt graag weten wie dat over-bejaarde duo toch zo kras speelden.
Margriet bedankt, het was een prachtfeest en alles was tiptop georganiseerd. Geniet nog van alles!

Namens alle kinderen, jeugdigen en volwassenen, de Raad van Aanbeveling, de ouders van het Ouderplaform en het team van T. Metissimo:   Rob, Ger, Marc, Karen. 

217.  20 september 2018     HOERA, ELLY 60 JAAR; WEER EEN KROONJAAR !!!
Proficiat Elly en een hele fijne verjaardag gewenst in een goede gezondheid met vrienden en familie! Gelderen uit onze Raad van Aanbeveling is op 20 september 60 jaar geworden, een prachtig resultaat!
Weer een Kroonjaar in de Raad van Aanbeveling, Elly is nu aan zet na Kees, wat bijzonder!

Elly is vanaf dag 1 bij Talento Metissimo betrokken bij de Raad van Aanbeveling en staat ons bij met raad en daad als we iets nodig hebben. Enorme dank hiervoor! Ze is een ware TOP specialist op het gebied van de Engelse Taal en Cultuur en specifiek de BioLanguage en de Learning Cycle. Haar Research Gate stroomt over van artikelen. Ook schrijft ze giga dikke wetenschappelijke boeken, ze houdt van de natuur, koken, lekker eten en kan prachtig tekenen.
Ze vertoeft als professor alweer vele jaren in Arizona alwaar ze aan de Universiteit daar, haar eigen vakgroep met promovendi heeft en heerlijk eigen research kan en mag beleven. Om van te dromen dat ook vrouwen zoveel vertrouwen krijgen! Een pracht voorbeeld voor velen hier in Nederland.
Elly stuurt soms bijzondere Cultuur recepten met foto's van over de oceaan of een ander ver oord naar  docenten alhier. Dat suddert hier dan weer even om het in de Season Science (master) lessen van Talento Metissimo in te passen. Iedereen is hier superduper enthousiast over!

We weten het, het is ver weg. We blijven hopen dat, als je ooit in de buurt bent, hier een keer een lezing wilt geven voor de jeugdigen en ouders. Over de vele machtige cultuurervaringen, de talen en je ontdekkingstochten.
Dat zou echt prachtig zijn!

Nogmaals een hele fijne tijd, geniet ze en vast tot spoedig schrijfs. Op naar het volgende kroonjaar!

Namens alle kinderen, jeugdigen en volwassenen, het ouderplatform en het team van T. Metissimo:
Rob, Ger, Marc, Margiet, Karen.

216.  15 September 2018      WINTERTIJD  MEESTERTIJD
Het stond als puntje op het filosofie-lijstje maar eigenlijk had niemand zin in dit onderwerp./b>Het schijnt dat er politici zijn die denken dat je met het verschuiven van klokwijzers minder of meer zonne-uren kunt creeren. We kunnen ons zo'n gedachtegang gewoon niet voorstellen. Een app van zonne-uren voor zonnepanelen brengt het perfect in kaart.
De ontwerper van het universum is mogelijk verbaasd:  Zijn creatie gaat al miljarden jaren mee, maar er zijn mensen die het beter weten...

De basis is dat het natuurlijke eikpunt van het biologische ritme van vele levende wezens ia afgestemd op het hoogtepunt van de zon op het midden van de dag (ofwel 12 uur 's middags).  Al eeuwenlang volgt de natuur op aarde dit ritme, wereldwijd, hele volkstammen, vele culturen en dieren.
Tientallen jaren geleden alweer was het prachtig om te zien hoe komeet Halley overdag voldoende duisternis veroorzaakte waardoor vogels ineens stopten met fluiten en vee ging slapen. Tijdens het daarna weer lichter worden
in de namiddag floten de vogels alsof het een lieve ochtend-lust was.
Enn, is er recent niet een Nobelprijs voor Bioritme uitgereikt?

Zo volgden er nog een paar opmerkingen:
- Voor de vroege vogels onder ons of de dauwtrappers bestaat er altijd nog de mogelijkheid om in de zomer een
  tropenrooster aan te vragen. Of een uurtje eerder te beginnen, indien men dit wenst. De wekker is zo te verzetten,
  dat is toch iets anders dan de zon-uren-tijd te verdraaien...
- Hoe het zit met criminelen die precies op het dubbele tijdstip een crime plegen of het uur dat er niet is ? Daar had
  eigenlijk niemand informatie over. Is er een crime-stijging op die 2 nachtelijke tijdstippen?
  Is dat voldoende bewijs voor "voorbedachte rade" ? En is het stelen of "tijdelijk lenen van tijd" echt geen crime? 
- Wintertijd draagt bij aan zinnige zorg. Door instandhouding van de meestertijd ontstaan er minder zieken,
  minder jetlag-gevoelige verschijnselen en ook voor de nachtdienstwerkers is er minder dubbele-omschakeling !
- Greenwich is de 0 meridiaan om de tijd aan te refereren.

- Wintertijd is the real time, summertime in the winter is fake time...


Het kan handig zijn als men bij de Cochrane groepen ook techneuten gaat vragen, niet alleen voor medische vraagstukken. Natuurkundige maken andere berekeningen dan medici, zuiver wiskundige, politici of economen. Je kunt er een prachtig omreken-model voor maken. Het verandert echter niets aan de hoeveelheid zonne-uren. Kijk maar op de app van je zonnepanelen, of op die van de buren, mooi model...

Unaniem zei iedereen: Deze discussie is verspilling van onze moeite en wintertijd, we zien wel weer wat er gaat komen.

215.  15 September 2018      DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER
Tijdens een gezellig avond-rondje filosofie volgden er interpretaties van het sprookje "de nieuwe kleren van de keizer".ereen bleek dit sprookje te kennen...daarom werd dat eerst verteld. Het behoort tot de categorie sterke verhalen, maar de clou is leuk:  "Hoe je iemand iets kunt laten geloven wat er niet is."

Daarna volgde allerlei voorbeelden: Via Carnaval, metamorfose, tatoeage-verminking, ledverlichting die nog moest komen en aangewezen wordt als prachtige verlichting, verkooptrucs, allerhande voorbeelden.
Deze willen we u niet onthouden, die was toch wel bijzonder:

Er werd een gesprek opgevangen via de deuropening terwijl de patient achterover in de tandartsstoel lag.
"Ziet u dat vlekje daar?"  klonk het helder en duidelijk. "Dat wolkje daarboven, ongeveer 5 cm boven de wortel van.....daar zit een zenuwontsteking. U heeft een wortelkanaalbehandeling nodig."
De patient antwoordde:  Ik zie geen wolkje, ik heb geen pijn, dat wolkje is vast een vlekje op uw beeldscherm!

In de wachtkamer keken velen elkaar stomverbaasd aan.
"De tandarts die zelf vlekjes weg moet poetsen...?" lichtte iemand toe...

Op naar de volgende filosofie bijeenkomst.

214.  15 September 2018      PLEISTERS EN STUDENTEN
Op verzoek plaatsen we hier enkele voorbeelden over het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. klassieke voorbeelden die docenten vaak gebruiken tijdens uitleg aan leerlingen.
Eerst enkele voorbeelden over gelijke behandeling, gelijkheid.
Bedenk dat het om verzonnen voorbeelden gaat en niet echt is.

Een jeugdige en zegt:  "Ik heb een snee in mijn knie."
"Kom maar, hier heb je een pleister voor je vinger..." is het antwoord.
"Uhh..." denkt die jeugdige.

Een ander kind jammert:  "O, ik heb zo'n oorpijn."
"Kom maar, hier heb je een pleister voor je vinger..." is het antwoord.
"Wat zegt u ? "... vraagt dat kind.

Een kleuter zegt:  "Ik heb zo'n buikpijn."
"Kom maar, hier heb je een pleister voor je vinger..." is het antwoord.
"Waarom ?... vraagt de kleuter.

Komt er eindelijk iemand met een snee in zijn vinger...
"Kom maar, hier heb je een pleister voor je vinger, 
  zo, huppakee klaar."
"Nee, dat is de verkeerde vinger..." is het antwoord..


Hierna twee voorbeelden die verschil maken tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid.
Dit zijn overigens echte voorbeelden, als contrast voor de verzonnen voorbeelden van hierboven.

- Iedereen die studeert heet tegenwoordig student, er is geen verschil,
   Dat is gelijkheid, er wordt geen onderscheid gemaakt.

- Alleen studenten aan een Universiteit of Hoge School betalen exorbitante bedragen collegegeld.
  Dat is gelijkwaardigheid. Er wordt dan wel onderscheid gemaakt.
 
Hopelijk zijn de voorbeelden voldoende duidelijk.

Nagekomen info 23/1/2019
Een pleister is verspilling op een gezonde plek.
Een pleister is ook verspilling bij zielepijn of als middel tegen financiele hulp zoals teveel collegegeld of geen studiebeurs.

213.  15 September 2018       JAARPROGRAMMA TALENTONTWIKKELING DEFINITIEF ROND
De titel zegt genoeg...het heeft even geduurd eer we als team de puzzel rond hadden. Rechtsboven treft u een link jaarkalender en onder aanmelden de inhoud van het jaarprogramma bij T. Metissimo.

212.  15 September 2018      ORGANISATIE-HUISREGELS ZIJN BIJGEWERKT
Voor de liefhebbers: onder het kopje organisatie een bijgewerkte versie van onze organisatie-huisregels.
Hierin staan geen inhoudelijke lesprogramma's, talentprogramma's, bijeenkomsten etc.
Wel staan er algemene zaken voor de goede orde en helderheid.
Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom!

212.   15 September  2018    AANPASSING VAN DE JAARKALENDER en AGENDA  MET INFO
Op verzoek van de jeugdigen is er gevraagd voor een ''1-oogopslag" agenda op de site. VG mei 2018 gaf aan dat vermelding van persoonlijke inzet door minderjarige talenten niet meer op persoonlijke titel vermeld mocht worden. Kortom: We hebben iets nieuws bedacht en hopen dat dit werkt!
Zodra de organisatie is uitgekristalliseerd komt ook de website t.z.t aan de beurt voor een nieuw jasje...
In de rechterkolom treft u de  jaarkalender.
 

Laat het ons graag en gerust weten als je zelf aanvullende of betere ideeen hebt!

211.  1 September 2018       ELISA EN MEES:  CULTUUR EN SCIENCE TALENT 2018
De antwoorden van de volledige speurtochten werden achteraf met elkaar voor het leereffect goed doorgesproken. n werden minstens 3x na geteld. Ouders konden zelf meekijken dat het ook goed en eerlijk gebeurde en dat puntentelling klopte (soort toets, net als in de klas).
Mees won vol overtuiging de Science Beker 2018. Met enkele gelijke eindstanden was de uitslag van de Cultuur speurtocht dit jaar bijzonder spannend. De actieve deelname aan het oplossen van de pittige "Gap-de-Gap" coderingen gaf uiteindelijk de doorslag (Cultuur en Science vraag). Elisa die vorig jaar de Science beker 2017 had gewonnen zette dit jaar een mooie prestatie neer en behaalde waarempel dit jaar de Cultuurprijs 2018. Prachtprestatie!

Een bijzondere Podiumplaats in de Gele Lotus Circel voor Elisa en Mees
Door de aanhoudende hitte dit jaar is er in het gras een "hoogpolige podiumcirkel" gemaakt van de bijzondere gele LotusKlaver met de mooie knalgele trompetkelkjes. Deze klaversoort hebben we nog niet eerder hier waargenomen
en dat verdient al een podium op zichzelf. Ze blijft mooi groen tijdens de hitte en is superzacht aan je voeten. Het kietelt een beetje. Heel bijzonder is dat het een vrij solitaire soort klaver blijkt te zijn, erg clean. Het tolereert weinig of geen gras. Af en toe een lange spriet ertussen waardoor het op een groot boeket klaver met gele trompetjes lijkt, echt prachtig.. ('t Lijkt het meest op Hauwklaver.)
Na de jurering en bespreking van de einduitslag mochten Elisa en Mees plaatsnemen in de cirkel van Lotusklaver met  beker voor de foto in de krant. Er klonk er een waardig applaus. Proficiat!
Zie publicatie: Mees en Elisa Science- en Cultuurtalent

210.  1 September  2018       EEN ZONNIGE START VAN HET NIEUWE LEERJAAR !
Dit keer op verzoek van de jeugdigen een Science & Cultuurplein samen met de ouders. Gezellig bijtanken na de vakantie en nieuwe plannen maken en wensen bespreken. En wat een bof met dat warme mooie nazomerweer!
Na een gezellige ontvangst en opening om klokslag 1 uur konden we de hele middag heerlijk in de tuin vertoeven terwijl de jeugdigen zich prima vermaakten. Naast gezellige versnaperingen waren er een nieuw soort chipsbekers om uit te proberen en te pimpen. Er viel daarnaast voor iedereen wel iets te beleven.
Het begon met de vele vaste raadselverhalen van zoal de Black Stories...en dat kaatste over en weer tussen jong en oud en ging de hele dag door...

Onverwachte Tafeltennis-puzzel

De meest originele puzzel kwam van Elisa. Ze was samen aan het tafeltennissen met Joost en ineens verdween het witte balletje tussen de witte stenen; zoeken en zoeken...Heel slim nam ze een foto en ging die al uitvergrotend bekijken. En ook dat was een waar zoekplaatje.
Tafeltennissen met een oranje balletje was daarna de oplossing. Coen vond later op de dag het balletje verderop.
De moeilijkste dagpuzzel
Twee studenten hadden zelf een half weekend geknutseld aan een puzzel die bedoeld is als aanvulling op het DNA draaien (arm-/enkelbandjes). Ze maakten er een aparte opdracht bij: "Gap the Gap". Het lijkt op het puzzelen met bio-informatica maar het werkt anders...  Ook hadden - gelukkig -  een versimpele intro-versie gemaakt.
Na de korte introductie - die iedereen vrij snel doorhad - was de bedoeling duidelijk. Zo volgde de ware hersenkraker van die dag die de gemoederen wel even bezig hield... Gelukkig werden er ook hints gegeven. De bedoeling is om een combi-code te ontrafelen. Alleen door te schuiven, te tellen, te draaien in de goede richting vind je de clou.
Meest aktieve puzzel
Met de 2 speurtochten Science- en Cultuur kun je echt niet meer blijven zitten...

De overige activiteiten op een rijtje
-
Dit jaar was er een uitbreiding van het BUBBEL Festijn. Er werden diverse filmpjes gemaakt van hoe een zeepbel
  van binnenuit in slow motion ontstaat. Dat blijft bijzonder inspirerend.       
- De LED-helmen en SOLAR-petten
bleven in het mini Sciencelokaal binnen. Ze waren nodig voor een onderzoekje
  om enkele speurtochtvragen te beantwoorden.       
- De workshop Magische MuziekScience
was er met een tweede druk Conso & Dissoklokjes. Daarover volgt in de
  loop van het jaar nadere informatie.
- Het DNA draaien
voor de arm- en enkelbandjes of sleutelhanger,
-
Nieuwe chipsbekers uitproberen en pimpen etc.
-
Het Toren Cultuur Rondje al vanaf het begin dat ze bestaat gaat alweer een tijdje mee.
  De verzameling Torenculturen met leesvoer begint aardig te groeien. Tijdens de speurtocht was er een vraag over de
  cipressen, coniferen, de Thuja's ofwel levensbomen. Speuren in de natuur en in de literatuur...
- Dolle Dino's nabij Jurapark Lingezegen
 
Door de warmte bleeft de Dino Sticky Stormbaan rustig aan de waterkant liggen, geen springers deze keer.
  Bijzonder waren wel de levende hagedissen en salamanders, het aantal neemt spontaan toe en zo ook hun grootte.
  Er is 1 speciale steenbak aan de waterkant waar ze rustig kunnen zonnebaden zonder gestoord te worden. Deze grenst
  aan Park Lingezegen, vandaar de naam JuraPark.
- Schaken en Science
 
De Scienceplaten blijven leuk, ze zijn echter van korte duur vergeleken bij een gezellige pot schaak. Er werden weer
  schaaklesjes gegeven door onze KNSB trainer Rob en  aan de picknicktafel werd er uiteindelijk tot half 7 geschaakt.
  Toen was het echt de hoogste tijd om op te ruimen...volgende keer weer verder, voor jeugdigen en ouders!.

We kijken terug op een geslaagde en gezellige dag die voor herhaling vatbaar is!

WyberBlauwWyberBlauwSUMMER SCIENCE & CULTUUR PLEINLEIN
WyberZilverWyberZilver               't TUIN  OEVERTJE  30               
zaterdag   1 september 13.00  - 15.30 uur

     209. 1 september 2018                      AANKONDIGING WORKSHOPS & SPEURTOCHT!  
 
FlyerSciencePlein2-2018OKIDO           
        'klik'
PROGRAMMA: DE WETENSCHAP ACHTER EEN VAK

13.00  Opening:  Info over het vak Science & Cultuur

           * BUBBEL Festijn en DNA draaien (arm-/enkelbandjes)
           * LED-helmen en  SOLAR-petten
           * Lotus, Thuja en Torencultuur
           * Schaken en Science
           * Magische Muziekscience met Conso & Dissoklokjes
           * Dolle Dino's nabij Jurapark Lingezegen
           * Speurtocht op verzoek!!!

15.00  Uitreiking Science en Cultuurprijs 2018

ENTREE: Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom.

LET OP: Het is geen kinderopvang, uw kind is uw verantwoording,
               uiteraard zijn we met elkaar voorzichtig.208. 1 september 2018                  PROGRAMMA OPEN SCIENCE & CULTUUR T. METISSIMO    

Het nieuwe schooljaar 2018/19 starten we vanaf 1 uur 's middags met een 'OPEN SCIENCE & CULTUURDAG'.
Even heerlijk de hersens weer opfrissen. Dit jaar is de Science & Cultuurdag op speciaal verzoek van ouders en kinderen op het tuinpleintje aan de waterplas  'het Oevertje' (zoals aanwonenden de plas noemen) te Bemmel, Lingewaard. Op eigen bodem.
De workshops worden gegeven door docenten, jeugdigen en betrokkenen van T. Metissimo met een korte Science- en ook een Cultuurspeurtocht over de workshops. Wie wordt de winnaar van 2018 en gaat die mooie beker(s) veroveren ?

OPENING: DE WETENSCHAP ACHTER EEN VAK!
1.  BUBBLE-FESTIJN & DNA DRAAIEN
     * 't  Bubble-Festijn door Elisa & Margriet. Maak en pimp je eigen bellenblaas!
     * Ennnn maak je eigen DNA-vriendschapsketen als arm-, enkel- of haarbandje.
        Examenkandidaten opgelet:
        Dit is de DNA begrip-tip voor o.a. Biologie, Scheikunde, Science, NLT en/of Bio-informatica!
  
2.  LED-HELMEN &  SOLAR-PETTEN, zomaar een PWS idee...
     *  2-3 Daft Punk helmen door Valentin & Kaj, de winnaars van de KNAW Onderwijsprijs 2016
     *  A Solar Charging Gadget door Lenore & Ikira, een nieuw top-ontwerp met als gadget draadloze oortjes

3.  LOTUS, THUJA en TORENCULTUUR
     *  Een verrassende ontdekking tijdens de snikhete zomerdagen waardoor het cultuurrondje rondom de
         Nederlandse schaaktoren verder is uitgebreid. Unieke combinatie.
        

4.  SCHAAK & SCIENCE
     * Trukendoos van Schaakstukken en Science met Rob, Mees & Elmar
        Ook zin in een gezellige pot schaak of een spontane simultaan? 
        Gratis Clinic en schaaklesjes van onze Rob!
     * En wat is nu precies Schaak-Science...? Herhaling op verzoek!

5.  SCIENCE & CULTUUR:  HET ECHTE NIEUWE VAK BIJ T. METISSIMO!
     * Magische muziek & Science met de nieuwste muziekklokjes en cursusmaterialen met Conso & Disso
        door Toine, Rens, Karen
     * Omgaan met toetsing en leren scoren met Conso, Disso en voor de liefhebbers de muziek-intervalrace proberen!!

6.  'DOLLE DINO'S'  NABIJ  JURA-PARK  LINGEZEGEN
    
* Joost & Elmar organiseren een nieuwe verrassing! Wie bouwt er mee?

7.  SCIENCE- & CULTUUR ONTDEKKINGSTOCHT!
    
* Dit keer een korte krachtige Sciencetocht met speurvragen.
     * Tot 15.00 uur antwoorden inleveren,

PRIJSUITREIKING om 15.30 uur is de prijsuitreiking van o.a. 2 hoofdprijzen Science en Cultuur door:..
(Voor iedereen behalve juryleden, maker + gezinsleden.)

Lijkt het je leuk, leerzaam of gezellig om mee te doen?
Welkom! Bel of schrijf gerust. Zie: Contact.

We wensen iedereen al zovast een fantastische middag,
Het wordt zo leuk als je het zelf maakt!
En op voorhand enorme dank voor jullie inzet!
                                                                         
Margriet, Marc, Rob, Ger, Karen.

207.    15 augustus 2018       SNELFIETSPAD = KORTERE ROUTE, GEEN RACE-BAAN!
Op woensdagavond 15 augsustus klapte een racer uit een peloton frontaal op een persoon die de weg overstak.
Zelfs ambulancepersoneel gaf aan dat het vrijwel niet veilig werken was met de vele voorbij razende wielrenners in het landelijk gelegen rustige dorpje Ressen.
Een van deze wielrenners gaf aan dat zij speciaal deze route uitzochten om te kunnen racen. Hij lichtte zijn antwoord toe: Het is ook een SNEL-FIETSPAD, we hebben de route daar speciaal op uitgezocht.
...er ging gelijk een lampje branden...het ging over de interpretatie van het woord: SNEL-FIETSPAD...

De volgende ochtend, donderdag 16 augustus zat hier bij T. Metissimo een vader aan de keukentafel en vertelde dat Arnhem exact hetzelfde probleem kende. Ook daar gebeurde op het snelfietspad veel ongelukken. En lang niet alles wordt gemeld. Dat geldt ook voor Ressen.
Ook hij kwam met dezelfde verklaring dat dit woord SNEL-FIETSPAD deze problematiek opriep.

Racers zijn zich bewust van hun snelheid en kiezen daarom bewust voor een SNEL-FIETSPAD.
De betekenis van het woord is echter dat het een KORTERE weg of route is. Het is geen raceroute waar je sneller dan normaal kunt fietsen.

Hoe zit dat met de rest van Nederland? Want dit is een landelijke term.
Hierdoor is het mogelijk meer een zaak voor het Ministerie, samen met de Provincie en/of ANWB en niet alleen van Lingewaard of van Ressen?  De werkgroep in Ressen neemt het verder over, daar hoort het ook!

Wij wensen de betrokken een spoedig herstel. Hopelijk dat er spoedig aktie wordt ondernomen en er duidelijkheid komt voor de bewoners en de weggebruikers in Ressen en ook de rest van Nederland.

23 januari 2019: Nagekomen opmerking van een docent bij Talento Metissimo:
Luister eens naar de klemtonen van een snel fietspad of een snel-fietspad dat is nl. resp. op fiets en op snel!
Prachtig he,  die Twinkeltaal, als je goed luistert hoor je het verschil!
En dat werkt dus met vrijwel in elke taal zo en dit is slechts een piepklein voorbeeldje...wel weer van levensbelang...

206.      22 juli 2018       SLOTFASE LCT 2018:  PROFICIAT VOOR DE SCHAKERS!
Vrijdagavond 20 juli werd bekend dat Anna-Maja en Marijn zaterdag tegen elkaar zouden uitkomen in de voorlaatste ronde van het Leidse Chess Tournament; ze stonden gelijk met 3,5 punt. Het was Anna Maja die het felbegeerde bordpunt wist te veroveren. Vandaag, zondag 22 juli, speelt iedereen de 9e wedstrijd en slotfase van het toernooi.

Eindstanden A klassement
Winnaar
van het toernooi werd de Nederlandse GM Roeland Pruijssers met 7 punten ongeslagen. Hij was op de 8e positie gestart en speelde op een ratinghoogte van 2529 (TPR).
Op de 2e plaats eindigde de 13 jarige Nahil Sarin (India) die later op het toernooi ook totaal 3 grootmeesters tegenover zich kreeg maar niet de winnaar (dat is ook onbekend). Zijn eindscore was 6,5 punten. Hij speelde met een TPR van 2580. Wat een prachtige prestatie!
De derde winnaar was Sandipan Chanda (ook uit India) met 6,5 bordpunten, hij speelde op een TPR van 2579 (2e startplaats), net 1 puntje verschil op Nahil!

Anna Maja startte op een 36e positie en eindigde met 5 wedstrijdpunten op een 23e positie en speelde sterk met een TPR van 2313. Ze startte dit toernooi  tegen de 3 topper GM's waaronder de kampioen van dit toernooi, maar niet Nahil Sarin. De ratingshoogten waar ze tegen speelde waren:
2548 (1/2),  2501 (1/2),  2526 (1/2),  2357 (0),  1925 (1),  2253 (0),  1937 (1), 2025 (1), 2355 (0),

Marijn startte op een 53e positie en eindigde met 4 wedstrijdpunten op de 41e positie en speelde boven zijn niveau met een TPR van 2257 tegen ratings van:
2382 (1),  2396 (1/2),  2493 (0),  2201 (1),   2359 (1/2),  2404 (0), 2255 (1/2),  2150 (0),  2128 (1/2)


Van harte gefeliciteerd met jullie behaalde resultaten!
Nu heerlijk uitrusten, geniet ze. Fijne vakantie met Bemmelse Schaaktoren-groetjes ofwel Bemmelse bemmelgroetjes !
Voor insiders: Een bemmeltje is een schaaktorentje.

205.     20 juli 2018       WAAR BLIJFT HET ONWEER EN DE REGEN ?
Op Buienradar.NL  is het kaartje van Nederland al dagen eensgezind Oranje-Rood gekleurd, ter hitte-aanduiding. Dat blijft nog even zo. De komende veertien dagen zijn er ook geen buien voorspeld, sterker nog het gaat richting de 35 graden Celcius...Dat wordt dus een knalrood Nederland op Buienradar.nl.
Her en der ontstaan berm-brandjes of erger. Zeldzame vissen in de Veluwe vragen om verplaatsing.

Vandaag kwam een (bijna) bejaarde man vragen:  'Waar blijft dat onweer toch? En die buien? Vroeger...
Ik hoor geen vogel en ik ben echt niet doof, ik zie zelfs geen watervogel.'
Ja, 't is te stil. De vliegen zijn gestopt met brommen en we missen bijna de plakkende dondervliegjes. Af en toe zie je in de tuin hooguit nog een paar 'neefjes'. Alles 'schuilt' tegen de hitte.
De zieke Kastanje met meermot doet het daarentegen dit jaar beter. Ieder avond wat plonsjes water op de stam. Als het regent...dan de natte kortmossen verwijderen (dan beschadig je het minste) en de stam schoon houden, bruine bladeren verwijderen. Klaver laten staan en in de grond rondom de stam wat olijfolie, kalk en magnesium druppelen (antistress), niet teveel, volgens de microbio-toxicoloog. Het lijkt toch wel wat te werken, de bladeren zijn nog groen. Laten we het beste ervan hopen.
In de eik hingen vorig jaar complete 'trossen' met processierupsen. We waren er op tijd bij om ze weg te schroeien met vurig campinggazzz. Alles clean, ja wij rood, de boom plaatselijk zwart zwartgeblakerd. Hoe clean wil je het hebben...
Waar overigens die vele teunisbloemen vandaan blijven komen is ons ook een raadsel. In de buurt zie je er verder geen een. Prachtig kruid. Het is 's nachts een geurige gele bloemenzee en dan zijn er ook ineens bijen op het witte klaver...

 'Is de aarde van koers veranderd?' vroeg de oudere man.
We hadden het er vaker over gehad. Waren er rondom Nijmegen nu trillingen geweest of niet?  t is alweer even terug. Hadden we gedroomd?  Veel jonge en oude mensen in het dorp en omgeving hadden eind januari 2017 evenwichtsstoornissen zonder koorts. Een 'virus' werd er verteld. De een was gevoeliger dan de ander. Sommige kinderen waren maanden uit koers. De incubatietijd viel niet te meten, ineens had gewoon een half dorp het. Het bejaardenhuis was verplicht dicht met de lampionnenoptocht voor pr. Beatrix wegens 'besmettingsgevaar' ...
De vraag werd opnieuw gelanceerd: 'januari 2017, beetje vroeg toch voor een griepvirus, zou het CERN/KNMI niks gemeten hebben ? Zo'n dag vergeet je niet.' 
Al ras volgde:  'Hoe zit het met het gat in de OZONlaag?' Met wat droog recalcitrant: 'Wie steelt er nu waterdamp?'
Het is duidelijk: Oud en jong toont zich betrokken en bezorgd.
't Lijkt wel een nieuw tijdperk, schuilen tegen de zon in rood Nederland.
Het is wel heerlijk om bij bloedheet weer aan de winter te denken.
De naam biedt in gedachten zeker weten verfrissing: Buienradar.nl

204.     18 juli 2018       TUSSENSTAND ANNA-MAJA EN MARIJN OP HET LCT 2018
De vijfde dag is een traditionele rustdag op het Leiden Chess Tournament. Dat viel dit jaar samen met de tweede dag van het Nijmeegse Vierdaagse Wereld Wandel evenement. Vandaag ook voor het eerst een getemperde hitte-golf-dag - bezien vanuit de binnenlanden tussen de rivieren -  in ons inmiddels behoorlijk verhitte en zonovergoten land.

De tussenstand: Dames eerst...

FM Anna Maja (rating 2150) mocht starten tegen een Indische Grootmeester Sandipan Chanda (rating 2548) en wist daar een remise uit te behalen, klasse! Daarna volgde ook een remise tegen een Nederlandse Grootmeester Roeland Pruijssers (2501) en vervolgens tegen een derde Grootmeester de Wit-Russische Nikita Maiorov (2526). Nou Anna Maja, deze grote 3 musketiers heb je gehad, wat een bijzondere Swiss-opening. In de vierde ronde leek de druk te minderen en was het onverwacht slikken tegen de Belg FM Lennert Lenaerts (2357), echter tegen de Nederlandse Lola den Dunze (1925) wist Anna Maja een volledig punt te veroveren.
Anna Maja's tussenstand: Met 2,5 punten en een TPR van 2371 - op een startrating van 2150, 36e startpositie -  handhaaft ze zich uitstekend op een 35e plaats A klassement.  Morgen speelt Anna Maja tegen de Nederlander Midas Ratsma (2253) in een aanhoudend pittig programma. Anna Maja speelde in dit toernooi tegen ratings:
2548 (1/2),  2501(1/2),  2526(1/2),  2357(0),  1925(1),  2253 (..) ..

Marijn (rating 2025) startte het toernooi meteen met winst tegen de Bulgaar IM Velislav Kukov (2382). Marijn speelde tegen Merijn van Delft (IM, 2396) een fraaie remise. De derde partij tegen de Rus GM Valery Loginov (2493)  leverde helaas geen winstpunten op. Hij scoorde met overtuiging een punt tegen landgenoot Jerrel Thakoerdien (2201) en wist een remise af te dwingen tegen FM Julian van Overdam (2359).
Marijn's tussenstand: Met 3 punten en een TPR van 2425 - op een startrating van 2025 vanaf een 53e startplaats - stijgt Marijn maar liefst 23 posities naar een 30e plaats A klassement! Morgen staat voor Marijn de Indier IM Viani Antonio Dcunha (2404) op een zwaarder menu. Marijn speelde in dit toernooi tegen ratings van:
2382 (1),  2396 (1/2),  2493 (0),  2201 (1),   2359 (1/2),  2404 (..)..

Bijzondere held op dit toernooi is de 13-jarige Indier Nihal Sarin die een rating heeft van 2551. Hij staat met 4 bordpunten op een 2e positie in het A klassement met een positieve TPR van +1.09, nl. 2748.
Op de 20-jarige Gelderse IM Thomas Beerdsen (2469) wist Sarin een remise te behalen en won van de Nederlandse veelbelovende 15/16 jarige Liam Vrolijk (2419). Morgen staat voor Nihal de Nederlander IM Hugo Ten Hertog (2475) op het zwart-wit geblokte menu. Vele hopen op een wedstrijd van Nihal tegen Anna-Maja...
Nihal speelde in dit toernooi tegen een rating van:
2166 (1),  2360 (1),  2469(1/2),  2380(1/2),  2419(1),  2475(..)..

Een prachtig gemengd toernooi:  jongens, meisjes, dames, heren, opa's met of zonder titel, voor iedereen is er wel iets te beleven.
De droogtegolf is vandaag, woensdag, voor het eerst een beetje getemperd. Geniet ze van de rust vandaag.
We wensen jullie veel speelplezier en vooral succes op de Leidse Tournament Festiviteiten!

Zie: 
www.leidenchess.com

203.     12  juli 2018        ZOMERVAKANTIE!
Wij wensen iedereen een fijne vakantie. Wij hopen jullie weer te zien op het Science & Cultuurplein bij T. Metissimo in de tuin. Ook in de zomer blijven we bereikbaar. Toi, Toi!

202.     12  juli 2018      ANNA MAJA EN MARIJN OP HET LEIDEN CHESS TOURNAMENT 2018
Nederland stroomt aardig vol door de vele zomer-evenementen die er plaatsvinden.
In Leiden is op donderdag 12 juli een schaakfestijn gestart voor een bont gezelschap: jong, oud, nieuw, dames of heer, binnen of buitenland van alles is mogelijk als je vooral goed schaakt!
Anna M
aja en Marijn spelen allebei 10 dagen mee in de ban van de Leidse Schaakronden. Ze startten allebei in de A groep op resp. de 36 en 53e startplaats. Beide wisten ze hun rating afgelopen jaar te handhaven tijdens hun pittige studie's.  Nederland laat zien dat zoveel extra's kan (boven de rivieren).
Anna Maja en Marijn wij wensen jullie superveel succes! Maak er iets moois van! 
Zie www.leidenchess.com

201.     28 juni 2018       HET  EERSTE JAAR MET HET NIEUWE VAK SCIENCE & CULTUUR
Het schooljaar 2017-'18 zit er op. Voor het eerst draaiden we het volledige jaarprogramma bij T. Metissimo met o.a. ons nieuwe vak: "Science & Muziek Cultuur". Niet zomaar een vak. Een systeem met een nieuw fundament met een
echte wetenschappelijke relatie tussen Science & Cultuur. De muziek-intervalklokken vormen samen een nieuwe doorlopende educatievorm waar je van alles mee kunt beleven; Muziek, Wiskunde, Natuurkunde, Biologie, Taal en zo meer... En handig want je kunt op elke leeftijd en elk niveau starten.  Met de nieuwste vondsten kun je zelfs in de wieg al starten ongeacht je intelligentie ennn een leven laten functioneren. De resultaten zijn mooi!
Dit ging vooraf 
- Enkele ontdekkingen stammen uit 2011, anderen waren al van ver daarvoor.
- In 2016 is voorzichtig gestart met een nieuwe cursus en de eerste klokken: "Muziek met een scheutje Science",
  van daaruit ontstond een doorlopende leerlijn voor JONG en OUD !
- Het geheel omvat het vak Science en Muziek, waaronder de toon- & tijdkunst.
- Ht geheel bleek een systeem te zijn dat past op elk niveau en elke leeftijd, jong en oud etc.
- Vanwege de Sociale Interventie van o.a. Conso & Disso is dit juist voor zeer jonge kinderen geschikt.
- Dit systeem biedt ook uitdaging aan de leerling die graag wil leren, een klasje overslaat, uitdaging zoekt, meervoudig
  getalenteerd is etc. Ieder bepaalt zijn eigen diepgang:  BrabbelTalent,  BetaKid,  BioRanger, CultuurFanaat,  etc.
- Met proeftoetsingen en kwaliteitstoetsen (eerste graads) en examinaties op niveau.  
  Maatwerk als onderdeel van onderwijs is immers samen afstemmen wat wel of niet past.
- Voor thuis en op school. Ouders zoeken zich thuis ook vaak suf naar leuk materiaal, net als de juf!
  En ook het aantal vaders, moeders, opa's en oma's en kinderen stijgt!
  Onderwijs is immers een kinderrecht voor ieder kind, ziek of gezond! (Zorg is extra) 

De ontdekkingen blijven doorgaan...het feest is pas begonnen!

Binnen T. Metissimo blijven we zoeken naar wegen om lessen en materialen betaalbaar te maken voor jong en oud.

200.     28 juni 2018       UITREIKING SCIENCE & MUZIEK  DIPLOMA's  & CERTIFICATEN 2017-18
Een dikke proficiat voor de jeugdigen die als allereersten hun diploma en/of certificaat behaalden voor het nieuwe vak Science & Cultuur en/of  Muziek in cursusjaar 2017-'18. De enqueteresultaten waren weer mooi en dankbaaar, dank! 
- Diploma Basiswijs Science & Muziek is behaald door Elmar de Groot uit Huissen en Joost Wilkens uit Bemmel.
- Het Diploma Level A3 Science & Cultuur is begin juni behaald door Toine Langerwerf (met maar liefst 3 tienen!).
- Eerder dit jaar behaalden 7 leerlingen uit Winssen en 1 leerling uit Bemmel het A-Diploma Science & Muziek.
- Daarnaast behaalden Joost en Elmar ook het iconencertificaat rood-wit-blauw-oranje van het jaarprogramma
  Science & Cultuur. Ze volgden een jaar lang pittige pre-wetenschapppelijke educatie (VWO/Gymnasium). 
- Het research certificaat binnen Science & Cultuur werd behaald door Lenore van Vliet en Ikira Wortel met hun
  Engelse profielwerkstuk "a solar charging gadget".
- Het rode iconencertificaat Science & Cultuur werd behaald door de 12 talenten van T. Metissimo die workshops
  gaven op het allereerste Science & Cultuurplein 2017 te Bemmel onder de vlag van T. Metissimo: Coen, Elisa, Ella,
  Elmar, Joost, Mees, Toine, Rens, Marlon, Valentin, Ikira
en Kaj.

Speciale dank gaat uit naar Drukkerij Accuraat die ieder jaar weer de prachtige diploma's en certificaten levert. Ook dank aan de Gemeente Lingewaard voor de volledige erkenning van en bijdrage aan de activiteiten van T. Metissimo waaronder het unieke Science & Cultuurprogramma van T. Metissimo.
Dit fraaie systeem is een eye-opener voor iedereen die graag iets wil leren!

Zie publicatie 70 Science en Cultuurfeestje en publicatie 71:  Mooie studieresultaten bij Talento Metissimo


199.      28 juni 2018      PRACHTIGE   PRESENTATIE' S   SLOTAVOND   T. METISSIMO
Op donderdagavond 28 juni 19.00 uur was het zover. Uit verschillende provincie-windstreken liepen de eerste belangstellenden het Cultureel Centrum de Kinkel te Bemmel binnen voor de jaarlijkse slotavond van T. Metissimo. Voor een derde keer was er een gezellige Science en Cultuuravond met presentaties van de leerlingen. Dit jaar voor het eerst met een aparte Science- & Cultuurhoek. De hapjes en versnaperingen werden dit jaar gezamenlijk georganiseerd, iedereen had iets lekkers mee gebracht. Het was volop genieten, ervoor, tussendoor en erna!

Na een openingswoordje van de voorzitter met uitleg over het ikonenprogramma startte heel spannend Elmar de Groot (10) uit Huissen als jongste en vertelde over hoe de hond uiteindelijk een huisdier is geworden van de mens.  Zijn zoektocht begon bij zijn hond Boef (Jack Russell). Joost Wilkens (10) uit Bemmel startte daarna zijn voordracht over 3 bijzondere dinosauriers waaronder de NL'se Maas-Dino in een wereldtijdlijn. Hij ontdekte waarom de Dino-stamboom niet volledig is. En heel bijzonder kroop er die avond een tweeling DINO uit het ei...
Coen Wagter (19) vertelde - speciaal op verzoek van andere leerlingen van TM (!) - over zijn bevindingen te Ressen met de Hydro- & Aquaponicskweken zoals de Ocimum Basilicum Rexna. Tot slot vertelde Ikira Wortel (17, haar medestudent Lenore was op vakantie) over hun profielwerkstuk "a solar charging gadget". Zij ontwierpen samen een nieuw model cap met zonnecellen. Als gadget was gekozen voor draadloze "muziek-oortjes", via mobiel aanstuurbaar.

Stuk voor stuk mooie TOP presentaties met een heldere uitleg. Belangstellende en verrassende publieksvragen werden  spontaan prachtig beantwoorden. Voor iedere leerling was er een welverdiend applaus. Sfeertje!
Aansluitend volgde de Science & Cultuur diploma en certificaatuitreikingen door het bestuur. We konden met elkaar daarna gezellig napraten en genieten van al het lekkers en vooral ook ervaringen uitwisselen. Het sprankelende water was heerlijk verfrissend op de hete donderdag met ontspannende muziekklanken. O ja, je kon ook je eigen ice-tea maken met reageerbuizen en pipetten, een gezellig kliederhoekje hoort erbij!  De mini Science- & Cultuurhoek met o.a. activiteiten zoals de DNA-armbandjes, schaakborden, puzzels en de vele bezienswaardigheden van de jeugdigen die bij hun presentatie hoorde, bleek een superleuk idee! 

Dank allen voor jullie fantastische in- en doorzet!  Zie publicatie 69: Science en Cultuurfeestje bij T. Metissimo

WyberZilverWyberZilverFINALE   SLOTAVOND   T.  METISSIMO
TALENTEN   OUDERS   BEGELEIDERS
Donderdag 28 juni 2018  inloop vanaf 19.00 uur
CC de Kinkel  Bemmel

198.     28 Juni 2018         WELKOM!   SLOTFINALE MET PRESENTATIES JAARPROGRAMMA
Op donderdag 28 juni vindt onze jaarlijkse finale slotavond plaats in Cultureel Centrum de Kinkel te Bemmel (van Ambestraat, parkeren voor de deur).
- U kunt vanaf ca. 19.00 uur binnenlopen. Voor jeugdige belangstellenden is er een kleine Science & Cultuur Hoek.
- Vanaf 19.30 uur starten we met een korte introductie door teamleden van T. Metissimo. Daarna geven jeugdige
   sprekers een bijzondere slotpresentatie over hun research, resultaten en hun passie-power.
   Leuk, informatief en gezellig voor jong en oud. Het duurt ca. 1,5  - 2 uurtjes. Van harte welkom!
Kom ook en moedig ze aan, want deze jeugdigen hebben ons iets te vertellen...

197.  24 mei /28juni  2018             PROGRAMMA FINALE SLOTAVOND 2018:  TO TM

FlyerFinaleAvond2018      
            'Klik'
SLOTAVOND  Talent ontwikkeling Talento Metissimo

Plaats     Cultureel Centrum de Kinkel te Bemmel
Datum    Donderdag 28 juni
Tijd        Vanaf 19.00 uur vrije inloop
Start       19.30 uur - 21.00 uur,  na afloop een gezellig samenzijn.
Extra       Science- Cultuur activiteit, schaken en versnaperingen
Leeftijd   Jong en oud
Entree     Graag iets lekkers!
Info         06-255-06-566
               Mail: TalentoMetissimo@gmail.com of  info@TalentoMetissimo.com

Zie aankondiging publ. 67 en 68:
Finale Jaarprogramma T. Metissimo  en  Finale  slotavond T. Metissimo

196.     23 Juni   2018       JAARVERSLAG 2017
Talento Metissimo is een ANBI Stichting en is verplicht u zo goed mogelijk openheid van zaken te geven. (zie publ. J2)
Het financiele jaarverslag van 2017 ligt, na goedkeuring van onze financieel administrateur dhr. Koeman (KAD), op 28 juni ter inzage op onze finale slotavond.  Hier treft u het financiele jaaroverzicht van 2017:     Jaarrekening 2017
Het algemene jaarverslag dat o.a. naast documentatie is bedoeld voor gerichte fondsenwerving ligt ter inzage op t secretariaat.

195.    13 juni 2018         PROFICIAT IEDEREEN GESLAAGD!   CHAPEAU MARIJN & IKIRA!
* Alle middelbare schoolleerlingen die betrokken zijn bij T. Metissimo, al dan niet met verrijkingstaken,
   zijn in 1x geslaagd! Iedereen VAN HARTE PROFICIAT!
* Ook alle basisschoolleerlingen scoorden weer tip-top met prachtige resultaten, na een klasje overslaan,
   hiaten wegwerken i.c.m. een jaarprogramma vol verrijkingen.  PRACHTIG: OOK PROFICIAT!
* En voor de studenten op de Universiteiten: Nog even doorbijten deze laatste 2 weken. VEEL SUCCES!

Twee Gymnasten noemen we hier (uiteraard na overleg):  Marijn en Ikira.
Wij zetten jullie graag in het zonnetje. Jullie laten zien hoe je school EN thuis kunt combineren en kunt scoren. Dat is een belangrijk voorbeeld voor andere kinderen en ouders in NL omdat er veel onwetenheid over is.
Je moet keuzes maken en wat is dan beter:  Versnellen of verrijken (verbreden en verdiepen) of allebei en wat is haalbaar en betaalbaar ?

Marijn slaagde Cum-Laude Gymnasium met het NTG profiel met extra vakken Mandarijn en Wiskunde D.
School/Thuis: Een dikke 10 voor zijn Junior MedSchool (!) met een prachtige reis naar China als verrijking.
Vanuit de thuissituatie: Nederlands B Schaakkampioen en Marijn speelt in EK en WK schaaktoernooien!
Zijn moeder zette zich in tijdens internationale schaaktoernooien en jullie redde daarbij onverwachts een kind. Met een huldiging bij T.Metissimo want dit is zo bijzonder.
Marijn er is vast veel meer te vertellen over je bijzondere prestaties en bijzondere toernooien, schrijf gerust!
MARIJN ZEKER WETEN: KNAP GEDAAN EN OOK EEN DIKKE PROFICIAT !


Ikira (17 jaar) slaagde voor het Gymnasium met 11 examenvakken in 2018 en rondde in 2017 met 16 jaar het 12e vak muziektheorie & praktijk level D+ af via T. Metissimo (totaal 18 cijfers school en diverse cijfers aanvullend) met een afgeronde 10 voor wiskunde B-examen  (nl. 9,8 waarbij de overige 0,2 nog niet is opgehelderd!).
Thuis/School: Lenore en Ikira maakten een uniek Engels PWS: a Solar Charging Gadget met vele presentaties, zo ook voor de slotavond van T. Metissimo 2018.
School: Met vrienden en vriendinnen ontstond er een aktieve lunchgroep van klas 1 tot en met klas 6, alle niveaus!
Je mocht per gratie meer vakken volgen op eigen houtje, 0,0 begeleiding. Info over je lesrooster werd achtergehouden, Ondanks de vele tegenwerkingen op BS en VO zette je door. Klasse!
T. Metissimo/Thuis, o.a.: In 2017 zijn de muziekeindexamens (15-16 jaar) afgerond met recitals, concerten en eigen composities met examencommissie en publiek. Ze ontwierp een ander model altviool met XXL toets en strijkstok incl. nieuwe altviooltechniek. Goede strijktechniek ontdekte ze in DL en samen met deze alt en strijkstok kwam er op 15-jarige leeftijd een internationale doorbraak in DL met Gebski's Kamerkwartet en Beethoven. Later volgde ook de internationale opera-toernee van Music Take In (o.a. Bach). Meerdere composities werden voor haar geschreven en uitgevoerd met dank aan de componisten en orkesten. Daarnaast ontwikkelde Ikira spontaan een nieuwe pianomethode en leverde ze een bijzondere bijdrage op 12/13-jarige leeftijd aan de methode Taal der Tonen. Ze is aktief betrokken bij de oprichting en organisatie van o.a. de Nationale Schaak Concerten. Rob Knuiman ontdekte dat ze een natuurtalent schaak was (familietrekjes wellicht?) en sindsdien won ze vele schaakwedstrijden.
IKIRA OOK EEN DIKKE PROFICIAT, KNAP GEDAAN !


Op dit moment studeert iedereen die bij TM betrokken is verder aan de school, opleiding of verrijking van zijn of haar keuze. Voor allemaal: Heel veel succes!
** Nagekomen bericht op 17 juli vanuit de TU/e en de WUR/RUN:
Ook daar ligt iedereen nog op studie-koers.  Knap gedaan heren, want wat zijn er veel valkuilen!

194.    11 juni 2018               VERRIJKEN OF VERSNELLEN, WAT KIES JE VOOR WIE?
De keuze of je het onderwijs voor je kind of kinderen wilt verrijken of versnellen neem je als ouders op basis van diverse gegevens. Kijk vooral ook naar wat je thuis kunt bieden en ook daadwerkelijk aanbiedt. Kinderen horen in ieder geval niet ziek te worden van school. Hier een paar tips (er zijn er nog veel meer):

Hoofdregel is ten alle tijde: Veiligheid!

Basisonderwijs
Deze 4 handvaten zijn redelijk standaard: 
1. Normaliter is het schoolpakket voldoende en ga je thuis verrijken; hobby, sport, schaken, muziek, sudoku's etc.
2. Als je thuis en op school (ver) boven de standaardnorm uitkomt vraag dan verrijking op school aan.
    Werk gelijktijdig met de verrijking naar het niveau van een klas hoger toe.
3. Sla zo min mogelijk kennis-materiaal over. Probeer hiaten te voorkomen, het moet hanteerbaar blijven.
    Compacten van toepassingen kan prima bij voorkeur door het kind zelf. Leer het onderscheid te maken, dit is vaak
    een struikelblok.
4. Kinderen die ziek worden op school of het dag- en nachtritme omdraaien door saaiheid hebben echt dringend hulp
    nodig! Vaak is een verandering/schoolwisseling dan de remedie. Blijf als ouder altijd alert, u bent en blijft
    eindverantwoordeljke, niet de docent!
- Controleer vooral de BS-rapportjes. Leraren zijn mensen en overschrijf- of type-fouten komen dus voor. 
  Gaat uw kind b.v. in leesniveau ineens omlaag dan is er iets mis, 
- Controleer Cito-uitslagen! De gekste uitslagen komen voor omdat veel ook mogelijk is.
  Ook hier is de ouder eindverantwoordelijke ook al krijgt de school de uitslagen.
- Kijk hoeveel je wilt versnellen. Is dat een jaar of een paar maanden? Wanneer is je kind jarig? Reken vanaf 1 januari.
- Overleg met een goede orthopedagoog, bij voorkeur los van school, zodat er een goed objectief advies ligt.
- Voorkom valse etikettering en foutieve labeling. Vooral in dorpen is er veel onwetenheid, met ongeloof, onbegrip, en
   vooroordelen als gevolg. Onder alle lagen van de bevolking.
- Er is nu erkenning vanuit het ministerie over de foutieve labeling (op basis van bewijskracht) en er is dus ook
  landelijk erkenning voor de foutieve dossiers, want die zijn daarmee niet meteen foutloos etc.
- Kies een BS en VO die ervaring heeft met zowel verrijken als versnellen als ook de combi.
- Bedenk echt vooraf dat veel kinderen na versnelling struikelen in de 1e, 2e of 3e klas VO, alsof de rek er dan uit is.
  Wees kritisch en constateer of de kennis die je kind krijgt alleen van school komt of dat je thuis dag en nacht bezig
  bent met schoolzaken of dat je juist bezig bent met het zoeken naar verrijkingen en uitdagingen.
  Voorkomen is beter dan genezen.
- Vraag jezelf af als er iets mis gaat: Waarom komt de stof op school niet aan, waarom valt hij/zij in slaap?
  Luister naar wat het kind te vertellen heeft. Een leraar registreert en geeft de bevindingen op een rapportje (en dat kan
  mis gaan, een leraar is ook een mens).
  Het is de taak van de ouder om er iets mee te doen.  Overleg eventueel met b.v. een orthopedagoog.

Voortgezet Onderwijs
- Vraag in de 3e klas VO naar de mogelijkheden zoals het soort en aantal examenvakken, het inplannen etc.
- Uiteindelijk draait alles om de wiskunde of A of B of C(cultuur) of B/ D. Bij te vroege doorstroom loop je de kans
  dat je in de bovenbouw niet het pakket kunt kiezen dat je graag had gewild. Kies wat bij je past!
- Besef dat in Nederland het aantal herkansingen op een middelbare school voor iedere minderjarige leerling gelijk is
  Of je nu 6 vakken BBL doet of 12 vakken Gymnasium; Iedere minderjarige in NL heeft recht op 1 herkansing
  In het onderwijs draait het om gelijkheid niet om gelijkwaardigheid. Alleen volwassenen, speciaal en prive onderwijs
  leerlingen mogen vaker herkansen.
- Een vak extra kan soms de kans op slagen verhogen.
- Kies een school die kwaliteittoetsen hanteert. Je merkt als ouders snel genoeg of een school wel of niet de
  talentleerling een echte kans wil geven.
- Kies een school met echte Olympiades. Nep-deelname is demotiverend.
- Een PWS is net als huiswerk een thuisopdracht, dat schept fantastische mogelijkheden.

Algemeen
- Stem als ouders de wensen met je kind samen af.
- Bedenk dat sommige mensen en docenten moeite hebben met getalenteerde leerlingen, dat is vaak wederzijds.
- Zoek een gelijkgestemde docent, dat communiceert voor iedereen prettiger.
- Probeer het veilig en gezond te houden op de school-werkvloer voor je kind.
- Laat je niet uit het veld slaan bij een akkefietje of vooroordelen, blijf bij jezelf.
- Als je iets vreemds door domheid kunt verklaren hoef je vaak niet verder te zoeken...
- En bedenk dat je zelf ook die bron kunt zijn !!!
- Besef dat je als ouder de eindverantwoording draagt.
- Probeer het thuis vooral leuk en fijn te houden met elkaar dan blijft leren leuk!

We hopen dat jullie samen iets hebt aan deze rode-draad-informatie met een evenwicht thuis en op school. 
Onderwijs maak je echt samen: Thuis, Club en op School!

193.    11 juni 2018              DATUM UITSLAG EINDEXAMENKANDIDATEN
Op 13 juni krijgen de leerlingen de uitslagen van het eerste Centraal Examen van het VO!
En op 26 juni volgen de uitslagen van het Tweede Centraal Examen.
Het is mogelijk om onder bijzondere omstandigheden van het 3e tijdvak gebruik te kunnen maken.

192.    30 mei 2018        DEEL 2  RAZENDSNELLE  REACTIE  LAKS:  HITTE  KOST  PUNTEN
De dag na de extreme hitte en code Oranje had LAKS al een perfecte reactie klaar liggen, KLASSE!
Op 30 mei publiceerde de BBC een artikel met hoge bewijskracht over afname van concentratie bij examens en hitte bij Universiteitsstudenten.
Niet alleen voor de jongere VO Centraal Eindexamen kandidaten maar ook voor de nog jongere BS leerlingen in NL die die dag een CITO toets moesten maken (b.v.  in groep 7) speelde dit een belangrijke rol. 
 
Het KNMI zal dit jaar hopelijk de schriftelijke bevestiging mogen leveren voor o.a. dinsdag 29 mei en mogelijk ook andere dagen. Het was de combi van de tropische Spaanse Zon, de druk met code Oranje en de examenspanning. Die bewuste dinsdag van het noodweer was het vooral de barometerdruk die door hoge luchtvochtigheid doorsloeg. In Gelderland brak noodweer uit. Vroeg in de avond was het gazon spierwit van de hagelstenen, wat een ontlading.

Laks schreef dat het examenkandidaten punten kost bij hitte, als de hitte werd bewezen.
Er werd gerefereerd naar een pracht van evidenced based onderzoek (alweer een megaonderzoek onder studenten van Harvard University) van maar liefst 13 jaar en 10 miljoen examenresultaten. De BBC vermeldt niet om hoeveel verschillende studenten het ging in al die jaren en ook niet het aantal verschillende vakken en hoe er is gemeten.
Ennn, dit is mogelijk ook interressant. De drukmeting is niet vermeld door de BBC en die speelt hier in onze binnenlanden vaak wel een belangrijke rol. Juist bij de examen-concentratievorming van kinderen die veel jonger zijn, zoals basisschool of VO. Kijk maar eens hoe onrustig de "donder (onweer)vliegjes" en "plakvliegen" en andere insecten zich dan gedragen (over mega-resultaten gesproken) en dat is niet alleen bij examens, dat is altijd zo, dus ook nog eens een mooie blanco controle.... Wie weet komen het KNMI en CvTE/DUO/CITO samen nog met leuke resultaten voor een mega-mooi artikel om NL op de kaart te zetten over de drukmeting en examens!
Dat Harvard veel resultaten aanlevert over die 13 jaar tijd staat buiten kijf. Conclusie van Harvard is: Boven de 21 graden neemt de concentratie van de student af bij examens. Bij een stijging van 0.55 graden Celsius daalt de gemiddelde score van de kandidaten met 1%. Boven de 38 graden neemt dit nog meer toe.
Dank Laks voor vermelding van dit onderzoek!

Jeudigen in het basisonderwijs en jong volwassenen in het VO die nog niet aan een universiteit studeren reageren "heftiger" op dit soort weersomstandigheden. 
Onduidelijk is of deze scores in Nederland zullen worden overgenomen bovenop de N-normering, want dat staat los van elkaar. 

LAKS hitte: https://www.scholieren.com/eindexamens2018/blog/10773/bewezen-warmte-kost-examenkandidaten-punten

BBC artikel van 30 mei megaresultaten Harvard:  wwww.bbc.com/news/business-44288982


191.     29  Mei 2018        DEEL 1     BLOEDHEET SPAANS MET CODE ORANJE
Vanmiddag startte om half 2 het Spaanse VWO eindexamen, als laatste of bijna laatste dit schooljaar. Ook werden her en der op de BS, Citotoetsen afgenomen. De "Spaanse zon" liet bloedheet van zich spreken met in de binnenlanden (en wellicht ook elders) die typische Nederlands vochtigheid. Naar mate de Spaanse toetsing vorderde, steeg het verlangen naar een siesta met sombrero; 't Werd tropisch drukkend door de vochtige hitte en de toets was laaaang... Code Oranje volgde en ja hoor: Vroeg in de avond knetterde het er buiten goed op los en volgden er vele ontladingen,
't Examenwerk zit erop !

190.     25  Mei 2018       ALLES VEEL GEZELLIGER MET DE NIEUWE AVG?
Per vandaag vervalt de Nationale Wet Bescherming Persoonsvergevens (WBP) en treedt de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.  Of Alles Veel Gezelliger wordt, gaan we beleven! Op een rijtje;

De nieuwe wet AVG en TM
Algemeen geldt: Er vindt binnen TM geen data-uitwisseling plaats van persoonlijke gegevens aan anderen.
Onder het kopje ref="organisatie.htm">organisatie kunt u bij hoofdstuk 6 van het voorlopig huishoudelijk reglement onze gegevens terugvinden over registratie, dataverwerking en PR mbt. privacy. In het kort volgen hier enkele voorbeelden:

Over aanmelden, maatwerk, materialen, bruikleen etc.
Er is een nieuw inschrijfformulier waarop u uw wensen kunt aangeven. Zie aanmelding 
Leerlingen van TM mogen de unieke les- en cursusmaterialen gebruiken (gratis bruikleen zolang het mogelijk is).
Naast de lesplannen van 't maatwerk wordt geregistreerd wat nog in bruikleen is. 

Terzijde: Verkoop materialen is in onderzoek
Vaak wordt gevraagd: Waar kan ik deze (unieke) materialen kopen? 
Het bestuur is aan het uitzoeken hoe verkoop financieel betrouwbaar en goed geregeld kan worden, zonder tegenstrijdige belangen voor bestuursleden of docenten.
Het statutaire doel dient voorop te blijven staan: Talentontwikkeling!  We houden u op de hoogte.

Registratie
Ook bij T. Metissimo Ouderplatform komen allerhande vragen en meldingen terecht. Die worden zo goed mogelijk opgelost. Er vindt anonieme registratie plaats van het aantal en het soort vragen (dus zonder vermelding van naam).


PR, Site en Projecten
- Eindverantwoording van PR activiteiten ligt bij het bestuur dat hiervoor zorg draagt.
- Persoonlijke meldingen op deze site zijn in overleg met ouders, jeugdigen of betrokkenen en worden zo goed en veilig
  mogelijk afgestemd. Ze zijn uiteraard gewoon te wijzigingen.
- Er vinden geen projecten plaats die niet zijn geinitieerd door TM. Dit is om de jeugdigen en betrokkenen te
  beschermen, kwaliteit te waarborgen en misbruik te voorkomen. 

Uitnodigingen
Per jaar is er 4x een rondzending voor uitnodiging van activiteiten van TM naar ouders en betrokkenen.
Dit kunt u ten alle tijde stopzetten door een replay of contact met ons op te nemen.

Heeft u zelf vragen, wensen of vindt u op onze site informatie die in strijd is met de nieuwe Europese wet AVG laat het ons dan a.u.b. weten. Dan kunnen we het aanpassen!
Zie AVG

189.     25  Mei 2018       WAAR PAST WELKE EDUCATIE VRAAG ?

Waar kunt u met welke vraag terecht over educatie voor een onafhankelijk advies?
Op verzoek van ouders treft u hieronder een aantal namen van instanties waar u terecht kunt met uw vragen over educatie en talentontwikkeling die Onderwijs gerelateerd zijn.
Dit lijstje is ook in het voorlopige huishoudelijke reglement (zie onder het kopje "organisatie") opgenomen.

ONDERWIJS
- T. METISSIMO OUDER PLATFORM TALENTONTWIKKELING: voor vragen of advies over
  Educatie en Talent. Via het ouderplatform krijgt u gratis een onafhankelijk advies. Daarnaast zijn intakegesprekken
  mogelijk voor informatie over lessen, cursus en maatwerk talentontwikkeling (1e les is gratis).
- REGULIER ONDERWIJS: Ouderraad BS of VO, klankbordgroepen, e.d.
- LAKS: Landelijk AdviesBuro voor Klachten van Studenten over b.v. toetsingen en examens onderwijs
- INSPECTIE VAN ONDERWIJS: Incidentele en/of structurele problematiek m.b.t. onderwijs
- DUO: Met vragen en klachten over persoonlijke financien m.b.t. onderwijs, zoals studielening
- OVERHEID: MINISTERIE VAN ONDERWIJS: voor vragen aan onze minister en/of  2e Kamer
- OMBUDSMAN: met klachten over overheidsinstanties

ZORG zoals sociale- en gezondheidszorg
GEMEENTE --> b.v. Financiele zorgvragen --> jeugdconsulenten  (w.o. jeugdwet)

Registratie

Ook bij T. Metissimo komen allerhande vragen en meldingen terecht. Die worden zo goed mogelijk opgelost.
Daarvan vindt alleen anonieme registratie plaats van het aantal en het soort vragen (dus geen vermelding van naam).


188.   13 mei  2017       GLOBAL EDUCATION UITLEG OECD DIRECTOR ANDREAS SCHLEICHER
Vanwege de nodige commotie in het onderwijs vroegen wij ons als team bij T. Metissimo af of er een hoge bewijskracht was van effectief onderwijs, waar leerlingen, docenten en ouders praktisch iets aan hebben;
Voor schools- of thuisonderwijs, al dan niet klassikaal en tot een leeftijd van ca. 15 jaar.
We vonden 2 verschillende vormen van bewijskracht, die beide invulbaar zijn naar behoefte. Bewijskracht die als een vorm van Open Education kan worden ingezet, afgekort tot SPORDT met RDT. Hier is de toelichting:

1. In 2 oude en wijze Europese/Nederlandse spreekwoorden, die nog steeds gebruikt worden, ligt zeer waarschijnlijk een hoge mate van evidentie, nl.: 
"Het afstemmen van Rust, Reinheid en Regelmaat" 
(R)  in combinatie met:
"Overal waar TE voor staat is TE VEEL, behalve TEvreden."
(T)
Sommigen vinden "spreuken" achterhaald, echter hele volksstammen groeiden op met deze wijze van auditieve  educatie. Het draait om de wisselwerking tussen het opgroeiende kind en zijn omgeving (ouders, docent, klas etc.) over wat past en wat een gezamenlijke tevredenheid geeft. Of het kind nu 0 of 10 jaar is. De omgeving hoort in eerste instantie veilig te zijn. Met de 3R's zonder Te is dat goed mogelijk. Na deze basis komt er een vervolg:

2. Het grootste onderzoek ooit onder scholen wereldwijd uit 76 landen dat is gepubliseerd met 5 Aziatische landen aan de top. Overgenomen van www.bbc.coma
Op 15 mei 2015 vermeldt de BBC een Asia top biggest global school rankings. Het grootste onderzoek ooit onder scholen wereldwijd uit 76 landen dat is gepubliseerd met 5 Aziatische landen aan de top. Het doel is gebaseerd op zelfreflectie, zodat een land zichzelf kan verbeteren.  "Dit is de eerste keer dat een dergelijk groot onderzoek is gehouden", zei OECD education directeur Andreas Schleicher.
"Als je naar een Aziatische klas gaat vind je docenten die willen dat iedere leerling succesvol is. Er is voldoende rigour, focus, en coherence,"  licht hij toe. Ofwel Doel, Discipline en Draad/samenhang (D).
In 2015 was Nederland nr. 9 op de wereldranglijst voor Wiskunde en Science.
Asia tops biggest global 2015:
1.   Singapore   2.   Hong Kong  3.   South Korea  4.   Japan en Taiwan  5.   -
9.   Nederland 13. Duitsland     15. Ierland           16. Belgie  


Deze 3 punten zijn een interressant gegeven voor het Nederlandse onderwijs waar b.v. het empoweren aan de lopende band in de klas gebeurt. In de klas betekent empoweren dat een kind bv. te pas en te onpas wat mag gaan wandelen of lopen. Dat kan tot op zekere hoogte bij practica lessen (bio, nat, schei), of in het basisonderwijs bij creativiteitsvakken.
Het wordt toch een ander verhaal als het echt in iedere les te pas en te onpas zomaar mag.
Tja en het staat ook loodrecht op de 3 punten die hierboven staan: Doel, Discipline, en De samenhang (Draad).


Op 12 december 2017 namen meer dan 50.000 scholieren van 15 jaar deel aan OECD PISA Global competence at Harvard Graduate School. Zie: www.oecd.org en PISA Webinar Series (Sciences).
Resultaten volgen nog...

Visie T. M.:  Bij T. Metissimo proberen we toch enig zitflier te kweken voor een betere diepgang in je concentratiemogelijkheden, ook al hebben we geen schoolmeubilair...Uitkuren doe je in principe buiten en niet binnen, t liefst thuis. Concentratie en discipline zijn essentieel voor goed leergedrag. Schaken (visueel) en muziek (auditief) zijn uitstekende middelen daartoe. Science & Cultuur zijn voor ons het summum qua Doel & De samenhang en dat vraagt Discipline.


MAAR, een hele grote dikke vette maar....
In 2017 stond Nederland op de 15e plek van die van de kinderrechten.
Zie hiervoor het eerdere nieuws op 15 mei 2017 nieuwsbericht nr. 113.:
"Nederland daalt naar 15e plek kids-right-index wereld ranglijst".
Denk hierbij aan jeugdigen wiens ouders niet voor hen kunnen of willen zorgen, ongeacht de reden.
Denk ook aan de jeugdige groep die strafbare feiten pleegt...
Bijzonder is dat beide groepen in NL samen 1 grote groep vormen: Hoe is dit mogelijk?
Uithuisplaatsing is in Nederland wettelijk geen strafmaatregel maar in de praktijk komt het daar helaas wel vaak op neer. Het aantal kinderen tot 18 jaar in de gesloten jeugdzorg is in NL toegenomen tot een record van 2710 in 2017. Daar is geen enkel maatwerk voor talentontwikkeling. Zij mogen wachten tot ze 18 jaar zijn en het dan alleen verder uitzoeken. Zij leveren een andere topprestatie, nl. overleven.
Ter verheldering: Onderwijs is een wereldwijd kinderrecht (UNICEF). Nederland stelt sinds 2014 maatwerk verplicht in het onderwijs.

KORTOM: SPORDT met RDT!
Een Simpel P (of Pedagogisch) "Opvoedingsmodel"pvoedingsmodel" gebaseerd op bewijskracht RDTgeeft het woordgeeft het woord SPORDT met DT. Beetje vreemd, wel typisch Nederlands die dt...Zie ook onder <Poezie>.

SPORDT  met  RDT:
Met mate
                       

Rust,   Rust,                      Re-gel-maat,
Doel,   Draden*,                Di-sci-plien,             
Te (is) Te-veel (be-hal-ve) Te-vre-den...                                                                     

VISIE EN INZET MAATWERK T.M.:  Hier bij T. Metissimo reiken we per jaar - naast getalenteerden en (hoog)begaafden - ook aan een enkele jeugdige uit de bovengenoemde uit huis geplaatste groep,  de Conso & Cisso methode aan. Voorwaarde blijft dat men graag iets wil leren. Er is gewerkt aan mentale en fysieke veiligheid en geborgenheid en een reikende hand bij de leerprocessen. Examens worden succesvol afgerond.
Mensen met een lage zelfredzaamheid, hulpbehoevend, hersen- en/of gedragsafwijkingen (die b.v. geen maat kennen,  op zichzelf gericht zijn, een verminderd invoelingsvermogen hebben, over-intelligentie) echter geen vlieg kwaad doen, vindt men in alle lagen van de bevolking. Zij vallen voor ons niet onder de groep jeugdige criminelen of verslaafden. Voor hen draagt het bij aan verhoging van de zelfredzaamheid.


Ook nieuwsgierig geworden over T. Metissimo?  Kom naar onze open Slotavond op donderdag 28 juni in de Kinkel te Bemmel! Veilig, no nonsens, praktisch, leerzaam, gezond voor jong en oud.

Van harte welkom!  

187.     14 mei 2018      SUCCES EIND-EXAMENKANDIDATEN VAN NEDERLAND!
De eindexamens zijn begonnen. Wij wensen onze leerlingen en alle kandidaten, ouders, docenten, mentoren, surveillanten, CITO, LAKS, Inspectie, VO raadmedewerkers en betrokkenen veel succes in deze jaarlijkse spannende periode. Rond 13 en 29 juni volgen de definitieve examenuitslagen.

186.     7  Mei  2018       WHITE ROSES VOOR NICO
Op 7 mei j.l. is Nico Wortel naar zijn laatste rustplaats gebracht en hebben we verdrietig afscheid moeten nemen. 

Als Delftse civiel ingenieur maakte Nico een mooie doorbraak. Een verhaal dat begint in 2004 in Bemmel aan de waterkant. We maakten een vertaalslag van de HEPA luchtfiltratie bij de leukemiepatienten, naar de filtratie van het afvalwater van de faeces/urine met cytostatica van deze zelfde - en soortgelijke patienten. Het was het vervolg op een scriptie die "stof deed opwaaien" waar TNO Delft, TU Eindhoven (DHV) en diverse Nederlandse ziekenhuizen bij betrokken waren. Specifieke medische microbiologie & toxicologie lagen er aan ten grondslag.

Het lukte Nico en kornuiten via Kiwa, Grondmij en Pharmafilter i.s.m. TNO & TU Delft om een dijk van een vernuftige Nederlandse waterfiltering van de grond te krijgen en te implementeren. Nico ontving voor KIWA 'de Nederlandse Vernuftelingenprijs'. Recent is deze prijs omgedoopt tot de Prins Friso prijs (ook een veelbelovend en talentvol ingenieur uit TU Delft, die ons ook te jong moest verlaten).
Bij Pharmafilter sleepte Nico met zijn groep de Aqautech Innovationa Award in de wacht. De huidige afdeling van Pharmafilter telt momenteel 27 collegae, (inter)nationaal. Mondiaal staat de markt op doorbreken en wet- en regelgevingen rondom waterzuivering van ziekenhuizen staan op aanpassen... br> 
Op z'n tijd hield Nico ook van een gezellig pot schaak. Tijdens het allereerste Nationale Schaakconcert van T. Metissimo in 2016 vertelde hij het (voor ons inmiddels klassieke) verhaal van Max Euwe die bevriend was met Opa Wortel, ook uit Amsterdam. Opa had beide broertjes Wortel zijn schaakkunsten geleerd. Nico wist te verhalen dat tijdens een schaaktoernooi opa Wortel een keer van Max gewonnen had... 
De herinnering blijft hoe Nico genoot, toen een klein meisje dat niet te stoppen was weer met het schaakbord aankwam met de vraag: "Nog een potje?"  Net zolang tot ze iedereen had ingemaakt. Nico speelde met plezier mee.

Nico en Ina waren op afstand betrokken bij enkele talenten van T. Metissimo, zoals Anna-Maja met de simultaan van T. Metissimo op o.a. de eerste Nationale Schaakconcerten,  't Sprookje van Spurn en Coen rondom de hydro & aquaponics. Het meest bekend werd hun inzet voor de 3D print van de Daft Punk Helmet-oren door Pharmafilter collega mevr. Lussenburg. Het was Ina die Nico aan z'n mouw trok en hem op de hoogte bracht. Nico was o.a. ook wiskundedocent en begreep de problematiek van de jonge studenten. Zo kreeg de Bemmelse Daft Punk Helmet echte "Amsterdamse Oren".  Met als eindresultaat: De KNAW Onderwijsprijs 2016 !

Deze verhalen koesteren we binnen T. Metissimo.

Tijdens de afscheidsviering speelde Ikira voor Nico op de vleugel haar compostie "White Roses" met in gedachten:
White Roses voor Nico. (Geschreven vlak na zijn overlijden, tijdens eind-examenvoorbereidingen).

Rust zacht Nico, het ga je goed. Waar je nu ook bent, je leeft in ons voort. 

Condoleances aan Ina, Kim, Iris en familie, wij wensen jullie veel sterkte en kracht toe, 

Namens alle jeugdigen, het ouderplatform Talentontwikkeling en het team van Talento Metissimo.

Deze tekst is met zorg gemaakt over Nico in relatie tot T. Metissimo, met betrokkenen overlegd en goedbevonden.
Uw respect wordt gewaardeerd.

185.     21 Mei 2018       DEEL 2    PASSEND ONDERWIJS:  VOOR  WIE?  
Op 14 maart 2018 berichtte Staatssecretaris van Onderwijs dhr. Arie Slob de 2e Kamer met een brief met bevindingen over de slimme rakkers in ons Nederlandse onderwijs. Hieruit werd duidelijk dat er plannen zijn om een financiele educatie-injectie te willen gaan toezeggen bovenop de school-lumpslump. Dit omdat NL mondiaal qua prestatienniveau, aantoonbaar achterblijft. Het gaat om een relatief kleine top maar niet onbelangrijk.  br>Let op: Pas door druk van buiten NL !!! 

Onderwijs bestaat voor iedere leerling uit kennen en kunnen. De onderkant heeft logischerwijze veel extra's nodig en qua aandacht gaat dit ten koste van de bovenkant, andersom komt minder voor. Al decennia lang worden slimme rakkers ziek in de klas en ook thuis omdat ze worden vergeten, in de hoek worden gezet met een stapeltje boeken, niet worden gehoord, opgestoken vingertjes die worden overgeslagen, foutief gelabeld, aan hun lot overgelaten, slapen op een bed in de klas, voorlezen en te vaak anderen moeten helpen...teveel om op te noemen.
Overal ter wereld hoor, niet alleen in NL. Gevolg: Talentontwikkeling blijft uit voor dit kind.

Een kind van 6 jaar zei over school: "Dit is schoolplicht, geen leerplicht. Ik wil graag iets leren."br> Dit kind kan het verwoorden en duidelijk vertellen wat het wel wil, zijn leerproces is duidelijk op gang.
Deze kinderen zijn een voorbeeld voor de anderen.  Hoeveel kinderen kunnen dat?
En dan begint de zoektocht in onderwijsland...want je hebt als kind of ouder eigenlijk "niks te willen".
Vele ouders en jeugdigen trekken al jaren aan de bel.
Wat leert ons nu de praktijk?
We krijgen een zelfreguleringswet, er verschijnen plusklassen bij een juf/meester die ze niet begrijpt,nogal wiedes... bij lastige wiskunde sommen omdat ze wat voor lopen, niveau is te laag. En aan de andere kant missen de leerlingen teveel kennis bij een klasje over slaan en hebben ze de juf hard nodig. Een lastige ouder met een slim en wakker kind wordt naar een zorgcoordinator of jeugdconsulent gestuurd incl. een al ingevuld dossier. Zorgonderwijs onder de educatie, dat is de huidige remedie...uuuh...ongelofelijk maar waar! Het kind mist dus educatie waar het gewoon recht op heeft! 
Is dit Passend Onderwijs?    Voor Wie?    Wat is het doel?  
Iedere ouder wil (als ouder en eindverantwoordelijke) graag het beste voor zijn/haar kinderen!
Dan zoek je als ouders het-exelleren-buiten school op, en dat is toch echt iets anders dan schaduwonderwijs (in de schaduw kun je overigens heerlijk leren!).
Vergelijk het met een muziek- of sportschool, maar dan voor Beta en Cultuur.br> HHeel simpel:  Ieder kind heeft talenten.  Op school telt ieder kind.   Thuis telt ieder talent (hopen we).

In de Sportwereld en de LOOTscholen ligt er al vele jaren een 50% financiele mogelijkheid via b.v. de Schaakbond voor extra trainingen of lessen. Misschien is de effectiviteit daarvan te achterhalen en is er wellicht een bruggetje te slaan richting onderwijs op basis van gelijkheid.  br>Zo zijn er ook provincies die zgnd. jeugdbeurzen verstrekken voor muziekonderwijs, voor eigen LL. Soms bekostigen universiteiten ook PWS deelnames voor een student. NOC/NSF heeft ook eigen mogelijkheden. Allerlei constructies door de zelfregulering, 't lijkt wel een wildgroei aan t worden, want iedereen zoekt... Ouders zoeken dus ook.
De "Zorg" voor de onderkant zal er altijd blijven, dat zit in onze genen ingebakken. En dat begrijpt wel iedereen.br>
Soms, soms is er sprake van PlusEducatie + Zorg bv. een hoogbegaafde in een rolstoel zoals Hawkings.
Dan is er Plusonderwijs EN Zorg nodig. Misschien kent u zelf ook voorbeelden ?

Erkenning van de educatieproblematiek zit echter in het onderwijs zelf. Oplossingen liggen dan ook daar.
Maar wat als blijkt dat er een echte grote achterstand is op 't research onderwijsgebied, vergeleken met b.v. de Academische Zorg, waar al eeuwen onderzoek wordt gedaan? Schrik, wat een vergelijking.
En dan is er niet meteen een oplossing. We zijn op de goede weg, maar 't kan beter. 

Kinderen in dorpen en kleinere plaatsen zijn vaak extra de dupe omdat het kennisniveau gemiddeld lager is op deze scholen (o.a. door een verlaagde concurrentie). Educatieve aansluiting met de stadse scholen wordt gemist. Ook heeft iedere gemeente een plaatselijk soort Zorgbeleid waar weinig of geen ruimte is voor Onderwijs.
Schoolziekteverzuim terugdringen kan alleen als we niet alles onder de Gemeentelijke Zorg gaan scharen.
Eductie hoort gezond te zijn, ongacht voor wie, kijk maar naar Hawkings!
En educatie hoort dan ook los te staan van Zorg-labelling. Ieder kind is leerplichtig en heeft recht op gezonde educatie.
In theorie zijn het 2 verschillende zaken, de praktijk laat ons iets anders zien, zie de aangetoonde foutieve labelling,
ook daar groeit iets scheef.  
De druk vanuit de steden is ook vaak groot naar kleinere gemeentes toe.

Het gaat om de kennisuitwisseling, over wat deze (en andere) kinderen WEL nodig hebben!
Is het fair om de Zorg-jeugdconsulenten in de Gemeenten hier nu mee op te zadelen?
Is het fair om vrijwillige (gratis) andere ouders hiermee te confronteren?
Is het fair om klassen groot en zeer gevarieerd te houden?
De docenten vragen om meer handen, niet om meer hersenen...toch?  Ook daar gaat het om de erkenning.
Foutieve labelling is ernstig want dat is een foute diagnose, dan zit je meteen op Zorg.
Het is 3-dubbelernstig, want ouders worden vaak in onwetendheid hierover gelaten.
De puberbreinen zijn in ontwikkeling, daar is stimulering voor nodig, educatie.
Laten we het taalkundig simpel bekijken: de Zorg voor een hoogbegaafd kind is Educatie!

Echter als educatie niet past is het weggegooid geld of erger dan kan het wel eens veeeel duurder gaan worden!
Probeer een jong hondje (slim of slim-in-wording, maakt niet uit) maar eens te laten vliegen met een
top-educatieprogramma van top-docent merel...

Echte hoogbegaafdheid, en/of (meervoudige) getalenteerdheid is een positief iets, waar de omgeving vaak negatief mee omgaat, gewoon omdat men het niet begrijpt of kan bevatten. Kinderen worden aan hun lot overgelaten. Dan is positieve voorlichting voor de omgeving dus meer op zijn plaats. Dus wie heeft er nu passend onderwijs nodig?  
Het is alleen zinvol als men zelf iets wil leren, anders past het nooit...  Wat is passend onderwijs eigenlijk? 
"Wellicht positieve voorlichting op niveau, voor iedereen die wil ?" (Team TM)

Vooroordelen door onwetendheid en foutieve labeling zijn belangrijke onderschatte factoren in HB erkenning.
Het onderwijs lijkt nu meer een afvalrace, in plaats van samen oplopen.
Docenten, jeugdigen en ouders willen 1 ding:
Samen verder zodat iedereen met gelijkwaardige rechten (minstens) een eind-schooldiploma kan halen.
Het gaat erom wat je WEL samen kunt doen in het onderwijs en elkaar erkent.

Daarnaast kan een ieder excelleren op niveau, binnen of buiten school.
 
Met gezonde educatie kan iedereen samen oplopen, op eigen snelheid; 

...wij bij TM wensen graag gezonde passende educatie voor de hele klas, inclusief docent...  

Als educatie past, reik je samen verder.   Waar een wil is...

Zie Kamerbrief referentie 1332089, 14 maart 2018.

22/7  Nagekomen reactie: Als Onderwijs een kindrerecht is dan is Passend Onderwijs toch niet meer dan logisch?

184.     21 Mei 2018        FILOSOFEREN OVER ONZE NEDERLANDSE TAAL NA HET VWO EIND-EXAMEN
Het VWO Nederlands examen is het waardige Cultuur Leeuwtje der Nederlandse Examens..
Dit jaar bestond het maar liefst uit 3 filosofische teksten en een vervolgtekst over genetische variatie vanuit een Neerlandica invalshoek.   Hier filosofeerden enkele leerlingen en ouders er achteraf lustig op los:

Leerlingen

Het begon bij de genetische feiten in Jip en Janneke-taal: Appeltjes vallen niet ver van de appelboom en ja hoor, ze blijven gewoon appel. Ster-appeltjes kunnen alleen taaltechnisch veranderen in Slimme Peertjes...
Het andere Gelderse instituut, de Wageningse Universiteit, zal dit vast en zeker kunnen onderschrijven.
In Biologie taal: De optimale genetische variatie, en dus de erfelijkheid, krijg je mee van allebei je biologische ouders, nl. van elk 50%.  Evolutie speelt een rol bij het tot expressie komen van die genen en zo ook de talentontwikkeling, dat geldt trouwens ook voor allerlei erfelijke ziekten. Volgens de examentekst zou (hoog)begaafdheid geen erfelijke rol spelen, Hmm bijzondere redenatie. Wij stellen hier het omgekeerde, gewoon door een paar simpele wiskunde sommetjes. Je kunt het of je kunt het niet. Bij enkele bewerkingen blijkt zelfs na jarenlang oefenen dat je lang niet iedereen bepaalde bewerkingen van wiskunde kunt leren. En op schilderijen herken je vaak ook de bijzondere 3-D inzichten. Niet ieder brein is (in alles) maakbaar.

Die wiskunde sommetjes worden standaard in de biologielessen gedaan, voor genetische uitleg van b.v. een stamboom. Tuurlijk kun je ook de blauwe ogen, blonde haren of zomersproetjes nemen. Maar Nederland is megacultureel en we willen juist ook iets uit dat brein betrekken en dat kan op elk niveau. Familiair scoort het kansproces van een kenmerk vrijwel altijd hoger. Het is iedere keer verrassend om het begrip selectie en evolutie dan te zien groeien. Je kunt geluk hebben of pech hebben met je aanleg, de uitdaging is om er het beste van te maken en daar kun je wel in kiezen! Wat in het brein in aanleg niet aanwezig is, kun je niet ontwikkelen, we kunnen b.v. niet zelf vliegen.
Darwin schreef al dat een kind het meest op zijn ouders leek, dat is geen toeval.
Bij (hoogbegaafdheid) is het niet onmogelijk dat het om een gezonde selectie gaat, er komen er steeds meer van, echter dat topje met die bijzondere abstracte inzichten blijft klein.

Er zijn prachtige talenten in Nederland!
 
Hoe groot is de kans van slagen in het onderwijs als een (hoog) begaafd kind iedere dag moet knokken voor geloofwaardigheid, niet mag scoren, buitengesloten wordt, aan t lot wordt overgelaten, tegen vooroordelen moet opboksen (b.v. op wiskunde/schaak/muziekgebied), en ga maar door. En dat komt overal voor.
Deze leerlingen leren doorzetten in zijn/haar uppie, tegen de stroom in, worden op de proef gesteld, er is nooit rust want volcontinu hangt er een dreiging of bedreiging of aanval van mensen vol ongeloof, jaloezie of ontkenning. Een PWS bijvoorbeeld doe je thuis, net als je (t)huiswerk, daar liggen dus mogelijkheden. En dan geeft "onderduiken" veiligheid en rust. Hoe superfijn en rustig is het, dat er dan ook educatie/verrijking buiten school is, al is het maar 1 uurtje per week?
Voor de klasse-docent betekent het altijd "extra handen", ofwel precies waar de docenten ook om vragen!
De vooroordelen in de Cito examenteksten spreken voor zich. De labelling past bij de labellaars... 

Ouders
Veel talen en culturen verdwijnen. Vele stammen raakten uitgestorven. Dat proces heet evolutie.
Zo werd onlangs in het 6 uur ochtend radio nieuws gemeld dat een dreiging voorkomen moest worden dat het Nederlands een Provincietaal zou worden. Schrik, dan ben je wel meteen wakker zeg, zo'n bericht blijft "hangen". Nederlandse universiteiten, ver weg van Den Haag, krijgen boetes opgelegd als er onvoldoende Nederlandse studiematerialen voor handen zijn...Goeie Morgen zeg...

Op dit moment wordt zo ook de fluit-toontaal met uitsterven bedreigd. Als reden werd de privacy genoemd. Een heel dorp luistert immers mee als je in de bergen je boodschap "over-fluit". 
Over dat meegenieten kunnen plaatselijke huisgenoten/buren van musici meepraten.

Qua muziek zijn we gerust. De Nederlands klanken die klinken... Zolang de dampkring intact is, is er muziek op aarde en zal de muziektaal niet uitsterven. Muziek zit in onze genen ingebakken; aan Toon-doofheid ligt immers een genetische component ten grondslag. Zo zijn er ook mensen die Ritme-doof zijn. Twee verschillende elementen die los van elkaar kunnen voorkomen en genetisch aantoonbaar zijn (familiair). Net zo genetisch als bloedgroepen.

Jeugdigen en ouders
Tegelijkertijd ontstaan er legio nieuwe computertalen. De genetische variatie "lijkt" qua evolutie zich meer richting visuele Beta kant te bewegen met meer vraag naar een exactere formulering met meer expressie - en variatiemogelijkheden. Sinds de Fortran-computertaal zijn deze nieuwe visuele taal-mogelijkheden zonder auditieve eisen enorm toe genomen. Het is nog maar 5000 jaar geleden dat het schrift zich ontwikkelde en slechts 50 jaar dat de eerste computerhandel ontstond met nieuwe, strict visuele talen. Hoeveel generaties is dat?

In de Nederlandse examentekst kon je lezen over de dreiging van de robot.
Jazeker, zoiets als autodidacte algoritmes, een insider weet wat wordt bedoeld. Een kleine toelichting:
Humane autodidacten bewijzen de werking van levende "codes"  in ons brein, ofwel de zelfregulering "en sich" is een feit, het bestaat, aangestuurd vanuit ons eigen neuraal netwerk cq. synaptogenese proces.
Zo werden tientallen jaren in de eerste computertalen zelfregulerende computeralgoritmes bedacht door techneuten voor zoiets als het spelletje "Vier op een rij", of "Schaken tegen de computer". Inmiddels wint geen mens meer van Fritz de Schaakcomputer.

Maar nu dit: Soms begrijpen we een algoritme niet en blijkt het wel te werken. Een paar lettertjes en cijfertjes, niet te herleiden, maar het doet iets, het werkt, alsof het leeft, zomaar ontstaan van onder je vingers op het toetsenbord...
Verschil in compatibiliteit herkennen velen inmiddels wel. Maar dit gaat tig stappen verder.
Er is een connectie, maar met wat? Wat gebeurt er? Wat betekent die "code" nog meer?

Inmiddels zijn er giga veel talen die via netwerken met elkaar in verbinding staan. De pakketjes cookies, virussen en open verbindingen lijken elkaar soms aan te sporen. We denken als primitievelingen dat we met Beta, een exacte wetenschap bedrijven. De waarheid toont ons dat we vaak totaal niet weten wat we schrijven en wat de betekenis nog meer kan zijn!  De semantiek is zo immens groot, alles is mogelijk! Het besef is pas begonnen...
Er is een nieuwe wetenschap op komst, een soort semantische auto-didactische-roboto-logica, wat een woord zeg dat moet even anders; Een soort slimme Miep-Miep of Bob-Bob als jodelende rapper, 't klinkt niet maar werkt wel.
't Is toekomst-muziek voor onze AIVD.

Taal-pennenstreken komen dus in de computer tot leven, zonder dat Beta Boys en Girls 't in de gaten hebben wat er gebeurt. Zijn ze hun ouders nu voorbij? 
Zolang ze kunnen brainstormen, bestuderen, communiceren en jazeker filosoferen met soortgenoten komen ze verder. Jazeker gaan ze hun ouders voorbij!  
Uitwijken naar andere planeten zoals Hawkings beschrijft in de tekst van het Nederlandse eindexamen behoort op dit moment tot de fantasy. Tijd is het cruciale element: De algoritmes en hun zelflerend vermogen ontwikkelen zich giga snel. Veel sneller dan dat de mensheid zich ontwikkelt.  Speuren en aanpakken bij de aardse bron is de kortste en beste weg, wellicht.

Selecties van "gevarieerde slimme" mensen in groepsverband lijken nodig om onze aarde straks te verdedigen.
In Eindhoven zijn er samenwerkingsverbanden die tot de wereldtop behoren. Een zoektocht naar betrouwbare docenten die deze rakkers gezond en eerlijk opleiden zonder ze uit te buiten, is nodig. Anders kweek je iets anders.
In de Nederlandse examentekst stond ook mooi uitgelegd dat studeren echt keihard werken is. Als voorbeeld werd Koning Willem-Alexander genoemd die met een bouwvakkerspostuur, elders anders geen koning was geweest. Hij moest voor de PR functie keihard werken, en nog! Dat is ook begrijpelijk, er zijn wereldwijd zoveel culturen en talen en overal is het anders. Adaptatie aan het milieu is een vereiste om te kunnen overleven, dat geldt voor ieder levend wezen, 't Zegt wel degelijk iets over inzet en passie! Iedereen wil op zijn tijd een pluimpje, als het maar betaalbaar blijft.

Jazeker is een robot opleiden dadelijk een stuk sneller dan welke student ook... Hoe veilig is dit alles?
Die echte slimme rakkers hebben we dus kei- en keihard nodig, niet alleen voor Q-Koorts, Marburg, Ebola, of Poliovirus. Zelfs als we in staat zijn de code van een natuurlijk organisme te herschrijven kunnen we nog steeds geen leven maken, we kunnen zelfs niet eens spontaan vuur of water uit niets maken!

Een autodidact algoritme (in een computer van een systeem) heeft onder bepaalde omstandigheden zelfregulerende eigenschappen. Het komt steeds vaker voor. Wie kan het herkennen? Het is net als met (hoog)begaafde kinderen, wie kan ze herkennen en goed begeleiden ?  Alleen wat je kent kunt je herkennen, kunt je ze dan ook begeleiden?
We kunnen algoritmes maken en toch zitten er ware hersenbrekers tussen, ze lijken onoplosbaar.

Er zijn Nederlandse contrijen waar de wiskundige kennis onder de bevolking een grotere dichtheid kent, een soort selectie. Dat geldt trouwens ook voor b.v. schaak- of bridgepopulaties. Amsterdam kent zo'n wiskundepopulatie zoals  de Cochrane. Ook familiestammen in Saoedi-Arabie, India, Syrie, Afghanistan, Irak, Georgie, Kazachtstan, Duitsland, Belgie, Nederland, Polen,  inmiddels is 't wereldwijd verspreid. Dat is niet nieuw hoor..."Wetenschappers" schrijven zich blauw over vondsen en interpretaties, hopende op een nieuwe route, hopende om gehoord te worden, hopende om geschiedenis te schrijven, hopende op...? Hoop doet leven.
Een mens dwaalt rond, alle kanten op. Zo ook zelfregulerende algoritmes, alleen wat sneller.

Op taal- en cultuurgebied kan het metafoor Toffe Peer veranderen in Ster Appel. Dat een Goudappeltje tot Slim Perensap wordt uitgeperst valt te belezen. Genetisch is verandering van de soort binnen 1 biologische vrucht echt (nog) niet mogelijk, we zijn geen Harry Potter. Taalkundig kan echter alles, zonder toverscepter.
Cito laat je op zo'n eindexamen dus aardig filosoferen, of:

...of wil Cito zeggen: Ga vooral geen filosofie studeren, kies voor genetica, wie weet ontdek je nog meer talenten?
Maarrr wordt er nu echt bedoeld: Kijk niet naar je ouders, want de kans dat je daar op lijkt is niet zo groot?

...of bepaalt Cito deels de selectie, zoals de N-norm...?

...of is Cito tussen de regels door de Wageningen Universiteit aan het promoten? Inschrijfdata staan nog open en .
filosoferen over appels en peren richting Betuwse WUR is zo gek nog niet;  lekker (&) safe?

Kortom: Een mooi geschreven Cito examen voor de Nederlandse taal!
Zoiets blijft  "hangen".   Filosoferen blijft prachtig, in gelijkgestemd Nederlands.

Zie: Eindexamen Nederlands


Nagekomen reakties: 12-6-18
- "Auteurs van de NL's examen teksten zijn niet verantwoordelijk voor de Cito-normering."
- "Cito levert alleen de compilatie van teksten en schrijft niet de inhoud."
- "Is de samenhang van de 4 teksten typerend voor Cito Gelderland wat betreft hoogbegaafdheid en talenten?"
- "Gelukkig is niet alles in een Mutiple Choice jasje te gieten zoals creatieve onderdelen uit Schaken, Muziek, Science,
    Creatieve wiskunde etc." Het gaat uiteindelijk om de zelfredzaamheid van de burger: "het zel-luf mogen doen".

183.     25  April 2018       DEEL  3     IN GESPREK MET DE GEMEENTE LINGEWAARD
Op woensdag half ochtend, half middag, gaan een jeugdconsulent en een projectontwikkelaar van de Gemeente Lingewaard met ditmaal de penningmeester en de voorzitter in gesprek. Er stond slechts 1 hoofdvraag op de agenda betreffende de talentontwikkeling, n.l.:
"Welke financiele mogelijkheden heeft een Gemeente voor een organisatie zoals Talento Metissimo die educatief maatwerk biedt voor talentontwikkeling onder/buiten schooltijden. Bijvoorbeeld als een school om wat voor reden dan ook, niet aan die educatievraag kan voldoen?"  Het antwoord is heel simpel: Niets. Een Gemeente gaat niet over Educatie, zij gaat over Zorg.
Wij vallen met onze educatie Beta & Cultuur niet onder JeugdZorg of de Jeugdwet, nl. alleen onder gezonde educatie.
Met het antwoord op de hoofdvraag waren we dus eigenlijk na 5 minuten al klaar.
Een verslag maken hoefde niet volgens de ambtenaren.

Uiteraard hebben we nog diverse andere zaken doorgesproken en hebben we van gedachten gewisseld over uitzonderingen. Bijvoorbeeld:
- De combi Zorg + Educatie, zoals Hawkings die uitzonderlijk hoogbegaafd was en gekluisterd was aan een rolstoel.
  Dan zijn er dus aparte aanvragen nodig; een Zorg aanvraag en een Educatie aanvraag.
- Ook is gesproken over de foutieve diagnoses en foutieve labellingen. Dat valt dan weer onder Zorg, vreemd eigenlijk
  Zorg wordt beloond voor slecht werk...  (tja, lijkt ook wel een vorm van zelfregulering).
- Ook is voorlichting gegeven over de Conso & Disso methode en de ontdekkingen, zowel educatief (taal en rekenen),
 Science, Muziek, Sociale Interventie etc.

Onze doelen zijn wel gelijk:  We willen talenten zo goed en zo veilig mogelijk helpen, binnenboord houden. Beide vanuit het vertrekpunt Preventie. De interpretatie van wetgeving is echter verschillend en dat is begrijpelijk want er zijn ook niet voor niets 2 Ministeries: 1 voor Onderwijs en 1 voor Zorg (en nog eentje: Sociale Zaken).
 
ANBI Stichting Talento Metissimo zet zich in voor gezonde educatie m.b.t. Talentontwikkeling. Het is statutair niet mogelijk een contractering voor Zorg aan te gaan. On beleid is en blijft gezonde educatie. Leerlingen blijven hier in alle veiligheid educatie Beta en Cultuur krijgen voor hun talentontwikkeling zonder labelling (ook al zijn ze foutief gelabeld, het gaat ons om de educatie) en dat is ook de wens van de ouders.
Bijna net als op school, alleen anders ingestoken.

Ouders zijn de wettelijke eindverantwoordelijken voor de leerplicht (en zo ook de talentontwikkeling) van hun kinderen. Ouders met Educatie vragen kunnen terecht bij het Ouderplatform Talentontwikkeling van Talento Metissimo. Dit is een apart project binnen de organisatie Talento Metissimo voor informatievoorziening over Talentontwikkeling door & voor ouders. Heeft u vragen, stel ze gerust!

182.     25 maart  2018       UITSLAGEN SCHAAKTRIADE EN INTERVALRACE 2018
Het was dit jaar een bijzonder en heerlijk Nationaal Schaakconcert. Door omstandigheden duurde het verslag dit keer iets langer, hieronder treft u de uitslagen XXX.X.

181.     25. Maart 2018       HULDE AAN KEES SCHOONENBEEK
Op zondag 25 maart werd Kees Schoonenbeek gehuldigd, in de bloemetjes gezet en verrijkt met een oorkonde door het bestuur en platform Talentontwikkeling Beta en Cultuur van TM voor zijn bijdrage aan de Nederlandse Cultuur op o.a. Muziek- en Schaakgebied en nog veel meer:

Allereerst Kees nogmaals felicitaties voor de vele mooie en bijzondere muziekcomposities!

Kees is naast jarenlang muziektheoreticus, pianist en dirigent, vooral componist van vele mooie en bijzondere harmonie- en fanfarewerken, koorwerken, pianostukken en velerlei composities, al dan niet voor een gelegenheid.
Als eerste Nederlandse componist schreef hij een concertcompositie voor altviool en harmonie, nl. Viola Pergola, met in 2011 een speciale KOP-Festival editie (voor Ikira 11 jaar toen). De Gelderse altviool bijdrage Capricieux I en II volgden een jaar later en worden nog steeds gekoesterd op o.a. de Nationaal Schaakconcerten.
Dit jaar (her)schreef Kees voor T. Metissimo een mooie serenade voor altfluit, altviool en sopraanfluit. Het Basileitrio Lucie, Ikira en Karen vertolkte dit als dank voor Kees zijn bijdragen.

Na de huldiging en de serenade hield Kees een lezing over wat de Schaakmuziek die hij geschreven had, nu precies inhield. Hij liet ons heldere elektronische compositievoorbeelden horen die hij bij een bepaald schaakstuk had gemaakt. Zodra een paard of een loper aan zet was, kon je dat zien en horen. Zeer verrassend en origineel was de terugkomende denkpauze, in minimal music!!!
Na deze leerzame lessen konden we de schaakcompositie als geheel horen. Hoe leuk en bijzonder is dit!

Kees heeft geen gebruik gemaakt van de schaakbordposities A1 of  B4 o.i.d., alles was echt puur op muzikaal gevoel. Over de plaats van het hoogtepunt kan men van mening wisselen, een koning komt immers pas in de slotfase aan 't woord en die denkpauze blijft uiteraard terugkomen.We moeten toch nog eens navragen of de Fibonacci-reeksen en verwanten daarin ook een rol spelen, theoretisch gezien is dat zelfs zeer waarschijnlijk.
Tijdens het napraten ontstond de vergelijking met Canival des Animaux waarbij de beroemde Franse componist Camille Saint-Saens (1835-1921) een Carnaval der muzikale Dieren vertolkt.
Wat een bijzondere gelijkenis: Bij Saint Saens bleef het Carnaval 30 jaar liggen en was het slechts 1x opgevoerd en is inmiddels razend populair. Bij Kees bleef het 20 jaar liggen, en ook het Levend Schaak Ballet is 1x opgevoerd geweest. Gelukkig kan Kees ons er nog zelf over verhalen. Voor zover wij weten is Kees Schoonenbeek de eerste componist ter wereld die iets dergelijks heeft gecreeerd, een originele vondst  ! 
En extra feest: Kees viert dit jaar ook een kroonjaar, 70 jaar!
Hoe prachtig is dit alles op een Nationaal Schaak Concert.

Enorme dank Kees en zeker ook Titia, voor jullie prachtige bijdrage.
We hopen dat we dit nog vaak met elkaar mogen beleven.

Zie: Schaakmuziek van Kees Schoonenbeek   (art. 64)
      Nationaal schaakconcert in Ressen           (art. 65)
      Schaakconcert in het kerkje van Ressen   (art. 66)  Met een prachtige foto van Kees in de bloemetjes. 

180.     25  Maart 2018       EEN GESLAAGD NATIONAAL SCHAAKCONCERT 2018!
Hierbij het verslag van het 3e NSC 2018. Geniet ze en veel leesplezier!
Dank aan onze sponsoren die dit alles mogelijk maakten:
Prins Bernhard Fonds, Gemeente Lingewaard, Gemeenschap van Ressen, B4F en Koeman Administratie Dienst.
Zie verslag XXX    en  Nationaal Schaakconcert in Ressen (art. 65)

179.     25  Maart 2018       Deel 2    IN GESPREK MET DE GEMEENTE LINGEWAARD
Als ANBI zijn we verplicht u op de hoogte te houden van het financiele reilen en zeilen binnen onze Stichting.
Pal voor de Gemeenteraadsverkiezingen en het Nationale Schaakconcert ontving T.M. van de Gemeente Lingewaard een brief waarin is medegedeeld dat alle activiteiten van Talento Metissimo worden erkend, ook het Science- & Cultuurplein en ook de Nationale SchaakConcerten, dus ook van 2017.
Er is een subsidie toegekend voor de komende 2 jaar voor o.a. voortzetting van de informatievoorziening zoals in het Ouderplatform Talentontwikkeling van TM.
Het bestuur van Talento Metissimo waardeert het dat de Gemeente Lingewaard de activiteiten erkend door het toekennen van een subsidie.

Echter, er is inhoudelijk geen reactie vernomen over onze aanvragen en inspanningen en gemaakte onkosten van 2017 (alles buiten het Ouderplatform), zoals voor het Science- & Cultuurplein met zaaknummer die procedureel correct zijn.  Daar zitten we dan toch met een vreemde zaak, ons bekruipt het gevoel van "het meten met 2 maten".
Het beleid van T. Metissimo vraagt hierdoor om een aanpassing.

Het Ouderplatform Talentontwikkeling, de Gemeente en TM
Informatie verstrekken is een taak van de Overheid. De Gemeente Lingewaard heeft gevraagd aan Stichting Talento Metissimo om deze te vervullen m.b.t. talentontwikkeling zoals bij (hoog)begaafden vanwege onze landelijke expertise en resultaten. Binnen de Stichting heeft ht bestuur bekeken hoe we dit het beste vorm konden geven en hebben we hier een apart project voor opgezet, nl. een Ouderplatform Talentontwikkeling. Een mooie plaats voor ouders die hen zo goed mogelijk informeert en ook een plaats waar men samen inititatieven kan nemen. Dit platform is in verdere ontwikkeling.
Bij T. Metissimo kan men informatie opvragen telefonisch, per mail, per app, en eventueel gesprekken of intakegesprekken (M: 06-255-06-566). Meestal gaat het om individuele vragen. 
Op de slotavond op 28 juni in de Kinkel zal hier extra aandacht aan worden gegeven. 

Educatieve Talentontwikkeling
De individuele verrijkingen, lessen en/of cursussen staan los van het verstrekken van informatie door en voor ouders vanuit het ouderplatform of speciaal vanuit het team. 
Algemeen geldt: T.M. is er zelf voor Talentontwikkeling en draagt gezonde educatie uit, we zijn geen Zorginstelling.
De gezonde educatie als ook de waarborging van de persoonlijke gegevens is een verzoek van de ouders die vanaf
dag 1 bij het ouderplatform en de oprichting betrokken zijn. Het bestuur volgt daarin de statuten.
Landelijk wordt verder gezocht naar mogelijkheden voor financiele versterking voor de verrijkingen van educatieve Talentontwikkeling in Beta en Cultuur. Gezond Passend Onderwijs is immers Onderwijs. Daar gaan de ouders en docenten ook voor.
Mocht u informatie voor ons hebben of kent u mensen die ons willen sponsoren, we houden ons aanbevolen!

Samenwerken in Educatie
Het is zowel voor de ouders en hun talenten, de scholen en clubs, de jeugdconsulenten van de Gemeente, alswel het team van T.M. een ware uitdaging om iets dergelijks op deze wijze uit te voeren, het is nogal innovatief.
We vinden het de moeite waard om deze constructie uit te proberen en tot op heden loopt het.
Dat er mensen zijn die altijd aan het uitproberen zijn en misbruik van goodwill maken is geen nieuws onder de zon.
In principe krijgt iedereen hier een kans. Die kans kun je inzetten of verbruien. Dat is een persoonlijke keuze.

We zetten hier met elkaar alle zeilen bij en hopen op medewerking voor de jeugdige talenten,
want daar doen we het tenslotte voor!

178.    14  Maart 2018       Deel 1     ARIE SLOB KLIMT IN DE EDUCATIE-PEN VOOR DE 2e KAMER
Tussen de landelijke Schaak- en Muziekspielerij door, heeft ook Den Haag het politieke schaakspel rondom de Talentontwikkeling kracht bijgezet. Arie Slob maakte met zijn brief van o.a. 14 maart namens Minister van Onderwijs Ingrid Engelshoven, aan de 2e Kamer duidelijk dat er meer geld nodig is voor de (hoog)begaafde leerling voor Passend Onderwijs ...
Hier rees de vraag: Voor wie is er nu Passend Onderwijs nodig? De leerling of de docent?  Wil het Ministerie van Onderwijs gaan afschuiven op Zorg, of durven we te  knokken voor goed en gezond Onderwijs?
HoogHoogbegaafdheid kan ook een toevalstreffer zijn, het kan u als ouder dus ook overkomen.
En bovenal: Ieder kind heeft recht op onderwijs, gezond of ziek! Zorg is "extra". 
Laten we bij ons zelf blijven en niet klagen maar pleiten voor normaal en gezond onderwijs:  > Passend Onderwijs op fifty-fifty financiele basis is er al jaren voor sporttalenten, maar alleen verkrijgbaar via een bond of een KNAW of NOC/NSF, voor zover onze info strekt. Maar waar haal je als ouders die andere 50% vandaan, voor een EK, WK, Olympiade ? Het geheel blijkt al jaren niet te werken in combinatie met de schoolvakken. En wie betaalt de bij- of inhaallessen omdat je kind in de periode dat het in het buitenland was, op school nogal wat heeft gemist ?
Dit zijn bijzondere talentontwikkelingen binnen Onderwijs, Sport en Cultuur voor minderjarigen. Talenten en ouders zetten zich in voor Nederland. Echter crowd funding en sponsoring blijken dan vaak uit Engeland of China te komen, veelal door ouders zelf geregeld. Het blijkt dat bonden zich daar dan ook weer mee bemoeien. Beetje wrang en genant, Nederland, dat kan toch best anders?
(Nederlandse pakket-dienst vergeleken met China is ook zoiets..., maar dat is een ander hoofdstukje, eerst dit.)

Gelukkig gaan er steeds meer stemmen op voor hulp en steun voor talenten die zich inzetten voor NL.
Dank hiervoor. De Haagse mhr. Arie Slob lanceerde als secretaris, i.s.m. met de Haagse Minister van Onderwijs Ingrid Van Engelshoven de afgelopen periode meerdere brieven richting 2e kamer.
De PR houdt de politieke gemoederen wel draaiende inclusief de nieuwe privacyregels. 

Achter de schermen werd hier al een stevige debat-pot gevoerd. De afgelopen weken werd vervolgens zo tussen neus en lippen door hier het een en ander" gespuit, over wat op verlanglijstjes staat:
 
- Bij doubleur examenkandidaten liever de keuze aan de student overlaten: Of alleen een module/vak overdoen,
  of een heel schooljaar. Er kunnen dan gerichter andere activiteiten/vakken ingezet worden. Dat is ook een vorm van
  "Passend Onderwijs",
- Extra schooltijd naar rato voor (inter)nationale cultuur- en sporttalenten, nu is het vaak vermindering van schooltijd,
- Leerlingen die betere - , hogere niveau - of zelfs geniale oplossingen bedenken bij b.v. wiskunde of natuurkunde
  examens mogen niet worden gestraft omdat ze (mogelijk door verrijkingen) verder zijn dan wat op het huidige
  VWO  examen wordt gevraagd als standaardoplossing.  Eigenlijk verdienen ze een bonus.
- Meer inspraak en zelfregulering is ook fijn voor de leerling en de ouders op school, die wettelijk de
  eindvertegenwoordigers zijn, het gaat verder dan zorg delen,
- Ingrijpen van de inspectie op cijfers zou mogelijk moeten worden, 't liefst met terugwerkende kracht, zelfregulering
  werkt in dit soort zaken echt niet,
- Controle a.u.b. over de waarderingen van het essay Nederlands staat hoog op de lijst genoteerd, zo ook de mondelinge
  overhoringen,
- Vriendelijk verzoekje: Dank LAKS voor alle inspanningen, zou u voortaan de klachten a.u.b. in percentages kunnen
   weergeven en niet in aantallen?  4800 klachten bij economie terwijl er bij Grieks maar 3000 kandidaten zijn, staat een
  beetje vreemd want het gaat om de verhouding. Misschien met een stukje uitleg erbij?
- Landelijk a.u.b. stoppen met de discriminatie dat 16- 17 jarige slimme rakkers die aan een TU of elders willen gaan
  studeren geen OV jaarkaart en geen studielening krijgen, zich niet kunnen inschrijven voor een kamer en allerlei
  ongein meer. Chinezen krijgen voorrang, maar Nederlandse talenten die keihard hebben gewerkt, worden in
  Nederland gestraft en buitengesloten. Het gaat niet om een precedent scheppen, het gaat om een structureel debacle.
  Pas op: Zo kweekt men haat tegen de eigen staat. Als zich een exodus ontpopt, zijn Nederlandse studies overbodig en
  stevenen we rechtstreeks af op een Nederlandse provicietaal...
  Om hoeveel kinderen gaan het nu? Zo groot is die groep toch niet?
- Even wat luchtigers van een jeugdige tussendoor: Is Nederland nog wel passend? Zijn we met zijn allen niet uit ons
  landje gegroeid met al die regels?  Wat als Belgie en Nederland en Luxemburg nu eens "gewoon" 1 land worden ?
  Zoiets als:  Nebelux, Benenluxe, LuNeBel, Lubelned X.,  Nebelland, keuze genoeg...
  En kan Lingewaard en over-Betuwe dan ook niet beter 1 gemeente worden ? ...pfff
- En weer: Het is eerlijker als herkansingen naar rato zijn als je meer vakken doet, gelijkheid in examens, 1 maat.
  Jeugdigen worden benadeeld t.o.v. volwassenen, en we hebben het over puberbreinen.
  Het diploma, Cum Laude en Judicum Cum Laude krijgen dan een meer eenduidige waarde. Een leerling met 6
  vakken en 1 herkansing staat niet in verhouding tot 12 of meer vakken Technasium met Grieks/Latijn of Gymnasium
  met exacte vakken met ook 1 herkansing.  En dan zijn er nog die extra inzet tonen rondom verrijkingstaken, thuis.
  Studeren is keihard werken, zelden komt het aangewaaid.  Wel is er een groot verschil qua snelheidverwerking en
  &  diepgang en dat is precies het onbegrijpelijke voor velen. (Het is net als op je werk, je maakt niet meer fouten
  maar verzet gewoon 4 x meer werk...dat wordt ook niet begrepen)
- Hoe wordt een vak als Maatschappijleer beoordeeld in de 4e klas?
- Briljant idee voor Cito?: Per examendag 1 HOOFDexamenvak voor iedere leerling ongeacht welk niveau.  
  Dat is reeel en haalbaar, dan heb je bij elke vorm van eindexamentoetsing meer betrouwbare meetgegevens!
- En nog een keer: Gelijke (her)examenkansen voor alle leerlingen, volwassen of niet, Favo, Luzac etc.
  Wat zegt een diploma anders...
- PWS als 1 vak laten meetellen, dit gebeurt vnl. in de thuissituatie. Maak ouders medeverantwoordelijk!
  Geef ze een rol! Ze zijn eindverantwoordelijk voor de leerplicht.
- Is het mogelijk om het vak Cultuurwetenschappen & Maatschappijleer en Rekentoets & Gymnastiek als 2 combi
  vakken te laten tellen? Ofwel, Alfa & Cultuur en Beta & Sport om samen in de bovenbouw op te lopen,
  ongeacht welk vakkenpakket je hebt. Fijner voor de mentor, beter voor je sociale vaardigheden en gezelliger.
- Er schijnt een goed dyslectie lettertype te zijn dat mogelijk beter is dan het Kurzweil dyslectieprogramma.
  Zou dit een ook een goed lettertype zijn voor eindexamens? Iets voor een promovendus?
  Als dit echt positief is dan beinvloedt het ook de eind-examentijd.
- Mogen sommige toetsen aub. ietsje korter...het is dubbelpech als je 2 van zulke enorm lange toetsen op een dag hebt,
  (met tropicht weer), dan ben je echt helemaal gaar, lamme vingers, schrijfkramp, een houten ko.. en rugpijn na zoveel
  uur op die klapstoeltjes.
- Als iedereen de toets gewoon af kan krijgen is dat gezonder en betrouwbaarder voor iedereen.
  Het eindresultaat laat het verschil toch wel zien.
- Mag een profielkeuze een Cum Laude beinvloeden? Als blijkt dat iemand met extra vakken met een andere
  profielkeuze wel Cum Laude is geslaagd dan hij is aangemeld, is dat dan niet het bewijs dat profielkeuzes eigenlijk
  onzin zijn?
Dit was een "kleine samenvatting" ; ) ...aanvullende reakties worden onderaan toegevoegd met de datum erbij.  

Wij wensen Ingrid Van Engelshoven en Arie Slob komende regeerperiode veel succes in het aanreiken van de juiste argumenten aan de 2e Kamer en hopen met alle docenten, jeugdigen en hun ouders op o.a. verbetering van educatieve talentontwikkeling in Nederland intra- & examuraal!
Wij gaan hier door op de ingeslagen weg en blijven streven voor erkenning, want daar start de educatieve preventie.

Dank voor uw inzet en uiteenzetting.
Zie:  Kamerbrief referentie 1332089, 14 maart 2018

schaaktorens_lingewaardmuziektekens_lingewaardT. METISSIMO'S
 3e NATIONALE SCHAAKCONCERT

muziek-intervalrace,   heraldiek,   schaak-triade 
   RESSEN  *  25 MAART 2018  *  13.00 uur

177. 7 februari 2018            NSC 2018:  IN HET TEKEN VAN OPEN EDUCATIE VOOR JONG & OUD
20180325Nationaal SchaakConcertFlyerDefintief


Klik op de flyer
voor het
programma
PROGRAMMA 1e LENTE ZONDAG 25 MAART 2018  IN  CARROUSSELVORM

Kerkje: Muziek en denksport auditief
13.00 uur    Opening: SCHAAKMUZIEKlezing van Kees Schoonenbeek
                   m.m.v.
het Basilei Ensemble
                   aansluitend MUZIEK INTERVAL RACE  met muziek-klokken
               
   met muziek-prijzen junioren & senioren
            
 
Binnen/Buiten: Cultuur en Natuur
14.00 uur     Creatieve heraldiek
14.00 uur     Talenten SpeurRoute op Erfgoed Ressen

Kosterij: Denksport visueel
13.00 uur      Schaaklessen en analyses verzorgd door het Koningstrio
14.15 uur      TRIADE SCHAAKTOERNOOI  met schaak-klokken:
                    Teamschaak,  
Doorgeefschaak en de Simultaan van T.Metissimo door...
ca 16.30 uur  Uitreiking schaak-prijzen junioren & senioren
  Entree             €5,= p.p. incl. programma boekje 
                          Muziek- en Schaakklokken gratis in bruikleen tijdens de competities.
                          Consumpties voor eigen rekening


Informatie       Zie: Contact    
Voor reserveren: zie Aanmelden

Aankondiging  
Zie: 

                           Nationale Schaak Concert in Ressen                          (art. 61)
                          
Schaakconcert in Ressen                                          
(art. 62)
                          
Oproep van Talento Metissimo: Wie kan ons helpen?
  (art. 63)
          
                Schaakmuziek van Kees Schoonenbeek                     (art. 64)
                           Nationaal schaakconcert in Ressen                            
(art. 65)

176. 7 Februari 2018             INHOUD  PROGRAMMA  NATIONAAL  SCHAAKCONCERT
Wijziging(en) voorbehouden!

13.00 uur Opening & Lezing
Na de muzikale opening starten we met een muziek-lezing van KEES SCHOONENBEEK. Hij is een doorgewinterde vakmusicus en geniet als componist internationale faam, is 70 jaar en beleeft een kroonjaar! Kees neemt ons mee in een wereld van zijn schaak-muziek-composities en ervaringen van een Levend Ballet Schaak op een beroemde schaakpartij na afloop van een belangrijk schaaktoernoei waar ook Karpov in Nederland mee
speelde. Het geheel wordt opgeluisterd met machtig mooie voorbeelden uit de schaakmuziekhistorie. Een happening die u niet mag missen...
Dit jaar is er voor het eerst 't Basilei-ensemble afkomstig van musici van T. Metissimo...

Aansluitend Muziek Interval Race met muziekklok
Aansluitend volgt iets nieuws en superleuk. Voorkennis is niet nodig, we starten bij 0! Spelenderwijze wordt u wegwijs gemaakt in de Taal der Tonen. Liefhebbers kunnen zelf die middag de nieuwste muziek intervalklokjes uitproberen, die elkaar in moeilijkheidsgraad opvolgen. De klokjes worden vandaag gratis ter beschikking gesteld om uit te proberen en/of te gebruiken tijdens de Interval-Race. Er zijn verschillende modellen op alle niveaus ontwikkeld auditief en visueel. Voor jong en oud, voor kinderen vanaf ca. 4 jaar.
Spelregels: - Er zijn niveau-wedstrijdformulieren, startpunt is 0 kennis!
                 - Je mag per ronde 1 muziek intervalklok gebruiken uit het Conso & Disso systeem, mag, hoeft niet.
                 - Andere media zoals b.v. mobiele telefoons, stemapparaatjes, nep-klokken etc. doen mee voor de
                   dis-kwalificatie, ofwel ze zijn tijdens de wedstrijd verboden. Het gaat om een eenduidige interpretatie.
Uniek is dat ook zeer jonge kinderen ook mee kunnen en mogen doen. De leeftijd van 4-5 jaar laat dit prima toe
a la nature. 
Omdat dit de eerste officiele competitie is wordt gevraagd of iedereen positief wil meedenken. BVD!!!
Aansluitend volgt de solfege muziek-prijsuitreiking NSC 2018 voor junioren en senioren.  

14.00 uur Heraldiek Creatief
Een nieuwe verrassende Heraldiek activiteit, superleuk en spannend.
Eigen creaties mogen worden behouden. Nog even wachten want het is nog een klein geheimpje wat we doen...

Cultuur & Natuur
Op het landgoed zelf is er een nieuwe Cultuur & Natuur speurroute voor de buitenliefhebber.

13.30 uur Schaaklesjes    14.15 uur Aanvang Triade Schaaktoernooi
Schaken is net als muziek heerlijk! In 2016 werd de officiele opening van het eerste Nationale Schaak-Concert door Jeugdburgemeester van Lingewaard Rick verricht. Beide konden bij aanvang nog niet schaken ennn...Rick en zijn broer schaken nog steeds! Voor een leuke partij zijn er wel schaakklokken nodig. We hopen dat dat dit jaar gaat lukken.

Unaniem voor de Schaak-Triade zijn door de jeugdigen gekozen:

1. Doorgeefschaak (team) Zie Wikipedia  en KNSB/FIDE regels

2. Teamschaak
(team)

3. Simultaan van T. Metissimo(team) van 1 uur, deze start ca. 16.00 uur
Alle officiele spelregels volgen z.s.m en staan ook in het programmaboekje. Mobieltjes etc. zijn verboden.
Aansluitend volgt de schaakprijsuitreiking voor junioren en senioren.
Er zijn aparte prijzen voor de simultaan.


Aanmelden schaaktoernooi kan tot 13.00 uur.
Wil je echt zeker zijn van een plaats voor een van de activiteiten dan mag je je vooraf aanmelden, het hoeft niet. Reserveringskaarten dient u op 25 maart voor de opening op te halen anders wordt uw plaats aan een ander toegekend. Betalen kan op de dag zelf.
Stuur voor reservering een mail aan: info@TalentoMetissimo.nl of TalentoMetissimo@gmail.com
Vermeld uw naam, adres en telefoongegevens, zodat we uw vraag kunnen bevestigen.

Wij hopen op wederom een fantastisch gezellige dag, nogmaals van harte welkom namens het  NSC Team 2018:
                                                                                                  Margriet, Rob, Marc, Ger, Kaj, Ikira, Karen

175.  25 januari 2018      JURYLEDEN GEVRAAGD
Wie wil onWie wil ons vrijwillige team versterken met kennis en ervaring tijdens het 3e NSC?
Stuur een mailtje naar onze organisatie TalentoMetissimo@gmail.com of bel voor informatie naar
Karen T: 06-255-06-566 of Margriet T: 06 - 28 722 478.
U bent van harte welkom!

174.  3 maart 2018&nbs        DE EERSTE VLAG VOOR NSC 2018  IS VAN SCHOENMAKER HUTING !
Dhr. Huting van Schoen- en sleutelservice uit Bemmel heeft een aantal jaren geleden zelf een vlag gemaakt van de 3 schaaktorens en stelt deze ter beschikking voor het 3e NSC 2018. Onze dank hiervoor! tr>

173.   25 januari  2018      nbsp;  WIE HEEFT NOG SCHAAKVLAGGEN, MUNTJES EN ANDERE ATTRIBUTEN?
Wie kan ons helpen?
We zoeken schaakvlaggen van Bemmel 800 jaar met de schaaktorens erop, wie heeft die nog, dat is ca. 30 jaar geleden...? Zijn er nog mensen die nog muntjes hebben van de bemmeltjes, de levensboom of andere atrtibuten voor het 3e NSC die we mogen lenen voor 1 dag?

En dan nog een vraag,  wie kent er leuke anekdotes of verhaaltjes over de schaaktoren? Hoe is de schaaktoren aan zijn naam bemmel gekomen? Dat moet dus tussen 1931 en 1947 zijn gebeurd...wie kan ons daar meer over vertellen ?

Ere wie ere toekomt! We veremlden uiteraard van wie en waar de info vandaan komt, aan u de eer van uw verhaal !
Stuur een mailtje naar onze organisatie Talentometissimo@gmail.com
of bel voor informatie naar Karen T: 06-255-06-566 of Margriet T: 06 - 28 722 478.
U bent van harte welkom!

Zie oproep: Wie kan ons helpen (art. 63)

172.   25 januari  2018          SPONSORING GEZOCHT VOOR HET NATIONAAL SCHAAKCONCERT 2018!

Zie hier info: 
Sponsor 

Wat is broodnodig voor TM?
We zoeken sponsoren voor ons Schaakconcert 2018!
We willen graag goede schaakklokken gebruiken voor het schaaktoernooi en de creatieve heraldiek uitbreiden.
Ook willen we graag de bereikte Muziek & Science-educatie verder uitzetten voor jong en oud.
Iedere hulp en steun is welkom.  

Wie zijn we, wat doen we en waarom?

Talento Metissimo is een ANBI Stichting waarvan het team zich inzet voor Beta en Cultuurtalenten door het aanbieden van o.a. unieke verrijkingstaken, educatief gezond, extramuraal.
Waarom? Omdat leren meer dan leuk is. Rechts- of linksom. Ieder talent telt!
Onze resultaten zijn bijzonder en dat gunnen we ieder kind. Een school kan niet alles bieden en dat hoeft ook niet. Daar zijn ook ouders, verenigingen, stichtingen etc. voor.
Voor onze educatieve activiteiten zijn kennis en middelen nodig.

Het is belangrijk voor de kinderen dat we kunnen voortzetten en uitbouwen wat is bereikt en onze kennis kunnen doorgeven aan belangstellenden!  Jong en oud, ongeacht geslacht, huidskleur of religie.
Doet u ook mee?


Dit is al gelukt
- Inzet van vele vrijwilligers: 't ouderplatform, jeugdigen, team TM en betrokkenen,
- Het Cultuur Fonds draagt een steentje bij aan NSC 2017 en 18,
- Muziekklokken worden vrijwillig beschikbaar gesteld voor bruikleen.


Ter aanvulling, TM
- is een zelfstandige onafhankelijke ANBI Stichting voor gezonde open educatie,
- is geen zorginstelling, geen BIG omdat onze educatie gezond is voor iedereen die zich hiervoor interesseert
- heeft diverse projecten zoals het NSC en de unieke Science & Cultuur Educatie, 
- voert zelfstandig projecte uit, (er worden NOOIT projecten uitgevoerd namens TM),
- werkt met vrijwilligers die zich inzetten voor TM,
- vrijwillig is niet vrijbijvend.

Doet u ook mee?    Zie:  Sponsor

171.   25 januari  2018trong>       &n   SCHASCHAAK TRIADE EN MUZIEK INTERVAL RACE (MIR) VAN T. METISSIMO
Het is een grote wens van meerdere jeugdige schakers om een varia-schaaktoernooi in teamverband te kunnen spelen. Na een kleine speurtocht werd er geen echte gangbare naam gevonden voor 3 varianten van schaak, zoals b.v. een triathlon bij sport. Het team van TM lanceert hiermee de naam trong>SCHAAK-TRIADErong> omdat we dat (w)aardig en passend vinden "klinken".
Hetzelfde geldt voor het nieuwe muziekspel. Dat heeft de flitsende naam INTERVAL RACE gekregen omdat het lijkt op een race tegen de klok...in geluid en daardoor ook in tijd (klank voor klank, eenzelfde toon-tijdrichting).
Mocht nu echter onverhoopt blijken dat zoiets toch al bestaat of dat we een foutieve naam voeren laat het ons dan a.u.b. weten!

Welkom op zondag 26 maart 2018 te Ressen!

170.   28 januari  2018       FLISPELENDE SCHAAKSTUKKEN IN WIKIPEDIA: EEN SCHOOLVOORBEELD!
Op 28 januari (of eerder) vermeldt Wikipedia bij Lingewaard dat bemmels, schaakstukken zijn.
Hoe moet je dat als leek, niet-heraldicus, niet-wetenschapper en niet-schaker interpreteren?

We zetten het op een rijtje:
Vraag 1.  Is het een heraldisch correct gegeven dat bemmels, schaakstukken zijn?          
Toelichting:  Dit gegeven staat nl. vermeld bij een onderafdeling binnen Wikipedia, nl. Lingewaard heraldiek.
Ter info: Binnen de heraldiek wordt een figuur een stuk genoemd. Een schaaktoren is een heraldisch stuk. Een bemmel is in 1947 officieel verwezen naar een schaaktoren.
Conclusie: Ja, taaltechnisch kan men een bemmel een heraldisch schaakstuk noemen, het is nl. een heraldische schaaktoren. Het  schept wel verwarring om algemeen te zeggen dat bemmels schaakstukken zijn. Toevoeging van het woord "heraldisch" schept meer duidelijkheid voor de algemene gebruiker van Wikipedia. Je kunt daar eindeloos over discussieren, hier geldt duidelijkheid boven alles, vandaar dat we er hier aandacht aan geven. Je krijgt dan: een bemmel is een heraldische schaaktoren.
En zeer terecht kwamen er opmerkingen: Je spreekt ook niet van een heraldisch amsterdammertje maar gewoon van een amsterdammertje of een paaltje met 3 kruisjes. Amsterdam is wel een wereldhoofdstad en vergeleken bij Bemmel is het dan best logisch dat veel mensen niet weten dat een bemmel een schaaktoren is. 

Vraag 2.  Is het schaaktechnisch volgens de schaaksport correct dat bemmels schaakstukken zijn?
Antwoord: Nee, een bemmel is geen officieel schaaksportstuk, niet qua functie en niet qua vorm, het is ook geen speelschaakstuk, ook geen speelschaaktoren. Het lijkt qua vorm niet eens op een schaaktoren.
Terzijde: je kunt er prima mee schaken hoor, net als met een knoop of een dropje etc.


Kortom: het allerdaagse woord "stuk" zorgt voor taalkundige verwarring. Op deze manier kun je dus langs elkaar heen praten b.v. om er grapjes over te maken, dus met opzet of per ongeluk. Bij T. Metissimo hebben we daar een woord voor in het leven geroepen nl. het woord "flispelen", ofwel flinterdun langs elkaar heen praten. Alle schaakstukken kunnen voor de kinderen een extra dimensie op taalgebied zijn. Ze vormen een prachtig voorbeeld wat nu precies flispelen betekent en waarom mensen dat soms doen. Kinderen spelen verstoppertje met elkaar. Dat spel kun je dus ook met woorden spelen. Horen, zien en ont-flispelen! ! Neem "teken-stukken" als voorbeeld! Teken een pion, een koning, een toren, een muzieksleutel. Welk spel, welke betekenis, welke rol, welke functie?

De ontknoping
- Bij de schaaktoren gaat het niet alleen om de functie van het figuur of stuk maar ook om de functie van de naam.
  Zoals geblokt ook geschaakt heet etc. en het beide een gekleurd schaakpatroon toont.
  Nagekomen info 29/5/18: In Den Haag staat een prachtig politiek Schaaktorentje.
- In Wikipedia krijgt een bemmeltje (met kleine b) als "schaak-stuk" ineens een dubbelzinnige functie:  r>  als officieel heraldisch schaaktoren-stuk en als (politiek) schaakstuk...superleuk voor het Schaak Concert!

8/3/18 Ontvangen aanvulling/reaktie: Je kunt er dan het synoniemenspel van maken met tekeningetjes.
In Wikipedia (en ook WikiKids) zie je meteen hoeveel onderwerpen of betekenissen er bij 1 woord horen, met uitleg en tekeningetjes. Leuk voor in de klas! Goed voor de woordenschat, het inbeeldingsvermogen, het rollenspel en de sociale ontwikkeling!

169.  10 januari  2018       SCHAAK- EN MUZIEKHERALDIEK OP HET 3e NSC 2018
Binnen de heraldiek of wapenkunde worden zowel muziek- als schaakvormen erkend. Deze vormen noemt men heraldische stukken.
Vanaf het eerste Nationale Schaakconcert in 2016 is er speciale aandacht voor de schaak- en muziekheraldiek.
Het wapen van Bemmel, dat sinds 2010 is opgenomen in het wapen van Lingewaard, herbergt 3 heraldiekstukken die schaaktorens ofwel "bemmels" of "bemmeltjes" worden genoemd. Vergelijk het met de paaltjes met 3 kruisjes die "amsterdammertjes" worden genoemd.

De bemmeltjes (met kleine b)
Een familie-schild of een blazoen is een uiting van een persoonlijke aangelegenheid, bij leven. Het schaakblazoen met de 3 schaaktorens behoorde oorspronkelijk toe aan de 3 Heeren - en Damens - van Bemmel. Het was Alard van Bemmel die in 1551 de 3 torentjes als familiewapen gebruikte. In 1931 heeft Burgemeester Herckenrath te Bemmel dit teken aangevraagd als wapen van Bemmel omdat deze familie een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Bemmel. Omdat deze familietak van dit familiewapen die dit teken gebruikte was uitgestorven, was deze aanvraag mogelijk. Op deze wijze werd de herinnering bewaard. Na officiele toetsing werden de 3 schaaktorens met 2 hazewindhonden etc. op 14 december 1931 officieel aan de gemeente Bemmel toegekend als wapen van Bemmel. Ook het nieuwe wapen van Lingewaard, waartoe Ressen en Bemmel behoren, herbergt sinds 2010 de 3 schaaktorens.
Op de voorgevel van de Kosterij te Ressen, die gelegen is op de Koningshof en waar het Nationale Schaak-Concert plaatsvindt, prijkt een wit metalen plaatje met een afbeelding van dit schaak-torentje ofwel bemmeltje. Dat plaatje is een teken dat de voorgevel van de Kosterij een gemeentelijk monument is.

Vermeldingswaardig is dat het wapen van de gemeente Langbroek (Utrecht) eenzelfde schaaktoren kent en verwijst naar "bemmel", 1 enkele schaaktoren. De aanvraag van deze blazoenering vermeldde: "...IV in zilver een bemmel van keel..."; IV betekent het 4e kwartier, keel duidt op de kleur rood. Hier is "een bemmel" geschreven als een zelfstandignaamwoord met een niet kapitale letter en verwijst naar het heraldische stuk de toren, of zuil. Dit wapen van Langbroek werd op 16 augustus 1947 bij koninklijk besluit verleend. Dit is 16 jaar na toekenning van het heraldische teken in Bemmel. De aanvraag in Bemmel  luidde: "schaaktoren" of "zuil".
Deze beide aanvragen uit 1931 en 1947 bevestigen samen dat een bemmel een heraldisch stuk is dat:
1. lijkt op een zuil of een toren en 2. als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt en 3. de schaaktoren als voorbeeld wordt bedoeld ter vergelijk.

In 2017 beschreven we dat de vorm van de Irminzuil of levensboom en de schaaktoren treffend is (zie ook Wikipedia: DL, Spanje etc.) en dat de ver-kerstening mogelijk een rol had gespeeld. In Bemmel en omgeving waart nog steeds het verhaal van een vereringsplaats rond een boom, houten beeld of nederzetting. Onder de beide kerkjes in Ressen en Bemmel zijn (goed geconserveerde) houten palen gevonden van houten kerkjes of nederzettingen, vermoedelijk Germaans. Verwante namen zijn: Bemel, Bemele, Bemelare, Bemmelaere, Bemmels, Bemmelen, Boomloo etc.

De Muziekheraldiek
Tegenhanger van de 3 schaaktorens zijn bij het SchaakConcert  de 3 solfege muzieksleutels omdat dit past bij het
uitdragen van auditieve en visuele leerprocessen die T. Metissimo uitdraagt. Binnen de heraldiek zijn er geen solfege of muzieksleutels opgenomen. Uiteraard kan is onder artistieke heraldiek van alles mogelijk.
De overeenkomst tussen deze 3 schaaktorens en 3 muzieksleutels is dat:
- De 4e schaaktoren ontbreekt voor een volwaardig schaakspel, echter de 3 bemmels zijn compleet.
- Een moderne slagwerksleutel, ofwel een 4e sleutel, ook ontbreekt. Echter de solfegesleutels zijn compleet.
Tja, en veel meer valt er over de solfege muziekheraldiek (nog) niet te schrijven...

Welkom op 26 maart op het Schaak Concert met authentieke en creatieve heraldiek!

168.   6 januari  2018        TALENTO METISSIMO 2 JAAR:  WOORD VAN DANK!
Met plezier kijken we terug op 2017 en willen jullie bedanken voor de fantastische bijdragen waardoor veel jeugdige talenten mooie uurtjes konden beleven en groeien. Zonder jullie was dit onmogelijk! We noemen speciaal:

Jeugdigen, Ouders, Symphatisanten en TM Ouderplatform Talentontwikkeling

Dank talenten, want jullie leverenden de prestaties. Bijzondere dank aan de ouders voor de mooie witte Talent-Toren als symbool voor onze unieke educatie. Dank aan de ouders die ook docent betrokken zijn. Dank ouders om in gezellige saamhorigheid te sparren en samen de creatieve oplossingen uit te voeren. Superfijn dat vertrouwen in elkaar.

Sponsoren van:
- Het Nationale Schaakconcert 2017:  de Gemeenschap Ressen, Harmonie UDI en het Prins Bernhard Cultuurfonds,
- Dank aan de Historische kring en met name Adri Stuart voor zijn inzet bij het 2e NSC,
- De Finaledag, de midzomerafsluiting m.m.v. het ouderplatform
- Het Science & Cultuurplein: Talenten, docenten & coaches, TM Ouderplatform, Ondernemersvereniging voor de
  han- en spandiensten en superdank voor de houten Muziek-Taart door SWL Lingewaard,
- Het Metselconcert: Firma JUWEELA voor de prachtige steentjes en wederom de Gemeenschap Ressen.

Mede-auteurs, Fotografen, Webmasters, Radio & TV & Programmamakers:
Een applausje voor Het GemeenteNieuws, de Nieuwe Krant, de Gelderlander, Filmmakers AProMedia Lingewaard/ Rijn/Waal gebied, Webmasters van T. Metissimo en alle betrokkenen. Kortweg samengevat:
In 2016: 72 nieuwsberichten website, 32 publicaties openbaar, 1 boek,
             2 tv programma's (landelijk), 1 radioprogramma (landelijk),
In 2017: 96 nieuwsberichten website, 28 publicaties openbaar, 2 tv opnames (regionaal)
Posters, flyers en programma's worden standaard gemaakt bij externe activiteiten.

Publiek:
Dank voor alle aanmoedigingen in o.a. Doornenburg, Ressen, Bemmel. Waardering voor jullie hart- verwarmende applaus voor de kinderen. Dat maakt het dankbaar.

Korte terugblik van de activiteiten in 2017
... het begon met de komst van een fraai boekje van de Historische Kring met ons artikel over het "Bemmelse Blazoen te Ressen" over het schaaktoren alias bemmeltje (met kleine b). Daarop volgde in maart 2017 het Nationaal Schaak Concert te Resssen waar de trend reeds was gezet: Schaak, Muziek & Heraldiek. In juni 2017 vierde Mettissimo haar allereerste Finale-slotavond als educatie jaarafsluiting, superspannend, geslaagd en voor herhaling vatbaar.
De allereerste Open-Summer-Science volgde,  heel voorzichtig. Kinderen kwamen in de vakantie soms even binnenlopen om een proefje te mogen doen in onze (eigenlijk te kleine) Science-Cultuur-ruimte of om flyers met handtekeningen te halen (een bijzonder verschijnsel), spontaan en superleuk. Aansluitend was het Science- en Cultuurplein in september te Bemmel een succes. Noemenswaardig is de muziek-taart van een meter door de makers van SWL Lingewaard.
De primeur van de eerste workshops met de Conso-Disso klokjes (oplopend in moeilijkheidsgraad) vond voor de zomervakantie 2017 plaats in Winssen en zo ook de primeur van de Muziek & Science cursus. Tijdens de eerste Muziek & Science diploma uitreiking in het najaar werd een variant van het Interval-Race-spel gespeeld.
In november volgde een dankbaar Metselconcert voor onze sponsoren en sympathisanten met een "klokken-lezing". Kinderen rekenden en metselden naar hartenlust met de nieuwe rekenmodule Rekentoren REXNA met logische en praktische handigheidjes: lol en volop genieten!
Ook in 2017 waren er prachtige prestaties! Op chronologische volgorde, DANK aan de:

- Vele leerlingen; zij haalden mooie school-scores, vervolgden en/of stapten succesvol over, waardoor allen nu naar tevredenheid kunnen studeren aan de studie en op de school van hun keuze,
- 2 ouders;voor hun bijzondere inzet voor schaaktalenten op internationale EK en WK toernooien. Ze werden hier na overwonnen KNSB hindernissen gehuldigd en vormen zo een voorbeeld voor veel NL'se schaakouders,
- 3 junior en 3 senior schaakwinnaars NSC 2017 en 1 hoofdprijs Talent-Speurtocht voor jullie inzet,
- Het eerste Basilei-trio op het 2e NSC 2017 onder de naam van T.Metissimo is geboren,wordt vervolgd,
- Bijzondere dank aan genealoog Adri Stuart voor zijn inzet en lezing van het Schaakconcert 2017,
- Margriet die een prachtige Talent-Toren maakte namens het Ouderplatform als symbool voor onze unieke educatie,
- Dirigent Emil van Harmonie St. Ceacilia uit Doornenburg en de echte originele Shinderl's List voor Harmonie & Ikira (41,5 cm viola),
- Chess-Queen Anna-Maja die de "Olympische BLITZSchaakprijs 2017 Beste Vrouwelijke Speler" behaalde,
- Science- & Cultuur plein: Ella met de Neon Tattoo van Felis Catis, Coen met Ocimum Basilicum Rexna & de hydro- en aquaponics, Elisa met de VCA veiligheidscursus, Kaj en Valentin van de Daft-Punk helmen, Rob voor het sparren en mee-ontwikkelen van Schaak-Science, Elisa met het bubblefestijn en Margriet voor o.a. de hulp bij het speciale Cultuurrondje Lingewaard over de levensbomen en schaaktorens, Iza-Beau voor de 3-2D bijdrage aan het Metis-Huis en Ikira voor je muzieklesjes die dag en de prachtige composities: They are the stars & Magical Forest met 1001 variaties. Marlon dank voor de jurering & de aankondigingen op het podium, Rens: pluimpje voor je trompet-bijdrage en Rens & Toine allebei dank voor hulp bij de workshop & educatie van het Conso & Disso Systeem die dag.
- De 2 prijswinnaars Science en Cultuurtalent 2017 Lingewaard van de speurtochten op het Science & Cultuurplein.

Over de educatie & certificering Algemene dank voor jullie belangstelling voor de Twinkeltaal, het Metis-Huis, Rekentoren Rexna, Conso & Disso Basiswijs, Muziekwijs met Sociale Interventie en diverse modules die nog in ontwikkeling zijn. Alles is zoals in de statuten is vastgelegd: Beta & Cultuur voor jong en oud, we zitten op de goede weg. Er behaalden:
- 12 jeugdigen, certificaten voor goed afgeronde, ambitieuze top-level verrijkingstaken met presentaties over 2016-17.
- 7 leerlingen die in 2017 Muziek & Sciencediploma's (6) en certificaat Muziek level A2 (1) behaalden,
- 29 leerlingen, 3 begeleiders
uit ULTO Winssen voor de primeur van de workshop en de cursus Muziek & Science met Conso & Disso in 2017.

Bijzondere dank ook aan onze webmasters: Ger en Kaj, jullie hielden alles tip-top op pijl, thnx!

Als laatste, de bijzondere mensen, Elly, Eric en Kees die onze Raad van Aanbeveling vormen. Bijzondere dank, het is echt superfijn dat we bij jullie door het hele jaar heen terecht kunnen.

Mochten we iemand per ongeluk vergeten zijn, laat het ons dan weten, dan kunnen we dat rechtzetten.

Kortom: ook 2017 is echt onvergetelijk! Namens het team van Talento Metissimo;

Margriet (ouderplatform), Marc, Rob, Ger, Karen (bestuur).


31 december  2018

 VOOR ALLEN EEN  PRACHTIG  NIEUWJAAR !
 2018:   het jaar van Cultuur,
en namens TM:   met een gezond scheutje Science - Natuur!

167.  31 december  2018       KOMT MORGEN EERDER DAN GISTEREN?
Ineens rolde er een bijzonder gesprek over tafel. Een stel jeugdigen filosofeerden hardop over de vraag:
"Komt Morgen eerder dan Gisteren?"   Lees hier hun bevindingen en ontknoping...
Morgen:
1. Gisteren is al geweest en Morgen komt nog, in de allerdaagse betekenis van woorden...
    Hmmm, dit is alleen waar, als Tijd wordt gedefinieerd en wel zo dat de betekenis ook klopt.
    Het is dan invulbaar met een positief bewijs, b.v. Gisteren 30 december, Morgen 1 januari.
    Voor Morgen: 1 punt voor de semantiek.
Gisteren:
2. Morgen komt nooit...als de Tijd niet wordt gedefinieerd...Bijvoorbeeld: Als je Morgen beschouwt
    als uitspraak, "Ja, morgen hoor...", dat kun je dat iedere dag opnieuw zeggen, Morgen is dan onbekend,
    oneindig ver weg of juist dichtbij, sterker nog, je weet zelfs niet eens of Morgen wel bestaat...
    Gisteren is geschied, gehoord, gezien, gevoeld, beleefd, beschreven etc...Echter als tijd niet is gedefinieerd weet je
    niet of Gisteren wel Gisteren was. Misschien komt Gisteren wel eerder dan Morgen, je weet het niet...
    Goede tegen-argumentatie van Gisteren, echter positief bewijs ontbreekt, dat levert geen punten op.

Tussenstand, Gisteren: 0 punten, Morgen: 1 punt. We gaan verder:

Morgen:
3. Als tijd zo wordt gedefinieerd dat we Gisteren en Morgen kunnen vastleggen bv. 30 december en 1 januari
   dan kun je het vergelijken met getallen -1 en 1 (lijkt op nr.1. maar anders). De afstand kan gelijk zijn, het tijdstip
   bepaalt het verschil. Echter dan beantwoord je de vraag:  Wat is/was dichterbij...? 
   Dat is geen antwoord op de vraag: Wat komt nu eerder:  -1 of 1?  Je kent de richting niet, want dan moet er nog een
   definitie bij over Tijd-richting...Helaas geen punt voor Morgen of voor Gisteren.
Gisteren:
4. Als er geen tijd wordt gedefinieerd weten we niet wanneer het Nu is en ook niet wanneer Morgen of
   Gisteren komt. Taalkundig is "komt" tegenwoordige tijd, echter dat impliceert het Nu en zegt niks over Gisteren
   of Morgen. Dat wil niet zeggen dat Morgen en Gisteren niet bestaan en ook niet of ze ooit komen.
   Stel je vult in: "Groen en Blauw" en zegt dat het vandaag Geel is. Zonder definitie ken je de volgorde van de
   tijd-kleur-code niet, het is als een circel. Alleen dat we in het Nu leven dus, door dat "komt".  
   Het klinkt bijna als een remise standpunt, echter wie eerder komt blijft onbekend, helaas geen punten.
Morgen:
5. Gisteren gaat niet meer gebeuren, komt niet meer...Dat wordt verondersteld en lijkt weer op standpunt nr 1. maar
    is het niet.  Je weet niet of dat niet gebeurd, we hebben onvoldoende kennis of "Gisteren niet (meer) komt...
    " echter het is ook geen bevestiging. Helaas geen punten. (nr 1. is al gehonoreerd).

Tussenstand: nog steeds 1-0 voor Morgen...

Gisteren:
6. Morgen of Gisteren kan worden gedefinieerd als een functie of een pointer...
    Correct, zoiets als mhr. Gisteren en mevr. Morgen of vice versa, net als de kleuren of de getallen,
    allemaal substituties. Echter als je niks afspreekt weet je nog niet wie wanneer wel of niet komt...toch?
    Helaas geen punten...
Morgen:
7. In de vraag komt taalkundig gezien het woord "Morgen" qua volgorde eerder...
    We lezen van links naar rechts, dat hoeven we niet te definieren en dan lijkt het antwoord correct.
    Ennn, we horen klank voor klank...een volgorde. Geluid is een natuurverschijnsel, geluid bepaalt Tijd...(cool he)
    Hmmm,  we kunnen de vraag ook omdraaien, nl.:  "Komt Gisteren eerder dan Morgen?"
    Dan weet je nog niet wat of wie eerder komt...Na enige discussie: geen punten.
Gisteren:
8. Alfabetisch komt Gisteren eerder dan Morgen...zowel qua klank als qua lezen, we hanteren het alfabet waarin
    Gisteren en Morgen worden ge- of beschreven en lezen van links naar rechts....
    Tijdbeleving of imagie of illusie is niet nodig. Het is er...en bestaat.
    Oei, dat klopt, dat is waar, in deze taal, in deze volgorde. We hebben meer info dan verwacht!
    Het is eenduidig (niet dubbelzinnig) en ook niet omkeerbaar. Syntax-Punt voor Gisteren!
   
Gelijke stand voor Gisteren en Morgen; allebei 1 punt. Wat is nu het meest waar?

Vergelijken (semantiek met syntax, voor zover mogelijk is)
- Morgen kan alleen eerder komen als Tijd wordt gedefinieerd anders komt Morgen nooit...(semantiek)
- Alfabetisch komt Gisteren eerder dan Morgen! (syntax)
Goh, dus Gisteren (syntax) is eigenlijk krachtiger....dan komt Gisteren eerder dan Morgen...? 
Hmm ja, in dit alfabet wel (eerst G dan M), dat ligt besloten in de vraag zelf (komt is t.t.) en het natuurverschijnsel geluid dat zich voor-uit-plant, klank voor klank en niet andersom. Je hebt geen andere definities nodig.
Je krijgt bij de vraag meer info dan je zo op het eerste oog ziet...maaarrrr vergeet de context niet...als...dan...
Oke, taal-elementen zijn als tekens dus zeer krachtig, zoiets als "de R staat midden in Paris", en niet de Eijffeltoren...(ha, ha, grapje).  Ja, zo ook rood schrijven met een blauwe pen, beetje erg letterlijk.
En bellen vanuit Rusland of Amerika, welke tijd is tijd? Ja, dan heb je dus meer gegevens nodig.

Conclusie van de leerlingen en studenten: "Leuke examenvraag voor filosofie of het vak "USE" met Logica!"

Aldus geschiedde: Gisteren en Morgen is vandaag geschreven. (Grappig he, dat enkelvoud).
Op naar Over-Morgen: 1 januari 2018!

Begin februari 2018, nagekomen info:
- Syntax en semantiek zijn twee verschillende uitgangspunten.
  Voor tekens van een woord (syntax) gelden vaste afspraken, echter de betekenis (semantiek) hangt af van de
  context en die is niet altijd eenduidig. Taalgrapjes zijn vaak lastig te vertalen in een andere taal.
- Dat de "r" midden in Parijs staat is een syntax grapje en kun je niet als argument gebruiken voor een semantische
  vraag over betekenis van morgen of gisteren. Het zijn beide even vage tijdsaanduidingen, onvoldoende nader
  omschreven. (Wiskundige!).
- Letters kunnen worden gebruikt in verschillende alfabetten. Cijfers in verschillende talstelsels. Soms is de fiets
  handiger en soms kun je beter de bus of trein pakken.
- Over de tijdvolgorde, zou dit kunnen? Geruis, klank, toon, toon met betekenis (gesproken "klankproductie of woord"
  samen met gebaren. En daarna tekens voor het geheel. Het zou kunnen...
- Geluid is circulair, dat is basiskennis.

2span>n class="auto-style485">4 december 2017
SFEERVOLLE KERSTDAGEN 

"Met Kerstmis branden er kaarsjes, klinken er klokjes, is er vrede,"
 'n Betuwse jong-leerling van T. Metissimo wenst voor de hele wereld:
" 'n Smakelijk Kers(t)feest"
.....

166.  20 december   2017        DEEL 1     IN GESPREK MET DE GEMEENTE LINGEWAARD
In de natuur is het voor vogels na gekir en een broedperiode altijd spannend wat er uit het ei komt. En vooral of de vrucht levensvatbaar is. Daar hoort een stukje spontane broedzorg bij, meestal van de biologische ouders, soms van anderen. Tegen de tijd dat het winter wordt, is er meestal wel duidelijkheid..
Als op-groeiende Stichting zijn we voor de gemeente Lingewaard een vreemde eend in de bijt. Een gesprek met de Lingewaardse ambtenaren leek ons daarom eind 2017 echt zinvol. In 2 jaar reikten we handen aan (vaak onderwijs-moe-gestreden) jeugdigen en ouders en velen komen hier tot bloei. Ook vanuit onze gemeente werden jeugdigen en ouders doorgestuurd. Kortom: Broodnodige talentontwikkeling of persoonlijk maatwerk (zonder BIG of bombarie) bleek te werken! Door onze mooie resultaten en unieke (innovatieve) projecten draagt Stichting Talento Metissimo bij aan plaatselijke, regionale en landelijke kleine en grotere vraagstukken, dat vinden we tenminste zelf waarbij we afgaan op de reacties en resultaten. Gelukkig groeit het aantal leerlingen en zo ook het ouderplatform. Op de valreep van 2017-2018 mochten de secretaris en voorzitter, Rob en Karen, op gesprek komen bij o.a. wethouder Helga Witjes, ambtenaar Harry ten Broeke en Yvonne Hoogeboom voor uitleg over 2017. We wachten de antwoorden af.
De broedzorg zijn we goed en zelfstandig doorgekomen.

BELANGRIJKE aanvullende informatie eind december 2017
Omdat er bij TM sinds augustus vragen binnenkomen over informatie die wordt verstrekt via het Gemeentelijke Informatie-Systeem Lingewaard, vermelden we hier de correcte informatie.
- ANBI Stichting Talento Metissimo zet zich in voor Talentontwikkeling in Beta en Cultuur, zij heeft op verzoek van
  de gemeente een Ouderplatform Talentontwikkeling opgezet (apart project).
- Contactpersoon Ouderplatform Talentontwikkeling: Magriet Wagter-Strasser,  M: 06-287-224-78. 
- Contactpersoon Talento Metissimo w.o. Science- & Cultuurplein e.a.: Karen Langerwerf,  M: 06-255-06-566.
- Over het Science- en Cultuurplein hier nogmaals de correcte info:   
  Zowel Burgemeester Schuurmans als het Team Veiligheid hebben beiden voor aanvang van het evenement
  Science- & Cultuurplein 2017 (na schriftelijke aanvraag) hun schriftelijke goedkeuring gegeven en een uniek
  zaaknummer toegekend op naam van de aanvrager, ontwerper en uitvoerder: Karen Langerwerf. 
   
Als ANBI Stichting houden we onze achterban op de hoogte
- Er wordt bij T.M. hard nagedacht over oplossingen zodat meer kinderen in Lingewaard en omstreken vanuit een
  andere omgeving (b.v. Nijmegen of Elst) in aanmerking kunnen komen (uiteraard voor wie wil) voor ons naschoolse
  en persoonlijke maatwerk voor b.v. getalenteerden jeugdigen. Bij de persoonlijke maatwerk educatie
  wordt een stukje Sociale  Interventie meegenomen, handig en met Conso &  Disso wel zo leuk! 
- Het is wenselijk dat er heldere oplossingen komen voor iedereen (zonder BIG of bombarie), we geven
  gezonde educatie extramuraal (voor outsiders: we zijn geen Zorginstelling).

Beste jeugdigen, ouders, symphatisanten en betrokkenen:
Namens het bestuur is er een duidelijk verzoek gedaan aan de juiste personen binnen de Gemeente Lingewaard om de "misverstanden sinds 2016" op te lossen in 2017 nl.: "Eerst antwoorden geven en dan pas verder praten". De boodschap is helder overgekomen. Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

En zo wobbelen en wiebelen we het nieuwe jaar 2018 tegemoet... met hier een lichtje in de duisternis:
De belangrijkste erkenning komt van jezelf, van binnen-uit. Als het goed voelt, zit je echt wel op de goede weg.
Blijf in jezelf geloven!  Innovatie past nu eenmaal niet op een standaardformulier en vraagt in het geval van Talento Metissimo om creativiteit van hogerhand, misschien wel hoger dan van Gelderland. We reiken inmiddels verder dan Lingewaard. We speuren en marcheren verder, waar een wil is, is een weg, met de kinderen in volle glorie voorop!

Hoewel de broedperiode al is verjaard, blijven we hopen en vertrouwen dat onze creativiteit en de verzoeken bij onze Gemeente Lingewaard, niet resulteren in wind-eieren...

165.  9  november   2017&nbs       HOERA!  PRACHT  ENQUETE RESULTATEN  SCIENCE & MUZIEKCURSUS!!!
Standaard vragen we bij T. Metissimo aan het einde van een cursus, activiteit of wat dan ook of je tevreden was, of  je nog wensen of aanvullingen hebt of soms specifieke vragen. Invullen mag en is nooit verplicht. We vinden het fijn als je meedenkt! Ook vragen van ouders zijn bij ons van harte welkom. r>Hoe verrassend is het als je dan leest dat verschillende kinderen enorm tevreden zijn, en dat er meerdere keren een 10+++ is gegeven is voor de diverse onderdelen. We zijn echt verrast, dank je wel! Ons Conso & Disso systeem is wel iets compleets nieuws, niet eerder uitgevonden, laat staan onderwezen en ge-examineerd (Talento Metissimo maakt top-level kwaliteitsexamens). Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt! En dat van superslimme slagwerkers voor een cursus waarbij Solfege in een compleet ander vaandel staat. Samen met Science werd het geprezen. Heerlijk zo eerlijk! En jazeker,  nemen we alle op- en aanmerkingen serieus om te verbeteren wat maar mogelijk is! We begrijpen ook dat het voor muziekdocenten lastig is als ze de nieuwe methodieken nog niet kennen en de leerlingen al wel...We zorgden samen voor een beleving met veel activerende didactiek:  Eerst "een klokje terug", beginnen bij de basis, om 2 klokjes verder te komen, naar het A2 en 3Level! Jullie konden het perfect reproduceren (trainen van de executieve functies ging bij de meeste erg goed).
Op de enquete scoorden het Notenhotel en de Muziek-klokjes het meest hoog.

De methode groeit mee met de kinderen. Er zijn nu muziek-klokjes voor: De onderbouw, de middenbouw, de bovenbouw en het A-B-C-D level op 3 niveaus! Dit werkt prima voor school, vereniging, club, organisatie, oud of jong! U hoort spoedig meer over de laatste ontwikkelingen, levels, kwaliteits-examens, certificaten en diploma's, want het begint een mooi systeem te worden zo. Met of zonder melodisch instrument want deze prachtleerlingen bewezen dat een melodisch muziekinstrument niet nodig was!
Ondertussen puzzelen we hier verder aan systeem-uitbreiding en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

164.  9  november   2017       PRIMEUR:   'S WERELDS  EERSTE  SCIENCE & MUZIEK  DIPLOMA'S!!!
Alle 7 leerlingen (6 slagwerkers, 1 fluitiste) behaalden het ritmische KNMO A examen (een 1/2  examen) en maar liefst 5 leerlingen behaalden na 10 lessen ook het melodische (de andere helft) KMNO examen zonder melodische voorkennis.  Jullie inzet werd beloond! Samen gingen we nog een stap verder: Van de 7 jonge muzikantjes behaalden 100% het Muziek en Science A3 level, dat waren 6 kinderen (1 kind was afwezig en behaalde een level A2 certificaat want hij slaagde erg mooi voor alle muziek-examens van T. Metissimo met goede voortgangscores! Een Muziek & Science-examen kunnen we helaas niet beoordelen als je er niet bent.)
Allemaal van harte proficiat!!! Jullie leverden echt een prachtprestatie  in 10 lessen met 2 proef-examens van T. Metissimo. Dat is razend knap! TOPPIE!!!

Tijdens de diploma-uitreiking na het science-examen op 9 november tracteerde Magriet namens de TM oudercommissie op 2 taarten. Dank Margriet voor je inzet! Namens het bestuur waren er enkele versnaperingen. De kinderen speelden vervolgens samen het interactieve Muziek & Science Spel: de Interval-Race,  tegen de (muzikale) ouders. Zo kregen de ouders meteen de nieuwe ontdekkingen mee op muziekgebied. Sommige antwoorden konden de aanwezige docenten en de musici dus echt niet weten... Zo werd de muziektaart voor iedereen meteen een stuk duidelijker. De kinderen toonden de ouders wat ze de afgelopen periode op melodisch gebied zoal geleerd hadden en dat ze het ook echt konden. Ook al verlopen digitale examens elders niet zo gladjes: Jullie leveren gewoon het echte bewijs door het aan je ouders te laten zien! Een hele knappe prestatie!
Drum & Fanfare Ulto gaat als prachtige beloning ook nieuwe melodie-instrumentjes aanschaffen! Geweldig!
Op naar de volgende uitdaging! Zie:  Eerste Muziek- en Science diploma's (art. 60)

163.  5 november   2017       SPONTAAN  PRACHTINTERVIEW DOOR JOOST AAN NIEUWE KRANT !
Tijdens de opening van het metselconcert was er uitgebreid aandacht voor de pers. Vooral over de journalistiekregels, zorgplicht voor elkaar etc. Het is belangrijk om met elkaar te overleggen of een foto of een tekst akkoord is etc.. dat soort zaken dus. Kinderen haakten in op deze gelegenheid en staken spontaan de vinger op in het kerkje. Zo ontstond een leuk kringgesprek. Joost wist perfect te verwoorden dat het niet alleen om toestemming van de ouders en de docent ging maar dat ook de kinderen gevraagd moesten worden. Klasse Joost!
En aldus geschiede het dat Joost uit Bemmel spontaan een mooi en ongelofelijk interview gaf, waar zijn ouders, docenten, ouderplatform, medeleerlingen en vele andere van konden getuigen. Er werd hem van alles gevraagd over wat hij doet en leert bij Talento Metissimo. Het enthousiasme straalde ervan af en hij vertelde werkelijk prachtig dat het hier bij TM echt totaaaaaaal anders is dan op school (dus geen schaduw-onderwijs o.i.d.). Nieuwe technieken, nieuwe methodieken en gewoon keileuk. Zomaar een super-lang interview,  hoppa uit de losse mouw! In 1 keer goed! De volgende dag stond het al in de krant. Kinderen op school wilden het echt niet geloven, maar meester Thijs heeft het voorgelezen in de klas, want die geloofde het ook niet. Sportief! En wie weet komen er nog meer kinderen die ook graag iets anders willen leren dan wat je op school krijgt. Een school kan nu eenmaal niet alles aanbieden en dat hoeft gelukkig ook niet. Daar zijn clubs, verenigingen of andere organisaties voor. Talento Metissimo is een Stichting waar je leuke en leerzame educatie krijgt,  anders dan op school, unieke educatie met wereldontdekkingen! En we ontdekken meer en meer. en deze keer maakten we er een gezellig metselconcert van, zonder geklieder of gedoe. Alles perfect op elkaar afgestemd, zoals altijd!  Lijkt het je ook leuk?  Welkom!

ennn.......er leefde ooit eens een bekende Joost van Bemmel...
Op het Nationale Schaakconcert 2018, wederom te Ressen op de Koningshof,  hoort u meer over Joost van Bemmel uit Bemmel! En voor nu, zie : Sfeervol metselconcert met muziekklokken (art. 59)

162.  5 november    2017       DANK AAN JUWEELA!
Tijdens het metselconcert ontvingen we een zending metselsteentjes van de Firma Juweela. Deze sloot goed aan op onze module Rekentoren Rexna. Hier konden we velen mee verblijden. Dank namens de kinderen, ouders, docenten, symphatisanten en bestuur. Er werden vele torentjes gebouwd!  Zie artikel 56-57-58-59.

161.  5 november    2017       METEN IS WETEN EN...
Een reporter en een fotograaf van de Nieuwe Krant kwamen speciaal luisteren naar het metselconcert. Zij keken hun ogen uit en genoten mee van de interacties tussen pers, ouders en kinderen. Ellen Koelewijn, fotografe van de Nieuwe Krant, vulde een van de spreuken van T. Metissimo aan tijdens het metselconcert in Ressen, die op de attributen prijkt.
Na "Meten is Weten"...  gaf ze spontaan aan:... volgt "Gissen is Missen" ! 
Aldus is deze prachtige Nederlandse spreuk opgenomen in onze poezielijst in het kader van Beta & Cultuur Talentontwikkeling van T. Metissimo.  Ze over een dankbaar artikel over het sfeervolle concert dat ook dit keer in het teken stond van behoud van de heerlijke rustieke omgeving te Ressen. Hun bijdrage is opgenomen in onze lijst van publicaties die erkende waarheids-getrouwe  artikelen weergeeft. Een hoge evidentie, helder en laagdrempelig voor iedereen met goedkeuring van betrokken en het bestuur. Zie: Kinderen rekenen en bouwen kerktoren na (art. 58).

160.  5 november   2017       DE  GELDERLANDER  MISTE  EVEN  DE  EVIDENTIE...WHY?
Ten tijde van ons gezellige sfeervolle metselconcert werd bekend dat  M. v. Onna een vreemd en onzin artikel had gepubliceerd in de Gelderlander. Uiteraard bracht ons bestuur de redactie van de Gelderlander op de hoogte van deze onwaarheden maar helaas de redactie was niet thuis, we werden tig keer doorverbonden met de bekende kluitjes in het riet, diverse mails werden niet beantwoord, en de nieuwe wetgeving komt pas 18 mei as.
Why ?  De weg kwijt ?  Geen wederhoor op onwaarheden ? 

In het kader van transparantie aan onze achterban en het feit dat niet iedereen onderscheid kan maken wat waar is of niet, hier een stukje op onze eigen site:
Onze sfeervolle en gezellige concerten dragen bij aan saamhorigheid in muziek-klanken en gedachtengoed met een Beta- en Cultuur karakter. Kom eens luisteren, kijken, meedenken, het zijn waardevolle momenten voor jong en oud. Volwassenen hebben een voorbeeld functie. In Ressen steunen we het behoud van de rustieke omgeving omdat we daar geruime tijd geleden geleden voor zijn gevraagd. We geven gehoor aan deze vraag.
Onbetrouwbare artikelen worden niet opgenomen in de rubriek "publicaties". van Talento Metissimo. Alleen 1e graads waarheden met correcte informatie met goedkeuring van betrokkenen komen in deze lijst. Zo ontstaat een hoge evidentie.
Dank Rustiek Ressen: daar waar de deuren openstaan, ongeacht religie, leeftijd, huidskleur; Een prachtvoorbeeld!

Jan. 2018
Meerdere schriftelijke mailingen zijn gestuurd aan het adres van "de Gelderlander" echter er is op geen enkele wijze gereageerd. Wij houden u op de hoogte.

159.  5 november   2017      LEZING MUZIEK & SCIENCE MET NIEUWE  TERMINOLOGIE 
Tijdens een korte openbare lezing werd op 5 november op de Koningshof te Ressen officieel de eerste serie muziekklokken en de methodiek getoond voor belangstellenden. Muziek, Science, Rekenen,  Taal met een logische zichtbare Sociale Evidentie in een grafisch Wiskunde jasje...! Als je de nieuwste klokjes ziet, kijkt en beluistert dan is het zo simpel, zo logisch. En dan begint het pas: Wat zie ik, wat hoor ik...en wat nog meer? We bouwden verder en inmiddels is het al een aardig systeem. Velen reageren verrast en zijn nieuwsgierig hoe het werkt. En vooral wat valt er nog meer te ontdekken? Zoiets gun je iedereen: arm/rijk, ziek/gezond, oud/jong, slim/oliedom, met zand, klei, papier, water, muziek, tekenen, schilderen, boetseren, zingen, spelen, alles is mogelijk...met of zonder computer, binnen of buiten, altijd en overal, ieder tijdstip. Dit is echt voor iedereen!!!
LeLees snel verder voor de clou van de titel:

Na de Spaanse klemtonen zijn recent ook de Nederlandse klemtonen uitgezocht en zo vallen er steeds meer puzzelstukjes op zijn plaats. Kinderen vinden het geweldig om aan zoiets leuks te mogen mee-denken en te mogen mee-ontdekken als aan de interval muziek-klokken-serie. En zo ontstond een eigen methode Twinkel-Taal en de RekenToren Rexna. Steeds laten we u zien hoever we zijn. Het toont alles heel simpel met een mooie diepgang. De betekenis van de intervallen is iets bijzonders. Die hele mallemolen draait echter maar om 1 ding: Communicatie; Streven naar vrede. Die eenwording met zo duizelingwekkend veel variatie mogelijkheden laat zien waarom muziek niet verveeld. En hoe wonderlijk mooi de sociale interventie ineens zichtbaar wordt en direct tot het hart spreekt.
De methode groeit mee met kinderen, zij begrijpen het en genieten. Het werkt als een tierelier! r>De basis begint bij een simpel klokje.  Door de klankontwikkelingen logisch te rangschikken ontstaat er telkens een nieuw klokje, waardoor het een systeem wordt. Hoewel nieuwe terminologie voor Muziek & Science -terminologie  zoveel mogelijk is beperkt bleek dit toch onvermijdelijk. In de Conso & Disso methode wordt echter zowel de oude als de nieuwe naamgeving aangereikt. Dat is voor een goed begrip belangrijk. Ook wordt volstaan met 12 uren. Dat is genoeg. Meer dan 12 uren is onoverzichtelijk en resulteert in overtollige ofwel redundante informatie.
Kortom: Gewoon 12 uur dus en heldere simpele namen.

Voor kinderen van musici kan het verwarrend zijn omdat de ouders ineens iets horen of zien wat ze nog niet kennen en hun kind dan niet begrijpen. De meeste zijn echter razend nieuwsgierig, willen zich ook graag verder ontwikkelen en denken positief mee. Wilt u meer weten? Vraag vooraf  informatie! We leggen het u graag en met plezier uit zodat u uw kind kunt helpen en het niet door oude en nieuwe methodieken in de war raakt.
Er wordt gewerkt aan informatie voor:
- Ouder &  Kind, Leraar & Docenten, Musici Amateur en Profs als ook Coaches vanwege de Sociale Interventie.
Cursussen worden gegeven via T. Metissimo. Lezingen volgen z.s.m.. Bestellen kunt u vanaf 2018!

Gevolg is dat we ook aansluitend TOP-kwaliteits-toetsen Muziek & Science hebben ontwikkeld op verschillende levels met certificaten en diploma's ABCD.  Per level zijn er steeds 3 niveaus. Praktijktoetsing is mogelijk via zowel Science als Muziek.
Het begint bij BasisWijs naar MuziekWijs. Ieder level heeft 1 of meerdere verschillende muziek-klokjes in bijpassende gradatie van moeilijkheid. Gebleken is dat er 3 verschillende grafische wiskunde modellen handig zijn: Draad, Vlak en het Oogjesmodel. We houden u op de hoogte. Op dit moment wordt nog hard aan 1 bijzondere klok gewerkt, want we zoeken nog iets (het zal eens niet zo zijn...) en in het nieuwe jaar gaan daar leerlingen, ouders, jeugdigen en belangstellenden mee werken die niets van muziek weten, dus compleet blanco beginnen.
Heel spannend, want die ontbrekende klok willen we echt vinden!

158.  5 november   2017       SFEERVOL METSELCONCERT MET REKENMODULE REKEN-TOREN REXNA.
Het allereerste Science & Cultuurconcert met metselen, rekenen, musiceren en luisteren te Ressen, was succesvol en echt voor herhaling vatbaar.

Na de introductie (zie ook nr. 161 en nr. 163) namen we grote stukken touw mee om de kerktoren van buiten op te meten, te bekijken etc. Na de frisse neus buiten, gingen we binnen aan de tafels aan de slag met passen en meten om de steentjes op volgorde te leggen. Ieder bouwde zijn eigen Toren. Elmar had een bijzondere hoek ontdekt in de toren en wist dit ook nog uit te voeren. We bekeken ook de hoogte, het aantal rijen steentjes. De "omtrek" wordt zo nooit meer verward met de "oppervlakte"! Terwijl de kinderen heerlijk zelfstandig bezig waren volgden voor de volwassenen een lezing over de muziekklokken, cursusboek en de laatste ontdekkingen. Ook de vondsten uit de Twinkel-taal werden toegelicht. Je hoeft niets van muziek te weten om het te kunnen begrijpen, zo leuk is het!

Ondertussen gingen de jeugdige musici zich warmspelen voor hun optreden.
Elmar (9 jaar!) startte als eerste op bariton met een pracht opening! Indrukwekkend is zijn warme toon en ritmische vastheid voor zo'n jonge leeftijd!  Elisa volgde op dwarsfluit met het toepasselijke Donna Donna, ze glunderde nog na, want de dag ervoor had ze haar muziekexamen A gehaald! Ikira vertelde tot slot enkele anekdotes bij de altvioolwerken. Ze begeleidde zichzelf (zang) op piano en 2 eigen composities: Magical forest en They are the Stars. Voor alle drie was er een super-applaus van het kerkje dat gezellig en vrij vol zat.

Samen genoten we in de pauze van de wel-bekende flapjes. De kinderen hadden een aparte thee- en appeltaphoek met  appeltjesthee uit een echt porceleinen serviesje. Kei-stoer!

Terwijl de ouders met elkaar van gedachten konden wisselen zaten de kinderen alweer in de startblokken om verder te metselen, want die torentjes moesten wel af en mee naar huis!
Kortom: Een welgeslaagd concert dat superleuk en voor herhaling vatbaar is!
Zie: Kinderen rekenen en bouwen kerktoren na (art. 58)

SCIENCE   &   CULTUUR   METSELCONCERT RozetGoud
RozetGoud 5 november 14.00-16.00 uur te Ressen
met Betuwse AppelTap & Flap 
Vaste Donateurs zijn VIP
Entree:   5 Euro incl. flap & a-tap

157    12 oktober  2017

 FlyerScience&CultuurMetselConcert

Klik op de flyer
voor het
programma
Aankondiging:   Metsel Concert voor onze Symphatisanten

Op zondag 5 NOVEMBER organiseren we als dank voor onze sponsoren een
appeltap, flap & thee concertje. Ter info: Een appel-tapje is verse appelsap uit een pak
met een tapkraantje. In de Betuwe wel bekend. Onze welbekende flapjes horen daarbij!

Er ligt een leuk educatief metsel & muziek-programma:

1.  Bezichtigen en Metselen Rexna Toren m.m.v.
JUWEELA (uit de Module RekenToren
2.  Muziekprogramma
3.  Korte pauze met appeltap en flap

4.  Verrassing!
5.  Resultaat van de Rexna Toren bekijken.

Zin om mee te doen?  Welkom!  Reserveren mag.

Informatie        Zie: Contact

Aankondiging  Zie: 
Bijzonder concert in toren van Ressen   (art. 56)
                                  Metselconcert met Muziek klokken       (art. 57)

156.  1 oktober   2017       PROFICIAT: NEDERLANDS COMPONIST KEES SCHOONENBEEK 70 JAAR!!!
Kees, van harte proficiat namens alle jeugdigen, ouders en bestuursleden van Talento Metissimo!
We wensen je samen met Titia en de hele familie een superfijne dag met veel taartjes en kaarsjes in een goede gezondheid. We hopen dat je nog lang in ons midden blijft met vele mooie composities (...voor o.a. de altviool).

Voor buitenstaanders: Kees komt uit Arnhem en woont in Dieren/Gelderland. Hij was de eerste Nederlandse componist die Schaakpartijen op muziek zette voor een bijzondere schaakgelegenheid in Tilburg. Ook schreef hij als eerste een concert voor Altviool en Harmonie; Viola Pergola. Dit concert is omgezet in een bijzondere Bemmelse editie voor altviool & piano (Ikira & Christa op het KOP-festival Arnhem i.s.m. Emmey Verhey). Aanvullend componeerde hij Capricieux I en II voor altviool & piano die o.a. tijdens de eerste twee Schaakconcerten van T. Metissimo in Ressen als Finalestuk tijdens recitals werden uitgevoerd (Sophia en Ikira). Voor het Basilei-trio met altviool, altblokfluit en sopraanfluit (o.a. Lucie & Ikira) schreef hij een mooie Serenade. Dit is de schaak-muziekrelatie, het is echter maar een piepklein stukje van zijn complete oevre.
Zie Wikipedia en zijn website...

Stuurt u gerust kaartjes, mailtjes, etc., we zullen alles doorzenden!

155.  1 oktober   2017       BEROEP:  DE DOKTER EN DE DOCTOR...
Voor jeugdigen die met spelling, profiel en beroepskeuzes bezig zijn is de naam dokter en doctor soms verwarrend.
Hier een bijdrage voor belangstellenden:

Een huisarts is een dokter, dat is een beroep. Hij/zij is een medisch specialist buiten het ziekenhuis, buiten de muren,
dat heet dan periferie of extramuraal. Hij/zij heeft na een universitaire studie een medische specialisatie gedaan tot huisarts en is meestal docterandus (drs. of tegenwoordig Master of...). Een ander voorbeeld is de tandarts, orthodentist of dierenarts, zij werken ook buiten het ziekenhuis.

Een doctor is meestal geen huisarts, maar een ander medisch specialist. Hij/zij heeft na zijn/haar universitaire studie de titel doctor (dr.) verworven door het verrichten of laten verrichten van research aan een universiteit en daar o.a. minimaal 4 publicaties aan gewijd in een wetenschappelijk erkend tijdschrift. Soms kan dat in 2 maanden, soms in 10 jaar, soms zelfs over 4 verschillende onderwerpen of afdelingen. Zo iemand "promoveert" dan. En ja, je kunt vaker promoveren. Dit is voor vrouwen moeilijker dan voor mannen, dit is over de hele wereld nog steeds zo. 

In het bedrijfsleven komen veel mensen voor die unieke uitvindingen doen, honderden publicaties schrijven en nooit
promoveren. Hoe kan dat dan? Dat komt, omdat zij niet in dienst zijn van een Universiteit. Dat kunnen ook zeer
hoogwaardige onderzoeksinstanties zijn, vooral op technisch gebied komt dit veelvuldig voor. Uiteraard heeft dat ook
vaak met geheimhouding te maken etc.. Voorbeelden zijn:  TNO, Philips, Shell, Apollo Vredestein, KIWA, meestal
technisch gebied dus. Daar is het belangrijk om juist niet teveel met je kennis te koop te lopen. Uiteraard kun je op technische Universiteiten promoveren, als je dat wilt.

* De meest zware studies zijn de Technische studies (er is een tekort aan echte goede techneuten).
Vooropleiding is meestal VWO, VWO plus, Technasium of Gymnasium.
Een NT profiel van 7 vakken is voldoende voor aanname.
Een aanvulling van wiskunde D en/of NLT of extra NG-profiel is een pre, geen vereiste.

** De meest lange studies zijn de opleiding tot Medische Specialisten (er is een overschot aan medici).
Meestal geldt VWO of Gymnasium als voorstudie.
Een NG profiel van 7 vakken waaronder Latijn (La- NL) is voldoende om mee te loten als je lager dan een 7.5 gemiddeld hebt gescoord. Wil je zeker zijn van een plaats dan geldt een gemiddelde score van 7.5 of hoger.
Hoe jonger hoe beter!  Uiteraard loten, er is een overschot.
 
Hopelijk schept de spelling van doctor en dokter duidelijkheid, ook voor de dokteren zelf ; , en helpt het jeugdige studenten een beetje bij het maken van een studiekeuze van profiel, profielwerkstuk of vervolgpleiding.

154.  22 september  2017     ORGANISATIE  BIJ  T. METISSIMO & CONTACT SCHOLEN
Met enige regelmaat is er contact naar scholen toe, telefonisch, per e-mail, gesprekken etc. Dat kan
over verschillende onderwerpen gaan, we noemen er hier een paar:

1. Deelname aan de workshop Science & Cultuur/Muziek met Conso & Disso. Op school wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen zoals sociale interventie. Superhandig als dit gekoppeld kan worden aan Science & Cultuur zoals Muziek. Handgrepen voor het leven en een must voor ieder kind. Aan wereldeducatie wordt gewerkt. Op de site onder Projecten kunt u daar meer over lezen.
2. Een gesprek op school voor een persoonlijk advies, vervolgonderwijs, afstemmen van (individuele) plusklasmaterialen, of extraplus-materiaal etc.. Dit gebeurt uitsluitend samen met de ouders/eindvertegenwoordigers en/of de leerling. In het kader van integriteit en vertrouwen voeren wij op school geen gesprekken buiten de ouders of leerlingen om. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
3. Vragen over de grenzen waar het op school ophoudt en thuis verder gaat komen steeds vaak voor. Dat blijft een persoonlijk keuze van ouders en school. Bij T. Metissimo zijn de maatwerk-materialen volledig uniek er is geen overlap met schoolmethodieken. Wij leveren eigen educatie op hoog niveau. Buitenschoolse educatie valt onder vrijetijdbesteding.
4. Verrijkingstaken onder schooltijd komt soms voor. Verantwoording van leerplicht ligt bij de ouders die in goed overleg met de directie van een school is af te stemmen als het om b.v. verrijkings-maatwerk gaat. 

Bedenk wel: Een school heeft eigen huisregels, dat geldt voor u thuis en ook voor T. Metissimo. Regels zijn er om te interpreteren. Zoeken naar speelruimte betekent creatief bezig zijn. Twijfelt u, bel of schrijf gerust. Een gesprek kan verhelderend werken. Samen weten we meer. Beter een keer te vroeg dan te laat en verdwaald. Zie: Contact
      JAAR
KALENDER5.           2019
  OPEN EDUCATION

       't  4e Nationale
    Schaak Concert
       
Zo 24 maart
      13 - 17.30 uur 
      *  Koningshof  *

 6.         2019
    TOETSING &
        EXAMENS
    SCIENCE & CULTUUR
    Zie jaarkalender  
        * TO  TM *

7.           2019
       FINAL FEAST
    Science & Cultuur

          Do 20 juni
      19 - 21.00 uur
           RESSEN
               ***

1.          2018  
   OPEN EDUCTION
    Science & Cultuur

    Za 1  september
     13 - 16.00 uur
     *  TO TM *

2.        2018-'19
          SEASON
  SCIENCE & CULTUUR
        
   PRACTICA

    Zie jaarkalender
        * TO  TM *

3.          2018
          HAPPY
    GELLYWEEN
    Woe 31 oktober
    18.00 - 20.00 uur
        * TO TM *

4.          2018
 OPEN EDUCATION
       EUROPEES
   Metsel & Mozaiek
    Appeltap & Flap
   
Zo  11 november
     13.30 - 16.30 uur
          * Ressen *

5.           2019
  OPEN EDUCATION

       't  4e Nationale
    Schaak Concert
       
Zo 24 maart
      13 - 17.30 uur 
      *  Koningshof  *

Oude Agenda

2018
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

 2017
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

 2016
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.


 

© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo