LogoWELKOM BIJ TALENTO METISSIMO                                       

ELK TALENT TELT!                                  

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Info cursus Bestellingen


Sponsor worden?

ANBI
   

KAD
logoJuweela.jpg
TALENTO METISSIMO

Nieuws 2019

345.     31 december  2019      OP DE VALREEP VAN 2019: MBO & HBO ZELFDE VERGOEDING BIJ OVERHEID
Bij het stage lopen ligt de nadruk op leren in een werkomgeving en heb je geen recht op een minimum loon.
De stage vormt nl. een onderdeel van de opleiding waarbij de te stellen doelen in een leerplan worden afgestemd met de docent, begeleider en stagiair. Een goede opleiding keurt de stageplaats en sluit een stageovereenkomst af.
Een stagiair mag niet de gewone werknemer vervangen.

Vervult u een normale dagtaak dan is er geen sprake van stage. In dat geval dient u een arbeidsovereenkomst te hebben en heeft u wel recht op het wettelijke minimumloon.

Een werkgever is wettelijk niet verplicht om u een stagevergoeding te geven. Het mag wel, maar uw werkgever bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is.

De inspectie SZW kan de werkgever een boete geven als er sprake is van stagemisbruik. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met de Inspectie. Stageplaatsen worden weinig gecontroleerd waardoor er in sommige gevallen zelfs tientallen jaren misbruik wordt gemaakt. Het is een taak van de Overheid om hier extra op te gaan handhaven, zeker nu de startkwalificatie van F3 naar F2 niveau is verlaagd.

Vanaf 1 januari 2020 krijgen voortaan alle MBO'ers en HBO'ers die stage lopen bij de rijksoverheid eenzelfde vergoeding van 628 Euro bruto per maand. Sinds 2018 worden de MBO'ers ook student genoemd i.p.v. scholier. En sinds 2017 krijgen ze ook een OV jaarkaart ook als ze jonger zijn dan 18 jaar.

De groep jongeren van voor 2017 zijn extra benadeeld juist omdat de collegegelden sterk waren gestegen en jeugdigen jonger dan 18 jaar geen vergoeding, geen beurs of OV jaarkaart kregen en geen studentenwoning kregen. Hier schreven we al eerder over. We hopen voor hen op alsnog een vergoeding of aanpak van de gemaakte onkosten destijds.

Voor nu; Dank aan Minister van Onderwijs Ingrid Engelshoven voor de erkenning en Binnenlandse Zaken voor de goedkeuring. En vooral de inzet van Organisatie JOB (MBO-behartiger) die de pleiter in deze was.


Infobron: Overheid meerdere sites, Staatscourant, AD, TM

344.    30 december 2019   PIETEPEUTERIGE  HERPLANT  &  VERDERE VERNIELING IJSVOGELOEVERS
                         
Nieuwsbrief 12   Batrachochytrium pandemie  en herstel IJsvogeloevers              
Aanvullende info eind december 2019 en januari en februari 2020 is toegevoegd.

Vlak voor de Kerstdagen heeft de Gemeente Lingewaard een derde partij een pietepeuterige herplant laten uitvoeren.
Het ondoordringbare bos veranderde na het rigoreuze milieudelict van kaalkap, ontworteling en versnippering in een...tja in wat eigenlijk... een kaal plantsoen is een te groot woord. Er kan geen kikker meer overleven, vogels bezeren zich.
Er worden nog steeds auto's, bromfietsen en vismaterialen tussen de uitgedroogde hedratakjes geparkeerd terwijl er een visverbod en geen recreatie is toegestaan. Het bord met onleesbare tekst staat er al meer dan 25 jaar. Daarnaast wordt de berm overbodig veel en met opzet gemaaid om vooral de vogels en broed weg te houden.
De bekende veelkapper die is aktief in opdracht van de Gemeente Lingewaard, hij woont zelf op verontreinigde grond en is reeds door meerdere bewoners aangesproken op zijn niet gedrag.  In het verleen trok zelfs de brandweer erop uit nadat deze familie  weer eens de complete woonwijk van blauwe rook had voorzien...
Handhavers weten zich duidelijk al jaren geen raad, kunnen dit niet aan en voor dit soort mensen is er echt hulp van hogerhand nodig om de rest van de omgeving, woonwijk als ook de wettelijk beschermde dieren te beschermen. Hij vern ield keer op keer de kraamkamers en vernield met opzet broedplaatsen.
ODRA en Gemeente doen niets en hebben - naar zegge van andere bewoners  -  deze familie met extra grond beloond, zo gaat dat hier in Bemmel...

Daarnaast is er ongerustheid over de nieuwe omgevingswet.
Terecht.
Weer een wet, nog meer betuttelende burger-regeltjes in Nederland is de eerste gedachte.
Het doel is immers de woonomgeving in kaart brengen met zoveel mogelijk verschillende partijen...
Dat roept meteen vragen op.  Zoveel mogelijk verschillende partijen betekent in de schaakwereld:
"zoveel mogelijk verdeel en heers".

Door bewoners zelf (al dan niet betrokken bij T. M.) is de afgelopen maanden zo goed mogelijk bijgedragen aan verbetering op het gebied van o.a. de natuur, het klimaat, de landschapsinvulling en zo meer.
Graag willen we blijven bijdragen aan opwaardering van ons leefmilieu en woonomgeving (zoals van Natura 2 naar 20; we zitten nog laaaang niet aan de Natura 200 of 2000, ondanks de bijzondere flora en fauna).

De ontwikkelingen kunt u volgen via onze nieuwsbrieven. 

Stand van zaken eind 2019

- Alle bewoners aan de Plakse Oeverplas hebben de oorspronkelijke brief met de 3 vragen van 28 februari 2019 van de bewoners aan de Oeverkamp 26/28/30 (gericht aan het B & W) als CC ontvangen over de kaalkap.
Tot op heden is deze brief niet beantwoord door B & W.
- Afgelopen jaar is door bewoners een handhavingsverzoek ingediend waarna de Gemeente Lingewaard zelf een uitgebreid onderzoek heeft laten instellen door o.a. de ODRA waar meerdere juristen bij betrokken waren. De uiteindelijke conclusie kwam eind december, daags voor het kerstreces dat er sprake is van een overtreding (milieudelict).
- Er is vervolgens weer geprobeerd aangifte te doen van dit strafbaar feit echter tot op heden is dit niet gelukt, niet bij de  plaatselijke politie die bij de kaalkap aanwezig was en ook nog niet bij de landelijke politie. Het Openbaar Ministerie is eind december op de hoogte gesteld en zwijgt vooralsnog. Reden? We blijven volhouden. Bewijsmateriaal staat notabende op Google Maps...  Hoog tijd dat al dit gekap een keer stopt. 
- Eind december 2019 is het handhavingsverzoek opgeheven door de Gemeente Lingewaard zelf nadat de voormalige gekapte dichtbegroeide boszoom voor de helft was veranderd in een laagroeiend plantsoen.
- Het rottende snoeiafval was inclusief beschoeiings-planken en wortels nog een keer verwijderd en nog meer wilgen zijn uitgegraven, reden? Voorafgaand aan de herplant is de oever weer afgeschraapt. Het is nog steeds een bijna kale vlakte waar 's nachts lampen de kale plek zodanig verlichten dat (ijs)vogels niet meer kunnen broeden en het onbewoonbaar is geworden voor de beschermde schaduwdieren zoals salamanders en kikkers en padden. Dieren kunnen zich nu ook nog beschadigen aan de kapotte planken etc.
- Er zijn door bewoners het afgelopen jaar vele gesprekken gevoerd met betrokken partijen, alles in goede tot redelijke saamhorigheid. Bij alle bewoners staat veiligheid, privacy, natuur, woongenot voorop. Helaas was er geen enkele keer een onafhankelijke notulist of jurist aanwezig.
- De oudste bewoner aan de Oost-oever is voorts al wekenlang aan het zagen, snoeien, af en toe kap... tot overlast van de hele wijk. Er zijn gesprekken gevoerd, echter dat heeft geen enkele effect hier in Bemmel. Gemeente geeft immers zelf het voorbeeld dat het allemaal mag en ze is notabene eigenaar van de grond... Bewoners tellen hier voor het gemak alleen mee bij de belasting-inning.
- Extern betrokken partijen zoals projectontwikkelaars, (nacht)vissers, recreanten (kampeerders), passanten hebben duidelijk andere belangen die tegenstrijdig zijn met die van de bewoners.
- Eenduidige handhaving blijft een probleem.

Omgevingswet
Met bewoners is met goedkeuring van B & W afgesproken dat er een gezamenlijk plan komt voor de groenzoom afgestemd met de bewoners zodat zij rustig kunnen wonen en niet iedere keer voor verrassingen komen te staan. Zij wonen hier al meer dan 25 jaar en sommigen nog langer.
Een omgevingswet is er in de eerste plaats voor de BEWONERS en hun woongenbied. Jeugdigen van T. Metissimo hebben aangegeven graag mee te willen praten hierover! Dat misstaat niet, in het kader van het nieuwe spelen!
Echter de aanplant van de kaalkap is zonder inspraak geschied van de getroffen bewoners, en inmiddels heeft de volgende kaalkap zich alweer aangediend...

Hoezo Omgevingswet voor veiligheid bewoners? 
Hoezo inspraak?
Hoezo geen verrassingen?

Park Lingezegen wil hier ineens na 30 jaar onderhoud gaan uitvoeren zonder de bewoners op de hoogte te stellen, ze negeert hen volledig! Aantoonbaar! En de Gemeente geeft het voorbeeld met haar kap-praktijken hoe de verdere invulling ineens moet gaan worden?
Bewoners gaan hier voor het verjaringsrecht dat de natuur gehandhaafd blijft zoals het is, zonder bootinlaten, motorverkeer en zonder externe recreatie, simpel weg om 2 redenen:
1. Veel te gevaarlijk, Handhaving (Arnhem, ODRA, BOA's etc. kunnen het al jaren niet aan)
2. Iedere boom in NL moet worden behouden, zie uitspraken rondom de zaak van Urgenda!
Er is jarenlang achterstallig milieu-onderhoud door dit regeringsbeleid en dat ziet iedereen in zijn omgeving terug.
Kappers en de bouwers moeten een stapje terug doen voor de Planters en de bewoners, zij wonen hier, dit is hun leef- en leeromgeving. Zorgplicht en informatieplicht ontbreekt....

- De aanwonenden hebben echter door decennialang beheer en instandhouding van de eigen oever en middels het verjaringsrecht het recht van beheer van de eigen oever verworven (verjaringsrecht is 20 jaar). >- A- Afgelopen jaar is middels een zitting het inspraakrecht verkregen in het Oranje gebied, dus ook over invulling van de groenzoom. Over de groenzoom gerekend vanaf een 113 meter (water, groenzoom?) aantal meters vanaf de oeverkant/bewoning. Dit inspraakrecht hadden andere bewoners al eerder vooraf verkregen en over grotere afstanden. Hier is sprake van aantoonbaar willekeur. Waar de ODRA deze maten vandaan haalt is een raadsel.
Geluidsoverdracht over water is een zeer ernstig onderschatte factor!!!

- Er is vraag naar meer waarborging van veilig wonen, herstel van de beschadigde oevers uit de beschadigde groenzoom die nu klei-nat-gevaarlijk zijn, functionele herplant en niet alleen een stammetje of twijgje in de grond waar kolossale bomen stonden, troep-verwijdering van de recreanten en passanten, schone gronden, veilig woon-water. Dit is geen Rijkerswoerd, deze kleine plas grenst aan een woonwijk waardoor de druk op de plas al enorm is. >- W- Wikipedia omschrijft op 28 december 2019 dat een van de taken van het Waterschap is het communiceren met bewoners is. Inderdaad staan de bewoners steeds opnieuw voor verrassingen ondanks allerlei beloftes. Juist omdat de zelfregulering en handhaving niet haalbaar zijn gebleken kan een omgevingswet waarbij juist de bewoners gehoord worden bijdragen in een oplossing...?  En dan wel vooraf, met opgenomen gesprekken als bewijsmateriaal en niet alleen mededelen achteraf zonder inspraak.
- Via educatie kan preventie van de schimmelinfecties bij de amfibieen door behoud van de kostbare kleilagen, preventie van de rattenplagen, onveilige woonomgevingen, speedbootjes of gemotoriseerd visverkeer op de plas, visrecreatie, nachtelijk kamperen/vissen/visnetten, etc. worden teruggebracht.
- De blauwe bordjes verboden voor onbevoegden zijn al vele jaren volledig blauw en de witte tekst is onleesbaar. Sinds 1996 worden er al bordjes beloofd.

Dit kan met elkaar beter
- Meerdere malen onverwachte kaalkap zonder vergunning van ruim 30 bomen groot en klein, struiken, bosschages etc. door Waterschap en de Gemeente Lingewaard door groot ingezet matarieel in een gebied met natuurbestemming.
- Meedere partijen gingen de strijd aan tegen de koninklijke visser Alcedo en vernielde opzettelijk meedere malen de IJsvogelOever.
- De ODRA bood zelf een prachtige oplossing, een mini-boomplantdag. Park Lingezegen bleef echter optreden als stoorzender in alles wat de bewoners aanging. Zij is een (tijdelijke) projectonderhandelaar met de Gemeente waardoor tegenstrijdige belangen ontstaan. De inzet van de leerlingen en ouders en bewoners werden niet gehonoreerd. Op geen enkele wijze is de Gemeente tegemoet gekomen aan de wens dat ook de jeugdigen gehoord worden, ze tekenden, schilderen, zongen, dichtten ter behoud van de IJsvogeloever... Talento Metissimo heeft een schrijven gericht hierover aan de Gemeente namen het bestuur. Er is geen antwoord voor de bewoners, ergens onderop een stapel over 100 jaar...
- Aangifte bij de BOA's, de Politie van de kaalkap is tot heden niet mogelijk gebleken, ondanks de erkenning dat er sprake is van een overtreding. 
- Grote boten en speedbootjes vernielden meerdere oeverkanten waardoor meerdere klei-glij-oevers zijn ontstaan. Gemeente blijft eindverantwoordelijk. De bewoners geven signalen af met een verzoek voor meer veiligheid.
- Sommige bewoners regelen voor zichzelf "iets", de open informatie naar elkaar toe ontbreekt. Door allerlei "eigen-belangen" ontbreekt de saamhorigheid. Alleen samen kunnen we iets bereiken. Een stukje wijkplatform is er hier voor een stukje plas...willekeur.
- In 2019 waren tot 4x toe tijdens belangrijke gesprekken geen onafhankelijke notulisten aanwezig. Er werden aantoonbare onwaarheden genotuleerd.
- Aantoonbaar bleek dat de Bonenkamp tijdens meerdere informatie avonden werd geinformeerd tot inrichting achter de groenzoom, vele vele malen verder dan de gestelde 113 meter voor de Oeverkamp bewoners die eerder zelfs te horen kregen dat ze geen belanghebbenden zouden zijn...zo gaat dat hier in Bemmel.

Kortom: een omgevingswet met inspraak voor en door de bewoners is noodzaak geworden i.v.m. de veiligheid waarbij vooraf geluidsopnamen van gesprekken en onafhankelijke notulisten noodzakelijk zijn.
Gelukkig is er "The Big Brother is watching us" van Google Maps!
De vraag rijst of de burger ook daadwerkelijk inspraak krijgt in zijn woonomgeving?
Goed toetsen en handhaven is pas echt mogelijk met passende regels zonder het ondermijnen van gezag.
Het belooft het aankomende jaar 2020 weer een bijzondere uitdaging te worden waarbij veilig wonen voor mens, dier met behoud van de natuur hoog in het vaandel staat.
 
Wat kunnen we als bewoners verwachten rondom die omgevingswet?
Kortweg: niet veel, zolang projectontwikkelaars hier de wetten blijven voorschrijven.
De taak is allereerst de samenwerking tussen bewoners met de hoofdpartijen ter sprake brengen:
- Dat de Gemeente Lingewaard (1) de rechten respecteert dat de wijk- en plasbewoners decennialang bewoner (2a) en oever-beheerder (2b) zijn, dat zij recht op bescherming genieten zoals veilig wonen  middels de grondwet, zorg- en informatieplicht. Het Waterschap Tiel (3) draagt de eindverantwoording voor de waterkwaliteit. De bewoners geven aan wat hun wensen en mogelijkheden zijn en het is fijn als we eensgezind kunnen toewerken in een goede afstemming met elkaar. De BOA's van o.a. de ODRA toetsen (4 en 5) het geheel.
Het moge niet zo zijn dat er alleen maar in komt te staan welke werkzaamheden de bewoners moeten gaan verrichten op eigen kosten voor de Gemeenschap en Park Lingezegen en ook niet dat de Gemeente zelf de regeltjes ieder jaar maar weer een beetje naar haar eigen zin aanpast.
Er is inmiddels een grote verdeeldheid ontstaan door teveel verschillende partijen met allerlei belangen waarbij bewoners aan de Oeverkamp keer op keer aantoonbaar zijn buitengesloten. 
 
Een wiebelende Bemmel...
Het zoeken naar verbinding voor stabiliteit is een proces dat je terug kunt vinden in de metafoor: de scheve toren van Babel (v. Bruegel ca. 1564), de verwarring die ontstaat bij taal of communicatieconflicten. Hoe meer er verdeel- en heers wordt gespeeld hoe schever de toren.
Het streven is naar een stabiele (schaak)toren, een stevigere bemmel voor een draagkrachtig Bemmel. Een gezonde Oeverplas waar we veilig kunnen wonen met recht op onze privacy, woongenot, bescherming. 
Helaas blijft het gekap doorgaan, er is geen enkele inspraak, geen verklaring.
Een consensus is noodzakelijk over het veilig wonen en niet dat de tijdelijke projectontwikkelaars hier de boventoon blijven voeren en bewoners volcontinu voor verrassingen worden geplaatst. Belangrijk is dat er respect komt voor alle bewoners zonder de aantoonbare bagatellisering en negering. Met de intentie van allen om afspraken na te komen ook door de kappers en zagers!

Dat dit alles niet kan zonder respect voor degenen die dit alles uitvoeren is duidelijk. r>Voor respect is vertrouwen nodig.

Talento Metissimo is betrokken bij de informatie en educatie en geeft de status van de ontwikkelingen door.
Mede door haar onafhankelijkheid is het mogelijk dat alle bewoners en partijen kunnen worden geinformeerd door eenzelfde berichtgeving. Zij heeft naast de expertise van educatie ook de biologische en ecologische kennis in huis op meerdere fronten.
Kritiek leveren is 1 ding, een goede oplossing is van een andere orde. Daarvoor is visie nodig die verder reikt.  We krijgen hierbij goede hulp van juristen van Achmea waar we dankbaar en trots op zijn!
Het project de Oeverplas blijft van kracht onder de vlag van Talento Metissimo.
Men mag aansluiten, het hoeft niet. Vrijheid, blijheid.
Toetsing
We staan in het nieuwe jaar 2020 voor een passende maar noodzakelijke invulling van de omgevingswet.
Dit betekent ook dat het juridische taalgebruik sterk vereenvoudigd zal moeten worden zodat ook jeugdigen, ouderen, minder geletterden, alsook buitenlanders begrijpen wat er in deze omgevingswet staat en wordt bedoeld.
Zodra er eenduidige omgevingsregels zijn, kunnen deze worden getoetst zodat ze ook echt nageleefd kunnen worden.
Daar is kennis van de educatie, de woonomgeving en de beschermde flora en fauna voor nodig, als ook hoe wat preventie betekent. Voor de bewoners zal dit namens Talento Metissimo zeer zeker worden getoetst omdat zij deze volledige expertise in huis heeft. Ook hierin wordt gestreefd naar samenwerking met de jeugdigen juristen, Talento Metissimo en de Gemeente Lingewaard, het is immers onze woon- en leeromgeving!

Behoud
Alleen met elkaar is behoud van de nog resterende natuur, een gezonde waterkwaliteit en een veilig leefklimaat haalbaar. Wij woonden hier ver voordat Park Lingezegen in zicht was. Wij wensen in een natuurgebied in rust te blijven wonen met recht op onze privacy zonder commerciele recreatie of attractiedoeleinden. De zeer kleinschalige informatie en educatiedoeleinden worden aan deze kant van de wijk-oever verricht door ANBI Stichting Talento Metissimo die gezeteld is in Lingewaard, Bemmel zelf en die niet behoord tot Park Lingezegen. 
Wij wensen alle mensen van de Plakse Wei een fijne woonomgeving, laat gerust uw visie of stem hier horen!
In de hoop dat allen voldoende goed zijn geinformeerd, zetten wij ons streven in 2020 voort, voor verbeterde herplant en vooral een gezonde en veilige groenzoom aan de Oeverplas waar flora en fauna zich beter kunnen ontwikkelen.

Heeft u vragen of wensen, geef ze weer gerust door (anoniem mag ook, dat gebeurde vaker),

Op naar een groene natuur zonder kaalkap in 2020!

Karen.

Info bron:  Bewoners, TM

343.     27  December  2019    ELO IN  EEN NIEUW DECENNIUM
In het kader van een nieuw decennium werd tijdens een filosofie-rondje hier de vraagstelling gelanceerd of
goede algoritmes wetten kunnen toetsen? Denk bijvoorbeeld aan de omgevingswet.

Eenduidig werd bevonden dat een wet toetsen en de controle daarop geautomatiseerd kan worden d.m.v. verschillende systemen en dat uiteraard verschillende algoritmes onafhankelijk van elkaar diende te werken bij toetsingen. 
Belangrijk bleef de creativiteit in realtie met andere wetten en regeltjes. 

Al snel kreeg het gesprek wat betreft het nieuwe decennium een andere wending.
Jeugdigen in groepsverband gebruiken vanzelf nieuwe termen, ontwikkelen een eigen vocabulaire.
Taal is levendig.
Zo gaat hier de term de ronde van het tijdperk van "voor internet" en van "na internet".
Voor het gemak zijn jaartallen dan overbodig.
Alsof we, voordat er Internet was,  in een soort Stenen Tijdperk leefden...?
Zonder getallen?
Dit zijn wel de Beta-Kids, dan hoor je dat toch even met stomme verbazing de communicatie aan,
handig is het wel, je zit qua jaartal altijd goed.

Er ontstaan zo wonderlijk bijzondere belevingen van leerlingen en studenten die screenen op:
 "Voor of na TV, Radio, DigiBord, Computers, Internet", JA of  NEE...

Wat zal het straks worden?
"Voor of na een ELO-wet?" een Electronische Leef Omgevingswet, (lees: voor of na 2020?),

We gaan het beleven, in het nieuwe decennium 2020!

Bron:  TM

24 december 2019
 
FIJNE KERSTDAGEN
met
klinkende lichtjes, stralende klanken
 vrede en vreugde

Namens jeugdigen, ouders, symphatisanten, trainers, docenten, R.v.A., team T.Metissimo.

342.     23 december  2019   URGENDA WINT,  GRETA SCOORT MONDIAAL & BRUSSELSE GREEN DEAL 
Vlak voor Kerst gebeurden bijzondere doorbraken:
-  Urgenda won opnieuw. PROFICIAT! Een bloedserieuze toetsing van de milieu-zorgplicht gefundeerd op de mensenrechten. Politiek is geen rechtspraak dat kwam duidelijk naar voren. Groot achterstallig milieu-onderhoud...
- De 17- jarige Greta scoorde mondiaal met haar milieu-visie en zet alle politiek volwassenen aan het denken,
een unieke gebeurtenis en een HELE KNAPPE PRESTATIE!
- In Brussel is The Green Deal gelanceerd met o.a. schoongrondverklaringen voor 2050 (of mogelijk eerder): TOP!
- In Bemmel werd vlak voor het Kerstreces een poging gedaan voor herstel van de IJsvogeloever; deze werd voor een 4e keer kaal en leeg geschraapt. Er is een poging gedaan voor meer biodiversiteit, dat is een mooi gebaar. Er kan helaas nog steeds geen vogel broeden en geen kikker meer rondspringen. Eenden verwonden zich aan de kapotte en losgekapte planken van de oever...
- Inmiddels wordt aan de Oost-oever gezaagd, gesnoeid, bomen neergehaald, (ditmaal niet door de Gemeente, maar een bewoner, indirect wel in dienst van),  zij heeft echter wel het toezicht en de eindverantwoording...

Premier Rutte gaf in een radiogesprek dat op 28 december 2020 werd uitgezonden, eerlijk toe dat hij voordat deze milieucrisis zich in 2019 voordeed, hij niet eerder van PFAS had gehoord. Een politicus is ook geen milieudeskundige. Een politicus is iemand die nieuwe regels maakt als blijkt dat regels niet meer werken. Een vorm van toetsen. Een rechter maakt geen regels, die toetst de (na)leefbaarheid ervan. Beide interpreteren. Echter politiek is geen rechtspraak en vice versa.
Hoe langer men uitstelt hoe hoger de milieu-herstel-kosten oplopen en daar zit het volgende kabinet dan weer mee.
En dan begint de hele santekraam weer van voren af aan...

Als Rutten eerlijk toegeeft het niet te weten, dan betekent deze erkenning dat in het kader van zelfregulering rondom handhaving en de nieuwe kap-wetgevingen de Gemeenten het ook niet (hoeven te) weten. Toch? De inhoudelijke kennis over de uitvoering van de milieuwetgevingen onbreekt...
Als bewijs verschenen in 2019 landelijk legio vele foto's op Internet waar Staatbosbeheer  i.s.m. Provincie of Gemeentes er lustig op los kapte.  Zo ook hier in Lingewaard. Handhavers geven in Lingewaard aan het niet te weten.
Anno 2019-20 lijkt Nederland weer te zijn beland in de Middeleeuwen, waar er ook lustig op los werd gekapt, overal! 

Heel simpel: Een kind begrijpt wat wel en niet kan, een fatsoenlijk mens overlegd. Het is zo wonderlijk dat de natuur wordt gewaarderd op vakantie, maar zodra die rol van natuurlijke vrijheid verandert in een strak stramien keurslijf
dan lijken ineens ook de regeltjes van natuur-interpretatie mee te veranderen. Politiek lijkt soms net een klas vol kwajongens of meiden. Dan is er een echte (scheids) rechter nodig die de regeltjes opnieuw uitlegt, net als de docent in de klas. Het is dan goed en correct dat meerdere rechters Urgenda in haar gelijk heeft gesteld en de spelregels nog eens zijn uitlegt.

We zijn benieuwd wat 2020 gaat brengen, duidelijk is dat het nakomen van afspraken zeer moeizaam is in de politiek.

341.     20  november  2019   HEER  &  MEVROUW  W.  VAN DE OPERA
Tijdens gesprekken met jeugdigen en ouders bleek dat er onduidelijkheden waren over de gewone normale rekenregels bij 1F en 2F normeringen in het VO en MBO-beroepsopleidingen.
De misinterpretatie werd al ras gevonden.

1.  Rekenen op je rekentool/machine doe je van links naar rechts, net zoals je leest bij taal.
Je kunt dan alles letterlijk overtypen (bij F1 en F2). De eventuele haakjes worden automatisch goed verwerkt, en ook als er geen haakjes staan wordt de bewerking correct uitgevoerd. Maar let op: Op mobieltjes zijn er verschillende versies in omloop waardoor verwarring kan ontstaan.
De haakjes zijn lang niet altijd (meer) zichtbaar op je beeldscherm.
Controleer je uitkomst dus enorm goed!

2. Let nu op! Bij hoofdrekenen zonder rekenmachientje moet je zelf haakjes leren plaatsen,
anders komt jouw antwoord niet overeen met je rekentool/machientje.
Net als bij de verkeerregels zijn er ook bij het rekenen voorrangsregels, afspraken.
BiBij T. Metissimio gebruiken we dit zinnetje om de rekenregels te onthouden: 
    Heer en Mevr. W. Van De OperA Controle & Controle   (je kunt ook OPA, OPAC of Co & Co gebruiken)
    De goede volgorde is een trap/lift met op elke trede/verdieping een rekenregeltje (de bewerkingen heffen elkaar op).
    Zie hier:
   
    Eerst Haakjes wegwerken                   (Top)
    M
achtsverheffen  & Worteltrekken      (3e trede)
    V
ermenigvuldigen &  Delen                 (2e trede)
    O
ptellen & Aftrekken                         (1e trede)
    Controleren, controleren, controleren...(Begane Grond, Co & Co)

Na uitleg was alles weer opgehelderd.
Ons rekenregeltje is voor de lol opgenomen in de open education database van Talento Metissimo.
Ook voor de andere leerlingen: Veel Succes!

Hartelijke groeten van de Heer en Mevrouw Wortel uit Lingewaard van de Opera...(hi, hi, 't is nog waar ook!)

340.     17  november  2019     ODE  AAN  HET  BEROEMDSTE  TUINPAD  VAN NEDERLAND
Het dorp, het paard en kar, de nostalgie, het groen en de landerijen met dat beroemde tuinpad in Deurne van de vader van auteur Friso Wiegersma (ps. Hugo Verhage) en de Franse componist Jean Ferrat (ps. Jean Tenenbaum, de cover van La Montagne) waarover Wim Sonneveld in prachtig gearticuleerd Nederlands zong.
Wiegersma schreef de Nederlandse tekst "Het Dorp" in 1965. Het geheel werd gearrangeerd door Bert Paige en 5x op single uitgebracht. In 1974 kwam dit lied in de Top 40, nadat Wim Sonneveld was overleden.

Meer dan een halve eeuw later (54 jaar) werd op zondagavond 17 november 2019, in het door Johnny de Mol  NL'se SBS 6 T.V. programma, dit lied "Het Dorp" gekozen tot allerbeste song van deze 6 afleveringen. Jan Dulles uit Volendam had het lied op prachtige wijze voorgedragen en wist net als Wim Zonneveld destijds die gevoelige snaar bij menig jong en oud in Nederland te raken.

1965... Een halve eeuw geleden werd al gezongen over de nostalgie op een ansichtkaart.
Nu kampt de wereld en zo ook Nederland met meer, veel meer.
De natuur ligt wereldwijd onder vuur en dat wordt tot in menig dorp in Nederland gevoeld.
Jong en oud zet zich in om de nostalgie te bewaren want er is veel meer dan alleen een stikstofcrisis. 
Hoe zal dat over 50 jaar zijn?
Zouden schoolkinderen dan nog weten wat een ansichtkaart is?
Of zegt men over 50 jaar...netflix...youtube...SBS6, wat was dat ook alweer?
Het roept vragen op zoals: Welke informatie en op welk medium is het mogelijk om info over te dragen tot voorbij de mensheid, het heelal in?

Met goed uitgevoerde muziek kun je zoveel meer uitleggen. Het is een extra dimensie.
Ze is qua gevoel het tegenovergestelde van een eenduidige wettelijke tekst.
Juist hier laat Science & Cultuur meer dan ooit van zich spreken.
Ook tijdens de bio-ecologielessen draagt dit lied bij aan ware verrijking.
Dit lied is opgenomen in de bijzondere (bio-education) database van Science & Cultuur die in 2008 zijn eerste aanvang nam in Utrecht en sinsdien is uitgebreid. Dit lied is een mooie aanvulling.

Gefeliciteerd! Jan, Johnny, juryleden, familieleden van Friso-Hugo, Wim (I.M.), Jean, Bert, a alle betrokkenen alsook alle kandidaten die meededen. Het is een prachtig behaalde Nederlandse muziekale vertolking; taaltechnisch correct, sfeergevoelig en cultuurrijk met een diepere nostalgie juist door het Nederlandse milieu-chaos-tijdplaatje anno 2019 van natuur-bewustwording. Een excellente bijdrage!

339.     16  november  2019       NEWTON  OP  DE  REKEN-THEE  IN  LINGEWAARD!
De appel werd al 10.000 v. Chr. in Europa in het wild verzameld en is vermoedelijk via de zijderoute verspreid.
De eetbare handappels zijn resultaten van eeuwenlang kruisingen vanuit Centraal-Azie waar thans meer dan 25 soorten voorkomen. De huidige appel valt onder de Rozenfamilie (Rosacea). Via ent-technieken worden rassen in stand gehouden. De Duitse Natuuronderzoeker Moritz Balthasar Borkhausen (1760-1806) gaf de appel de Latijnse naam Malus domestica.
In de negentiende eeuw hadden veel steden in Europa en zo ook Nederland hun eigen rassen.
De sterappel is een Nederlands hoogstam appelras dat in 1830 is ontstaan in Nederland of Belgie.

Na de val of de pluk (beetje hoog) kleuren sterappeltjes nog na, ze worden mooi donkerrood als je ze eventjes in het licht laat liggen. Het is leuk om in de les te laten zien dat de onderzijde zonder licht minder of niet bijkleurt.
Aan de buitenkant zie je op de rode schil vaak kleine stipjes, die op sterretjes lijken (aan een rode hemel).
Die stipjes liggen verspreid over de schil en worden lenticellen genoemd (lenti is van Latijn: lensvormig kamertje).
Ze zijn klein en hooguit 1 cm diep. Ze vormen bij het sterappeltje een soort "was-opslag", vergelijk het met een talgkliertje op je huid, de werking is als een huidmondje. Je kunt ze voelen als kleine sterretjes.
Er zijn ook lenticel voorbeelden van takken en kurkstammen.
Door deze was kunnen de prachtige donkerrode appeltjes prachtig gaan glimmen als je ze oppoetst.
De appeltjes zijn relatief klein. Ze liggen als daarom fijn in de kinderhand.
Menig kind is trots op zo'n smakelijk glimmend juweeltje in de schoolpauze!

Het vruchtvlees is wittig tot roze.
Het klokhuis is stervormig en waarschijnlijk komt daar ook de naam vandaan.

De appeltjes worden ook wel  Reinette genoemd, dat Little Queen of kleine koningin betekent.
De beroemde Jean Antoinette Poisson, de Marquise of Pompadour, ook wel Madame de Pompadou genoemd werd de Reinette genoemd, de kleine (ongekroonde) koningin van Frankrijk.
Dat heeft waarschijnlijk niets of weinig te maken met de appelrode wangetjes waar ze vaak mee wordt afgebeeld...maar het is wel een leuk voorbeeld.

Kortom, die appeltjes waren belangrijk in Europa!
Op verzoek hier de appeltjes-theerecepten voor bij de Pepernotenproost of toast.

Recept Ster-appeltjesthee van  T. Metissimo:
- Was de sterappeltjes goed en verwijder lelijke plekjes.
- Snijdt de (schone) sterappeltjes doormidden, dus in tweeen
- verdeel daarna de sterappe-schijfjes in halve, kwart, achtste  (superleuk tijdens de rekenles!)
- Strooi een beetje kaneel en rietsuiker op de schijfjes
- Voor de echte zoet-liefhebber (gestampte) riet-suiker en/of gestampte kandij erbij
- Voeg evt. een druppeltje citroen of sinaasappel toe als je daarvan houdt
- Laat ze uit-drogen, op een droge schone plaats (vroeger werden ze op de verwarming gelegd)
- Kook heet water met neutrale theeblaadjes (groen, zwart, wit)
- Sterappel-schijfjes erbij,
- Even wachten tot het is afgekoeld en genieten ze!
(ps. Je kunt natuurlijk kiezen met schil of zonder schil.)

Recept Oranje-appeltjesthee T. Metissimo:
- Idem dito met sinaasappel , mandarijn, pomelo of grapefruitstukjes
- Drogen kan het beste in de oven, en duurt wat langer
En natuurlijk kun je ook een fruitmix maken, t lijkt bijna een tutti frutti!
Je kunt zoveel mixen als je wilt, en voor ik het vergeet en zo is ook Oranje Wortelthee, heerlijk!
Van alles is mogelijk.

En tijdens dat proosten en toasten met pepernoten is het leuk om de anekdote te vertellen van Isaac Newton.
Het verhaal van Newton past mooi bij de educatie van Talento Metissimo Science & Cultuur.

Het sterappeltje van Newton
Isaac zat onder een boom en zag een appel vallen.
Hij dacht daar over na, waarom valt die appel nu naar beneden?
Hij bedacht dat de kracht waardoor de appel viel hezelfde was als de kracht die alle planeten bij elkaar hield.
Dat de maan op dezelfde manier werd aangetrokken.
Hij noemde deze aantrekkingskracht, de zwaartekracht.
Sir Isaac Newton publiceerde velke jaren later de "wet van de zwaartekracht" in 1687.
(Gegevens overgenomen van www.techna.nl)
Omdat het sterappeltje net op een sterrenhemel lijkt noemen we hier in het Sprookjeshuis deze anekdote:
"het sterappeltje van Newton". (ccml, al lang geleden)

Er zijn nog veel meer sprookjes of verhalen met appels: Sneeuwwitje, Eris, Wilhelm Tell, Adam en Eva.
Ook de appel van het genie Allen Turing is bekend. Of de Apple Mc Intosh en het programma Klokhuis.
En met het spreekwoordelijke gezegde "een appeltje voor de dorst" kan ook een gedroogd ster-appeltje schijfje worden bedoeld, voor in de schoolpauze. Voor ouders blijven hun kinderen en kleinkinderen (normaliter) ogende Sterappeltjes (oogappeltjes).

De combinatie Rekenen met Pepernoten met Newton op de Sterappeltjesthee motiveert! Het blijft genieten, ditmaal tijdens een december Science- en Cultuurlesje.

Proost!

338.     16  november  2019    DE PEPER-NOTEN-PROOST!
Sint en de vele Pieten arriveerden op zaterdag 16 november 2019 via Amsterdam naar Apeldoorn en zo naar Lingewaard. Bij T. Metissimo zijn we al druk aan het tellen, rekenen, proosten en toasten met pepernoten!!!

Maaarrr nu bleek dat de studenten uit Duitsland en Polen helemaal geen pepernoten kennen...
Speculaas kenden ze wel en ze herkenden ook de kruidige smaak.
Ze vonden het superlekker bij de appeltjes thee.
En natuurlijk vertelden we over de Pepernotenproost.

Samen met de Brabantse of Betuwse Ster-Appetljes thee smaken de pepernoten heerlijk,
de kinderen genieten samen met de oma's en opa's!

Alle leerlingen hebben dit jaar de Pepernotenproost van Talento Metissimo geleerd,
zo kan het zich verder verspreiden in Nederland.
Wie weet halen de kinderen van T. Metissimo nog een keertje het Jeugdjourrnaal,
door hen is er weer een nieuwe en leuke Science & Cultuur educatie aangedragen.

Wij tellen hier bij T. Metissimo weer vrolijk verder tijdens de reken-pepernotenles,
hier beginnen bij het binaire talstelsel.
En proost op het goede antwoord!

Speciaal toasten we nog een keertje op Joost!

Science & Cultuur, weer een pracht voorbeeld voor Nederland, toch?

337.     17  november  2019   DANK AAN JUWEELA
Ieder jaar weer schenkt Juweela ons prachtige steentjes zodat jong en oud kan rekenen en bouwen.

Namens jong en oud(er) onze hartelijke DANK voor jullie tijdige en fijne inzet!

Het team van T. Metissimo: Rob, Coen, Ger, Margriet, Toine, Karen.

336.     16  november  2019     LOTTE,  MEES en  PYTHAGORAS TIJDENS METSEL  &  MOZAIEK  2019   DEEL 2
Al vroeg in de avond werd het gezellig druk in ons knusse buitenlokaal. We moesten zitplaatsen improviseren en dat lukte gelukkig.  Het is niet alleen het thermische verschil in de buitenlucht, het is ook de omgeving, stil, donker, overal droge herfstbladeren die knisperen onder je schoenen, stille frisse wind als je buiten bent. Spontaan hou je je jas aan in het buitenlokaaltje en niet onverdienstelijk. 's Middags scheen de zon nog heerlijk en dan is het zo warm.  's Avonds is het vooral de deur dicht houden, anders voel je een stroom ultra-frisse lucht.  Met 1 klein blaaskacheltje in een vol lokaal is het net te doen. Knusjes en echt heel bijzonder om zo in de biutenlucht een kleine lezing te geven.
Ook 's avonds wilde men het liefste warme koffie of chocolademelk met slagroom of heerlijke appeltjesthee.

Wie en welk niveau...

Na een korte introductie wat we die avond gingen doen, beet Mees de spits af door in grote lijnene te vertellen hoe de Stelling van Pythagoras werkt. Hij introduceerde een grote knalgele driehoek vol wiskunde symbolen en legde daarna in detail de zijden en hoeken helder uit. Hij wist waar hij het over had, dat was duidelijk.
Daarna volgde Lotte die in het Engels haar bevindingen vertelde en die de link legde naar het muzikale verband met Conso & Disso. Ook Lotte had eenzelfde knalgele gigagrote driehoek bij zich met de benodigde wiskundige details.  Lotte en Mees presenteerden daarna smaen hoe de beide grote gele driehoeken  op verschillende manieren met elkaar verbonden konden worden.  Ze lieten in  mooie eenvoud samen zien hoe complexere figuren ontstaan en benoemden daarbij de ontwikkelingen.
En dat was een mooie opstap voor het vervolg van de lezing:  nl. de Pythagoreische bemmel. 
- In 1942 had leraar Bosman het Pythagoreisch Boompje (fractal) voor de leerlingen gemaakt ter verheldering van de stelling van Pythagoras.
- Alweer een paar jaar geleden kreeg het boompje tijdens wat gepuzzel hier een andere wending...why not? 
- Omdat vorig jaar het M & M 2018  op 11-11 viel is het hier als "bemmelse narrenmuts"  geintroduceerd en dat is natuurlijk knotsleuk. En heel bijzonder, tijdens het mozaieken en uitproberen van nieuwe modellen vooraf is vorig jaar 2018 het schaaktorentje een beetje aangepast aan Conso & Disso en toen ontstond er ineens een ander"schaaktorentje.
Zo ontstond het  Pythagoreisch bemmeltje of Pythagoreisch schaaktorentje zo je wilt.
- Dit jaar 2019 zitten we tussen de bomen en spreekt het model "Bemmelse LevensBoom" meer tot de verbeelding. Juist vanwege de kaalkap en de milieuproblematiek is zodoende de "narrenmuts" tot "Bemmelse Levensboom" om-gebogen. En spreken we van Pythagoreische levensboom.
(Uiteraard  spreken we op het Nationale Schaakconcert van de heraldische "Schaaktoren of bemmeltje", maar dat vandaag terzijde). 
 
Dit alles spreekt tot de verbeelding om te tekenen, te rekenen, te metselen en/of te mozaieken. Deze unieke educatie zit dan ook standaard in het lessenpakket van Talento Metissimo voor iedere leerling (en ouder). Belangrijk blijft het kennen en begrijpen van de wiskunde definities en de kenmerken. Bedenk wel dat deze methode Science & Cultuur (Taal der Tonen)  een verrijkende aanvulling is, het vervangt de standaardmethode op school (nog) niet. Het geheel sluit mooi aan bij de nieuwe doorlopende leerlijn van Science & Muziek. Echter dat is iets anders. Dat is het vervolg op de oorsprong, voor het gemak dimensie 0 genoemd, een piepklein puntje. Daarop volgt hier meteen qua voortplanting/voortzetting de Science & Cultuur. Uiteraard kan men eeuwig stechelen over wat was er eerder: Conso of Disso...echter als je naar de muziek luistert, kun je horen wat er wanneer eerder komt. Machtig mooi!
Tja, en bedenk dan dit: Als God bestaat, zou hij dan dobbelen? Of zou hij als een docent 'zeggen", deze keer jij en de volgende keer ben jij aan de beurt? Of zouden natuurkrachten gewoon zelf het "toeval ofwel uitkomst" bepalen door de scala elementen die ter plekke in verschillende gekromde tijdvolgorde kunnen ontstaan?
De volgorde lijkt het verschil te maken in bijvoorbeeld interferentie. Echter: Het is maar net hoe je het geheel definieert. We veronderstellen hier vooralsnog 2 hoofd-elementen (en staan open voor alle anderen):  r>1. De omgevingsfactor (ruimte) die druk uitoefent en 2. Het element zelf die de druk ontvangt en doorgeeft. Dit is een volcontinu circulair proces waarbij de cirkel niet altijd rond hoeft te zijn. Gelijk aan Conso en Disso.

Van daaruit kwamen de visuele voorbeelden om te metselen en te mozaieken in tijdvolgorde: Een hele riedel vanaf het eerste begin tot de Burgdijk, wederom de Arnhemse Poort en het Paleis van Sinterklaas als ook andere voorbeelden uit Europa. Van puntgaaf, via Pythagoras, Plato en andere Griekse heren via de trapgevel naar fractal en illusie.

Na de korte lezing werd gestart met het metselen. De opdracht sloot aan bij de lezing die over definities en vraagstellingen ging. Spontaan en onverwacht ontstond er een competitie, heel bijzonder. (Helaas hadden we geen prijzen maar nemen het idee mee voor volgend jaar).  Nog een jaartje wachten...

Het bijzondere was dat er twee soorten oplossingen kwamen: creatieve en abstracte!
Iedereen was stomverbaasd dat "de gestelde definitie" deze uitwerking toonde.
Men kon het met eigen ogen aanschouwen dat het toch echt zo werkte en waar was.

En zo kwamen we uit bij Darwin en het sprookje van Spurn.
We filosofeerden die avond daar verder over door: Wat is nu daadwerkelijk "het beste"?
Je kunt discussieren waarom selectie in de natuur "anders" verloopt dan men soms zou verwachten.
Kijk eens naar de holle botten van vogels, een pracht van een genetisch defect, of juist perfect? 
Wie bepaalt wat goed, beter of het beste is? En voor Wie? 

MeMet het beoordelen van (muziek, wiskunde of andere) toetsen volgt de mens zelf,  zelden de natuurlijke selectiewetten van oa. Darwin.  Zij wil zelf selecteren. Oorzaken zijn vaak de opgelegde regels en definities, de randvoorwaarden en de niet te onderschatte "gun-factor". Er volgden legio voorbeelden...

En wat gebeurt er als je een kind opsluit, verwaarloosd en geen onderwijs geeft? r>Die randvoorwaarden zijn bepalend voor de ontwikkeling van het individu en dus de voortzetting van het nageslacht.
We kwamen vanzelf bij Kasper Hauser uit, daarover later meer.

Als ouders heb je een zekere mate van regulering en verantwoording in die opvoeding.
Sommige kiezen liever voor die mooie auto of lange vakantie of merkkleding, dat is een pre voor selectie om bij een bepaalde groep te horen. Dat leidt de intelligentie-vorming vaak af, hoewel het zeer aantrekkelijk lijkt.
Anderen kiezen voor goede schoolprestaties en studeren in de vakantie een keertje meer door, ook dat is selectie.

En als we kijken naar het eindresultaat van de gemetselde bouwwerkjes?
Het was of Science of Cultuur! Efficient en effectief (Science) tegenover kunstig en prachtig (Cultuur).
In de natuur kun je kennelijk vanuit beide oogpunten prima overleven!

De opdracht met de JUWEELA steentjes was weer een succes!
We zijn weer reuzeblij dat het is gelukt om ze op tijd hier te krijgen! Dank JUWEELA!
Iedereen was aan het tellen en puzzelen en ja de een na de ander kwam met allerlei prachtige resultaten. Geweldig!
Zo moeilijk kan een definitie dus zijn, want dat was de clou. Zowel met cijfers als met taal zijn er hints gegeeven en toch bouwt vrijwel iedereen een ander torentje.

De jeugdigen genoten binnen en buiten, in het donker samen een keer schommelen is ook romantisch...
Rond 10 uur werd het buitenlokaal gesloten en vertrok iedereen voldaan naar huis. Het begon ook echt koud te worden. Gelukkig had iedereen begrip voor de inzet om dit alles toch gestalte te kunnen geven, het begin is gemaakt. 

Voor volgend jaar met het  Schaakconcert gaan we dus op zoek heathers, extra bankjes, een digibord, beamer, schermen, servies (voorlopig nog even papieren bekertjes), warme wollen dekens en er staan nog giga veel wensen op ons lijstje zoals ook serviesgoed.

Fijn dat er meer vraag komt naar de lezingen en wat we zoal doen!

Dank Mees en Lotte voor jullie fantastische Pythagoreische inzet!

Nagekomen ernstige info: Het Gemeente nieuws heeft weeeeer tot 3x toe onze resultaten niet willen publiceren.
Meerdere ouders hebben geinformeerd maar Het GemeenteNieuws blijft onduidlijk.
Daarom zijn er een aantal opties naar voren gebracht zoals uitbreiding van ons eigen NSC blad waarin de Science en Cultuur in wordt beschreven en waar de jaarlijkse resultaten in kunnen worden vermeld.
Er wordt aan gewerkt!

335.     16  november  2019  DUBBELOP FEEST MET  METSEL EN MOZAIEK 2019,  's MIDDAGS     DEEL 1
Vrijdag 15 november was een bijzondere middag en avond voor Talento Metissimo.
Hier leest u een stukje over de middag.

Dit jaar werd de activiteit van het educatieve Europese Metsel- en Mozaiek voor het eerst in het knusse buitenlokaal gehouden op de tuinlocatie aan de Oeverplas aan de kant van de wijk. 's Middags waren er leerlingen van basisscholen gekomen vanuit Arnhem, Eden, Lingewaard en Nijmegen. Studenten vanuit Utrecht, Breda en zelfs Duitsland beleefden de middag vrolijk mee. 
Allereerst volgde uitleg over de Europese geveltjes zoals de Brugdijk in Bemmel, Arnhemse Poort te Huissen, het Kasteel van Sinterklaas en van nog veel verder weg. Daarna gingen we gezellig aan de slag met het uitrekenen en metselen. Tussendoor volgde enkele hersenkrakende opdrachtjes die we met elkaar goed konden beantwoorden. Het was doorwerken geblazen om alles af te krijgen en de leerlingen (boven & onderbouw) stimuleerden en hielpen elkaar met de schoorsteentjes, torentjes en trapjes.

Na het metselen was het even pauze. Precies op dat moment, verscheen bestuurslid Coen en Irena (DL) met overheerlijke warme oliebollen. De verrassing was perfect getimed. Binnen gingen we warme chocolademelk met slagroom halen. Dat was smullen met natuurlijk: De Enige Echte PepernotenProost!
Tussendoor bekeken we op de wereldbol waar Irena vandaan kwam, hoe groot Europa is en hoe deze leuke Pepernoten Proost zich nu gaat verspreiden: over Nederland, Duitsland, Polen, Belgie en dus Europa en dat is precies de bedoeling van mooie kinderfeest - tradities.

Daarna volgde uitleg over het mozaieken want ook die opdracht is ieder jaar anders. Coen en Irena (DL) met nog 2 andere vrienden hadden in Polen afgelopen jaar een reusachtige muur gemaakt en voorzien van moziek en vertelde daar vol passie over. En sommige kinderen praatten al een beetje Duits of Engels, dat was genieten! Dit jaar werd bij de Mozaiek het Pythagoreische bemmeltje besproken, wie Pythagoras was en wat hij deed. Dat leidt dan ook direct naar de muziek-wiskundefiguren Conso en Disso die de kinderen na 1 keer uitleg meteen kennen en herkennen, want zo simpel kan het zijn. Daarna maakten ze allen een of meerdere creaties.

Superdank voor jullie inzet: Julie en Julie, Sare, Toine, Sarah, Sep, Linde, Ella, Coen en Irena. Abel en Elin kwamen tot slot meekijken voor volgend jaar.
Iedereen heeft weer genoten en ging voldaan naar huis!

Voor ons tijd voor een kleine break en op naar de avondronde...


RozetGoudRozetGoudEUROPESE  METSEL & MOZAIEK  met Betuwse AppelTap & Flap 
Season Science & Culture to TM

Vrijdagmiddag en avond  15 november
2019

334.     15 november 2019

 FlyerScience&CultuurMetselMozaiek2019

Klik op de flyer
voor het
programma
Aankondiging:   Europees Metsel & Mozaiek 2019

Op vrijdagmiddag 15 NOVEMBER gaan we weer rekenen, metselen en mozaieken!

Er ligt een nieuw interactief educatief programma Europees Metsel & Mozaiek
met appeltap en flap m.m.v
. JUWEELA

Middaggroep   van 15.00 - 17.00 uur
Leeftijd tot ca. 12 jaar: meet, teken, reken, en metsel en mozaiek

Avondgroep   van 19.00 - 21.00 uur

VO leerlingen, studenten, post doc en belangstellenden:
introductie en uitvoering toegepaste wiskunde

Van harte welkom!   Graag tijdig opgeven.
Ter info: Op de flyer ziet u een gemetseld schoorsteentje en een
              heraldisch Pythagoreisch schaaktorentje/bemmeltje;
              het aantal Europese modellen en varianten groeit!

 
Entree
                     E 5,= voor 2 uur all in pp (vooraf opgeven)
                                

Aankondiging  
      - Metsel en Moziek  (meisjeshandje) art. 74
                                
- Mini Metsel en Mozaiek (jongenshandje)  art.  73Locatie & Info:      
T. Metissimo, Oeverkamp 30 te Bemmel,  zie: Contact

333.     13 november  2019   EUROPEES METSEL- EN MOZAIEK  IN  HET BUITENLOKAAL
Op de avond voordat Sinterklaas en zijn Pieterheren in Nederland arriveren, gaan we weer meten, rekenen, metselen en mozaieken. Een torentje, een schoorsteentje of een mooie creatie voor naast je schoen, of mozaiek in rood, wit, groen...  In ieder geval is er weer iets leuks, leerzaam en gezelligs te doen!

Met Halloween bleek het nieuwe knusse buitenlokaal op eigen locatie, superleuk, een beetje spannend en verantwoord.  We hoefden dus niet verder te zoeken!

Op vrijdag 15 november zijn er Metsel & Mozaiek activiteiten voor 2 verschillende groepen:
- 's middags vanaf 15.00 uur voor de basisschoolleerlingen
- 's avonds vanaf 19.00 uur voor de VO leerlingen, studenten, agestudeerden, post docs en belangstellenden
  (buitenlandse studenten hebben zich al opgegeven! )

Graag tijdig uw voorkeuren opgeven voor deze actieve hersenkrakende activiteit van Science & Cultuur!

Heeft u aanvullende vragen, stel ze gerust. Zie contact gegevens. 

332.     13  november  2019      SCIENCE & CULTUUR  MET  EUROPEES  METSEL  &  MOZAIEK 2019
aankondiging

Midden in de herfst-architectuur, staat een knus lokaal, zomaar midden in de tuin-natuur.
Er is reken en taal educatie met Science & cultuur, zomaar midden op de Plakse Wei.
Gezellig en echt (thuis)onderwijs, (h)eerlijk puur!

Op vrijdagmiddag- en avond 15 november al ras, is er ruimte voor 2 groepen aan de waterplas,
Dat is al aardig kort dag, echter wederom:
Er is voor beide groepen De Europees Metsel en Mozaiek activiteit alom.
Kom op, je bent welkom!

Jazeker, dat is de dag voor dat Sinterklaas en zijn Pieterheren weer in Nederland gaan arriveren
en we bij T. Metissimo druk in de weer gaan met metselen leren,
We bekijken daken, we meten, tekenen, rekenen en smeren,
Want hoe bouw je een schoorsteen of toren voor naast je schoen?
Kom op, als je mee wilt doen!

JUWEELA sponsort ons weer met echte gebakken metselsteentjes
waardoor ons reken- en wiskundepakket voor talenten zo aanslaat!
Science & Cultuur in een notendop, met het Pythagoreische bemmeltje op en top,
en voor de wiskunde dames en heren die graag nog meer willen leren?
Kom op, we leren je nieuwe metsel en mozaiek te creeren.
Van harte welkom: voor vragen zie de contact gegevens. 
Zie publicatie aankondiging:  XXX

331.     14  november  2019   HAAGSE UITSPRAKEN OVER STIKSTOF (...OXIDE)
Vandaag lanceerde iemand (T.B.) vanuit politiek Den Haag de opmerking: "Stikstof is goed voor het milieu".
Dan frons je even je wenkbrauen en denkt:
"De milieuproblematiek gaat niet zozeer over stikstof, maar over stikstofoxide...
wat wil deze (alfa)politicus als volksvertegenwoordiger ons nu toch vertellen?"

Hier een vergelijkbaar voorbeeldje om het geheel een beetje op te helderen,
waarom wij de politiek en haar vreemde milieu-uitspraken vaak niet begrijpen...
Het lijkt op "metaforen", dat klinkt vast aangenaam in de oren.
Neem bijvoorbeeld keukenzout, dat  bestaat o.a. uit chloor.
Chloor zelf is WEL schadelijk, maar met natrium erbij krijg je keukenzout; natriumchloride.

Bij stikstofoxide is dit vergelijkbaar, maar dan net tegengesteld.
Stikstof zelf is NIET schadelijk voor het milieu bij een gezonde dosis.
Met oxide erbij wordt het een ander verhaal...

Of iets schadelijk of goed is hangt van het doel en de functie af, die de dosis bepaalt.
Die dosis daar draait alles om, belangrijk is of iets cummuleert of niet...

Aan het verstrekken van misleidende informatie zoals "stikstof is goed voor..."  is niemand gebaat.

330.     12 november  2019    HET  KLIMAAT  ABC
Met regelmaat komen er aanvullingen bij, die worden gewoon aangevuld en niet meer apart genoemd.
Het zijn er bijna 100!!! Kom mensen denk mee! 


Het is leerzaam om in de klas samen een groen ABC te gaan maken, we moeten meer doen met minderen.
Hieronder een aanzetje van geboden, verboden en adviezen.

A
utoloze zondag (1 zondag per maand geen auto's) * Afval scheiden *
Behoud bomen: geen onnodige kap * Boomreuzen onderhouden * Bestrijdingsmiddelen mijden * Gebruikte Batterijen inleveren * Boomplantdag in het voor- en najaar * Biodiversiteit diverseren * Biodiversiteit-beheer bij bio- en ecologen * Bloemetjes laten staan * Bus nemen * Bewoners die beheerder zijn, mee laten beslissen *
Bladeren deels onder de heggen laten liggen
*

Composthoop/bak * Chemisch afval naar de chemokar *
Douchen 5 minuten * Duurzame producten * Duurzaam vervoer * Dieren meer (verantwoordt) naar buiten *
Elektrische auto ipv gas of benzine etc. * Geen E120: dierlijke kleurstof * Eierschalen verpulvert terug de natuur in *
NATUUR  EDUCATIE VAN TM YEHH (zoals de 2 pandemieen) !!!
Fpan>
les water in je wc-stortbak * Fietsen * Frituurvet-afval naar de chemokar * Meer lopen en fietsen i.p.v. bus of auto *
Glas in de glasbak * Geen gif: gifarme, liefst gifvrije tuin * Grillen i.p.v. frituren * Green City's *
Herplantplicht, vooral functionele herplantplicht * Hergebruik materialen*
Heggen vermeerderen * Huishoudelijke apparaten energielabel opwaarderen * Huiswerk maken bij daglicht *
Isolatie verbeteren * Minder insecticiden * Inktvullingen en - patronen naar chemokar *
JA, het kan!  *
K
laveron  * VOORAF EXTRA KAPCONTROLE  * Kunstmest minderen door meer stikstofknolletjes met bacterien * Kalk toevoegen aan het drinkwater * Kappen met kappen * Kerstboom buiten met ledlichtjes *
 
Kappen met kappen * kleigronden sparen *

Lichten tijdig uit * Spaarlampen (66% minder stroom) * Natuurlijke luchtverfrissers * Lopen * Fluitend de stoep ontgroenen (met heet water) *
Minder mensen * Meer minderen, of meer met minder * milieuvriendelijke pennen, potloden en stiften *
Niks doen...laat de natuur een keer haar gang gaan * Metaal in de metaalbak *
Olivijn voor CO2 opslag (woestijn) * Olie naar de chemokar * Oud papier inzamelen * Opwaardering omgeving met bewoners *
Papier/plastic in de papier/plasticbak * Geen plastic tasjes * Pennen die hervulbaar zijn * Planten die stikstof wegvangen *
Q ? ASK!  *
Roeien i.p.v. in de motorboot * Regenton * Recycle materialen: geef boeken/kleding/speelgoed door *
Stikstofknolletjes en bacterieplanten *  Seizoengroenten en fruit * Seizoenkleding: b.v. Geen sokken in de hete zomer *
Spuitbus mijden * Spelletjes zonder batterijen (evt. zonnecellen) *
Trui extra aan-/uittrekken bij warmte/koude * Dolfijnvrije Tonijn * Trein * Thuisonderwijs * Thuis werken * Tweedehands spullen een derde kans geven *
U en u doen toch ook mee? *
Visverbod * Vogels bijvoeren * winter/voorjaars-voedertafel  * Verfrestanten naar de chemokar * Voorlichting *
Verpakkingen minderen * Vlees minderen * Voorkom voedselverspilling * Variabele werktijden *
Windmolens zonder fluor * Geen wasverzachter * Wandelen *  WC papier minderen * Werktijden spreiden *Wetswijziging Zelfregulering Gemeente m.b.t.  Omgevingswet, meer invulling voor de burger die er woont! *
*Wetswijziging Handhaving en Bevoegd Gezag m.b.t. e Omgevingswet, dit mag niet 1 en dezelfde partij meer zijn! *

X-mas met ledlight *
Yes do it now! * Yesterday was too late  *
Zonne-energie i.p.v. gas * Zuiveringszout en citroen voor schoonmaken *
 
We houden ons aanbevolen voor aanvullingen, want dit is nog laaaang niet compleet ! !

329.     12  november  2019    DE BOUWDRUPPEL VAN 2019  IS NOG NIET VERDAMPT OFFF...
De samenstelling - en daarmee de kwaliteit - van de ons omringende lucht is in onbalans.
Welk element of oorzaak men ook aanwijst, de eind-clou blijft vrijwel altijd:
de zuurstofconcentratie staat letterlijk onder teveel druk en neemt af.

Wat nu? 
We schreven het al eerder: denk aan de wet van de toxicologie die PARACELSUS ons leerde:
Alle Dinge sind ein Gift, allein die Dosis macht das ein Ding kein Gift ist!
Zuurstof staat onder druk door toename van gassen zoals:
Fluorgassen (spuitbussen en koelgas HFK's, PFK's), Koolzuur (bubbelgas in je limo), Methaan (scheetjesgas),
Stikstofoxide (lach-gas) en Waterdamp. 
De remedie is: Verdunnen, verdunnen, verdunnen! Verspreiden, verspreiden, verspreiden!
Maar  niet: verplaatsen, verplaatsen verplaatsen;  "kastje - muur'' heeft een averechts effect.

Hoofdoplossingen zijn:
- Kappen met kappen! Giga aanplant van gevarieerde aantallen hoge bomen en struiken.
- Minder open vlakten, behoud de kleigronden --> drinkwater veilig stellen.
- Minder files, verleggen van routes.
- Meer thuiswerk.
- Nog meer variabele werktijden (heeft niets met de wintertijd te maken, gebruik een wekker)
- Kleinere veestapels en meer verspreiden, meer boeren in plaats van minder; het is precies andersom!
- Fluorvrije windenergie en zonnecollectoren
Vandaaruit kunnen we verder zoeken...

Mooi voorbeeld is de Green or Garden City London: a sustainable metropolis.
Een stad groener maken betekent overigens niet dat men dorpen moet gaan ontgroenen
voor attractie of recreatie of meer uitloop zoals nu door Park Lingezegen gebeurd.
Los het probleem op waar het is, verdun en verspreid het in de stad! Meer groen in de stad!
Verplaats het niet, dat verergert, dan krijg je nog meer probleemplaatsen.
Alleen een goed doordachte spreiding werkt.

Bomenkap en de kleigrond vernielen is dodelijk voor onze planeet en het leven op aarde.
Nu is het nog de lucht, de volgende stap is het (zoet)water... en wat dan?
Waak voor de kleigronden met daaronder de kostbare levensbron-water-voorzieningen.
Ze zijn kostbaarder dan olie of goud!
Zonder water,  geen gezonde lucht!

De natuurlijke watergrenzen van gebiedbuffers van Grondwaterbeschermingsgebieden reiken verder
dan de grenzen die de mens aangeeft. Een regendruppel in het maaiveld doet er dagen, soms zelfs maanden
over eer het bij een waterwinpunt aankomt. Watergewingrenzen zijn opgelegde grenzen door de mens, natuurgrenzen werken totaal anders. Een waterwin-tijdgrens van 25 jaar voor het grondwater van buiten de waterwingrens is vrij normaal.

Wil men gas-vrije woningen bouwen en overstappen op aardwarmte dan is het nog maar de vraag of het
watergewin niet in gedrang komt ...
Nieuwe bouwplannen beginnen bij het respecteren van grondwaterbescherming en drinkwatergewin.

Vooralsnog zijn broeikasgasvrije (met name fluorvrije) windenergie en zonnepanelen de beste opties.
De grootste vraag is:  Blijft het verdampte water echt wel in de luchtsferen of op aarde,
glijdt het echt niet weg de ruimte in...?

En over Talento Metissimo:
Geef a.u.b. talenten groot en klein de kans om zich in deze materie te verdiepen, jong geleerd is oud gedaan!

Waak met elkaar.

328.     12  november  2019      GLIMLACH  EN  ZOEN  VAN  EEN  MUZIKAAL  FRANS  PIETJE
December 2019: aanvullingen zijn verwerkt! Dank voor het meedenken van voorbeelden!
 

Zwart en wit lijken visueel contrasten van uitersten, zoals deze zwart/witte letters.
Met zwart en wit kun je ook een illusie wereld zichtbaar maken.
Kijk bijvoorbeeld eerst een minuutje geconcentreerd naar een zwart stipje en richt dan je blik bewust op een
witte muur. je ziet dan "eventjes" het zwarte stipje op de witte muur ... 
Zo hou je je eigen brein zichtbaar en bewust "voor de gek".
Dit kan ook omgekeerd met witte stipjes op een zwart vlak.
Deze visuele en illusie wereld zijn niet hoor- en tastbaar.

De hoorbare klanken zwart en wit lijken auditief twee uitersten door de "a" en de "i" klanken.
Bij het woord zwart tuit je je mond net als bij een "zoen" en bij wit ontstaat er een "glimlach" met je lippen.
Qua gevoelskenmerken zijn het beide mooie positieve gebaren.
Een andere auditieve overeenkomst is dat in het Nederlands Zwart en Wit beide een "w" laten klinken en op een
t-klank eindigen (en beide zijn ook te zien in 't schrift).

Even terug naar school
Metamorfose en camouflage komen op aarde en in de flora en fauna veelvuldig voor.
Sneeuw kan gitzwarte bergen bedekken. Vruchtbare lava stroomt tot over witte zandgronden.
De rups en het koolwitje maar ook de pinguin zijn fraaie voorbeelden van metamorfose en camouflage.
Beide nodigen uit tot naspelen in een rollenspel; een samenspel van expressiemogelijkheden.

Op de scholen in NL kennen we voor de allerjongsten als rollenspel de nauwe relatie met hun directe omgeving: de Poppenhoek. Later volgen een Poppenkast-spel met bijvoorbeeld Jan Klaasen en Katrijntje als handpop of Sneeuwwitje of Roodkapje.  Ook zijn er handpoppen met meerdere gezichtjes op 1 hand.  Als gaande weg het kind ouder wordt krijgen de sprookjes, fabels of verhalen een "moraal" en treden de fantasypoppen aan, dino's en giga griezels.
Genieten van een poppentheater kun je op alle leeftijden.
Het spelenderwijze "kijk en vergelijk" (reflectie) is de basis voor het "doen alsof", of "hoe denkt de ander?" alsook
"wat voelt de ander?" en "doe ik het wel goed?". 
Als je ineens "de agent" als poppenrol krijg dan horen daar immers andere verantwoordelijkheden bij dan wanneer je de rol van "pias" krijgt.

Zwart en Wit
Bij spelen of spelletjes met zwart en wit is het effect van contrast niet te verbloemen.
Het zijn 2 waardige prachtkleuren die respect afdwingen waardoor optimale rivaliteit door gelijkwaardigheid ontstaat.
Zo zijn er bordspelen en ook rollenspelen met zwarte en/of witte kleding met al dan niet gebruik van schmink.
Maar er is veel meer. Hier een paar zwart/wit natuur-voorbeeldjes:

* Dieren

- Wit (geen albanisme): Dambordje-Vlinder, Duif, Eend, Fret, Hermelijn, Kanarie, Konijn, Lammetje, Muis Lipizzaner (wit paard) Poes/Kat, Poolvos, Schaap, Vis, IJsbeer, Zwaan,
- Zwart (vaak melanisme): Aalscholver, Adder, Black Molly, Cavia, Chimp,  Fries Paard, Gorilla, Haan, Hagedissen, Hoen, Insekten, Kauw, Konijn, Kauw, Kraai, Lammetje, Meerkoet, Merel, Panter (luipaard), Poes/Kat, Pinguin, Raaf, Rat, Reptielen, Schaap, Vlinder, IJsbeer, Zeehond, Zwaan,
- Zwart/wit:
Ekster, Dalmatier, Hermelijn, Kluut (steltkluut), NL'se Koe, Konijn, Lammetjes, Meerkoet, Panda (dwerg en reus), Sneeuwuil, Stinkdier, Stippelmot, Pinguin, Zebra, de ware gebeurtenissen van de meerkoet en de zwaan.
* Eten & Drinken
Drinken: Koffie, Thee (Cola)
Kruiden: Kruidnagel, Peper, Salmiak, Suiker,  Zout, Zwarte peper
Snoepgoed:  Drop, Suiker, Stroop, Tikkels, IJs, Zwart/wit-poeder
Vruchten: Stroop, Zwarte Bessen  (Binnenzijde: Lycees, kokosvlees, appelvruchtvlees etc.)
Overig:  Kaviaar, Ketjap, Sneeuw, Spek, Tauge, Witte  & Zwarte Wortels, IJs, (Citroenijs met Kaviaar),
* Feesten:
Bruiloften, Carnaval, Sinterklaas & Zwarte Piet
* Natuur:
Ivoor, witte Berk, Ebben, Katoen, Hars, Zwarte Populier, Versteend hout, steen
* Schrift en instrumenten
-
Letters & Cijfers, tekens: Wereldwijd is voor het schrift zwart en wit het meest pragmatisch gebleken
- Muziekschrift: Muziekpapier met oa. balken en noten
- Muziekinstrumenten: Clavecimbel, Keyboard, Orgel, Piano, Polkadot als dans
* Spel: Abalone, Dammen, Domino, Go, Schaak, Tri-Ominos
* Theater/Muziek
-
Rollenpatronen:  Commedia dell'arte, Levend Schaak, Pierrot (wit), Scaramouche (zwart),  Sint & Piet,
  Sneeuwwitje, Zwanenmeer, (en het ware verhaal van de zwaan en de meerkoet voor de insiders van T. Metissimo)
- Theater/Toneel: Ballet, Ball Masque, Circus, Pantomime, Poppenkast/spel/theater
- Zwart/wit kleding: Levend-schaak-kleding, Nonnen, Witte bruid, Zwarte bruidegom
- Zwart/wit muziek: Ebony & Ivory
- Zwart/wit patronen:  Beroemde Schotse motieven zijn: Pied-de-poule; hanepootje en Pied-de-coq; de hanepoot.
  de Paisly-komma (Kasjmir sjaals), Moirepatronen, Op-Art (bekend is o.a. Esher), Polkadot etc.

Het verhaal van "de poppenkast" begint als de spelers zijn gekleed: folkloristisch, traditioneel, fantasy of anders.
Zo is een Pierrot vaak wit geschminkt en gekleed in wit met enkele zwarte elementen. Hij/zij wordt ook wel kleine Piet of Pietje genoemd. Een klein Frans WIT Pietje dus...

De vraag is altijd: "Welk spel wordt er gespeeld met welke regels en wat houden de regels in?" 
Als de afspraken duidelijk zijn kan het verhaal beginnen, het gaat om de expressie, de balans tussen bijvoorbeeld statig en baldadig, waar je net als in het dagelijkse leven, mee kunt "spelen".  De verhalen kunnen ontgochelende taferelen zijn! Als rollen veranderen tijdens het spel is improvisatietalent nodig, en dat is een vak apart.  Door de eeuwen heen
zijn vele verhalen doorverteld en al dan niet aangepast aan de tijd, omgeving of omstandigheden.

Wie is er thans niet supertrots op de vrolijke, grappige, jolige, lenige, zwarte, witte of gecamoufleerde bonte Pieten met of zonder veeg, mannelijk of vrouwelijk?  (Niet te verwarren met de gevleugelde Bonte Waterpieten.)
Sinterklaas schrijdt nog steeds voor: statig, kaarsrecht, neus in de wind ... etc.
Maar die "Malle Pietjes," dat blijft genieten!
(De klimaat afspiegeling is vaak duidelijk te zien; het warme zuiden en het koude noorden.)


Uiteindelijk bepaald iemand zelf hoe en of een rol wordt uitgevoerd.

Wat is nu die echte oooo zo belangrijke visuele en auditieve bijdrage aan het Sinterklaasfeest?
- In deze 21e eeuw is het een prachtig kinderfeest om te genieten van een rollenspel waarbij kinderen het verschil leren tussen een grappenmaker en een statige figuur. Het gaat om de functie. Er zijn mensen die het verschil niet kunnen begrijpen, daar kunnen diverse oorzaken aan ten grondslag liggen.
- In o.a. Nederland, Belgie, Duitsland genieten kinderen en ouders van het eeuwenoude kinderfeest Sinterklaas en Pieterbaas met hun bijzondere liedjes. En die liedjes, die zijn bijzonder: ze zijn gebaseerd op klankverdelingen die een herkomst vinden vanuit de Kalimba.
- De Kalimba is the Mother of Songs uit Afrika en de basis van dit klanksysteem heeft zich wereldwijd vanuit Afrika  verbreid om zich van daaruit op verschillende manieren te kunnen ontwikkelen.
Dat is de zwarte oer-bijdrage al dansend en zingend waar we Afrika intens dankbaar voor zijn en die NOOIT verloren mag gaan. 
- Deze kinderliedjes zijn belangrijk voor de klank- en dansontwikkeling en dragen voor ieder kind bij in een betere begrips- en verstaanbaarheid, een krachtigere auditieve ontwikkeling en het leren herkennen van lichaamstaal.
- In Europa werd een belangrijke basis gelegd voor het zang solmisatiesysteem, instrumentaal ontstond er een wereld-verbreiding. Wereldwijd zijn er verschillende teksten gangbaar. In Europa is ook het systeem ontrafeld van Conso en Disso, maar je kunt het ook Sinterklaas en Pieterbaas noemen, dat maakt allemaal niet uit; zonder basis geen eind en geen nieuw begin.  Zwart en wit hebben elkaar nodig voor bijvoorbeeld bij het spel van Sint en Piet. En waarom geen zwarte Klaas en een witte Piet? Waarom twee mannelijke namen? Klazine en Pieternel of Piet en Pieternel...kan ook!

Wil je graag een andere variant spelen of een ander spel?
Durf en toon je talent en maak een zwart/wit spel dat met de tijd meegaat.
Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de gehele geschiedenis.
Lukt dat allemaal niet, dan kun je je altijd alsnog verstoppen
in de wereld van illusie of het imaginaire om je "eigen brein" te foppen.

Alles voor een glimlach, een zoen, een traantje van plezier of verdriet,
C'est la vie, 

groetjes namens,
Pierrot.


Nagekomen info:
In Frankrijk zetten de kinderen hun schoentje op 24 december en komt le Pere Fouettard langs samen met
le Pere Noel, de kerstman.

Bron: TM, educatiematerialen

327.     11 november  2019    VERZOEK  AAN  WINDOWS-TEAM   i.v.m.  IMMUNITEITSPROBLEMATIEK
In de wandelgang kwam terloops  een opmerking voorbij van iemand die letterlijk ter nauwernood zelf aan de dood was ontsnapt door een "bloed-virusje":

"Ik heb mijn hele leven nog niet zoveel last gehad van virussen als van het Windows up-date-virus,
te pas en te onpas is het meer dan een ware aanval op je immuniteit,
"...

Omdat wij onze mensen graag gezond willen houden, schrijven we hier een vriendelijk doch dringend verzoekje aan het team van Windows:

"Beste Dames en Heren van Windows,

Vergeleken bij 40 jaar geleden kunnen we enorm veel meer met onze computers.
Dat is fijn.
We blijven graag eigen wensen houden, zoals het beheer van onze computer tijd.
Wij ondervinden hinder van uw onverwachte immuniteits-inbreuken.

Het zou fijn zijn als de timing van uw up-dates verbeterd kan worden.
Het is meer dan wenselijk dat o.a. docenten gezond blijven (er zijn er al zo weinig).
Het is belangrijk dat de educatie van jeugdigen voortgang vindt,
dat denkprocessen en uitwerkingen doorgang vinden.
Wij stellen het zeer op prijs als we tijdens lessen, zonder onverwachte up-dates kunnen werken.

Vriendelijke dank voor uw tijd en moeite om dit te lezen.
Wij vertrouwen op uw kundige medewerking!


Namens het team, jeugdigen en vele betrokken van T.M."

326.     7  november  2019   PROFICIAT!  DE EERSTE PROPEDEUSES ZIJN WEER BINNEN
Info is bijgewerkt.

Marlon en Ikira behaalden beide hun BSA in het eerste jaar. Marlon aan de RUN voor bedrijfskunde en Ikira voor Electrical Engineering aan de TUE. In Eindhoven en Nijmegen maakten men van deze gelegenheid gebruik om er iets feestelijks van te maken.
Dames, van harte proficiat en veel succes toegewenst bij het vervolg. 

325.   24 oktober   2019     SPEEDY  SP('ers)  IN  DE  BONEN:   NOG  MEER VERNIELING..
                              Nieuwsbrief 11   Batrachochytrium pandemie
 en herstel IJsvogeloevers

De zaterdag van het laatste weekend in oktober was een prachtige najaarse middag, tot ca. 4 uur...
Ik was de schuur een beetje aan het opruimen, zo'n klusje waar je zelden aan toekomt.
Ineens was er weer een hoop kabaal  vanaf de Overkant de Plakse Laan.
"Wat nu weer?" vraag je je dan af..."
"Wij willen gewoon rust, daarom zijn we hier komen wonen, anders zaten we wel in de stad."
Vol verbazing aanschouwden we een bijzonder tafereel.
"Wat is dit dan?"
" Zijn dit niet...nee dat kan toch niet waar zijn..."
Een grote luxe auto reed met aanhanger en grote zwarte speedmotorboot over de IJsvogeloever heen,
richting water en vernielde de oever nog verder.
"Verhip, kennen we die man en die jongen niet?
Dat zijn toch die SP-bewoners aan de plas?
Wat komen die nu hier doen? Krijg nou wat, hij gaat de zwarte motorboot hier te water laten.
Hij slipt, dadelijk schuift ie de plas nog in, met wagen, boot aanhanger en jochie en al.
Wat een voorbeeld ...
En wat een ongelofelijke herrie, al die beesten weer in de stress, is ie niet wijs?"

Meerdere buren waren inmiddels opgeschrikt en gingen kijken.
Hij ronkte hard provocerend met zijn motor exact op de plek waar eerder het IJsvogelnest zat.
Waar is zijn respect voor de natuur en gewoon als mens?  Hoe bizar is dit? 
Is hij boos of zo?   Wat een vreemd gedrag...
De motorboot werd te water gelaten en hij verdween met zijn boot, de hoek van de plas om....

De oudste bewoner van de Plas stapte woedend in zijn oranje roeiboot en zette woest de achtervolging in.
Aan zijn ferme slagen kon je zien dat hij dit gedrag van deze bewoners niet wenste en dat hij verhaal ging halen,
KLASSE!!!

De bestuurder van de auto die op de IJsvogeloever tot nabij het water was geparkeerd stond te prutsen met zijn achterbord en verlichting. Uuh, was hij nu ook nog nummerborden aan het verwisselen, of wat waren die rood/witte borden? Ik stapte vliegensvlug in mijn auto en reed hem klem in de Plakse Laan om het hele tafereel vast te leggen op beeldmateriaal.

Daarna reed ik een stukje verder en zag ineens in de groenzoom aan de West-oever iets vreemds tussen de bosjes.
Er bewoog daar iets zwarts.
Ik stapte uit en ging kijken.
"
- Terwijl ik langs de westerlijke groenzoom liep zag ik dat er nabij de vloedoever nieuwe aanplant was van braamstruiken.  Bijzonder, bewoners van de Bonenkamp kregen eerder ook informatie avonden, inspraak zelfs in de andere kant van de groenzoom en voor hen is er nu al nieuwe aanplant geregeld. De ODRA moet daar toestemming voor geven, hier kan het kennelijk allemaal wel?
- Bij de Oeverkamp is de IJsvogeloever al 2x gekapt, afgelopen week was er onverwachts weer gesnoeid tijdens het verwijderen van het rottende afval, alles in het pikke donker. Alle jonge spontante vegetatie was weer weg.
Burgertjes pesten: Kogel door de Kloosterkapel, Ressen deels verkocht, IJsvogeloever kapot. De wind waait volcontinu uit de hoek van de ondernemers. Bewoners worden onwetend gelaten, krijgen geen antwoorden op brieven al sinds februari dit jaar niet meer. Schrijvens van advocaten worden genegeerd. Het 4 maanden termijn is allang verstreken. BOA's en een wijkagent zetten bewoners onder druk dat we het verzoek voor Handhaving moeten intrekken en we krijgen de meest vreemde misleidende informatie toegespeeld zoals een zogenaamd slordige brief van een groenverzorger ondertekend door B&W, die aantoonbaar niet klopt... Hoe serieus kunnen we nu B & W nu nog nemen als het gezag ontbreekt en er geen respect is voor de natuur en de burgers, wie kaatst... 
Een onafhankelijk rapport van de commissie over de herinrichting blijft ook uit, staan zij ook onder druk?
En nu deze provocatie...
HIER IS GEZAG VAN HOGERHAND NODIG, HET LOOPT DE SPUIGATEN UIT!
 
Er stond een fotograaf/reporter tussen de struiken met zijn camera gericht op de knaloranje roeiboot van onze oudste Oeverplasbewoner en de zwarte speedboot die was aangemeerd aan de steiger van jawel hoor, de SP voorzitter (s).
Beide Plasbewoners waren druk in conclaaf. 

Iedereen moppert hier weleens op elkaar: Als de hele wijk weer eens blauw ziet van het opgestookte snoeiafval (in Lingewaard betaal je extra voor groenafval), of over het aanhoudende gezaag en gekap aan de oost-oever.
En wat denk je, als je de troep van passanten en (nacht)vissers steeds moet opruimen die iedere keer weer opnieuw oevers en nesten vernielen, riet wegkappen, netten uitgooien en in je achtertuin hangen te hangen om te hangen...terwijl de Visvereniging al over zoveel plassen de visvergunningen heeft, waar niemand woont!
Deze plas is te klein en te diep voor recreatie en kent andere condities omdat hier bewoners aan het water wonen en voor de oevers zorgen.
Groene Ambtenaren denken dat zij met  "zelfregulering" zelf alles mogen regelen... Tja, Nederlandse Taal is lastig...
Wij wonen hier, samen met de beschermde dieren die ziek worden van het gevis, de kaalkap, recreanten en passanten. Als eersten, al veel langer dan 20 jaar.

Die stijgerende steiger is de grote bron van overlast in de hele buurt door o.a. de vervuiling van passanten.  En van wie was het idee van die steiger ook alweer...? De wind waait nog steeds uit dezelfde hoek.

Vissers, recreanten en kaalkap vormen de hoogste vorm van schimmelbesmetting voor de kikkers en amfibieen, maar daar hoor of zie je hier in heel Gelderland niemand over. De RUN haalde zelfs de ig-Nobel (nepNobel) binnen voor o.a. zwevende kikkers... T. Metissimo kan toch niet de enige zijn die voor kikkers en bomen durft op te komen?
Als de Gemeente Lingewaard kleur bekend met mooie aanplant en geen recreatie (dus geen Park Lingezegen, vis- of roeiclub en horeca etc.) dan gun je hen toch een fantastisch mooie echte groene milieuprijs voor het verbeterde inzicht!

Een burger stelde zich een paar dagen later voor als zijnde: "Nieuw bij de afdeling Handhaving van Lingewaard."
Hij verkondigde: "We kunnen niets met uw melding, het kan en mag allemaal. Maar waar heeft u dit gemeld..?"
Zijn argument was: "De vissers hebben deze kleine plas gepacht en plegen onderhoud aan het water"
"...Wat een knots van een onzin verhaal is dit nu weer...Vissers die onderhoud plegen aan het water? Hoort daar ook al het molestreren van de oever bij?" Vernielen is verboden, punt, basta, klaar uit. En op de vraag hoe wij aangifte hebben gedaan? Online, via een formulier, landelijk, heel Nederland mag de transparantie weten."
De nieuwe handhaver zou nog terugkomen voor een gesprekje met ons, maar we hebben hem niet meer gezien.

Wellicht begint het bij de Gemeente door te dringen dat ieder smoesje dat tot op heden is verzonnen om de kaalkap te verdoezelen geen stand houdt. Ook een visvereniging mag geen kaalkap plegen en ook geen oevers vernielen. Motorbootjes zijn verboden. Alleen aanwonenden hebben hier een noodzakelijk snoei- of roeibootje. 
In de binnenlanden van Nederland gaat de zelfregulering dus giga goed scheef.

Zelfregulering op scholen, gemeentes, ziekenhuizen het laat nu allemaal te wensen over.
Ook al zit de wet zogenaamd "vol",  controle en handhaving is en blijft nodig.
Niets is zo moeilijk als handhaving van strengere EU-milieunormeringen, want wat zeggen die over dit soort wanpraktijken?

Ook nu zijn er weer giga veel meldingen binnengekomen over de overlast van deze speedboot en zijn milieuvernielingen. Dat is omdat er echt overlast is.
De burgers hebben nu zelf de controle in gang is gezet en het werkt.
Handhaving van bovenaf ontbreekt nog steeds, dat is wel duidelijk...  

"Ik ben vogels aan het spotten", verontschuldige de fotograaf zich meteen.
Hij had een toeter van een telelens vast, gericht op de 2 bootjes...
"Bijzondere watervogels vandaag", zei ik.
"Valt wel mee" zei hij. Hij vatte de hint niet of ik begreep hem niet. We flispelden.
De fotograaf mopperde op Park Lingezegen over de vreemde rechte aanplant van bomen, "kano's i.p.v. koeien", er is geen landbouwgrond meer."
" Inderdaad de droge kikkerpoel is meteen een giga hondenuitlaatbak, precies zoals voorspeld. En kikkers springen niet over dat stoffige grintpad heen. En daar dat asfaltlaantje in de achtertuin van de bewoners bij de Groenestraat, en dat bruggetje in Bonenkamp, kaalkap en leegroof tegenover de Oeverkamp, Plakse Laan helemaal overhoop...wat een ongelofelijke bende! Dit is toch gewoon burgertje-pesterij?"
"Van wie dan?"
"Follow the Money..."
"Grondwerkers? Visserij? Park Lingezegen? Gemeente Lingewaard?  ODRA? Waterschap Tiel?  Provincie? Staatsbosbeheer? Och Nee; Ja Natuurlijk? GroenZwolle?  Arcadis? Makelaars? Projectontwikkelaars?"
"Als er geld te halen valt, heeft ineens iedereen belangstelling, iedereen heeft zijn belangen ineens hier.
Bewoners tellen voor het gemak niet mee..."

"Wat denk je, zullen mensen vanuit Arnhem hier nu echt tussen de huizen gaan lopen over een asfaltpaadje?"
"Never nooit niet!"
"Wie verzint zoiets, het is je reinste milieuvernieling, iedereen ergert zich groen en geel aan al deze recreanten-stunten."
"Wie durft er op te staan? Zijn wij de enige?"
"Waarom ligt dat bruggetje van de Bonenkamp niet een paar meter verderop bij dat parkeerplaatsje en dan het sluisje verleggen, dat is veel socialer en meer centraler in de hele wijk. Het moet wat kosten toch?"
"Tja, er ligt ook een plan "Lingewaard Doet..." zodat bewoners van wijk X iets kunnen indienen tegen wijk Y zodat er geen vieze glibberige houten speeltoestellen komen. Of ijzeren glijbanen om je billen te verbranden..."
"De speeltuinen in de wijken moeten wijken voor huizen. Daarom gaat de buitennatuur overhoop. Ambtenaren spreken over "het nieuwe spelen"." 
"Die projectjes moeten wat kosten...vorig jaar zaad instrooien, bijenbomen, bijenkasten en nu weer alles overhoop".
"Tja, het moet wat kosten."
"Onbeschrijfelijk, zei de goede man."
"Inkt was zeker op, zei ik."
Ieder ging zijn weg weer verder...

Bijzonder, deze vogelspotter was wel heel erg goed op de hoogte...

Ik reed terug, de wijk in en ja hoor daar stond dezelfde auto, hetzelfde kenteken, hetzelfde karretje op het adres van onze Speedy SP'er.
En wonderlijk daar liep ook de fotograaf weer, de wijk in, we zaten op hetzelfde spoor en knikten elkaar gedag. 
De zwarte speedboot lag aan de steiger, we flitsten ...

Thuis vroeg ik me af: 
Hoe serieus kunnen we de Raad en de Politiek hier in Lingewaard als Volksvertegenwoordiging nu nog nemen?
Wat bezielt zo'n SP voorzitter, die notabene zelf bewoner is van de Plakse Plas, om met zijn luxe auto met aanhanger zijn zwarte speedboot via de IJsvogeloever te water te laten terwijl hij weet wat er speelt en dan met opzet nog meer te vernielen. Deze oever valt onder natuur en is geen parkeerplaats, bootinlaat of wat dan ook... Vernielen van natuur is verboden. Het bord "Verboden Toegang" bij de Plakse Laan staat er nog steeds op de IJsvogeloever en is daardoor nog steeds van kracht. Hij woont niet aan de Plakse Laan of de Oeverkamp en is dus onbevoegd op dit deel van deze oever.
Herrie en overlast en het opschrikken van dieren, geeft geen pas...
Wat bezielt "Handhaving" om niet op te treden? Eerder gaf de politie aan dat vissen binnen de bebouwde kom niet zomaar kon en dat het viswater dan ook niet verpacht had mogen worden. Is er onderhands weer wat geregeld met de ondernemers of de plaatselijke Visvereniging ?  Want in de binnenlanden van Nederland is het nog steeds handje-klap...

Volgens Handhaving waren er vele meldingen. Klasse buurtbewoners, zo hoort het!
We kunen helaas alleen maar melden.
U kunt uw klacht of melding daarom dus het beste online richten aan de landelijke politie, eventueel anoniem.
Dat ontlast de mensen hier in Lingewaard ook tegelijk.
In het kader van een goed milieu initiatief en transparantie spelen we in op fair play.

Als we dit met zijn allen proberen vol te houden dan gaat die opwaardering er echt wel komen!
 
Aangereikte oplossingen:
Heb je een probleem met je roei/snoeibootje (dus niet voor je speedbootje) neem dan even contact op via Oeverkamp 30 of Talento Metissimo, er zijn legio goede oplossingen hier.
Ga niet via de groenzoom waar de beschermde flora en fauna huist.
AaAan iedereen de vrije keuze of men wel of niet bij de echte groene club van gezonde flora en fauna wil horen en wil meedoen in de opwaardering van dit gebied! 

Wij streven naar:
- VEILIGHEID EN RUST
- GEEN RECREATIE, GEEN VISSERIJ, MOTORBOTEN ZIJN VERBODEN
- WAKEN OVER DE BESCHERMDE DIERSOORTEN
- FUNCTIONELE BOS-HERAANPLANT EN HERSTEL IJSVOGELOEVER
- ORANJEGEBIED ALS STILTEGEBIED i.v.m. DE UNIEKE ARCHEOLOGISCHE GRONDEN
- GEEN VERNIELENDE ASFALTWEGEN OF GRINTPADEN OVER DEZE UNIEKE GRONDEN
- BEWONERS MET EEN NOODZAKELIJK ROEI/SNOEIBOOTJE  KUNNEN MET ELKAAR
  CONTACT OPNEMEN OVER HET TE WATER LATEN: NIET VIA DE IJSVOGELOEVER! 
- SAMEN HERPLANTEN EN OPWAARDERING MET DE BEWONERS EN KINDEREN VAN
  &  T.METISSIMO VOOR HEN DIE DAT WILLEN! 
De eerder voorgestelde mini-boomplantdag van de Odra is een uitstekend idee !

Heeft u aanvullende vragen, stel ze gerust. Zie de
contact gegevens. 

324.     9  november  2019   KINDERBIJSLAG VOOR STUDERENDE KINDEREN TOT 18 JAAR EN VRAGEN!
De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zijn het eens geworden dat de kinderbijslag van toepassing is ook voor studerende kinderen tot 18 jaar als zij gaan studeren aan een Universiteit of HBO instelling.
Het gaat om ca. 38.000 kinderen en om 1250 Euro per kind per jaar. Lage inkomens krijgen een extra bedrag via het  kindgebonden budget. De maatregel wordt betaald door de kinderbijslag door alle ouders eenmalig niet te laten meestijgen met de inflatie.

Hier rijst dan meteen de vraag: En wat is er voor de ouders en studenten tussen 2015 en 2019 met 1, 2, 3 of meer studerende kinderen die door hard te studeren eerder naar de universiteit of HBO instelling gingen?
De studiebeurs is immers in 2015 afgeschaft en het leenstelsel was volslagen onbekend en niet mogelijk voor die kinderen die jonger dan 18 jaar waren. Er was in deze periode geen kinderbijslag mogelijk. Zelfs een OV jaarkaart was niet mogelijk als je als 16-jarige van een VWO of Gymnasium afkwam en graag wilde studeren! 
Word deze groep voor het gemak in Nederland maar weer overgeslagen en vergeten?

Sterker nog:

- Waar is het recht op kinderbijslag gebleven en het recht op de OV jaarkaart voor de jonge kinderen die tussen 2015-2019 gingen studeren aan een universiteit of hoge school?
- Waar is het geld gebleven dat door deze groep 5-6 jaar lang is opgebracht?

Is dat voor deze groep verdampt?

323.     1  november  2019    EEN SCHOOLPENNEN-MILIEU-LES: VERZOEK BASISPAKKET SCHRIJFGEREI
Het resultaat verneemt u in de tekst...

Welke leerling of docent prutst er niet eens aan een pen?
Waar vliegen er niet eens de veertjes ineens door het lokaal, of worden er niet stiekum metalen vullingen in het plafond geschoten? 
En wie heeft niet "iets" met pennen, potloden, vullingen?

Plots stonden hier die pennen in het middelpunt van de aandacht.
Er werden namelijk ineens 2x zoveel pennen "verschreven", echt leeg.
Inkt die verdween als sneeuw voor de zon...
Hoe kan dat nu weer?
Tijd voor nader onderzoek!
Het leverde ons een super-leuke Science & Cultuurles op in het kader van een groen milieu-project.

Het begon zo:
Onverwachts kwam de penningmeester binnen met die bekende Eureka-grijs op zijn gezicht.
"Moet je dit zien," zei hij: "het kapitalisme der pennen anno 2019..."
"Pardon, waar heb jij het over?"

"Die pennen verdampen hier en ik ben dat eens nader gaan bekijken..."
En je kunt binnen Science & Cultuur echt heeeeel veel onderzoeken, dat bleek maar weer...
"Iemand die weer een cent heeft bezuinigd op een penne(n)-vulling waar geen andere vulling voor te verkrijgen is.
 Zo houden we die plastic soep wel in stand, die plastic tasjes oorlog is niks vergeleken bij deze pennen-berg!"

Wat waren nu de vondsten van de penningmeester:
- De plastic penvullingen waren meer dan een centimeter korter en
- De plastic wanden van de vulling waren de helft dikker dan voorheen.
Het Science rekensommetje leerde ons dat er de helft minder inkt inging en dus ook uitkwam.
En als dat bij 1 pen zo is...
Hmm, dan kan het wel kloppen dat er (meer dan) 2x zoveel pennen verbruikt worden.

Vervolgens gingen we op zoek naar een oplossing voor de oorspronkelijke vulling.
Die was niet te vinden. Daarnaast, losse vullingen zijn vaak weer zoek, of de voorraad wordt elders in het plafond geschoten. Is een her-vulling dan wel zo'n handige oplossing?
We zochten eigenlijk een soort milieupen met vullingen in de pen, zoals bij een vulpotlood of vulpen.
Helaas bleek dat alleen in de uitvoering van 2 , 4 of 12-kleurenpennen. 
"We konden het niet vinden, we hebben vast niet goed gezocht..."

Ondertussen ging het denken door...
In de klas verdwijnen pennen nog steeds bij het algemeen "afval" in de klas.
Dat kan toch ook prima bij het plastic-afval?
"Kijk wel uit want die vullingen lekken zo..."
Hmm, dan is een kortere vullig met dikkere wand misschien handiger?
Dan lekken ze minder snel en kunnen ze misschien ook in de pen.
Vullingen in de pen betekent ook winst door minder benodigde wegschietende veertjes en daardoor ook minder vullingenvoorraad in het plafond...!!!
Helaas ook de korte dikke vulling bleek niet verkrijgbaar voor onze disposables.

Een moeder zei vanmiddag: "Op school moeten kinderen voortaan zelf een pen regelen als hij op is of kwijt."
En ouders weten van niks. Kinderen blijken dan te gaan schrijven met stompjes kleurpotlood..."
"Waaat?  Waar gaan dan toch in 's hemelsnaam die giga bedragen in het onderwijs naar toe?
Wij sloven ons hier uit, de scholen en gemeentes strijken de poet op, en er zijn zelfs geen pennen meer voor de kinderen? Scholen kunnen de zelfregulering niet aan, de kinderen zijn de dupe!
Ik had van de week ook weer een kind dat geen hoofdletters kon schrijven.
Geen wonder als het schrijfgerei ontbreekt..."

Tja, of dat nu leuk is of niet. De inspectie met handhaving blijft gewoon kei- en keihard nodig...
Het is in het belang van de toekomst van onze aarde.
Is het niet bizar als zelfs de zelfregulering voor basisschrijfgerei al niet voldoende meer blijkt te werken.
 
Kortom, "het kapitalisme der pennen" in relatie tot ons milieu kreeg een andere wending.
We zijn nu op zoek naar iets anders.

Het is niet verkeerd om in de klas aandacht te besteden over de aankoop van de "wegwerp-pen". 
Ook het element "duurzame dop" leverde interessante opties.
Voor sommige is een vulpen met convector misschien een bijdrage aan een groene oplossing.
En gaat u shoppen en komt u een milieupen tegen met vullingen in de pen zoals bij een vulpotlood en een vulpen
dan houden we ons hier bij Talento Metissimo van harte aanbevolen!

Wij hopen dat mw. Ingrid van Engelshoven en dhr. Arie Slob een (minimaal) basispakket schrijfgerei gaan adviseren voor iedereen die op een school werkt, voor fatsoenlijk onderwijs en ter preventie van nog meer plastic troep!
Zelfregulering betekent dat we zelf de regeltjes moeten toepassen, lukt dat niet dan komt er weer een regeltje bij.
Nog meer regeltjes om te schrijven...

Het was in ieder geval weer een leuke en zinvolle research.
Hopelijk kan de pennen industrie in Nederland er iets mee.
En wie weet voor een aktief vrouwtje of ventje, een mooi pa-tentje!
Succes!

Voor wie dit een leuke milieu-les lijkt: veel schrijfplezier en succes toegewenst.
(Fan van Stuutje Vulpen)

322.     31 oktober  2019       KNUSSE HAPPY HALLOWEEN
Voor het eerst dit jaar vond de Happy Halloween in ons buitenlokaal, midden in de natuurtuin plaats. Het zat tsjokvol, een complete klas...

Hoewel we alleen bij de slot-Finale er een gezellig en gezond eetfestijn van maken was er voor deze eerste keer in ons buitenlokaal een uitzondering, een soort "opening".
We begonnen heel spannend met soep op lachende knal-oranje-wiebel-pompoen-bordjes en ja je lacht vanzelf mee. Optimale concentratie bij het eten van wiebel-soep...want knoeien mag, maar wil niemand. En er knoeide niemand!
Na de warme broodjes en salades werden de gelly's gemaakt uit het gruwelijk geheime (educatie)receptenboek van de Season Sciences van Talento Metissimo. Het spontaan ontstane soap-recept is het afgelopen jaar aangepast en verbeterd (leuk klusje).  De gelly's blijven een vreemd aardig soap-brouwsel, dat "nieuw" aanvoelt, het ziet er erg mooi uit. Het bijzondere is dat je je handen kunt wassen zonder water, gespetter of geklieder, handdoeken of tissues. Ennn je handen drogen niet uit, helemaal fijn en super-handig toch? Heerlijk met lavendel, citroen etc.

"Hoe heb je dit gemaakt" vroeg een van de vaders..."
"Dat is een gruwelijk groot geheim ..." zei een oudere Dracula
"Dit is iets voor in de verpleging, zei een van de moeders...?"
"Prima", zei een andere ouder, als de ''Fabrikant-Zorg" dan een paar miljoentjes op de rekening van T.M. stort, kunnen er heel veel leerlingen gratis les krijgen bij T. M... "
En de reactie van een jonge wijsneus: "Maar dan is het geen geheim meer!"
"Hmm...dan wordt het geheim gedeeld met iemand anders die het ook geheim moet houden, maar ja, dat lukt natuurlijk nooit... Je hebt gelijk, dan is het geen geheim meer..."
" Weet je, dan bedenk je toch gewoon weer een andere geheime "soap", genoeg te beleven hier in Lingewaard (knipoogje van de ouders). Er werd hartelijk om gelachten.
"Tja, eigenlijk bedenk ik niets, ik vind alleen maar iets. Want bijna alles is op aarde te vinden, alles is een kopie van een kopie. Het zit alleen in een ander jasje, meer niet. Geld is een ruilmiddel, net als bij Monopoly en hier voor lessen en materialen. Op school kun je nu eenmaal niet alles leren, hier ook niet, op de club ook niet en thuis ook niet. Dat is juist goed! Het gaat om het vinden van de juiste match, de goede diversiteit die past, je weet wel dat woord dat je tegenwoordig zoveel hoort."
"Wat denk je, zou het fair zijn, om een stukje "soap" te ruilen voor materialen zodat we dan extra onderwijs kunnen geven aan de leerlingen die zo graag willen leren?" vroeg een ouder aan een groepje jeugdigen.
"Het gaat om een stukje van "onze soap", wijzelf zijn niet te koop," lichtte een vader toe.
"Je kunt de zakjes toch ook verkopen en het recept geheim houden, er komt toch steeds wat anders ...' zei een lieve maar slimme jonge toverheks.
"Vandaag mogen jullie ze ruilen voor iets lekkers, dat is net zoiets als verkopen."
"Dus alles blijft geheim?"
"Ja, het blijft een griezelig groot geheim."
"Oke..." en de grotere Dracula holde met een heks en 2 spookjes naar buiten om even te schommelen.

Een jong Spookje kwam even terug: "Waar staan de lichtjes (lees: sterren) van Conso en Disso?"
"Oh, er zijn heel veel lichtjes, wijs er een aan en geef ze een naam, dat mag. Net zoals jij een duif of een eend die vrij in de natuur loopt ook zelf een naam mag geven". Op de verjaardag van Metissimo leer je iets meer over sterren en zo...nog even geduld. "Oke" en flits weg was ie weer...
"Zijn Conso en Disso geheim? " vroeg een van de ouders.
" Nee, Conso en Disso zijn er voor alle kinderen van de hele wereld en dat kan niet als ze geheim blijven. Ze vallen uiteindelijk onder een soort beschermd erfgoed (erkend door Stichting Talento Metissimo). Het is hier ontdekt in het thuisonderwijs en met elkaar dragen we het hele systeem verder uit. Het is de meest bijzondere puzzel die ik ooit heb gezien. En ja het is een must voor kinderen, mensen kunnen het alleen tijdens de kind-fase ontwikkelen, vergelijk het met je tanden en botten. Dat geldt ook voor dieren en ik vermoed ook voor planten, schimmels, gisten, bacterien etc. 
Eigenlijk werkt het verspreiden net zoals met de gelly's. Je deelt het uit en vertelt je verhaal. Het verschil is dat de puzzel van de soapgelly's af is en 't werkt. De klokken van Conso en Disso met de hele familie wiskunde-klanken is pas begonnen...
"Zijn ze altijd rond?" Conso en Disso werken ook in een vierkant, driehoek of gekke vorm, er zijn heel veel modellen hier. "Is het ART?", vroeg een van de ouders
"Art kan van alles zijn, Art hoeft geen functie te hebben."  Conso en Disso kun je zien als Art-poppetjes.  Kern is Science & Cultuur, dat zijn twee polen zoals noord en zuid, koud en warm, man en vrouw, plus en min etc. Conso en Disso zijn een functioneel onderdeel van de Europese Cultuur vanwege het klassieke Europese toonklanksysteem, daar mogen we best trots op zijn. En denk daarbij aan de functionaliteit van cultuur aan bijvoorbeeld de talen, zoals de Nederlandse taal. Het Conso & Disso systeem zelf is Science omdat het is gebaseerd op de natuurwetten van het universum. Vandaar ook het nieuwe vak Science en Cultuur.

Cultuur en Science hebben beide een functionele grondslag binnen de sociologie, ze dragen een bedoeling, een functie, een leereffect in zich, die positief of negatief kan zijn. Neem vandaag 31 oktober waarop we Halloween vieren,  dat valt onder Cultuur, hier in de herfst. Het maken van het gelly soapje en de uitleg is Science. De interactie tussen Cultuur en Science versterkt het leereffect.
Alle culturen hebben eigen wijsheden passend bij het landschap, klimaat, ecologie, omstandigheden etc.
Iedere cultuur levert een (sociale) bijdrage door antwoorden op: "Wat is leven? Waar komen we vandaan? Energie-aanpak, milieu aanpak, medicijnen, voedsel, opvoeding."  Zo leren we van elkaar. Cultuur en Science vormen samen 1 geheel net als Conso en Disso die het nieuwe fundament zijn voor dit vak. Het is heerlijk om aan zoiets te mogen puzzelen en zo dankbaar als je af en toe wat mag vinden binnen het systeem dat ook nog toepasbaar blijkt. De kinderen genieten ervan.
En als ouders weten we allemaal hoe het werkt: Als de kinderen goed gaan... "

Na de soep en de soap startten de grote en kleine Dracula's, heksen met grote haakneuzen en wratten en steeds meer spookjes in het pikke pikke donker een kleine rustige wandeling door de buurt.
Dank buurtbewoners! Voor de fantastische ontvangsten. Sommige maakten het heel speciaal met griezelgeluiden aan de voordeur alsof je bij een echt spookhuis was aangekomen, andere hadden speciale lekkere hapjes, wat een verrassing!
Als dank werden de gelly-soapjes uitgedeeld.
Bij terugkomst in het grieze-grabbel-knusse-huisje wachtte ons een warme verrassing uit Zeist!
Daarna namen we afscheid om met een tevreden gevoel huiswaarts te keren.

Superdank aan de grote krachten die iedere keer achter de schermen aktief zijn om alles mee klaar te zetten en op te ruimten, enorme dank hiervoor!!! Deze keer was het een giga klus om het grote lokaal op te zetten en in te richten als een echt lokaal. Dank hiervoor.

Groetjes van het team van Talento Metissimo

Zie publicatie: Knusse Happy Halloween


      HAPPY  GELLY  HALLOWEEN
WyberBlauw WyberBlauw     SEASON  SCIENCE & CULTURE  TO  TM
31 Oktober 2019
18.00-20.00 uur

 321.       31 oktober 2019   HAPPY GELLY WEEN

Ook dit jaar 2019 gaan we met de leerlingen weer Happy Halloween vieren met een scheutje Season Science en Cultuur. En jazeker gaan weer samen de bijzondere Gelly-Weens kneepzeepjes maken met het gruwelijk geheime recept uit het Laboratoriumboek van de Season Sciences van Talento Metissimo. De zeepjes worden ieder jaar
mooier en leuker! 

Daarna starten we met het avondrondje. Verkleden mag, hoef niet!
Afspraak is: Aanbellen alleen bij de huizen met een Hallo-ween lampje. En denk erom: Laat de oudjes met rust, die schrikken zich een hoedje met zoveel Gruwella's, Dracula's, Glimwormen en Spoken voor de deur.  Pas op en blijf bij elkaar. Houd je mobiel en zaklamp paraat. Wij waken op afstand mee.

Kinderen uit de buurt mogen aanbellen tot ca. 21.00 uur om te kijken wat Talento Metissimo is en wat we hier doen, uiteraard als jullie ouders dat goed vinden.  En ja, probeer gerust dat vreemde glibberige ijskoude goedje eens uit, door erin te knijpen, voelen, er aan te ruiken en mee te griezelen. Het is dus geen snoep. Je wordt er niet ziek van als je het eet maar het smaakt vies. Velen van jullie weten dat inmiddels al wel. Welkom! En natuurlijk is er ook iets lekkers.

Het leerdoel van de HAPPY GELLY- HALLOWEEN tijdens de Season Science! 
Geciteerd van vorig jaar: "Lees het etiket en bekijk goed de verpakking van het snoepje VOOR dat je een snoepje
 zomaar in je mond(je) stopt, niet alleen 's avonds of in het donker, ook overdag!" Voor je het weet sta je te schuimbekken...er zijn zo giga veel rotgeintjes. "Weet wat je eet!"
Praat erover met je ouders en vraag hen ook om uitleg.

Vorig jaar waren alle kinderen zo prachtig verkleed en geschminkt, echt geweldig.
Zet 'm op ouders, maak er weer wat moois van!
Na afloop is er een gezellig samenzijn, uiteraard zonder alcohol!
Het bruist hier inmiddels weer van de gezellige en nieuwe ideeen.
Wensen zijn welkom, laat ze gerust horen.

Wij hopen en wensen met zijn allen stilletjes op mooi en droog weer op 31 oktober 2019...

In overleg met de ouderraad is besloten dat dit jaar ook enkele jeugdigen van buitenaf in de groep kunnen worden opgenomen. Graag tijdig overleggen en opgeven. Prijs all in is 5 euro. M: 06-255-06-566

Zie aankondiging publicatie nr:

320.     11 oktober  2019   NOMINALE STUDIEBEURS & ONBETAALBARE  HONOURS PROGRAMMA'S
Er is
een aanvulling op de vorige nieuwsmelding binnen gekomen die over de nominale studieduur ging, begin januari 2019 (nieuwsbericht 240).

De oplossing met als term "Nominale Studiebeurs" is door studenten van Tqlento Metissimo aangedragen als voorbeeld nadat het aantal suicides in Nederland enorm is gestegen (en niet echt verminderd) onder de Nederlandse studenten na invoering van het leenstelsel en het wegvallen van de studiebeurs. Er is geen overgangsregeling en de voorlichting ontbreekt hoe studenten en ouders hier goed mee om kunnen gaan.

Met de term Nominale Studiebeurs wordt een studiebeurs genoemd voor een "beloning/beurs" voor de gemiddelde studieduur die over een opleiding wordt gedaan (denk aan de Gauss-curve). Alles wat langer of meer is, is voor eigen rekening. Dit is fair, eerlijk.

Er zijn decennia lang mogelijkheden geweest voor studenten die jarenlang konden en mochten studeren op de kosten van de huidige belastingbetalende werkenden. De lening "oppotten" is vrijwel onmogelijk, het levert geen rente op want deze is kunstmatig door de banken op bijna 0 gezet.
Uitgaven zijn torenhoog door kostbare PC's, boeken, kamerhuur etc. ..

Inmiddels is er ook een aanvulling gekomen betreffende de nominale studieburs, die gaat over het honoursprogramma.  Huidige studenten die graag een honoursprogramma willen volgen - en daarvoor worden uitgenodigd - schrikt het dermate af om hier nog aan te beginnen. Het risico op studievertraging wordt vergroot en studeren is al zo giga kostbaar door het leenstelsel.
Extra vakken zijn ook nauwelijks betaalbaar bij echt zware studies. en een tweede Master kost giga...
Voor die weinigen die studeren echt leuk vinden is er nauwelijks of geen beloning meer.
Kortom: maatwerk ontbreekt aan de top!
Dan daalt het animo van de totale bevolking, dat is ernstig, zeer ernstig!

Vroeger, vroeger!  Vroeger was lang niet alles beter.
Maar er waren wel echte studieprijzen voor talentvolle hardwerkende studenten, of jonge studenten etc.
Tegenwoordig hebben we een leenstelsel...

De term "Nominale Studiebeurs" is opgenomen in de Open Educatie Database: "Metis Weetjes".  
Dank studenten! 

319.     11 oktober  2019   UPDATE: NIEUWSVERMELDING HOME-PAGE T.METISSIMO
Na de introductie eind augustus begin september heeft het nieuws hier niet stilgelegen zoals u kunt lezen, de datum van update liet door omstandigheden deze keer even op zich wachten, daarom: 

Veeeeel leesplezier gewenst!

318.     11 oktober  2019   VACATURE VERTROUWENSPERSOON
Talento Metissimo groeit. Al een tijdje liep de vraag wie de rol van vertrouwenspersoon binnen onze organisatie zou kunnen en/of willen vervullen?
Reacties zijn van harte welkom!

317.     9 oktober  2019   BESTUURSLID COEN 21 JAAR !
Weer een feestje!

Ver voor Talento Metissimo in beeld kwam was Coen al betrokken bij de nieuwe educatie zoals die hier is ontwikkeld en wordt gegeven. Het begon allemaal vanuit muziekcursussen rondom Conso en Disso in 2010, 11 en 12. Coen dacht mee in de "klok-ontwikkeling" en raakte enthousiast!

Ook de Daft Punk Helmen inspireerden. Hij wilde meer  weten en ook echt onderzoek doen. Deze wijze van leren sprak aan.  We beleefden spannende jaren met de aqua- en hydroponics al sinds de middelbare schoolperiode. Hij zette zelfs een eigen kweeklijn op van Basilicum die de naam Basilicum Rexna kreeg, menig onderzoeker droomt hiervan! De term is opgenomen in de Open Data base van <Metis Weetjes> (met Copyrights).
Coen gaf diverse presentaties en behoort inmiddels tot het vaste team tijdens de activiteiten.

Hij studeert momenteel aan Breda's Prinsentuin College voor teeltmanager. Het laatste studiejaar is in volle gang.
Daarnaast is de dagelijkse sappige aardbei-stage ingeruild voor stevige paprika's.

Vorig jaar bood Coen aan om als bestuurslid graag in het bestuur te willen meedenken en om bestuurservaring op te willen doen. Een van de eind-opdrachten van zijn studie luidt namelijk: "Schrijf een ondernemersplan". En dan kan bestuurservaring handig zijn. In januari 2019 tijdens de grote vergadering is Coen aangenomen als bestuurslid. Hij wilde graag de taak van het meedenken wat voor jeugdigen praktischer en handiger kan zijn (naast allerlei andere han- en spandiensten). Een goede aanwinst!

We wensen Coen een fantastisch fijne en mooie dag met lekkere taartjes en Proost Coen, veel succes!

Namens leerlingen, ouders, betrokkenen en het team van T.Metissimo.

316.     6 oktober  2019    ZINGEND  ZUURSTOF;  EEN ECO-MODULE OP VERZOEK!
Per mail kwam een verrassend verzoek of er bij Talento Metissimo nog leuke of nieuwe projecten waren, een beetje "anders", want er werd gezocht naar nieuw lesmateriaal voor Milieu & Ecologie. Tja, met alles wat hier zoal gebeurt, is geprobeerd om van het geheel een "leuke module van te maken", relativeren is belangrijk. Hieronder volgt een voorbeeld voor 1-2 lessen, misschien wel 3, hoe je het inricht. Het kan op een binnen of buitenlocatie (met WIFI). Met de nieuwe omgevingswet in aantocht is de module wel weer even up-to-date. Het is aan de docent zelf of hij iets wil vertellen over heraldiek,  ijsvogels, beschermde amfibieen, schaaktorens en bemmeltjes... en een gezellig potje Bemmels Groen- of Moerasschaak kan in de pauze ook leuk zijn.
In ieder geval: Succes! Schrijf hier gerust een leuk stukje over jullie resultaten...

Hoofddoel

- Ecologie-kennis uitbreiden: bewustwording en visie ontwikkelen van een woonomgeving of andere locatie.
- Algemene ontwikkeling: taken leren overzien, plannen, regels en afspraken nakomen.
Team-rolverdelingen
- Bedenker (oplosser)
- Schrijver
- Hoofduitvoerder, creator
- Inspecteur of Controleur, let op: alleen voor eigen teamcontrole achteraf.
- Dummy: doe iets om die titel/rol te voorkomen en voorkom een dummy team!
  Let op:  1 persoon mag max 3 rollen/taken vervullen per team,
              De rollen moet je wel aantonen!

Benodigdheden
- Minstens pen en papier, de rest bepaal je zelf
- Mobiel met internet
Niveau, advies: BB-H/V45, soms een 3e klas.
- Er zijn meerdere opdrachten die in carroussel vorm zijn uit te voeren
Tijd/Plaats:  Dubbele les binnen of buiten

Puntentelling bij competitie (hoeft niet, mag):
1.  Antwoordpunten: Een goed antwoord levert 1 punt op, ongeacht of het team 3 of 4 of 5 personen telt.
     Er zijn maximaal 40 punten te behalen. Per team kan dit worden verdubbeld bij 4 tijdig ingeleverde antwoorden
     en goede inzet.
2.  Teampunten: Een goed uitgevoerde rol is 1 teampunt, een dummy-rol levert 2 strafpunten op.
     Maximaal 20 punten (5 rollen * 4 vragen = 20 punten).
     Teamcorrectie-score bij ongelijk aantal deelnemers dient vooraf besproken te worden,
     Een docent kan b.v. kijken naar een gelijke draagkracht van gemiddeld een 7 in de groep voor dit vak.
3.  Persoonlijke bonuspunten is een aparte vraag waar iedereen 1 heel punt persoonlijk kan scoren.
     Dit punt is dus individueel te behalen. Dit punt telt niet mee in de teamscore.

Wie wordt het 1e, 2e of 3e dreamteam of juist het dummyteam en wie levert de beste antwoorden?
Wie wordt de uiteindelijke winnaar?
Is er een team dat een 11 weet te behalen?  Dan is dat 1 bonuspunt/joker inzet voor bij de andere vragen.
Tip: Hou een scorelijstje bij.


OPDRACHT 1    BIOGASSEN

Met deze eerste vraag kun je vrij gemakkelijk scoren, een opwarmertje...
Intro: 
- In juli 2019 kwam de Europese melding dat Nederland haar stikstofbeleid diende aan te passen.
  Het is bouw lag alles stil. Er werd gewacht op een sein voor (her)start.
- Op 23 september 2019 was er een klimaatbijeenkomst in New York met bezoekers ook uit Nederland.
- Gisteren 7 oktober 2019 was er een klimaatbijeenkomsten in Amsterdam, een hoop tam-tam, daarna weer stilte.
- Nu iets op onze site, speciaal voor bewoners, leerlingen, ecologen en politici van Nederland die de natuur
  een warm hart toedragen.
Vragen bij opdracht 1   (6 + 4 punten)
- Zoek 3  andere milieu bijeenkomsten op en vertel wat het milieu-doel was.
- Bedenk minstens 1 ander onderwerp voor een zinvolle milieubijeenkomst.OPDRACHT 2 ZINGEND  ZUURSTOF 

In poezievorm volgt nu een korte introductie zodat duidelijker wordt waar de milieuproblematiek over gaat.
Er wordt een nieuwe educatie-term  "Zingend Zuurstof" geintroduceerd, of "S(w)ingin' Oxygen",
zo je wenst. Na de toelichting volgen enkele vragen.
ZINGEND  ZUURSTOF
De tijd dringt,
Het permafrost smelt,
Orkanen nemen andere wendingen,
Elk boomwortel-stelsel telt,
Zonder zuurstof geen zang,
De mens is in tijd-strijd,
tegen een Second Silent Sprint.
(ccml)
Dit gedicht herinnert aan de best-seller Silent Spring van Rachel Carson over
DDT en Malaria op het zuidelijke halfrond.
Toelichting
Een laatste "schatting"  is dat bij ca. 1 graad stijging van aardse temperatuur er een grote waterstijging plaatsvindt. Daarnaast hebben we in Nederland te maken met:
- Kaalschrapen van klei-afzettingen tot op de zandgronden,
- Hogere verdamping door de kale gronden (het water zakt weg),
- Omdat het kalk uit het Nederlandse (drink)water is verdwenen,  zie je steeds vaker ernstige aandoeningen.
  Kapotte ei-schalen, te dunne schalen, vogels die door hun pootjes zakken, jonge kinderen die vele botten breken,
  klassen vol met gaatjes in hun gebit, meer infecties flora & fauna (slechte bladopbouw), en
  de Nederlanders groeien niet meer. (Daar ligt een combinatie met vitamine D3, voor de liefhebber...)
- NL is hard op weg naar een 2nd Silent Spring, deze keer op het noordelijke halfrond. 
Vragen bij opdracht 2 (3 + 4 + 3 punten)
- Wat wordt bedoeld met "Zingend Zuurstof" op het noordelijke halfrond? Je mag het ook tekenen.
- Wat probeerde Rachel Carson ons duidelijk te maken in haar bestseller Silent Spring op het zuidelijke
   halfrond? Tip: Zoek op Internet en/of Wikipedia: NL's, DU, ENG en vergelijk.
- Wat kunnen wij als burger zelf doen tegen een Second Silent Spring of Sprint zoals bedoeld in het gedichtje
   hierboven? Denk aan begrippen als eten, afval, kalk.OPDRACHT 3:  NIEUWE OMGEVINGSWET 2021: WEET HOE HET LEEFT!
Intro
De mens kan niet zonder natuur. Er is schaarste aan buiten-groen. Het kappen van bomen nabij de Oeverplas in de Gemeente Lingewaard draagt bij aan bewijsmateriaal dat aanpassing van de omgevingswet noodzakelijk is. Bewoners kregen na de kaalkap aanvankelijk geen inspraak in hun woonomgeving i.t.t. tot attractiePark Lingezegen.
Onverwacht kwam er bijzonder bewijsmateriaal.
Hoofddoel is het herstel van de IJsvogeloever en het verkrijgen van meer inspraak voor de bewoners in hun woonomgeving met beschermde flora en fauna.
Vragen bij opdracht 3  ( 4  + 6 punten)
- Welk uniek bewijs gaf de doorslag voor herplant van bomen en struiken (en geen twijgjes)?
  Tip: Lees enkele groene "balkjes" over de kaalkap
- Wat is bio-diversiteit? Wat is het verschil tussen politieke en eco-biodiversiteit?
- Motiveer/teken jullie standpunt over onverwachte kaalkap, beschermde flora & fauna en een attractiepark
  binnen de bebouwde kom bij een woonwijk. Kijk op Overheid.nl  bij "Omgevingswet".
  Verwerk in je antwoord een passend stuk tekst uit de "omgevingswet".


OPDRACHT 4:  COMMUNICATIE DOOR BOOM EN MENS

Houdt het begrip Zingend Zuurstof in gedachten en kies in het volgende stuk tekst je eigen diepgang.
Deze stelling met vergelijking is bedoeld om over na te denken:

- Juist omdat er minder zuurstof wordt geproduceerd, kunnen andere gassen toenemen.
- Vergelijk dit eens met leukemie waar de witte, de rode (zuurstofrijke) bloedcellen overwoekeren. 

Bomen produceren zuurstof.
Bomen dragen eeuwenoude wortelstelsels over de gehele aarde.
Ze zijn met elkaar verbonden en adapteren, symbioseren, communiceren.
Ze werken zelfstandig, apart en samen.
Wortelsystemen aan oevers hebben een filterende, verstevigende, beschermende en voedende functie.

Het wortelstelsel is in staat om tegen de zwaartekracht van de aarde in, voedsel tot zich te nemen,
dus van onder naar boven.
Bij een mens is de eerste voedsel-/sapstroom van boven naar beneden, een weg van minder weerstand. 

De krachtige wortelstelsels dragen de gehele aarde.
Bomen communiceren via aarde, water en lucht, dat zijn minimaal 3 niveaus.
De (politieke) mens communiceert 1 voor 1 over 1 onderwerp op 1 niveau. Dat is een keuze.

Het zou een ware uitdaging voor de mens zijn om ook een dergelijke NATUURmeeting te kunnen creeeren zoals de bomen dat doen. Een dergelijke Chat op afstand is prima mogelijk, denk maar aan het scorebord met de puntentelling van het Eurovisiesongfestival. Een Euro-visie scorebord van een verbeterde zuurstofproductie per gebied treft de kwaliteit van leefomgeving, bewoners beheren mee. Maak het zichtbaar. Het eindresultaat telt!

Brainport Eindhoven en Philips staan vast te trappelen van ongeduld. Technisch is een 4e niveau van buiten de aardse thermosferen haalbaar via de satellieten.
De echte uitdaging is of we een 2e niveau zelfstandig kunnen bereiken zonder hulpmiddelen, net zoals de bomen en hun wortelstelsel dat kunnen, al eeuwen en eeuwenlang! Dat vraagt om een ander soort intelligentie...
Dat begint bij het versterken van het immuunsysteem, bij kalk, dat kan niet anders...

Ofwel: Kap met kappen, stop de zaag voordat de swung uit de zuurstof-zang is.
Zonder wereldwijde wortelstelsels stopt er nog veel meer...
Zonder zuurstof geen zang.
Vragen bij opdracht 4 (5 + 5 punten)
- Wat heeft de communicatie tussen mens en boom met "Zingend Zuurstof" te maken?
- Teken/schets en benoem schematisch de communicatieniveaus tussen mens en:
   de Boomkikker, de IJsvogel, de Wateraardbei en de Eikenboom.


5. BONUSVRAAG 5:  Op persoonlijke titel kun je 1 heel punt extra verdienen op je eindcijfer!
- Geef over  de stelling  "minder zuurstof" minstens 2 argumenten voor en 2 argumenten tegen in relatie tot:
  groene bladeren en rode bloedcellen. Maak een tabel. Valt je iets op?
 
Tip: Lees de stelling over minder zuurstof uit vraag 1.
  Tip: Lees de nagekomen reacties onderaan dit nieuwsbericht.

Allemaal veel plezier en succes!
Karen.


Nagekomen reacties (voor opdracht 4) tijdens filosofie-gesprekjes bij Talento Metissimo:

8/10   Aanvulling op het gedichtje: "Kap het gezaag, dan stopt vanzelf het geklaag"... 
         Antwoord: Mooi, jij hebt het begrepen! 
10/10 Vraag: Dus die witte bloedcellen vertonen pestgedrag? Zij zijn toch de politie-cellen?
         Antwoord: Cellen kunnen veranderen van "gedrag". Groei is te beinvloeden met spijs/voeding of medicijnen,
         maar ook luchtdruk, temperatuur, stress etc. Bij leukemie groeit het aantal witte bloedcellen zo hard dat de rode
         in de knel komen. De rode zorgen voor zuurstof aanvoer en kooldioxide afvoer (transport). "Afvalgassen" hopen
         zich dan op en zuurstoftekort ontstaat. We zien in het milieu een vergelijkbare situatie ontstaan etc.. 
10/10 Vraag: "Produceren de rode bloedcellen ook minder zuurstof als ze knel zitten?"
         Antwoord: De rode bloedlijn is een transportsysteem, een soort pakjesdienst die pakjes zuurstof rondbrengt en de
         "bubbles" ofwel koodioxide weer meeneemt.  Het lichaam probeert het geheel te corrigeren (soort adaptatie) door
         b.v. meer rode bloedcellen aan te maken, die vaak kleiner of anders zijn zoals b.v. de sikkelcellen bij Malaria.
         Net zoals zieke bomen met grote bladeren dan kleinere bladeren aanmaken (Kastanje b.v.).
10/10 Vraag: En waarom zijn die witte bloedcellen dan op hol geslagen? Wie is hen aan het pesten?
          Antwoord: Een slimme opmerking! Misschien is het juist het zuurstofgebrek... Het gaat om het vinden van de
          juiste key om het gedrag te normaliseren. Je ziet overeenkomsten in gedrag als je naar cellen, wortels, bladeren
          of bloedlijnen van levende organismen kijkt. Het zijn verschillende systemen die je als model kunt
          zien. Verschillende informatiedragers met soortgelijke informatie. 
          Kijk om je heen, denk en praat erover met gelijkgestemden, dat doen we hier ook.
          Welkom als je mee wilt doen.  Misschien "zie" jij een oplossing!
          Wij denken dat het begint bij bewustwording, stapje terug naar de natuur door betere regelgeving.
          We proberen de politicus te overtuigen, samen reiken we verder... Help je mee? 

315.     2 oktober  2019   OPHELDERING ABRAHAM & SARAH 2 OKTOBER 2019
Margriet van harte proficiat met je 51e verjaardag!
Er ligt nog een raadsel van vorig jaar over de opheldering van Abraham en Sarah, hoe gaan we dat oplossen.
Wie waren Sarah en Abraham?

Het bleken 2 goede collegae, de namen zitten in de na-denktank...


314.   30 September 2019     IN GESPREK OVER DE HER-INRICHTING NOORDZIJDE BEMMEL                                    Nieuwsbrief 9     Batrachochytrium pandemie en herstel IJsvogeloevers

Maandagavond 30 september heeft vanaf 18.00 uur een zitting plaatsgevonden in het kasteeltje te Bemmel naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift (zaak B) door bewoners op de Oeverkamp over de verleende vergunning van de ODRA aan Park Lingezegen voor een her-inrichting van de Noordzijde van Bemmel. Terzijde: de voorlopig verleende vergunning is per 3 juli verstrekt. De melding is vermoedelijk ergens in de zomervakantie geweest, we wisten het niet, konden niets terugvinden in het plaatselijke krantje maar werden gelukkig op tijd getipt.

Aanwezig waren:
 
- De ODRA en Park Lingezegen/Arcadis met toehoorders voor toelichting van hun plannen.
- De bewoner(s) van de Oeverkamp (bewoner, docent en voorzitter van T. M.) die het bezwaar onderbouwde als
  belanghebbenden. Zij heeft met veel bewoners gesproken en refereerde naar de gezamenlijke brief van zaak A.  
- Een onafhankelijke commissie die veel vragen stelde.

Over enkele weken kunnen we een uitspraak verwachten van B & W Lingewaard op het advies van de commissie over deze inrichtingszaak Noordzijde Bemmel B.
B & W heeft de kaalkap-zaak A, waar een verzoek om handhaving ligt, voor advies overgedragen aan de ODRA, die in deze zaak B weer de vergunning verstrekt.
Een advies is niet bindend of dwingend en mag en kan men naast zich neerleggen.

Onze inzet blijft voor zowel de herinrichtingszaak B als de kaalkapzaak A (gelegen aan de Plakse Laan):
1. Veiligheid als prioriteit nummer 1 
   
Herstel a.u.b. de gevaarlijke oever en plaats geen speeltoestellen bij water of oevers.
   
Hou het water en de groenoevers schoon van passanten - en recreanten verontreiniging.
2. Herstel rust, privacy, woongenot met inspraak in onze woonomgeving, die is nu verstoord
   
Verzoek voor herstel van de IJsvogeloever en kaalkappen op meerdere plaatsen van de groene oeverzoom
    (zaak A en B).  Geen afritten van de fietsbrug of wandelpaden (nabij de gasleidingen) achter de wilgenschermen die
     uitkomen op de Plakse Laan/Oranje gebied (Zaak B), echt teveel herrie, geluid draagt ver over water.
     Houd de gezonde ecologie in stand!
     (En uiteraard: blijven de bewoners voor woongenot beheerders van hun eigen oever die ze al tientallen jaren (gratis)
      zelf moete onderhouden.)  
De "Gemeente" is en blijft eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit haar genomen en nog te nemen beslissingen.

Enkele hoofdpunten uit het bezwaar
- Als ernstig wordt de onwetendheid en het buitensluiten ervaren door de bewoners en belanghebbenden;
  bij zowel de kaalkap met privacy-schending en nu dit ook nog. Zij/wij wonen hier, al tientallen jaren.
  Achtergrondgedacht: Waarom mogen wij niets weten en clubs of andere wijken/straten wel die er zelfs subsidie
  voor ontvangen, ook onze belastingcenten. Ter herinnering: wij wonen hier toch echt!

- De kaalkap en zo ook de her-inrichting staat niet op de ingediende tekeningen (zaak B).
  Achtergrondgedachte: Waarom is de kaalkap (A) niet gemeld op de tekeningen en teksten door Park Lingezegen,
  Arcadis en de ODRA? Op deze wijze wordt diegene die de vergunning verstrekt, foutief geinformeerd, met alle
  gevolgen van dien.
 
- Inmiddels heeft ook Park Lingezegen gewoon bomen gekapt (zaak B). Het verzoek om handhaving telt
  kennelijk niet voor hen, evenals de uitgangspunten van het bestemmingsplan; beschermde dieren of planten
  krijgen speciale ontheffing in Park Lingezegen, of was het andersom? Quick scan is niet uitgevoerd.
- Ook zijn in het honden-rengebied nieuwe poepkuilen alias zandkikkerbakken uitgegraven naast de vloedoever waar het
  17 mtr. diep is. En we hadden al een gevaarlijke oever door de kaalkap... Is dit bedoeld om alle ingediende bezwaren te
   laten "verdwijnen".
- Ter info over de visuele bewijsvoering: Google Maps toont de kaalkap met ingezet materieel. De historie van Google
   Maps toont de intacte groenzoom hoe het was. We wachten de toekomstige beelden af.
Maar er is meer:
- Er is een dringende oproep gedaan voor VEILIGHEID i.v.m. de onderschatte risico's van de steile oevers naar de
  zandputten van 11 en 17 meter diep. Geen speeltoestellen bij de oevers;  laat daar geen kinderen spelen!
  De Gemeente, Park Lingezegen, de ODRA en de onafhankelijke commissie zijn allen eindverantwoordelijke nu
  en in de toekomst voor de beslissingen die zij nemen. Bewoners/docenten hebben hen uitgebreid hierover ingelicht.
  Het is veiliger om de houten speeltuinen 1 of 2 velden te verplaatsen waar meer kinderen wonen. Een giga zee aan
  prachtige natuur-speelruimte met eventuele wilgenschermen.
- Afgelopen zomer zijn er hekken geplaatst bij de IJsvogeloever - alleen tijdens de vierdaagse van Nijmegen - nadat een
  kind de steile oever met natte klei afgleed richting diepe zandput. je houdt je hart vast. Dat beeld staat voor altijd op je
  netvlies. En dat kan iedere dag gebeuren!
- De fietsdijk heeft ook water nodig. Sloten staan al jaren droog, er gaat niet "ineens" veel meer regen vallen.
- Veiligheid, hygiene, behoud goede waterkwaliteit, kikkersterfte preventie, biodiversiteit, waterzuinigheid,
  mezenkastjes, bijenbomen, bijenkasten, rustgebied, geen overmatig licht en herrie, stop de geluidsoverdracht over water,
  erkenning en handhaving van de unieke ontplooide natuur waarden, richt het Oranjegebied in met bijvoorbeeld
  bijzondere bomen, herstel IJsvogeloever i.p.v. hanggebied/bromfietsopstopping als ook de
  herplant van diverse kaalkappen, verwijder het rottende kapafval, geen fietsafritten of wandelpaden, gasleiding,
  geen cross-terreintjes, leer opwaarderen met de unieke ecologie i.p.v. degraderen!...etc...
   
Kortom: Er is van alles te vinden bij de Noordzijde van de Plas, maar NIETS hiervan staat in het rapport voor inrichting van de Noordzijde Bemmel van Park Lingezegen/Arcadis. De ODRA gaf goedkeuring aan dit rapport en verleende de voorlopige vergunning.

Dat ene kleine bordje toont het verschil!
Het door ouderdom onleesbare bordje bij het sluisje op de Plakse Laan is bijna onvindbaar tussen de nog kale wintertakken, je moet het maar net weten te vinden. De witte letters zijn er niet meer, grotendeels verweerd door de ouderdom. De tekst die er ooit op stond geldt nog wel steeds voor gebruik van de plas.  Ter info: ooit stond er "verboden toegang voor..."...ooit zouden er meer bordjes komen, dat was beloofd in 1996 in een schrijven door B & W.
Dit alles in contrast met het overduidelijke goed leesbare straatbord in giga grote letters aan de straatzijde: "vissteiger", want anders kun je de steiger niet vinden, en dan te bedenken dat  recreatie niet is toegestaan! Het is te gevaarlijk.
Deze staat van verhouding van bordjes spreekt boekdelen.

Kenmerkend
- De stuk gekapte bosrijke groenzoom van de Plakse Plas met haar unieke ecologie viel tijdens de kaalkap onder
  verantwoording van de Gemeente Lingewaard. De snoei-activiteiten waren uitbesteed aan Waterschap Tiel.
  Snoei-onderhoud is nu eenmaal geen onverwachte kaalkap met zeer groot materiaal in het broedseizoen (zaak A).
  Er is een giga grote westerlijke vloedoever die voor het snoeibootje werkt gebruikt. Dus waarom wel die kaalkap aan de
  noord-oost-zijde?
- Deze zelfde groene oeverzoom een stukje verderop - waar Park Lingezegen nu zonder kapvergunning aan het kappen is,
  valt ineens weer niet onder de Gemeentelijke verantwoording (zaak B). Het geheel valt allemaal binnen de bebouwde
  kom van Lingewaard die eigenaar van de grond is met hetzelfde bestemmingsplan.
- Dat het echt om dezelfde groene oeverzoom en dezelfde ecologie en dezelfde biodiversiteit gaat, kunt u - zoals eerder is
  vermeld - terugvinden op Google Maps of Streetview, die gelukkig net als de natuur zelf geen verschil maken.
- Bewoners hebben beheer over hun eigen oever.

De zitting is afgesloten met een laatste rondvraag waarbij namens de bewoners een toelichting op de veiligheid is gegeven..

Thuis praat je natuurlijk even na...
Hamvraag
Als burger verwacht je dat bestemmingsregels voor iedereen hetzelfde gelden en dat er open- en eerlijkheid is. Juist door deze vreemde verdeling van de plas en haar oevers en het opzettelijk verzwijgen van uitvoeringspraktijken is ernstige schade aan de natuur ontstaan. Wie is eindverantwoordelijke voor zo een onnatuurlijk verdeel- en heersbeleid ?

Wetgeving
Duidelijk is dat een eenduidige Nederlandse regelgeving en uitleg m.b.t. tot woonregels bij natuurgebieden ontbreken.
Voor het leren opwaarderen (bewustwording) van een woonomgeving is dit wel een eerste vereist.
Jurisprudentie?
Die ontbreken want er zijn geen Nederlandse natuur-woonregels om te toetsen, "normaliter " valt het onder een "bestemming".

Een kwalificatiesysteem waarover we al eerder schreven, E&M (Ecologie opwaardering door milieuverbetering) zou dit alles mooi in kaart kunnen brengen. Leer de ambtenaren en burgers hun woongebied op te waarderen, dat schept duidelijkheid. Misschien ooit... over 10 of 20 jaar voor een inauguratie of zo..., bij een volgende natuurwet. 
Wat is echt noodzakelijk voor iedere burger (dus ook ambtenaren)?
  1.    VEILIG, SCHOON, RUST, WOONGENOT
  2.    BIO RESPECT: behouden van gezonde flora en fauna, streven naar opwaardering.
         Inspraak en afstemmen met bewoners en gemeente, wie betaalt beasting, rechten en plichten.

Wat kunnen we als bewoners en betrokkenen nog meer verwachten?
Bewoners betalen belasting en verwijderen een heel jaar door ook de troep van passanten uit dit gebied.
Betaalt Park Lingezegen belasting, zoals de burgers dat moeten doen?


Om verzakking van de nieuwe fietsdijk te voorkomen is het belangrijk dat de dijk nat gehouden wordt en dat niet al het water wordt afgevoerd. Nederland verdroogt en verzandt, daar komt de klimaat-temperatuurstijging nog bij...

Het natuurlijke habitat van de wettelijk beschermde amfibieen en vooral de kikker is al eeuwenlang de sloot. Belangrijk om de sloten naast de Plakse plas weer vol te krijgen met schoon water in de schaduw voor o.a. de kikkers.
Dat is rasechte ecologie in Nederland ! Schoon water is schaars. Infectiepreventie is "geen eitje..."...

Voor de BOA's is het inmiddels 1 groot gebied geworden.
Handhavers rijden door de straat en zeggen: "Nee hoor, niets te zien of te horen op straat."
Klopt, het gebeurt aan de waterkant.
Vervolgens draaien ze hun dienstauto op de plaats van kaalkap en schuiven via de Oeverklei bijna "de plas" in...
"we houden ons hart weer vast..."
Iedereen kapt er inmiddels lustig op los in Nederland; horen, zien en zwijgend doorzagen...
 
Wie durft er in Nederland nog voor een boom en een kikker op te komen, de flora en de fauna ?
Een 3-jarig kind vroeg hier: "Bomen mogen ook leven toch?"
Prachtige vraag, kijk die kan en durft nog een vraag te stellen! 
Hier bij Talento Metissimo mag en kan dat ook, we stimuleren dat.
Ook de antwoorden, of ze nu ja of nee zijn, leuk of niet.
Zijn in Nederland alleen de kinderen nog over die een vraag durven te stellen?

Na Pandadroom in de Efteling is er nu een Alcedo, Sally, Kik en bomendroom in het vroegere BOOMLOO (s),
De oplossing is simpel want er zijn hier giga veel buurtplassen zonder woonwijken, die liggen niet in Park Lingezegen.
Dat is een stuk plezieriger en maakt voor de recreant dan ook het verschil!

Het wordt weer vervolgd,
Karen.

Nagekomen info in augustus 2020 buurtbewoners:
- Mag een onafhankelijke commissie die is aangesteld over invulling van het Oranje gebied, uitspraken doen over de kaalkap en invulling van een ander gebied? De zitting ging over invulling van het Oranjegebied. Het was geen zitting over invulling van de kaalkap. Als docent mag je toch ook niet ineens een wiskundetoets geven tijdens een biologieles, zonder dat er vooraf afspraken over zijn gemaakt.
- Mag de ODRA zomaar ineens tijdens een zitting over het Oranje gebied uitspraken veranderen over een compleet ander gebied? Regels die notabene wel golden voor de Bonenkamp maar die men weigert te handhaven voor de bewoners van de Oeverkamp? Regels die niet over de inrichting van het Oranjegebied gaan maar wel over de boszoom?
- Er gelden dus aantoonbaar andere grenswaarden voor de bewoners van de Oeverkamp dan voor de Bonenkamp. Hoe kan dit toch allemaal? Er spelen dus vele andere belangen een rol?
- Is deze commissie met een secretaris en notulist die ook jurist is van de Gemeente Lingewaard wel echt onafhankelijk? Gemeente Lingewaard houdt geen rekening met haar bewoners, al jaren niet, en zij is eindverantwoordelijk voor de kaalkap waardoor dit Oranje gebied open ligt en er juist door de Betuweroute en autoweg en geplande fiets- en wandelpaden meer herrie dan 50dB is! Een paar wilgentakjes houden dat echt niet tegen!
- Is dit alles de reden waarom de bewoners van de oeverkamp in onwetendheid worden gelaten?
- Zal de Gemeente Lingewaard en de ODRA ooit een fatsoenlijk antwoord durven geven op onze vragen?


313.     27 september  2019       ECOLOGISCHE  &  POLITIEKE  BIODIVERSITEIT
Als je Googled op "Park Lingezegen", verschijnt helder en duidelijk de tekst: toeristische attractie in Elst.
Met dat in mijn achterhoofd zat ik als bewoner op de bewuste maandag 30 september te luisteren naar een uitleg die ging over de invulling van een stuk natuur, gelegen in het Oranje gebied met hoge archeologische waarde in Park Lingezegen: 

 
"...achter de wilgenschermen, daar, komt een gebied vol zeldzame plantjes X, 1 soort..."
"...niemand reageerde ..."  Sprakeloos?

....denk, denk...dus wilgenschermen splitsen het gebied op, ook het Oranje gebied?
Hoeveel wandelpaden moeten er achter die schermen komen, en er lopen toch ook gasleidingen?
Wat wordt er nu weer verzwegen?
Terzijde: een politicus heeft een ander denkstijl/proces van redeneren, daarnaast is de omgevingsdiensten vnl. visueel ingesteld; als er geen zicht is dan ook geen inspraak. Met auditief wordt weinig of geen rekening  gehouden, en dat terwijl het geluid over water hier juist ver draagt. De commissie toetst.
En dan
die opmerking vanuit Park Lingezege: e
en gebied van 1 soort plantjes X
Ineens rinkelt weer dat bekende belletje...

Het lijkt wel of men de term bio-diversiteit "anders" interpreteert, het lijkt wel een soort politiek misconcept,
een soort taalkundig misverstand van een biologie vakterm. Het verschil tussen attractie en natuur?

Biodiversiteit betekent niet dat het 1 en hetzelfde geheel moet worden... juist niet
!
Het betekent ook niet dat je 1 groot gebied tot dezelfde ecologie verplicht...juist niet!
Het betekent ook niet verdeel en heers...juist niet!


Politieke BIO-Diversiteit is duidelijk iets anders dan Ecologische BIO-Diversiteit.
Een politiek knelpunt is meestal financieel. En natuuronderhoud kost...
De mens heeft de natuur nodig om in te wonen, te leren, te werken, zich te vermaken, andersom niet.
En door de schaarste van natuur is de wens voor privacy en groen toegenomen.
Onderhoud van de omgeving wordt steeds vaker uitbesteed
aan de burger.
De politieke ketenlijkt zich aan het terugontwikkelen: mens krijgt extra natuuronderhoud.

Soms is er een organisatie die dat invult, zoals Park Lingezegen met 1 en hetzelfde soort plantjes.
Dat is geen bio-diversiteit.  Dat maakt het verschil zichtbaar tussen een attractiepark en een natuurpark.
Zolang burgers geen commentaar geven of er is hooguit een licht morrende korf dan kan dat lang goed gaan.

Natuurliefhebbers streven naar een echt natuurpark met echte eco-biodiversiteit die natuurwaarden aanvult.
Fake of nep "in"vullingen zijn er genoeg.
De kunst is om nu het financiele bruggetje te vinden, de consensus, zonder misconcepten of misleidingen.
Dat begint bij heldere termen. Een afbakening. Er is gekozen voor de termen Politieke - en Ecologische Biodiversiteit.
Politieke biodiversiteit is bijvoorbeeld de monocultuur, relatief goedkoop en in het grote geheel divers te noemen, dit past bij een attractiepark dat zich landschappennatuurpark noemt, zoiets, er is veel onduidelijkheid.
Ecologische biodiversiteit bestaat uit functionele mengculturen voor een gezonde natuurlijke flora en fauna, passend maatwerk zoals in echte natuurgebieden.

Met degelijke rigoreuze ingrepen wordt schade toegebracht aan de natuur.
We kunnen er ook proberen iets moois en functioneels van maken voor natuur en mens. 

Beide termen zijn opgenomen in de lijst/DataBase van de Metis Weetjes.

312.     27 september  2019&nb   VERZOEK  FUNCIONELE  HERPLANTPLICHT
Je kunt overal over debatteren, ook over functionele herplantplicht, het is weer een mooie aanvulling voor onze E&M upgrade. Belangrijk zijn goede en krachtige feiten, geen larie.
Het ontwortelen van een grote boom in een gezond gebied staat niet in verhouding tot het herplanten van een klein twijgje, of 10 twijgjes. Grote bomen beheersen een volledig gebied qua ecologie en dat is veel meer dan alleen de boom die wij zien. Onder, op en rondom die boom zitten complete mengculturen en systemen.  Kijk eens naar de filterfunctie (wortels), de verwerking van CO2 en afgifte van O2 van een kolos van een boom.

Vergelijk een twijgje eens met een baby. Ooit waren de twijgjes, voordat ze uitgroeiden tot prachtige functionele kolossale al dan niet solitaire bomen in Nederland, een babycultuur.
Een kleine Mark in de luiers functioneert pas als minister-president als hij is volgroeit, toch?
En als zijn ambtsperiode erop zit, dan komt er voor die kolossale boom toch geen twijgje in de plaats, dat gaat toch niet? Alles draait om de functie, juist in de natuur.

Het is toch vreemd dat bewoners die wel zware belasting moeten betalen over een gebied, dan ineens geen zeggenschap krijgen over hun directe woonomgeving waar ze op uit kijken. Dit nog los van het feit dat de herplantplicht lang niet altijd voldoende functioneel is, hetgeen wel van belang is voor burgers en de natuur zelf nabij een natuurgebied.

Je kunt overal over debatteren, je kunt ook logisch nadenken en de gegevens in kaart brengen.
Dan hangt er een prijskaartje aan en past het beter op een begroting.
Dat in kaart brengen kan weer bij een  E & M research horen; Ecologische opwaardering door Milieuverbetering.
 

311.     27 september  2019     BIODIVERSITEIT AFBAKENEN DOOR INFECTIEPREVENTIE;  GEEN EITJE!
Tijdens een van de praktijkopdrachten over bodem-chemie werd de vergelijking met onze darmen weer  aangehaald.  In 2006-7 was dit tijdens biologielessen en bio-informatica al eerder aan de orde geweest. 
Houd bij het lezen van het onderstaande stukje een gekookt eitje in gedachten.

Functie van afbakening van een gebied

- Je vochtige darmen herbergen andere bacterien dan de huid op je wangen.
  En in de aarde zitten weer andere micro organismen. Wormen heb je liever in de grond dan in je darmen.
  Kortom: De natuur levert maatwerk.
- Als je de micro-organismen uit je darmen gaat kweken en ze een naam geeft dan heb je al snel een
  aantal groepen Markjes, groepen van Geertjes, groepen van Aries, groepen van Ingridjes, Sanders of Carola's...etc.
- Een gezonde bio-cultuur is 1 groep, 1 afdeling of departement, bijvoorbeeld het ministerie van ...
  vult u zelf in wat u gezond vindt, daarover verschillen de meningen.
- Diversiteit is een mengcultuur, een zaal vol verschillende groepen of afdelingen, zoals tijdens een debattering.

Er zijn plaatsen zoals in je longen, je hart en in je hersenen waar meestal geen (meng)culturen van micro-organismen wonen, juist niet!  In schril contrast met je darmen die vaak overbevolkt zijn, juist wel!.
Het gaat om de functionaliteit van het geheel: want 1 lichaam met alleen 50 nieren werkt niet.
Binnen een (afgebakend) gebied tolereren verschillende culturen/groepen elkaar: sommige kunnen cumuleren, symbioseren etc.  Ieder gebied is "anders". De politieke partijen herkennen zich hier vast wel in.

Ieder orgaan is gescheiden door een vlies. Dat is razend belangrijk, het geeft stevigheid en biedt bescherming tegen o.a. infecties. Kijk eens naar het eitje bij je ontbijt en dat vliesje onder de schaal.
Dat vliesje kun je vergelijken met een velletje van klei op de aarde, het heeft eenzelfde beschermende en verstevigende functie. Bronwater wordt bijvoorbeeld vaak gewonnen van onder de diepgelegen kleilagen, perfect geconserveerd na filtering door de zandlagen heen.
Als zo'n vliesje weg is, is de stevigheid en ook de bescherming weg. UV straling kan van invloed zijn. Er kan dan b.v. een infectie van de bodem en het water optreden, denk b.v. aan blauwalg. Zo kunnen amfibieen en vissen  schimmelinfecties krijgen wat kan leiden tot besmetting van een heel gebied (water, bos etc.). Zo kan het voortbestaan van functionele soorten zoals kikkers en salamanders bedreigd worden.

Ter vergelijk
Een kapotte knie, een blinde darm OK of een getrokken verstandkies is meestal prima op te vangen.
Maar filleer je een groot vel eraf (bosbrand), sloop je de nieren eruit (bomen op de oevers hebben een filterfunctie),
drink je te weinig (laat je de sloot droog staan), is het middenrif stuk (zeer ernstig, dan lopen de gebieden in elkaar over), of maak je asfaltwegen en stoffige grintpaden (littekens) etc. dan is het geen gezond woongebied meer.

De beschermde amfibieen vragen in de strijd tegen de schimmelziektes om meer dan alleen de inzet van een gezonde biodiversiteit. Mengculturen voor biodiversiteit kunnen zinvol zijn, het kan ook precies verkeerd om gaan werken als je bijvoorbeeld open waterstromen in woonwijken op elkaar gaat aansluiten en gaat uitbreiden.
Bij een uitbraak is meteen een compleet gebied ontregeld...
Op sommige plaatsen is juist geen behoefte aan biodiversiteit!

Om binnen woonwijken, deopen recreatie waterwegen zomaar op elkaar te gaan aansluiten is een goede flora & fauna en microbiologie quick scan wenselijk, zo ook de monitoring.

Geprobeerd is dit aan betrokken personen van de ODRA, Waterschap, Gemeente Lingewaard, Park Lingezegen, de onafhankelijke Commissie van bezwaarschriften rondom de invulling Noordzijde Bemmel toe te lichten.
Amfibieen zijn beschermde diersoorten, zoals in dit gebied voorkomen.

Wellicht sluit ook dit onderdeel weer aan bij de E & M upgrade via Talento Metissimo: Ecologische opwaardering door Milieuverbetering.

Beslist geen (politiek) eitje.

310.     27 september  2019   GEFELICITEERD Bachelors of Sciences!
De eerste studenten die als leerlingen een verrijkingstaak verrichten vanuit Talento Metissimo hebben afgelopen maand hun Bachelor diploma behaald aan RUN (Nijmegen) en TUE (Eindhoven).
Valentin en Kaj ontvingen beide het diploma B.Sc.

Valentin zet zijn master voort aan de WUR te Wageningen. De perfecte plek voor de aankomende ecoloog.
Kaj heeft een fijn plekje bij de Computer Sciences van TUE waar voldoende uitdaging is; de Brain Port is fantastisch (een soort Silicon Valley). De TUE Computer Sciences en EE kun je gerust een "in silico valley" genoemd (grapje voor insiders), er zijn zoveel leuke vakken.
Alleen, een tweede master is onbetaalbaar geworden. Hoe kun je de kennis van die extra vakken - die je zo graag wilt volgen - nu toch gaan bemachtigen in Nederland?

Heren,  proficiat met de mooie resultaten, weer knap gedaan.  Op naar het vervolg !

309.     20 september  2019   WAS  EUCLIDES  EEN  VROUW?
Wikipedia toont bij het begrip "meetkunde" een fraaie afbeelding van een vrouwelijke wiskundige die met passer en lineaal uitleg geeft aan studenten. Hier rees bij leerlingen de vraag: Was Euclides een vrouw? 
Anderen vroegen: Was het misschien een pseudoniem voor een groep, net zoals de Pythagoreers.
Waarom mochten vrouwen vroeger geen wiskunde of wetenschap (of schaken) beoefenen? 

De redenaties sprongen over en weer:
- De aarde kent vele grote en kleine (handels)routes waardoor kennis is verspreid, vele zijn nog steeds niet doorgrond en lijken ondoorgrondelijk.
- Duidelijk is dat landbouwbewerking bijdroeg aan landmetingen en meetkunde.
- En daar ligt wellicht een oorsprong dat vrouwen geen wiskunde mochten bedrijven; taken waren pragmatisch gescheiden.
- Door afzonderlijke groeperingen (zoals bijvoorbeeld in kloosters) is er veel gepubliceerd en gedupliceerd waardoor ware, mindere ware en ook onware kennis is verspreid. Een klooster was/is een goede omgeving om wetenschap te bedrijven. Volharding levert resultaten.
- Tegenwooordig wordt meetkunde wonderlijk vaak de vrouwelijke tak van de wiskunde genoemd, sommige leraren noemen het ook wel dames, vrouwen of meisjes-wiskunde. Bijzonder met zo'n mannelijke geschiedenis. Wellicht dat vanwege de kunstzinnige ontwikkelingen of het vrouwelijke inzicht deze naam is verworven.
Het is voor de vrouw al een aardige ommekeer en in ieder geval erkenning in de geschiedenis van de mens.

Of Euclides een vrouw was?
Wie het weet mag het zeggen...graag!

308.     19 september  2019   MISLEIDINGEN  DIE  MIS  LEIDEN
December 2019  Nagekomen vraag: een bewezen overtreding is een strafbaar feit zoals een kaalkap,
in dit geval een bewezen en erkend milieudelict.
Waarom neemt de politie in Nederland dan geen aangifte op? Rechtspraak is geen politiek en v.v.>

Naar aanleiding van de vele denktellers kwamen er vragen.
Wat is het verschil tussen fraude en een fout?
En hoe zit dat het met opzettelijk verzwijgen en buiten-sluiten?
En wat is valsheid in geschrifte?

Niet iedere fout is meteen fraude, gelukkig niet. We zijn mensen. 
Fraude is echt bedrog. Dat kan ontstaan door valsheid in geschrifte, door het veranderen van de waarheid.
Met opzet iets verzwijgen kan fout zijn, soms valt het onder beroepsgeheim.
Buitensluiten lijkt op, of is een vorm van discimineren, dat kan positief of negatief zijn.
Alles is mogelijk. Opzettelijk of niet, onwetend of niet en de combi's.

Enkele voorbeelen van de terminologie die de afgelopen periode vragen op riepen
- Een datum, het aantal uren of de arbeidsvoorwaarden opzettelijk veranderen in bijvoorbeeld een arbeidscontract of ander document valt onder valsheid in geschrifte. Examenpunten zomaar op eigen houtje veranderen waardoor een leerling wordt benadeeld hoort daar ook toe.
- Slavernij is een vorm van vrijheidsberoving waarin een mens eigendom is van een ander, of doet alsof! 
- Een onschuldig iemand met opzet "zwart maken" is inbreuk op integriditeit, dit kan zelfs leiden tot karaktermoord
  of ernstige beschadigingen. Daaruit kan aangifte tot smaad volgen. Overal worden "spelletjes" gespeeld om elkaar om
  niks in een zwart daglicht te stellen. Net zoals in een schaak- of dampartij "vallen" worden opgezet. Kies je eigen rol!
  Als je echt iets in je mars hebt, dan heb je geen rottigheid nodig.
- Bij het "met opzet verzwijgen van gegevens", zoals b.v. bij het verstrekken van een vergunning,
  hangt het geheel van de gevolgen af, of van de "vergeten, verzwegen of buitengesloten personen of activiteiten".
- Fraude en bedrog zijn zaken van oplichting zoals een opzettelijk foutieve voorlichting,
  b.v. het oude verhaal van Tijl Uijlespiegel die paardenvijgen verkocht als wondermiddel onder zijn lachende mom
  van:  "De mensheid wil bedrogen worden".  
- Buitensluiten is een vorm van discriminatie, dat kan positief en/of negatief zijn.
- De arts die correct zwijgt over je medisch dossier hanteert het beroepsgeheim.
- Een belangrijk onderschatte factor is altijd de onwetendheid.
- Alle genoemde termen dragen bij tot misleiding, al dan niet met opzet.

Bescherming van privacygegevens en het opkomen voor je rechten gaan niet samen.
Daarom staat er op deze site ook altijd bij dat we je dankbaar zijn als je onjuistheden op deze site wilt melden!

Let goed op, er lopen veel Tijltjes rond!
De structureel gratis over-uren bij een bijbaantje onder het mom van "werkjes afmaken" die met opzet niet worden betaald of worden vergoed, vallen onder misbruik. Dit is vaak moeilijk aantoonbaar.

Alles draait om die zelfredzaamheid! Geef jeugdigen een goed voorbeeld.

Ouders, mentoren, docenten en betrokkenen:
Vraag gerust naar voorbeelden bij de jeugdigen. Zij maken vaak veel mee tijdens bijbaantjes, stageplaatsen etc...

307.   18 september  2019     OP HETERDAAD... GOOGLE MAPS TOONT KAALKAP en een 2e gesprek...                                Nieuwsbrief 9     Batrachochytrium Pandemie en herstel IJsvogeloevers
Nagekomen buurt-info april 2020 is verwerkt.

Letterlijk hulp van bovenaf...
De satellieten van Google Maps tonen naast de historie, extra en bijzonder bewijsmateriaal rondom de kaalkap. 
We schatten dat de kans (hooguit) 1%  is, als Google Maps zo'n aktief moment weet vast te leggen.

Op woensdag 18 september was er een tweede bijeenkomst met ODRA, Park Lingezegen/Arcadis, de Gemeente Lingewaard en de bewoners van de Oeverkamp over de kaalkap en de kwestie "het verzoek om handhaving", want het kappen ging maar door (zaak A) . Tijdens de eerste bijeenkomst was er geen onafhankelijke juriste aanwezig geweest voor verslagvastlegging en het is een taak van de overheid om een handhavingszaak op correcte wijze op te pakken.
(In het Gemeentenieuws waren al meerdere meldingen geweest over onjuiste ambtelijke verslagleggingen, we waren gewaarschuwd).
Merkwaardig feit is dat de Politie Lingewaard op 23 april 2019 geen aangifte van kaalkap wilde accepteren namens de bewoners terwijl ze wel zelf bij de kaalkap met groot materieel aanwezig was. Waarom niet? Rijst hier dan de vraag.
Afgelopen 30 jaar is hier geen kap of dergelijk groot materieel nodig geweest voor onderhoud dus waarom dan nu wel?
Een snoeiboot gaat al jaren via de vloedoever te water dat weten de heren die onderhoud plegen prima. En deze heren weten ook prima dat kappen geen snoeien is en ook dat dergelijk groot materieel zoals je kunt zien op Google Maps niet  echt niet voor een "Natuurlijk Onderhoudsbeurtje" nodig hebt. Omdat de bewoners al tientallen jaren zelf het grootste oever-gedeelte onderhouden inclusief het verwijderen van de troep van recreanten en passanten blijft er een relatief klein oeverstuk over voor Waterschap Tiel i.s.m. Gemeente Lingewaard. Bewoners zijn beheerder van hun eigen oever al tientallen jaren.

Wordt van ons als bewoners nu ook nog een politie-speuractie verwacht alias "Sherlock Holmes, de Cock uit Baantjer, of Bemmelse Flikken"? Afijn, met het bewijs op Google Maps kan iedereen nu aangifte doen, anoniem. De vraag is of we dat nu nog willen? Het gaat de bewoners om de natuur, de privacy en de veiligheid. Die ken je als geen ander als je hier al zolang woont.

Volgens het bestemmingsplan vallen de oevers en het water onder "natuur". De meeste steigers staan op tekening, op een enkele na. Hoe kan dat nu weer?  Bewoners niet gevreesd:  We hebben Google Maps en haar historie!

In de winter kijk je door de kale stammen heen en in de zomer is er een ondoordringbare groene bos-zoom. De meeste Oever-plasbewoners kijken over de plas heen (ca. 70 meter) en in de herfst, winter en vroege lente dus direct op de Plakse Laan en de noordzijde van Bemmel.
Door de kaalkap kijken enkele nu direct op het "Oranje gebied". Die tuinen lijken ineens aan de Plakse laan te liggen in plaats beschutting te genieten van de groenzoom.  Het duurt jaren voordat de groenzoom weer een beetje hersteld is.
En dan zien we ineens nog meer vreemde zaken...
Hoewel externe recreatie is verboden op deze plas (te diep, te onveilig etc.) zijn er ineens meer wildplassers, bromfietsers, herrieschoppers, vissers, passanten, kappers, zagers, vervuilers, vernielers, nachtkampeerders, nachtvissers etc.
Nabij de IJsvogeloever verschijnen soms twee verschillende "bosjesmannen", allebei aktief met een eigen weg kappen. Ook Park Lingezegen is aan het kappen geslagen.

De Plakse Laan is wel de mooiste groenzoom waar de woonwijk in de zomer van geniet, dat mag ook gezegd worden. Al meer dan 30 jaar gebeurt dat snoeien met een klein snoeibootje via de vloedoever (1 x 4-5 jaar). De meeste groenverzorgers van Lingewaard maken er iets van, daarom is het zo mooi. Voor de goede orde mag ook best eens "dank je wel" worden gezegd!  En laten we eerlijk zijn: Anders zouden we nu niet zo hard mopperen!
En jazeker ook de bewoners werken hard aan hun deel van de oever. Sommige wel eens een beetje te fanatiek...
Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, die zijn er om te herstellen. Iedereen is nu weer op zijn qui vive.
Het is ook fijn dat de bewoners erkend worden de beheerders te zijn van hun eigen oever die onderdeel is van de plas. Ook zij werken al vele tientallen jaren hard aan hun deel in de vrije tijd,  waarbij de bewoners mogen betalen voor het extra snoei-afval... dubbel kassa voor de Gemeente!
Alle bewoners zijn vrijwilligers al meer dan 25 jaar. Slechts 1 enkeling is hier in natura voor betaald, dat is toch bizar...
We hopen dat het herstel van de IJsvogeloever goed komt en dat bewoners niet (weer) met een kluitje in het riet worden weggestuurd...


- Maar toch...er knaagt toch echt iets. Iets dat echt niet valt te rijmen...
  Wat was nu de werkelijke reden om meer dan 30 bomen/bosschages te kappen, waarvan echt grote dikke
  populieren, essen, wilgen, berken, bramen etc. ? En dan echt met opzet het habitat van de IJsvogels, nabij de
  kraamkamers met de vele kikkers en salamanders te vernielen in het broedseizoen na melding waar de nesten zich
  bevonden?  Er is speciaal gevraagd om dit alles te sparen. De plek is zelfs telefonisch doorgegeven. Prompt ging de
  shovel erin, exact op de aangewezen plek ondanks dat de kap al was stilgelegd?  Dergelijk gedrag is niet te bevatten,
  want dat is wel over meerdere lijntjes heengegaan! Het verhaal van een bootinlaat terwijl er een complete vloedoever ligt
  die daar 1x in de 4-5 jaar voor wordt gebruikt laat weer de nodige belletjes rinkelen. In geen 30 was er hier gekapt!
   
- En wat heeft Park Lingezegen nu ineens met deze plek te maken die niet onder Park Lingezegen valt?
- Waarom krijgen de bewoners geen antwoord op hungestelde vragen?
- Waarom mogen de bewoners van alleen de Oeverkamp niets weten over de inrichting van de Noordzijde?
- Waarom wordt er nergens vermeld dat er 2 kamp-standplaatsen zijn toegezegd?
- Waar zijn de wandel- en overige geplande fietspaden gebleven bij de inrichting ? Komen die later?
- De hele zomer is er met veel herrie water uit de kraamkamers van de plas gepompt maar de sloten blijven kurkdroog.
  Waterstand daalt, eutrofiering stijgt. Waar is deze opzettelijke natuurvernieling nu weer voor nodig? Why?
- Overtollig water afvoeren?  De fietsdijk verzakt straks nog door de droogte, die heeft zelf een behoorlijke slok nodig...
- En wellicht het aller- en allerbelangrijkste:
  Geen speeltoetstellen bij het water, veeeeel te gevaarlijk het is hier 11-17 meter diep!
  Wie draagt de verantwoording, levenslang?

En nu zitten we dus met o.a. een kapotte oever met gevaarlijke klei-glijbaan. Op de plek waar de IJsvogel zijn gangen en nesten had,  ligt nog steeds gedumpt kapafval te rotten. Tijdens het 1e gesprek in mei met Waterschap Tiel, de Odra en de Gemeente Lingewaard had het Waterschap Tiel beloofd dat hij het kap-afval uit de kraamkamers zou verwijderen. Dat is niet gebeurd. Er zat ook geen onpartijdige notuliste/jurist bij dit geprek...Bij het 2e gesprek werd niet genotuleerd.
(Probleem blijft dat er geen afspraken zijn te maken in de politiek. In de politiek zoekt men steeds de grenzen van rechtspraak op, voor een nieuw speeltje of regeltjes...en dat gaat maar door).

Gemeente Bemmel heeft wel gereageerd op het verzoek om grote hekken te plaatsen tijdens de Vierdaagse. Immers lang niet alle buitenlanders kunnen zwemmen of herkennen wat veilig is en De Gemeente is wel aansprakelijk.
Dank voor de erkenning en inzet tegen het gevaar, het is tenminste iets. Echter dit gevaar is er elke dag.
Goede verantwoording durven en kunnen dragen is lang niet altijd eenvoudig.
Hetzelfde geldt voor onbekende recreanten, wie is verantwoordelijk? Bewoners zijn geen badmeesters. 

Naast de foto's op Google Map nog een nieuwe ontwikkeling: De BOA's hebben sinds kort zeggenschap gekregen over elkaars gebied. De problematiek die zich hier voordeed met het "welles-nietes" gestechel over wie welk zeggenschap nu had, kan nu worden gedeeld. Doe er wat moois mee dames en heren: Vijf weten meer dan twee, SUCCES!

Inzet bewoners: mini boomplantdag met herstel IJsvogeloever en ALLE kaalkapplekken
Inmiddels is de inrichting van de Noordrand van Bemmel gewoon in volle gang en wordt er weer volop gegraven en kleigrond verreden. Wat blijft er over van onze inzet? Burgers worden gehoord en hebben duidelijk geen inspraak.
Wij willen onze privacy terug, de IJsvogel-Oever en de mooie bomen, bosschages, stilte, bijzondere natuur, het schone water, e.d.  Daarom zijn we hier gaan wonen. br>We willen graag samen met alle bewoners en met de jeugdigen van T. Metissimo die zich spontaan hiervoor hebben ingezet het geheel opnieuw aanplanten. De Odra kwam zelf met dit idee tijdens het eerste gesprek. Het is besproken met vele bewoners en tot op heden zijn de meeste bewoners betrokken en positief gestemd hierover.

Reacties tijdens dit 2e gesprek over de herplantplicht
Gemeente:
 "O, je kunt wel een paar twijgjes krijgen voor de kinderen..."
Park Lingezegen:  "Ik zie geen reden voor een feestje, er is teveel oud-zeer met buren die ook bomen kappen"
Odra (uit meerdere infobronnen van de Odra): Voor herplant is een aanvraag nodig. Voor herstel van de IJsvogeloever kunt u een verzoek in dienen bij de provincie die gaat over vogels en hun habitat.
Bewoners: Dank voor de tip van de IJsvogeloever, er ligt al een melding bij de Provincie. En ja, inderdaad zijn er bewoners die kappen en moeite hebben met grenzen, dat is al jaren zo en bij iedereen bekend. Het doel is bewustwording. Bewoners zijn welkom die mee willen doen, Plakse Laan, Oever- en Bonenkamp. Ook al zijn er nog zoveel verdeel- en heerspelletjes, het blijft 1 plas.  En ja, dat kan een burgerinititatief worden i.s.m. de Gemeente Lingewaard, dat kan namens Talento Metissimo of een andere vorm.  Het gaat om herplant van alle kaal gekapte stukken die straks te zien zijn bij een volgende up-load van Google Maps.
Gemeente: Wij willen het liefst in het najaar nog alles weer dicht hebben, het voorjaar duurt te lang.
Bewoners:
Dat kan, graag zelfs. Het liefst samen met de bewoners en de jeugdigen van Talento Metissimo maar dan goed en fatsoenlijk en niet met een paar twijgjes.

En op de vraag aan de bewoners of zij het verzoek tot handhaving willen intrekken?
Antwoord bewoners: Waarom? Er wordt steeds meer gekapt, er liggen geen serieuze afspraken.
Advies ODRA: Wilt u de andere boomkappen ook melden?
Antwoord bewoners:  De politie accepteert niet eens een aangifte. Het is beter om alles meteen landelijk kenbaar te maken. De zelfregulering werkt hier niet dat is duidelijk. Google Maps brengt alles in beeld, alle kale plekken inclusief de groene voorgeschiedenis tonen aan dat er meer handhaving nodig is.
Bewoners: We kunnen er samen iets moois van maken.

Met die woorden is de bijeenkomst gesloten, is er afscheid genomen van elkaar en bestudeert iedereen de zaken weer verder.

Onze achtergrond gedachten samengevat over de zaak A:
- De politie heeft de aangifte van de burgers m.b.t. de kaalkap niet serieus genomen, er ligt nu een verzoek tot
  handhaving.
- De ODRA heeft zelf vele foto's genomen en geeft aan dat ze nog meer foto's wil.
  Op Google Maps en Streetview en haar History zijn alle bewijzen te vinden.
- Plas-Recreatie is niet verantwoord, veel te diep, toch gaat het dag- en nachtvissen/zwemmen/recreeeren.
- De Gemeente erkent de kaalkap (na het zien van de foto's op Google Maps) als ook de opdracht voor
  snoeipraktijken die door Waterschap Tiel zijn uitgevoerd.
- Inmiddels kapt ook Park Lingezegen zonder kapvergunning, het bestemmingsplan en handhavingsverzoek geldt kennelijk
  niet voor een recreatiepark.
- Andere recreanten nemen dat over, het hek is van de dam.

Over de inrichting (zaak B). Dit Park wordt, blijkens, niet aangelegd naar ecologische natuurinzichten maar volgens "leukigheid", waar natuurwaarden veranderen in, tja, in wat eigenlijk... Er wordt geen natuur om de prachtige grote bomen heen aangelegd, nee,  grote bomen die het landschap kenmerken, moeten om. Eerst alles kaal, vlak en overhoop. Dan een asfalt of stof-grintpadje om het gebied te verdelen met een bankje, tafeltje en wat bloemzaad. Steeds hetzelfde concept, ... Biodiversiteit? Nee, dat is toch echt wat anders. Politieke bio-diversiteit op papier dat kan misschien nog.
Is dit wat er over is aan budgetbesteding voor Lingewaard die vele duizende tonnen zware klei levert? Zijn wij het als burgers eens dat ons belastinggeld aan kap van gezonde grote bomen wordt besteed?
Ziet u Moeder aarde niet schreeuwen?
Als uw velletje wordt afgeschraapt, hoe "voelt" u zich dan? 

We willen voorkomen dat de huidige inzet straks eindigt in potjes  "Bemmelse Oranje Naturalis"
want de waardevolle archeologische gronden komen in een depot...ja ja...
Voordat de Eurotekens verschijnen in menig pupil; "rijke grond" heeft een relatief korte houdbaarheidsdatum in een afgesloten potje. Aanleg van een klei/leem-moeras, mangrovebomen met schaduw voor de bijzondere kikkers, salamanders en de ijsvogels zijn daar beter op hun plaats. Zoiets als de: Sweet Orange Mangrove (Bush).
Het schaakspelletje is er al... Maar hoog tijd om te ontwaken:
Het "Oranjegebied" ligt vol giga betonnen (riool/water)buizen.
Hoeveel klei moet nog uitgegegraven en afgevoerd gaan worden...
Door wie en voor wie ook alweer?
Follow the money...

Na de hulp van de medebewoners, kikkers, de amfibieen, de witte munt, de wilde wateraardbei, de IJsvogels en vooral Googlemaps, de gedichten, de muziek en tekeningen en t bijzondere schilderij van de leerlingen blijven we volhouden.

Wij missen de mooie groene oever met haar blauwe flitsende vogels, een stuk natuur.
Inmiddels is ook de omgeving van de karekiet vernield en verstoord.
De vogels missen dat zelf wellicht nog het meest.

We denken veer na over een invulling van de nieuwe omgevingswet, zoals de E & M upgrade...

Tot zover weer, we houden u op de hoogte...

306.     2  September  2019     E & M   UPGRADE   (Ecologische opwaardering door Milieuverbetering)
Naar aanleiding van de kaalkap streven we bij Talento Metissimo Milieuverbetering met inspraak van bewoners. Over de beschermde flora en fauna is in het voorjaar immers letterlijk en figuurlijk heen gewalst.  We hebben hier bij Talento Metissimo daarom de term E & M upgrade in het leven geroepen:  Ecologische opwaardering voor Milieuverbetering voor b.v. in de woonwijk.
Al eerder gaven we uitleg over de ecologische opwaarderingen en noemden we als voorbeeld Natura 2, 20, 200 etc.
Bewoners kennen hun omgeving vaak beter dan een ambtenaar achter zijn bureau of een onderzoeker die een enkele keer een kijkje neem.
Een ecologische opwaardering is een basisvoorwaarde voor milieuverbetering (en v.v.) en is voor de nieuwe omgevingswetgeving een uitgangspunt.   
U hoort spoedig mogelijk meer van ons!

De term is opgenomen in onze Open Education database: Metis Weetjes

305.     2  September  2019   UPDATE  JAARKALENDER, HUISREGELS, INFO-FOLDER & METIS-WEETJES
Afgelopen zaterdag 31 augustus is tijdens het Open Middag Programma - met het Science- en Cultuurpleintje aan de Oeverkant - het voorlopige jaarschema kenbaar gemaakt. Een ieder kon ca. 2 weken daarna nog aanvullingen en wensen doorgeven. Verzoekjes blijven een heel jaar welkom!
Na het afstemmen en de opstart van het educatieprogramma draaien de talentlessen weer volop. 
 
In de rechterbovenhoek vind u de button <Jaarkalender 2019-20>.
Tegelijkertijd zijn ook de Huisregels, de Infofolder en de Metis Weetjes weer bijgewerkt.  

2019-20 belooft weer een superleuk jaar te worden met een aktief Season Science & Cultuurprogramma vol nieuwe elementen.

Veel leesplezier!

304.     31 Augustus 2019&nb   LOTTE EN ELISA SCIENE- EN CULTUURTALENT 2019

Tijdens het aktieve Science- en Cultuurplein was er ook dit jaar weer de Science- en Cultuurrace van 2019. 
Dit keer een driedubbel spannende race. Mees verdedigde zijn titel. Lotte zette de aanval in en won nipt de Science wedstrijd! En Lotte eindigde ook nog gelijk met Elisa, die haar titel verdedigde in de Cultuurstrijd. Na barragewinst   gaf Lotte spontaan haar cultuurbeker aan Elisa. Het is voor het eerst dat de dubbele wedstrijd Science & Cultuurtalent door 1 persoon is gewonnen! >

Eindstand: op zaterdag 31 augustus 2019 is na de spannende Science- en Cultuurwedstrijd Lotte Pustjens (16) Science-Talent 2019 geworden en veroverde Elisa Wagter (18)  voor de 3e keer de beker Cultuurtalent 2019. Allen van harte proficiat met de behaalde resultaten. Het niveau stijgt!

We kijken weer terug op gezellig en brein-actief Science- en Cultuurplein voor jong en oud(er).  >

Ook nieuwsgierig geworden naar wat we allemaal doen?  Neem contact op of volg de site!

ZieZie bij publicaties: 
Artikelnr. 86:  Lotte en Elisa Science- en Cultuurtalent 2019.


303.     31 Augustus 2019   GESLAAGDE OPEN MIDDAG DAG MET KODDIGE KIKKERS EN SNELLE SALLY'S

De weergoden waren ons bijzonder goed gezind afgelopen zaterdag 31 augustus; veel zonnestraaltjes en weinig wind, wat een bof. Want het kan hier aan de plas fors waaien...

Steeds meer jeugdigen (en ouders) komen, het aantal groeit en dat is fijn. Er waren deelnemers uit Utrecht, Gelderland, Brabant en Holland. Het nieuwe vak Science & Cultuur blijft boeien!

Activiteiten: Het werd een gezellige middag vol spelletjes, bubbles, denktellers, breinkrakers, muziekklokjes, Metis-weetjes met tussendoor tijd om bij te praten over de vakantie, ideeen en kennis uitwisselen, te wandelen, ping-pongen, schommelen, springen, tuinstruinen, bio-science-spelen, speuren en natuurlijk: te Groen-Schaken!

Bemmels Groenschaak: Allereerst dank aan "Het Amsterdamse Paard" die de Groen-Schaakstukken keurig op tijd leverde. Het is vaak een race tegen de klok om weer genoeg stenen bij elkaar te krijgen en gelukkig lukt het iedere keer weer. De Bemmelse GroenSchaak bestond uit het bekende Moerasschaak en is aangevuld met het nieuwe KikkerSchaak met dikkopjes en het speciale Oeverschaak. Later op de middag ontstonden er variaties zoals Oever-Moerasschaak alias de "Sweet Mangrove" die toch wel heel bijzonder was. 

Mini Jura Park: Deze Open Dag stond in het teken van "Behoud Flora en Fauna Plakse Wei Bemmel". En onverwacht verschenen die dag spontaan op het pad, nieuwsgierige groene en bruine kikkertjes en salamanders.         De eierschalen van die hele grote als ook de kleine (bijna net echte) dino's worden nader bestudeerd...

Science- en CultuurSpeurtocht Ook dit jaar was er weer een actieve race voor jong en oud waarbij je je brein aardig kunt laten kraken. Lotte en Elisa zijn Science en Cultuurtalent 2019 geworden.

We kijken weer met veel plezier terug op het gezellige en actieve Science- en Cultuurplein voor jong en oud(er).

Heeft u belangstelling gekregen voor kerngezonde educatieve talentontwikkeling? Bel gerust voor info of een afspraak (M: 06-255-06-566), kom langs of doe mee!

Zie bij publicaties: 
artikelnr. 85 : Open Dag Talento Metissimo
artikelnr. 86:  Lotte en Elisa Science- en Cultuurtalent 2019.

WyberBlauwWyberBlauwSUMMER SCIENCE & CULTUUR PLEIN
WyberZilverWyberZilver               't TUIN  OEVERTJE  30               
zaterdag 31 augustus 2019   13.30  - 16.30 uur

     302. 31 augustus 2019                      AANKONDIGING WORKSHOPS & SPEURTOCHT!                                            
 
FlyerScienceCultuurPlein3-2019           
       
PROGRAMMA: DE  WETENSCHAP  ACHTER  EDUCATIE  (EEN VAK)

13.30  Opening:  Info over het vak Science & Cultuur


           * DENKTELLERS met Tell & Think Stories
           * Dolle Dino's in Jurapark 't Tuinoevertje nabij Lingezegen
           * Coderen en Decoderen
           * Magische MuziekScience met CONSO & DISSO
           * GREENCHESS      
           * Cultuur Rondo met Thuja, Lotus en 't Bemmeltje
           * PWS'en
           * Bubbele festijn
           * Science- & Cultuur Speurtocht 2019 !

15.30  Uitreiking Science en Cultuurprijs T. Metissimo 2019

LET OP: Het is geen kinderopvang, uw kind is uw verantwoording,
               uiteraard is er zorg met en voor elkaar.

301. 31 augustus 2019           PROGRAMMA SCIENCE  & CULTUURPLEIN  T. METISSIMO  2019                       

Het nieuwe schooljaar 2019/'20 starten we met onze Open Dag op zaterdagmiddag 31 augustus
vanaf half 2 's middags met een Science- en Cultuurplein bij 't Tuinoevertje 30 te Bemmel, Lingewaard.
Eventjes heerlijk uitwaaien, je hersens laten kraken en gezellig speuren en struinen.
Dit is het programma:

OPENING: DE WETENSCHAP ACHTER EEN VAK

1. DENKTELLERS MET TELL & THINK STORIES
   
Luister, denk en geniet mee. 

2. DOLLE DINO'S IN JURAPARK 't TUINOEVERTJE NABIJ PARK LINGEZEGEN
   
Een verrassing...

3. DNA CODEREN EN DECODEREN
   
Laat je hersens kraken!

4. GREEN CHESS MET BEMMELS GROEN KIKKER-, OEVER-, MOERASSCHAAK
 
  Gratis Clinic, schaaklesjes door onze schaakmeester.
    Kikkerschaak, Oeverschaak, Moerasschaak, Bemmels Groen Simultaan.
    Wordt het een groene pot of puur natuur ?

5.  MAGISCHE MUZIEKSCIENCE MET CONSO & DISSOKLOKJES
    
Maak kennis met het nieuwe vak Science & Cultuur met Muziek, Twinkeltaal, Rekentoren, Science etc.

6.  RONDO CULTUURRONDJE
    
Ontdek het Lotusklaveron, Thuja's en 't Bemmeltje.
 
7.  PWS'
en met LED-HELMEN & SOLAR-PETTEN, een PWS idee...

8.  BUBBLE FESTIJN
als van ouds...

9.  SCIENCE & CULTUUR ONTDEKKINGSTOCHT
    
Wie wordt het Science- of Cultuurtalent 2019 van T. Metissimo?
    
Tot 15.00 uur antwoorden inleveren.
     15.30 uur Prijsuitreiking! Deelname is niet toegestaan voor Juryleden + Makers/Familie

Lijkt het je leuk, leerzaam of gezellig om mee te doen?
Bel of schrijf gerust. Welkom! Zie: Contact.

Op voorhand dank voor jullie inzet.
Zovast een hele fijne middag gewenst!
 
Margriet, Coen, Rob, Ger, Karen.

Zie bij publicatie, aankondiging artikel 85:  Open dag T. Metissimo (met Bemmels Groenschaak)

300.     20 Augustus 2019   HOERA: GER 60 JAAR! IN DE GLO-GERRIE,  GEFELICITEERD!
Onze trouwe penningmeester en Triade Schaakspelleider...van harte proficiat!

Na de nodige regendagen klaarde het weer op je verjaardag op en verscheen 's middags een aangenaam zonnetje. We  hebben tot 's avonds laat heerlijk in de open lucht met vrienden, kennissen en familie je verjaardag gevierd. Uiteraard met de vele bekende lachsalvo's, want Ger kan echt bulderen van het lachen. We hebben al menig onderzoek gewijd aan het ontstaan van dit fenomeen. We vermoeden dat het stamt uit de Delftse TU-studententijd Electrotechniek met  wellicht de vreugdecombi van de vele basketbalwedstijden en het presteren van zoveel mogelijk tienen in recordtijd (zoals voor atoomfysica). Als dat lukt dan groeit vanzelf het zelfvertrouwen. En met zo'n bulderlach, lach je vanzelf mee, het werkt echt enorm aanstekelijk.

Eigenlijk wilde Ger niet op de site. Ger was nog steeds "onbekend" en wilde dat vooral zo houden.
Uiteraard zijn er dubbelnamen of fake-foto's op internet te vinden. 
"Keep on smiling!" is dan ons gezamenlijke vaste antwoord. "Wij weten wat echt is, dat telt!"
De enige echte ir. Ger Wortel penningmeester van Talento Metissimo, bedenker en schrijver van de vele bijzondere algoritmes bij o.a. Apollo/Vredestein, van het Wortel Schaak-leer-programma en de Nationale Schaaktriade zit hier
(In Duitsland bekend als "de brilliant boy"!).
Jeugdigen overtuigden hem dat de felicitatie op de site, echt welverdiend en oprecht is bedoeld voor zijn enorme inzet.
Gelukkig stemde Ger alsnog in, we hebben immers wel goedkeuring nodig i.v.m. de AVG mei 2018.

Ger: Van harte proficiat en enorme dank voor je giga inzet naast je drukke baan!
Je blijft een rots in de branding. We wensen en hopen dat je ons nog vele jaren trouw mag blijven.
Je prestaties zijn bijzonder. Vanuit Amsterdam via TUDelft (met studieprijzen) en Enschedees trots bij het ultramoderne Apollo/VR alweer bijna 30 jaar in de kleffe Bemmelse Plak(se Wei) waar het vanaf dag 0 hommelt met de ambtenaren (wat geen toeval is, zoals we weten uit die bewuste rechtzaak!).    
Maar...alle kinderen gedijen goed op dit unieke plekje in Bemmel bij T. Metissimo.  Daar doen we dit voor! Iemand moet het lef hebben om dit alles een keer op te pakken en de switch bespreekbaar te durven maken. Dan is er ook wel ervaring nodig, en ervaren gebeurt hier ruimschoots...  Daar waar de nood het hoogst is ontstaat vaak ook de oplossing. Het is dan ook geen toeval dat T. Metissimo juist hier is ontstaan en dat we hier zulke mooie vondsten mogen doen.
Inmiddels zijn er jeugdigen uit Arnhem, Nijmegen, Lingewaard alsook andere plaatsen buiten Gelderland, zelfs Belgie en Duitsland. Met mooie stijgende schoolresultaten en/of andere prestaties.

Op zo'n avond is er een terugblik...
Ver voordat T. Metissimo werd opgericht, was Ger jaren naast zijn eigen hobby basketbal, speciaal voor vele jongens en meiden fanatiek in de hockey. Vele bijzondere teams werden in Nijmegen onder zijn hoede kampioen.
Het schaken gebeurde in Arnhem. Al jong had Ger schaken geleerd van zijn opa (die schaakte met WK Max Euwe, dus dat zat wel snor qua educatie). In 2012-3 schreef Ger op verzoek een computerprogramma voor het verbeteren van het handmatig indelen van jeugdschaaklessen. Er lag een "handmatig iets", het werd voor de grap wel de Keizermethode genoemd, maar het was educatief nog niet echt "af". Voor Ger bleek het een kolfje naar zijn hand en de eerste algoritmes werden bedacht en bijgesteld. (Uiteraard zijn er volwassen programma's, dit is iets anders). Zo ontstond het eerste geautomatiseerde educatieve jeugdindelingsprogramma dat we al lachend de naam: "het Wortel-SchaakProgramma" gaven met uiteraard de al aardig bekende "Wortelfactor". In een kwartier tijd konden 60-140 of meer jeugdleden educatief correct worden ingedeeld, week in week uit. En evenzo snel de uitslagen. 
Er zijn legio indelingsprogramma's, dit is echter een leer-indelingsprogramma, net ietsje anders.
Tegenwoordig zijn er op scholen vaak kleinere jeugdschaakgroepjes waar leerkrachten weer handmatig kunnen indelen of bijstellen, afhankelijk van de "beleving".

Leuke History:
De verre oorsprong van het handmatig educatieve schaaksysteem is afkomstig van SV de Messemaeker uit Gouda. Van daaruit is toendertijd dit lijstje (want meer was het niet) bij de grote jeugdafdeling van de Arnhemse Schaak Vereniging (ASV) terechtgekomen (deze club leverde jarenlang de voorzitter van de NL'se Schaakbond). Jaren later daarna dook het op bij SV de Toren. Ger heeft daar het geheel geautomatiseerd, de regels verscherpt en nader uitgewerkt. Inmiddels is het bij T.Metissimo verder uitgewerkt. Het kan worden ingezet als een doorlopende "schaak-leerlijn" (voor de liefhebber). Hier volstaan we met schaakbijeenkomsten zoals de Schaaktriades of tijdens de Season Sciences.


Het jaar 2013 was een bijzonder jaar waarin  jeugdigen voor HKH Prinses Beatrix het Levend Schaakspel mochten opvoeren met de 3 schaakverenigingen uit Arnhem. Ger kreeg een bijzonder klusje. Vanuit Rijnstaete maakte hij de vele bijzondere papieren Levend Schaakhoedjes. Het werd 1 groot feest!

Sinds 2015-16 gaat via T. Metissimo de wiskunde en schaakresearch nog steeds door. Ger heeft de schaakleiding bij  de Nationaal SchaakConcerten en die blijken bij de jeugd wederom een succes. Op zijn Wortels: Oer-Hollands, supergezellig, zo eerlijk en oprecht mogelijk en met unieke elementen.
Met tussendoor (uiteraard) bulderende lachsalvo's!  We blijven genieten.

Met een gezellige groep hebben we ook het jaarprogramma 2019-'20 weer doorgesproken en het lijkt weer aardig te gaan lukken.  't Klonk bijna in koor: Wat zullen we nu weer gaan beleven?  "Keep on smiling", aldus Ger.

Proost Ger, op naar het pensioen! Al weet geen werkende mens (slaaf ?) in NL nog waar hij aan toe is.
We koesteren de schaarse uurtjes rust. Via Talento Metissimo draag jij kennis aan de jeugdige talenten over op velerlei gebied, zij zetten het voort. Met oor en oog voor de vele noviteiten en innovaties. In de wandelgang noemen we dit versterkende effect ook wel "de Wortelfactor". Die houden we er dan maar in. En vooral: Ere die Ere toekomt! 

Nogmaals gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren die je toelachen, 
namens jeugdigen, ouders, deelnemers, sympathisanten en het team van T. Metissimo.

299     6 augustus 2019        ANTOINE ZIET ABRAHAM: HIEP-ER-DE-PIE-PROFICI-TOINE!
Onze fotograaf....van harte gefeliciteerd met je 50e verjaardag.
Een halve eeuw, een mooie mijlpaal!
Die grote Abraham van chocolade smaakte echt verrukkelijk.

Eer het feestje er was..., is er een berg werk verzet de afgelopen maanden, en nog.
De renovatie van een compleet gebouw en ook je flat waren een ingrijpende onderneming voor alle bewoners, een giga klus in het zonovergoten voorjaar en de zomerse hitte die volgde.
De aannemer bleek een vriendelijke man met hart voor zijn personeel en geduld voor de bewoners. Met een hartelijk woord gaf hij antwoord op vele vragen. Chapeau voor aannemer HeijlEigers, Woningbouwvereniging Zeist, De Gemeente Zeist en iedereen die erbij betrokken was. Zelfs de NL'se belastingdienst beloofde hulp voor extra stoppen in de stoppenkast i.v.m. de nieuwe Zonnepanelen (anders kun je nog niet elektrisch koken...). 
Wat een fijne saamhorigheid. Alles in prima sfeer, 
Nog niet alles is af en uitgepakt, alles op zijn tijd.
De cadeautjes zijn al wel met veel plezier van het feestelijke cadeaupapier "ontpakt".

Na de gezamenlijke maaltijd in de namiddag waren er vele taartjes, chocolaatjes, chipjes, salades, toastjes. Perfect zelf georganiseerd Toine! Het komt bij iedereen goed van pas na de magere maanden van veel stof, hitte en werk verzetten. 't Is weer een jaar zonder vakantie. Alles moest door, links- en/of rechtsom, 
In de nieuw gerenoveerde flat is een pracht feestje gebrouwd met buren, vrienden, kennissen en familie. De hele flat was vol bezoek, gezellig!

Er volgden vele fotootjes.
Toine is vaak aktief betrokken bij de Practica van de Season Sciences en verdiept zich voor T. Metissimo speciaal in de fotografie. Dat is niet zonder reden. Toine beschikt over een bijzondere gave. Hij kent duizenden filmps en beeldjes uit zijn hoofd. Ook handig met schaken. Aan de ene kant jammer dat het onderwijs hier geen kennis of begrip op had. Aan de andere kant blijf je zo uniek. Via T. Metissimo ben je met een inhaalslag bezig, links en/of rechtsom.
Toine zoekt nu een nieuwe camera, telelens en nieuwe informatie over de fotografie.
Hij leest als een tierelier alles wat los en vast zit en blijkt over een aardig wiskunde inzicht te beschikken.
Zijn interesse ligt in het bijzonder bij de sluitertijd en de speling met het licht. Informatie is welkom!

Toine, je hebt belangrijke bijdragen aan de Conso & Disso methode geleverd en nog. Bijvoorbeeld op het gebied van de Euclidische (wiskundige) bewijskrachten, de nieuwe tiptoetsen, de practica en het gaat maar door. Je bent naar je vader genoemd en die zou zeker weten trots op je zijn met zo'n naamgenoot en stamhouder. Je naam geeft immers je herkomst aan en die neemt niemand je af. Al probeert een hele familie je nog zo ver weg te stoppen,  jij knokt je een uitweg ondanks de vele tegenslagen. Superknap zoals je dat doet.
Jouw verhaal is uitzonderlijk, je bent een voorbeeld voor vele "vergeten kinderen" in Nederland. Hou Vol!
Je visie hierover is bijzonder: "Verstoppertje spelen doe jezelf, weg-stoppen doen anderen met je, want het vergeten kind moet weer snel vergeten worden."  En dat raakt...
Fijn dat T. Metissimo er is, er valt nog veel werk te verzetten in Nederland.

En over namen gesproken... Je bedacht een superleuke naam voor een nieuw Science practicum waarin we een nieuwe visie van het ontstaan van een informatiedrager van het zeer Oude Schrift hebben uitgewerkt. Jouw kennis uit Zeist sloot mooi aan bij de nieuwe  ideeen hier, het klopte zowaar. Het practicum wordt dit schooljaar verwezenlijkt tijdens de Summer Season Science in 2020. We verklappen nog niets want er moet eerst nog meer research worden verzet. Het practica is in de maak en dat is meestal niet zo'n probleem als je weet wat het doel is. Het is superleuk en vernieuwend. We genieten nu al van de voorpret.

Je droeg ook bij aan de meest recente vondst een paar weken terug binnen de Twinkeltaal, tijdens het maken van het jaarprogramma. Het gebeurde dit keer 's avonds na het avondeten, weer aan die inmiddels bekende en inspirerende keukentafel (dat is en blijft toch wel een bijzonder plekje) samen met enkele andere leerlingen. Beetje bij beetje proberen we stukjes in de spraak-/taalontwikkeling verder te ontrafelen. Zo vallen we van de ene in de andere verbazing en is het leren-leren gewoon superleuk!

Proost Toine! Op naar het volgende kroonjaar. Alles is in gang gezet voor beter. Geniet van de betere momenten in Zeist die nu gaan komen, in een goede saamhorigheid met fijne mensen om je heen.

Wij wachten jouw kiekjes af!
Van harte proficiat namens jeugdigen, ouders, deelnemers, symphatisanten en het team van T. Metissimo.

Info over fotografie en/of materialen voor Toine graag sturen naar het Secretariaat van T. Metissimo.

298.     24 Juli  2019        INVASIE BLAUWE LIBELLEN  &  WATERSLEUFJES
Even tussendoor: Vandaag 24/7 zijn de eerste Sally's (Salamanders) gearriveerd op de stoep, doorzichtig als water en superaktief. 
Ook diverse giga mooie grote groene krekels,  enkele forse rode waterjuffers (sommige noemen dat ook wel de rode libelllen) en wonderlijk honderden blauwe libellen, het lijkt wel een invasie.
Zou dat komen door de werkzaamheden aan de noordzijde van Bemmel? Er zijn in het voorjaar daar kleine watersleufjes gegraven (slootjes) waardoor er ineens weer pioniersvegetatie verschijnt zoals klaprozen en nu vermoedelijk van daaruit ook de vele blauwe libellen. Bijzonder, dat zeker!

297.     20 Juli  2019        ZOMER-VAKANTIE!
Een hele fijne zomer. Tijd om te genieten van een stukje vrijheid.
We blijven bereikbaar voor vragen.
Tot september!

296     20 Juli  2019        DE OMLOOP EN DE INTREK
Alweer bijna een jaar geleden gaf een slimmerik van 6 jaar haar visie en denkwijze op het begrip "omtrek"...
"Als dat de omtrek is, dan is dit de "intrek"... Sare bedoelde hiermee de "oppervlakte".
Ze kwam er zelf mee, snapte het perfect.
En logisch dat je met 6-jaar het woord oppervlakte nog niet kent.
Ze bedacht zelf het woord "intrek" als oplossing. 
Als voorloper of opstapje naar het woord oppervlakte en inhoud is dit echt prachtig!

Met een van de oudere leerlingen volgde een soortgelijk gesprek, precies andersom.
Er zijn veel kinderen die de woorden omtrek en oppervlakte door elkaar halen.
Toine bedacht een oplossing: "Als je de omtrek nu eens "omloop" noemt,
want "je loopt er omheen" (denk aan Ariadne met haar bolletje touw).
En ja dat werkte, de toetsen gingen nu wel goed!
 
Alles even op een rijtje van wat bij elkaar hoort:
- omtrek en omloop         (om -->   omheen lopen)
- op-per-vlakte en intrek  (op  -->  in het veld/vlak staan)
- inhoud                          (in   -->   in het zwembad)
Besef dat je de officiele terminologie moet kunnen toepassen.
De voorzetsels om, op en in passen mooi bij de 3 dimensies. 

Het woord "omloop" en "intrek" geven zulke goede resultaten bij de wiskundige beeldvorming dat besloten is om deze beide termen in de open "Metis Weetjes" Data-Base op te nemen zodat anderen ze ook kunnen toepassen. Het gaat niet om een misconcept, wel om een "bruggetje".

Well done Sare en Toine. Dank voor jullie bijdrage!

295.     20 Juli  2019       DE FINALE VAN HET 13e TOURNEMENT IN LEIDEN!
Op zondag 21 juli werd de finale gespeeld van het 13e Leidse Schaaktournement. Een internationaal prestieus schaakevenement dat bestaat uit 9e ronden Zwitsers naar rating.

De winnaar van de kroongroep in dit Chess Tournement is gewonnen door de 59-jarige GM Pedrag Nicolic (Bosnische afkomst) met in de finale een remise tegen GM John van der Wiel (Leiden).
Winnaar van de A-groep werd GM Sandipan Chanda (2516)  met 7,5 uit 9 uit Indie. De Nederlander IM Hing Ting Lai (2460) werd tweede met 6,5 uit 9. Winnaar van de B-groep werd Mark Bueno. Winnaar van de C- groep werd Cedric Kerkmeester.

De op en top vrouwelijke Anna Maja Kazarian (19 jaar) eindigde op de 11e plaats in de A-groep met 5,5 punt uit 9, met winst in de laatste 3 partijen! (Gelijk met Mark van der Werf, Saha Suvreijt, Niels Mijnster, Eelke Wiersma en Bram van der Velden). Ze speelte op een TPR van 2210.
Anna Maja scoorde van de 4 dames in deze groep het hoogste. Indrukwekkend tussen de zwaargewicht heren!

Proficiat voor allen!

Het Leidse Chess Tournament neemt afscheid van de heren Jan Bey (toernooidirecteur) en Roel Piket (sponsor).  Zij kunnen vol trots terugkijken op 13 goed georganiseerde prestigieuze toernnooien!
Klasse, goed werk voor Nederland.

Zie: leidenchess.com

294.     18 Juli  2019        HET  13e  LEIDSE SCHAAK TOURNEMENT (LCT) !
Op donderdag 11 juli was de opening van het 13e Leidse Schaaktournement. Een internationaal prestieus schaakevenement dat bestaat uit 9e ronden Zwitsers naar rating. De eerste speeldag was vrijdag 12 juli, met de daaropvolgende dinsdag als traditionele rustdag om daarna door te stomen naar de Finale op zondag 21 juli die om 11.00 uur aanvangt.  Er zijn 4 klassen: In de kroongroep spelen dit jaar  6 GM's en 4 IM's. Daarna volgen klasse A, B,  C op ratinghoogte.
Anna - Maja (2142) speelt vrolijk verder via de NK Amsterdam naar de A groep in leiden, 19e geplaatst!
Het A klassement kent 51 spelers met:  2 x GM,  7 x een IM,  5 x FM en  2 x CM uit  de landen: Belgie, Denemarken, Duitsland, Finland, Indie, Kuweit, Nederland, Rusland, binnen en buitenland. Dit toernooi telt dan ook terecht mee voor de KNSB- en de Fide (wereld) ranglijst.

De openingspartij tegen de veelbelovende 13-jarige  NL'er Dylan Achuthan (1909) werd gewonnen waarna Anna-Maja die daarna mocht plaatsnemen tegenover de voormalig NL's NK-A jeugdkampioen IM Hing Ting Lai (2460) en dat leverde geen partijpunt op. De 3e partij tegen William Gijssen (2005) werd gewonnen echter de FM Bader Al-Hajiri uit Kuweit gaf de 4e partij (2077) niet gewonnen. In de 5e partij scoorde ze weer een punt en werd het weer een punt tegen de NL'er Jorgen Henseler (1997).
Tussenstand op donderdag:  Anna-Maja heeft 3 wedstrijdpunten behaald, speelt op een TPR van 2162 (startrating  2142) en schuift op naar de 18e plaats in het Algemeen klassement tussen de heren.  Anne Maja staat haar mannetje !
Vandaag volgt de partij tegen de Belg FM Lennert Lenaerts (2355)!

SUCCES  ANNA-MAJA !


Voor de uitslagen: wordt vervolgd...

293.     7 Juli  2019      VERRASSENDE 75e EDITIE  NK  SCHAAK TE AMSTERDAM

In de Tolhuistuin te Amsterdam is op 1 juli het Deloitte NK Schaak 2019 van start gegaan. Dit jaar is het de 75e editie, een historisch NK Schaakmijlpaal. In de tuin zelf werd een jeugdtoernooi gehouden. De Finale is vandaag 7 juli gespeeld. Anna-Maja was weer van de partij.


Schaakdames mogen met de NK Algemeen (heren) meespelen als het niveau dit toelaat.  Dat gebeurde dit jaar nog niet. Wel waren er andere verrassende gebeurtenissen. Twee dames NK speelden  deze keer niet mee:  Titelhouder 2019 Zhaoqin Peng (2359) die maar liefst 15x NK(!) werd en de Brabantse Anne Haast een nog jonge topper al 4x NK (!). De verrassing zat in de debuterende 11-jarige Machteld van Foreest (2065) en de 13-jarige Eline Roebers (2069).  Voormalig NK Tea Lanchava (2315) nam sportief de poortwachtersrol op zich. Prachtige ontwikkelingen!

Uitslag Dames: Josefina Paulet (2262) werd met 6 uit 7 de NK 2019 en is Nederlands Kampioen 2019! Ze behaalde 5x winst en speelde 2x remise. Het zilver ging naar Rosa Ratsma (2282) met 5 uit 7. De 11-jarige Machteld van Foreest (2065) had met een 3.5 score het brons veroverd, een unieke prestatie in de Nederlandse geschiedenis.                  Anna Maja (2147) heeft zich goed geweerd met een 3.0 score.

Uitslag Heren:  Acht Grootmeesters namen het tegen elkaar op. Het hoge noorden van Nederland was opvallend sterk vertegenwoordigd. Groninger Sergay Tiviakov ( 2608) verdedigde zijn NK titel, echter zijn leerlingen namen het NKstokje (of eigenlijk stukje) over, wat een eer!  GM Lucas (18, 2521) en GM Jorden (20, 2612) eindigden op een gedeelde eerste plaats met 5 uit 7. Na de eerste aanvullende partij in remise (barrage in verkort speeltempo) volgde dan toch de ontknoping in de tweede partij. Lucas verwierf de titel Nederlands Kampioen 2019! 

ALLEN VAN HARTE PROFICIAT! 

Het Nationale Schaakteam neemt in oktober deel aan het Europees Kampioenschap Schaken voor Landenteams in Batumi (Georgië). De NK's zijn zeker van hun plaats. We wachten de selectie af, kennis van het land zelf is razend belangrijk!

Zie: https://schaken.nl/deloitte-nk-schaken/nk/stand-en-uitslagen


292.    7 Juli  2019        GESLAAGD!
Iedereen van harte proficiat met de behaalde resultaten.
Het is jullie weer gelukt om er iets moois van te maken. Van BS, VO tot Uni: de eerste Bachelors stromen door.
Iedereen is toegelaten tot zijn/haar keuze van (vervolg)educatie Master, Bachelor, VO-klas of BS-groep. 

Het blijft soms tot op de laatste schooldag spannend met gepuzzel van diploma's, klassen, cijfers...
Onderwijs is bijzonder mensenwerk en we blijven meedenken.
Bedenk: Het wordt altijd weer een keer vakantie met tijd om te genieten van de vrijheid.

291.   2 juli  2019        HERSTEL IJSVOEL OEVER, 1e gesprek met...      
                        Nieuwsbrief 8     Batrachochytrium Pandemie en herstel IJsvogel oevers

Reacties:  Aanvullende informatie is zo goed mogelijk verwerkt tot 11 oktober 2019.

Voor de aanwonenden en betrokken instanties is door het bestuur van ANBI Stichting Talento Metissimo voor de eenduidige berichtgeving het project "Plakse Oever Plas" in het leven geroepen.
Ter verheldering: Kap is verboden in een Natuurgebied zoals Park Lingezegen. Melding van kap is verplicht en een vergunning is  na melding en aanvraag via de Provincie te verkrijgen, vooraf.

De Gemeente heeft via de ODRA gereageerd dat zij gebruik maakt van de 4 maanden regeling als uitstel om te reageren op het Handhavingsverzoek en de vele ingediende vragen. We wachten het resultaat met zijn allen af.

Eind mei heeft de ODRA een eerste bespreking georganiseerd op de Oeverkamp en zijn de personen vanuit het Waterschap Tiel en de Gemeente Lingewaard geconfronteerd met wat ze hebben aangericht met hun kaalkap door meerdere bewoners. Er volgden bezichtigingen op de plaats van de kaalkap als ook bij de tuinen. Diverse foto's zijn genomen door de ODRA.

De inzet van de bewoners is kortweg:
 
Handhaven van Orde en Veiligheid (zonder cap-riolen), herstel en herplant, geen recreatie aan de ecologisch waardevolle natuurplas zoals oorspronkelijk is bedoeld, afgesproken en is vastgelegd met de aanwonenden.

En wat uitvoeriger:
- De bewoners aan de Oeverplas streven graag samen naar o.a.: het stopzetten van de vernielingen en nog meer onnodige boom-kap, zij wensen herstel en herplant van de ontstane gevaarlijke helling/kaalkap oevers met behoud van de unieke oude Plakse Plak/Rivierklei voor o.a. de amfibieen. Meer blauw is wenselijk voor de burgers. Geen Passanten-Plas-recreatie zoals oorspronkelijk is bedoeld, is beloofd en is toegezegd en is vastgelegd in Raadsvergaderingen.
- Meest fijn is als we samen kunnen streven naar een haalbare opwaardering van de volledige ecologie Bemmel Noordzijde zonder recreatie (nieuwe normering Natura 200/0 gebieden is noodzakelijk) met graag samenspraak rondom de Oeverwerkzaamheden met de Gemeente Lingewaard / Waterschap Tiel. Uitwisseling van informatie en educatie speelt hierin een rol. Samenwerking kan beschouwd worden als een nieuwe norm (en een ware uitdaging) voor bewoners met de Gemeente Lingewaard, Park Lingezegen, ODRA, Waterschap, StaatsBosbeheer, Provincie en andere betrokkenen.
Deze voorstellen hebben betrekking op veiligheid, preventie en behoud van cultuur- en natuurwaarde, die in een natuurpark niet misstaan. Velen wonen hier ca. 33 jaar en kennen daardoor de omgeving een beetje...

Gelanceerde ideeen
Tijdens het gesprek eind mei zijn diverse voorstellen gelanceerd.
Hierop hebben bewoners, leerlingen en ouders positief gereageerd op:
- Het idee van de ODRA voor een (mini)boomplantdag met bos-herstel voor de IJsvogels is door iedereen positief ontvangen.
- Het via de vloedoevers te water laten van een kleine snoeiboot om de 4-5-6 jaar voor gepast onderhoud - zoals tot nu toe gebruikelijk was - zonder kap, is bespreekbaar. Op deze wijze blijven de kraamkamers intact en ontstaan er geen onveilige plaatsen. Bewoners onderhouden de andere helft van de Plas het hele jaar door (gratis), het uitwisselen van natuur-informatie kan zeer nuttig zijn!
- Toegezegd is dat het Waterschap het gedumpte en rottende snoei-afval in de kraamkamers verwijderd en dat de Gemeente Lingewaard tijdens de Vierdaagse van Nijmegen schermen plaatst i.v.m. de veiligheid. Dit laatste is gebeurd, dank hiervoor!
- De Odra heeft aangegeven dat veranderingen en aanplanten met bestemming "Natuur", door de Gemeente gemeld en aangevraagd dienen te worden bij de aangewezen instanties hiervoor.

Aanvullende vragen: Er worden oplossingen gevraagd voor het bos- en oeverherstel als ook opruimen van zwerfafval ter hoogte van het kampje en nabij de steiger. Ander punt: Vanwege de processierupen in de Plakse Eikenlaan is het plaatsen van mezenkasten wellicht een welkome aanvulling.

Toelichting:
In het Gemeentenieuws is de melding verschenen 17/7/2019 rondom inrichting van de Noordkant. Ruim 14 dagen daarvoor zijn 2 x 13 mtr. staanplaatsen afgezet voor 2 woonwagens. Plaatsing is volgens de Kampbewoners in het voorjaar persoonlijk toegezegd namens de Gemeente Lingewaard.

Hoe verder?  We wachten het antwoord namens De Gemeente Lingewaard af en houden u op de hoogte. 

Constructieve reacties, wensen en meldingen blijven welkom en kunt u richten aan: TalentoMetissimo@gmail.com
of vraag het gewoon even in de straat-wandelgang.

290.     28 juni   2019       JAARVERSLAG 2018
Talento Metissimo is een ANBI Stichting en is wettelijk verplicht u zo goed mogelijk openheid van zaken te geven.
Hier treft u het financiele jaaroverzicht van 2018: Jaarrekening 2018 na goedkeuring van onze financieel administrateur dhr. Koeman (KAD). Het is ook terug te vinden onder het kopje "publicaties".

289.     20 Juni 2019         AMSTERDAMS JUBILEUM VAN 75 JAAR NK SCHAAK  DAMES  & HEREN
Het NK toernooi Schaken 2019 voor Dames en heren vindt plaats van 1 - 7 juli in onze hoofdstad Amsterdam.
Wij wensen de deelnemers veel succes en plezier.
Vanuit T. Metissimo: Good Luck Anna-Maja !

Wordt vervolgd...

Zie: https://schaken.nl/deloitte-nk-schaken/nk/stand-en-uitslagen


288.     20 Juni 2019        LUC,  SARAH  EN  ROB  STRIJDEN  OM  M.I.R.  BOKAAL 2019
Tijdens het Nationale Schaakconcert dit voorjaar in maart 2019 eindigde Sarah, Luc en Rob gelijk in de Muziek Interval Race (MIR) met een bijna 100% score. Afgelopen donderdag 20 juni vond na de diploma uitreiking de verlengde MIR 2019 slot-finale plaats. plaats.
 
Dit is leuk om te weten: Alle drie de deelnemers hebben verschillende kenmerken waar ze in uitblinken (naast hun andere talenten).  Luc kan o.a. goed luisteren,  Sarah is muzikaal van nature en Rob is een fervent schaker en trainer.
Geen van alle kende vooraf de Conso & Disso methode. Rob speelde vorig jaar voor het eerst mee.
Kortom: Een prachtige variatie!

Na een korte uitleg hoe het ook alweer precies ging en onder zo gelijk mogelijk omstandigheden werd de MIR wedstrijd van het SchaakConcert voortgezet, ronde 1, 2 en 3 waren geweest.
Coen was extra jurylid en hield toezicht dat alles eerlijk gebeurde. En uiteraard controleerde iedereen mee. 
Het werd een ware nek aan nek race. Een thriller...
En waarempel, deze "4e" ronde eindigde Sarah en Rob weer gelijk, met slechts 1 missertje. Luc scoorde ook zeer hoog met 2 andere antwoorden. Bijzonder mooie scores!

In de 5e en laatste ronde van de totale MIR hadden Sarah en Rob ook de eerste 10 antwoorden gelijk!
De ontknoping volgde in de laatste serie van 5, pas daar werd een klein verschil zichtbaar.

Onder toeziend oog dat alles echt eerlijk was verlopen kon iedereen ook achtertaf zijn scores zelf nakijken en vragen stellen. Eindstand luidt: 
Luc is eervol 3e,  Sarah is eervol 2e en de roem van MIR winnaar 2019 gaat naar Rob Knuiman uit Huissen.
Sarah bood sportief aan: Mag ik de beker uitreiken aan Rob?
Ze overhandigde Rob de grote goudkleurige beker van de Muziek Interval Race 2019 op marmeren zuil.

Alle drie van harte gefeliciteerd met deze MIR prestatie, het verschil was klein.
Wat een verrassende ontknoping!

287.  20 Juni 2019        IL ETAIS UN FOIS:  JULIE EN VRIENDINNEN ONTHULLEN SCHILDERIJ ALCEDO

Er was eens een IJsvogel en... nog een IJSvogel. Een onafscheidelijk paartje.

Julie (net 9) is een van de leerlingen van Talento Metissimo.
Ze vertelde spontaan op de slotavond tijdens haar presentatie dat ze meer over IJsvogels wilde weten toen er in de achtertuin van Karen zomaar bomen waren gekapt waar de Alcedo's bezig waren een nest te maken.
Want, was waren dat nu precies: IJsvogels?

Samen met haar moeder Sandra bedacht ze een bijzonder plan. Ze kochten samen een groot schildersdoek, een palet, verf en kwastjes. Sandra zette thuis een goede en mooie schets uit een boek op het doek en bracht het mee naar de les. Sandra vertelde na afloop dat er heel wat propjes papier door de kamer heen waren gevlogen eer de IJsvogel goed op het doek stond. Hij mocht er daan ook echt wezen!  Sandra en Julie kwamen met doek en alle spullen op de les met de vraag of wij daar -  naast de verrijkingsopdracht -  iets mee konden...?

Als zoiets gebeurt dan ben je even stil, dat raakt.  Woorden zijn overbodig.
Eerder werden gedichten en vele tekeningen gemaakt, ijsvogels en poezen gekleurd, een muziekstuk geschreven tijdens het zoekraken en de externe mishandeling van een van de huisdieren. En dan zo'n mooie aanzet.
Dankbaar is deze spontane en hartverwarmend reactie.
Dit zijn prachtige levensechte voorbeelden voor de jeugdigen om het geheel vorm te geven.


"Jazeker, kunnen we daar iets mee! Schilderen, muziek, wetenschap gaan hier samen op, wat een machtig mooi idee."
Wekenlang schilderde Julie met plezier flink door. Ze had immers een deadline te halen: 20 juni 2019!
Zou het lukken, tussen de toetsen, taken, dames-voetbalwedstrijden, gitaarlessen en versnellingen door?
Op de 19e juni, werd op de valreep na de eindtoets van T. M. 's middags haar handtekening geplaatst.

Zoals ieder jaar was er ook dit jaar op de slotavond een bijzonder decor:
In het rustieke kerkje te Ressen hing een groot blauw satijnen doek over het te onthullen schilderij op de dirigentenstandaard. Dit Alcedo blauwe doek was gelijk decor voor het "heelal" waar de planeten en de Akatsuki van Sare bungelden. Op de grond lagen nog meer doeken met de giga grote dino's van Abel. Ook lagen er de biologische bewijzen van de gevleugdelde en gevederde Pterosauriers op de posters van Joost, de eigen proefjes, het vragenboek van de Formule 1 en ook het gekleurde hart van de gemaakte wiskundige spiegelbewijsvoering van Iris.
Het blauwe licht van de powerpoint maakte het spannend. Wat een sfeer.

Meer dan 3 uur in de ban van de wetenschap.
Bij de KNAW zou zeker weten het hart volstromen bij het zien van zoveel mooie unieke juweeltjes!
En jazeker,  iedere school heeft bijzonderheden, en vele docenten werken hard met unieke zaken etc.
Toch is dit net even ietsje anders...wen er maar zovast aan, want we gaan echt door!

Julie had voor het "moment supreme" van de onthulling 2 vriendinnetjes uit haar klas meegenomen.
Met zijn drieen verwijderden ze rustig en voorzichtig het blauwe doek van het schilderij.
Spontaan gingen velen staan, iedereen wilde dit zien, meemaken en beleven.
Een grote verrassing voor Sandra, want die had het eindresultaat nog niet gezien.
En daar ging dan het blauwe doek weg en was het moment daar..
Verwondering en bewondering, even een stilte en daarna een groot applaus.

Op het grote doek stond de levensgrote Alcedo.
Julie en haar vriendinnen glunderden.
Ontroering.

Dank allen voor deze momenten.
Die koesteren we.

Zie publicatie, artikel 83; Onthulling kunstwerk op diploma-uitreiking (foto Julie)
Op het t-shirt van Julie staat de tekst: il etais un fois;  Er was eens... een IJsvogel...

286.     20 Juni 2019        DIPLOMA EN CERTIFICAATUITREIKING:  IKONENPARADE
Afgelopen donderdag vond na de slotpresentaties de certificaat- en diploma uitreiking plaats.
Het was een ware ikonen parade.
Terzijde; Een ikoon is een weergave in beeldtaal, een pictogram. Het woord stam af van icoon. Een moderne versie de emoticon. Beeldmateriaal is over de gehele wereld teruggevonden in alle culturen in velerlei vormen.

Vanaf het allereerste begin staan bij T. Metissimo op de certificaten en diploma's het wiskundige figuur van onze Science en Cultuureducatie vermeld. Dit wiskundige hart is het ruitje uit uit de Conso & Dissomethode. 
De ikoonkleuren zijn de primaire blauw, rood, geel/oranje en als transparante tegenhanger kleurloos "wit". Samen vertegenwoordigen ze o.a. de Nederlandse vlag en wimpel.
Elk ikoon staat voor een specifieke taak die is volbracht, hierdoor is ieder certificaat en diploma uniek, net als het maatwerk van T. Metissimo. Je krijgt niet zomaar een icoon, een certificaat of een diploma, daar moet je wel wat voor doen! Het is de 4e keer dat het bestuur certificaten en diploma's uitreikt.

Dit schooljaar 2018 - '19 telde Talento Metissimo ruim 20 leerlingen voor de unieke Educatieve Talent Ontwikkeling Science & Cultuur, afkomstig uit Nederland, niet alleen Gelderland. Hiervan behaalden 3 leerlingen na toetsingen het diploma Basiswijs level A,  10 (andere) jeugdigen ontvingen een welverdiend certificaat. Er waren 5 leerlingen die unieke verrijkingstaken verrichten na 1, 2 of 3 jaar mini-research. (Terzijde: hiervoor is voor leerlingen tot 14 jaar een vertaalslag gemaakt van de methodieken die eerder in het Voortgezet Onderwijs leidde tot het behalen van de KNAW Onderwijsprijs voor leerlingen vanaf 12 jaar).
Totaal zijn er in schooljaar 2018-19:  48 + 5 speciale ikonen behaald, een nieuw record! Dat zijn 48 speciale opdrachten + 5 bijzondere opdrachten geweest. De speciale ikonen zijn te behalen na een zelfstandige unieke prestatie, research, talentontwikkeling of een unieke maatschappelijke bijdrage:
- 4 grote blauwe talent-ikonen voor de diploma's BasisWijs Level A zijn verdiend door:
  Joost, Benjamin en Elisa na afsluiting van hun verrijkingsprogramma, toetsingen en presentaties.
  Toine ontving zijn grote icoon voor zijn inzet als TOA en fotograaf en was tijdens alle activiteiten aanwezig.
- 1 groot oranje ikoon voor de IJsvogel die Julie schilderde. Door deze spontane inzet en zelfstandige aanpak is een
  maatschappelijk lastige gebeurtenis voor vele schoolkinderen en volwassenen zichtbaar en bespreekbaar geworden.
- 1 groot oranje ikoon voor het piano-recital van Ikira van haar compositie Magical Forest en 1001 variations
  tijdens de opening van het amfitheater bij Kasteel Ressen in de bosidylle in Park Lingezegen. Geinspireerd
  op de oorspronkelijke woeste doornstruiken die veranderden in een bos Idylle met Kasteel en Amfitheater.
  Ressen heeft er nu weer een mooie locatie erbij.

Allen een hele dikke welverdiende proficiat!

285.     20 juni 2019        FINALE AVOND VOOR IRIS, JULIE, BENJAMIN, SARE, JOOST EN ELISA!
Op de jaarlijkse Finale dag van T. Metissimo - donderdagmiddag en avond 20 juni j.l. - presenteerden jeugdigen hun verrassende slotpresentaties te Ressen met aansluitend de diploma - en certificaatuitreikingen.

De slotmiddag zelf bestond uit bijzondere spellen en activiteiten met een afsluitende gezamenlijke maaltijd in de Kosterij voor leerlingen, ouders, familie, genodigden en symphatisanten. De sfeer was gezellig en ontspannen.
en wat genoten we van de overheerlijke gerechten! 
In 't Kerkje vonden vanaf 19.00 uur de Finale presentaties plaats met 6 leerlingen in de hoofdrol;
Iris, Benjamin, Joost, Sare, Julie en Elisa.

Iris beet vloeiend de spits af en hield ons in de ban van 2 zwanen die samen een bijzonder hart vormden. Een zeer bijzondere wiskunde opdracht. Benjamin produceerde een super-spannende Formule 1 Quiz; wat een quiz-master talent!  Julie sprak over de Alcedo's en waarom deze niet tot de Paradijsvogels behoren maar wel paradijslijk mooi zijn. Met mooie actieve proefjes waarna ze samen met 2 vriendinnen haar prachtige schilderij van de IJsvogel onthulde. De jongste van allen was Sare die over Venus en de Aarde vertelde en over de Akatsuki de Venus sonde. Abduhl-Wahab vermelden we hier ook (hij was er die avond niet), hij deed onderzoek naar verschillende gebieden binnen het zonnestelsel en was vooral op zoek naar "leven". Joost vertelde in geuren en kleuren zijn bijzondere ontdekkingen over de bevederde en behaarde Dino's inclusief de Latijnse terminologie. Hij deed ruim 2 jaar research volgens deze fijne  en nieuwe onderzoeksmethode. Het bevalt iedereen uitstekend.  Elisa sloot af met een bijzondere presentatie waarin ze alleen foto's liet zien (dat was de opdracht) en vol enthousiasme vertelde over haar activiteiten bij de fa. Vink en de ontdekkingen die men daar in praktijk had gebracht.

Samen met de diploma uitreiking hielden de jeugdigen de goed gevulde kerk bijna 3 uur in een ware ban van hun ontdekkingen. Het blijft bruisen van de verrassingen. Iedereen genoot. Wat een sfeer en gezelligheid!

En gelukkig komen de aanmeldingen voor volgend jaar alweer weer binnen...
 
DANK KANJERS!  WE ZIJN SUPERTROTS OP JULLIE!  Tot september!

284.     20 juni  2019        DANK IEDEREEN VOOR DE FANTASTISCHE FINALE DAG! 
Op 1 juli was het zover. Samen werk je een heel jaar toe naar die mooie finale avond met presentaties toe, soms 2 of 3 jaar. De middagspelletjes waren dan ook heerlijk ontspannend.
Tijdens het avondeten was er een gezellige saamhorigheid tijdens het overheerlijke eten.
Dank lieve ouders voor zoveel mooie en heerlijke gerechten. Dit was de eerste keer, jullie hadden de primeur en het was een succes.  De onderlinge klik met de leerlingen was perfect, heerlijk dat alles goed is verlopen.

En jazeker kan er nog heeeeel veel worden verbeterd.  Nieuwe aanvullende ideeen hopen we weer gestalte te kunnen gaan geven in het nieuwe schooljaar.
Aan 1 idee is meteen gehoor gegeven. Om voortaan te spreken van Ouderraad of -groep i.p.v Ouderplatform, dat is informeler. Prima, het verzoek zal gehoor vinden in de bestuursvergadering.

Tot september in voortzetting van de fijne saamhorigheid.

DANK!
Coen, Rob, Ger, Margriet en Karen    (Bestuur en Ouderraad)

283.     20 Juni 2019       BONTE  WATERPIETEN  ARRIVEREN  TIJDENS  KIKKERCONCERT
Eind juni arriveerden luid "gliep-gliepend" tijdens een kikker-kwaakrepetitie in de vroege avond, de bonte waterpieten op halfhoge pootjes alias de scholeksters (Haemetopus ostralegus). Of was het al een concert? 
Er ontstond in ieder geval een ware polyphonie van gliep, gliep, kwaak, kwaak, gli-kwa...

Jazeker heel bijzonder;  de scholeksters laten zich vaak in de vroege ochtenduren en overdag horen waarna de kikkers (Anura) het in de avond- en nachtelijke uren overnemen. Gelijktijdig komen hun klanken niet zo vaak voor.
Diverse kikkersoorten slaken momenteel ook overdag een luidruchtige blaaskwaak, in allerlei kwaak-variaties.
Het klinkt allemaal nog gezond. Gelukkig.
Qua geluid zit er dit jaar 1 nieuwe "vollere brulklank" tussen. Een lage toon, vast een grote kikvors, misschien de dirigent...Hij laat zich niet zien, hij is (nog) niet te vinden...

Aan de waterkant en bij een juiste windrichting nemen we hier de klanken versterkt waar.
Ofwel: 't is 's nachts weer tijd voor de kikker-oor-doppen.

Vandaag nog even niet.
Er klinkt een enthousiast en welluidend Waterconcert van Bonte WaterPieten en Kikkers.
...met dankbaarheid! 

22WyberZilverWyberZilverFINALE   SLOTAVOND   T.  METISSIMO
TALENTEN   OUDERS   BEGELEIDERS
Donderdag 20 juni 2019  inloop vanaf 19.00 uur
PLEISTERPLAATS    RESSEN

282.     20 Juni 2018         WELKOM!   SLOTFINALE MET PRESENTATIES JAARPROGRAMMA 2018-19
Op donderdag 20 juni vindt onze jaarlijkse finale slotavond plaats, deze keer te Pleisterplaats Ressen, Kerk en Kosterij.
Wellicht dat we een volgende keer weer in de Kinkel of elders vertoeven.

Voor de jeugdigen, hun ouders en genodigden is er deze avond een speciaal programma. 's Middags vanaf ca. half 5 start de bekende Science & Cultuur Corner en natuurlijk gaan ook de schaakborden weer mee.

- Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden en/of zijn vanaf 19.00 uur welkom in het kerkje.
- Vanaf 19.00 uur starten we met een korte introductie door teamleden van T. Metissimo. Daarna geven ca.
  8-12 jeugdige sprekers een slotpresentatie over hun research, resultaten en hun passie-power.
  Leuk, informatief en gezellig voor jong en oud.
- Daarna volgt de certificaat- en diploma uitreiking.

Kom ook en moedig ze aan, want deze jeugdigen hebben ons echt iets te vertellen.
Ze laten ons iets horen, zien en beleven.
Van harte welkom!

281.  20 juni  2019             PROGRAMMA FINALE SLOTAVOND 2019:  TO TM

FlyerFinaleAvond2019      
            'Klik'
SLOTAVOND  Talent ontwikkeling Talento Metissimo

Plaats     Pleisterplaats Ressen, Kerk en Kosterij
Datum    Donderdag 20 juni
Tijd        Vanaf 18.45 uur vrije inloop
Start       19.00 uur - 21.00 uur,  na afloop een gezellig samenzijn in de Kosterij
Extra       Science- Cultuur activiteit, schaken en versnaperingen
Leeftijd   Jong en oud
Entree     Graag iets lekkers!
Info         M: 06-255-06-566
               Mail: TalentoMetissimo@gmail.com of  info@TalentoMetissimo.com

Aankondiging 2019 (publicatie 82):
Alcedo op de Plakse Plas
Aankondiging 2018 (publicatie 67 en 68):
Finale Jaarprogramma T. Metissimo  en  Finale  slotavond T. Metissimo

280.   24 mei 2019           EINDE JAARS TOETSEN 2019 BIJ T. METISSIMO
Op woensdagmiddag 29 mei, 5 juni en 12 juni vinden weer de jaarlijkse eindtoetsen plaats voor de jaarleerlingen van T. Metissimo. Alle toetsingen zijn op niveau en inclusief:
-  Minimaal de nationale eindtermen voor rekenenen en taal, (zoals bij Cito maar in een andere toetsvorm),
-  Kennis over de Science & Cultuur i.c.m. het unieke systeem der Muziek Interval Klokken met eindtermen,

Het geheel is een onderdeel voor het behalen van bijvoorbeeld:
1.  Een diploma Basiswijs of - Wijzer: groep 7 / 8 / en/of Plus,
2.  Een certificaat Basisjaar onder-, midden- of bovenbouw,
3.  Een certificaat Research Voortgezet Onderwijs onder-, midden of bovenbouw Talentontwikkeling met o.a. Science,
     Cultuur, Natuur. Een leerling toont hiermee aan dat (ook) buiten school educatief is gescoord.
4.  En voor de muziekliefhebber zijn er de certificaten en diploma's MuziekWijs en -Wijzer in diverse levels.

Tijdens alle toetsen worden de eenduidig afgestemde en uitgeteste Examen Muziek Interval Klokken GRATIS in bruikleen gegeven. 

Voor nieuwe jeugdigen die ook graag aan de toetsingen willen deelnemen zijn minimaal enkele lessen vooraf noodzakelijk. Onze methodieken zijn uniek binnen de Nederlandse Taal (Twinkeltaal), Rekenen (Rekentoren Rexna), Science en MuziekEducatie met Conso, Disso en voor een enkele al met Neutrismo.
Wis-  Natuurkunde en Chemie zijn in wording. Kom gerust op de slotavond meekijken naar de Finale presentaties.

In ieder geval: Allen veel succes, maak er iets moois van !

279.   25 mei 2019               OPENING AMFI-THEATER KASTEELTUIN  MET RONDO RESSEN
Op zaterdag 25 mei heeft de opening plaatsgevonden van Bos Idylle Ressen, ook wel de Kasteeltuin met Amfi-theater genoemd. Het is gelegen in het Landschapspark Lingezegen nabij Erfgoed Rustiek Ressen.
De De bijdrage namens de jeugdigen van T. Metissimo en namens de organisatie T. Metissimo bestond uit een muzikale opluistering en een aanvullend Rondo Ressen bedoeld als opening van het amfitheater. Deze activiteit ging vooraf aan de opening van de kasteeltuin met onthulling van het eerste paneel van de panelenroute.
Achtergrondinfo: De Rondo's van T. Metissimo zijn vanaf de allereerste uitvoeringen (2016) een reeks van activiteiten zoals de speurtochten of muziekstukken. Vandaag was er een speciaal Rondo Ressen's Idylle.
 
Het begon die zaterdag in alle vroegte en bladerstilte, met het optuigen van de electronica. Af en toe sprak de merel (waar je zo leuk mee kunt terugfluiten). We genoten van de heerlijke ochtendstralen en de rust. Al spoedig verschenen de eerste jeugdigen met ouders. Oeps, sommige waren eerst bij het kerkje in plaats van bij de Kasteeltuin... Gelukkig vond iedereen spoedig de weg. Ook mannelijke en vrouwelijke leden van "Handhaving" waren duidelijk herkenbaar aanwezig, pluimpje! 

Met elkaar hadden we een allerlaatste generale repetitie in het nieuwe amfitheater. De zwart-/witte muziektaartstukken werden klaargelegd, met de "verrassing" in het midden. En voor iedereen was er weer een zwart of wit hoedje van het Levend Schaakspel zoals tijdens de opening van Rozet door H.K.H. Beatrix (en ook zoals in Enschede tijdens de orkest-wedstrijden etc.).  Het afstemmen verliep prima.
Daarna verlieten we in optocht het amfitheater, richting grote pergola, de opening van de tuin.

...Vanuit het Kerkje ontstond een andere stoet. Genodigden waren daar bijeen voor een lezing over dit stukje grond van ca. 1700 m2 dat was aangekocht en waardoor Ressen weer een beetje kan "groeien" na de verkoop van een half dorp in 1996.
De werkgroep Kasteeltuin Ressen heeft zich beziggehouden met velerlei zaken. Ze bestond uit een combinatie van mensen die allen zitting hadden in een andere organisatie van waaruit vele zo hun steentje konden bijdragen. De bostuin-inrichting is met respect overgelaten aan de wensen van bewoners van Ressen die het geheel samen hebben afgestemd. Archeologisch onderzoek is verricht i.s.m. met o.a. de Historische Kring, Park Lingezegen en de Gemeente. Dit alles leidde tot inrichting van de tuin van het voormalige Kasteel van Ressen.
Er werd begonnen met herinrichten: de aanwezige doornstruiken zijn ontdaan van hun woesternij. Veel kostbare kleigronden zijn afgevoerd (H); de een spreekt van zwerfafval, een ander noemt het "verontreiniging".  
Dit stukje woeste Ressen veranderde in een prachtige Idylle.
Na de bijeenkomst en lezing over het ontstaan van dit stukje Park Lingezegen volgden de genodigden - de wandelroute "een ommetje Ressen" richting Kasteeltuin.  

Aangekomen bij de kasteeltuin-pergola werd iedereen verwelkomt - als in een delegatie - door de jeugdigen en ouders die zich hadden opgesteld als mooi ontvangstcomite.  We verwezen de genodigden vriendelijk naar het amfitheater.
(Tussendoor volgde er bij de sloot een mini-lesje biologie over pioniersvegetatie...)
In gezellige groepjes kuierden de mensen door het fijne grijze droge (beetje stoffige) grindpad vrolijk verder, iedereen was goedgemutst.
Terwijl we de genodigde gasten opwachten en doorverwezen naar het Amfitheater startte Ikira in het Amfitheater haar recital en speelde ruim een half uur Magical Forest en 1001 variations. De genodigden konden zo van de natuur en perfect passende muziekcompositie genieten die in 2017 is ontstaan als inspiratie op de oorspronkelijke doornstruiken die plaats maakten voor een bos Idylle met Kasteel en Amfitheater in Park Lingezegen.
Iedereen genoot zichtbaar van het voorjaarszonnetje, het fraaie uitzicht in de weide met bloemen, de grote hoge bomen op de achtergrond in vele voorjaarsgroene schakeringen met bijpassende muzikale sfeer-klanken.
Tot op de laatste zitting bezet. Velen bleven staande kijken, benieuwd wat er komen ging...

Vanuit het amfitheater konden de genodigden in de verte de optocht vanaf de pergola's op het grintpad, al zingend horen en zien aankomen. Jeugdige talenten met zwart en witte hoedjes vol zilveren pailletjes die glinsterden in de zon.  Ze droegen de taartstukken. Bij de witte hoedjes hoorden de witte en bij de zwarte hoedjes de zwarte taartstukken. Ze zongen het ingestudeerde lied. Een leuke optocht die onze  Schaak-Concerten vertegenwoordigen die we in het voorjaar in Ressen spelen. (Terzijde: schaakconcerten zijn competities die bestaan uit visuele- en auditieve uitdagingen in de vorm van b.v. Schaak en Muziekintervalraces. Ware uitdagingen. De zwart/witte Muziektaart of -klok en het schaakspel horen hierbij).

Aangekomen in het amfitheater begon de voorstelling: eerst een klein woordje vooraf (Karen):

Cirkel van Natuur en Cultuur in het Amfi-theater.
De strijd is gestreden.
Rustiek Ressen is (grotendeels) behouden.
De toreadore laten we voor wat het was.
Vandaag ruilen we de strijd in voor een stukje nieuwe natuur
Samen met cultuur ontstaat er dadelijk in dit amfitheater een complete cirkel.
En de muziek begon...

Uit de bloemenmand in het midden van de zwarte/witte muziektaart verscheen een 24 meter lange wit/oranje
bloemensjaal die werd doorgegeven aan de jeugdigen die in een halve cirkel stonden opgesteld,
totdat de cirkel compleet was.
Samen zongen (piep)jong en ouder(s) in een kring:

RONDO  RESSEN's  BLOEMENWEIDE
'k Zou zo graag een ketting rijgen.
In deze mooie bloemenweide         -->  of naar gelang het seizoen: bloemenweide, fijne weide, blijde weide
Feest in de Gloria
Ressen's Victoria                           -->  Victoria vanwege de Franse naamsherkomst Ressen.

Na 3 rondjes van 24 meter, verdween de sjaal weer in de taart met een afsluitende mooie buiging met de (schaak)hoedjes, gevolgd door een tevreden-publiek applaus!

Terzijde: Voor op school kun je dit spel hier ook rappen, stampen, neurieen, knippend met de vingers etc.

Voor de jeugdigen zat hun bijdrage erop. Mooi gedaan!
Dank aan: Mariette, Elin, Sare, Sandra, Maartje, Lotte, Julie, Ella, Abel, Joost, Mees, Toine en Ikira.
Proficiat!
En jazeker,  jullie hebben je "geel/oranje ikoontje" op de finaledag dubbel en dwars verdiend!
Velen vergeten dat repetitites en optredens een opoffering zijn van vrije tijd, speciaal voor de ouders.
Het is immers iets "onbekends"...het gaat om een sociale activiteit.

Na de opening van het amfitheater vertrokken de genodigden naar de onthulling van het eerste paneel op de wandelroute "Ommetje Ressen", de opening van de Kasteeltuin zelf. Onze opruimgroep zocht eerst alle spullen bij elkaar.

In de kasteeltuin was nog van alles te doen die dag. Heerlijk rondkuieren, borden lezen, appeltjes eten, Nico's tractor-treintje vanuit de Landwinkel door het land-ommetje. Ook de Kosterij, Kerk en Landwinkel waren de gehele dag geopend op deze feestelijke dag. Kinderen mochten bloemzaad strooien.

Ouders, jeugdigen en belangstellenden zijn dankbaar voor de jarenlange inzet sinds 1996 door en vanuit de Ressense Gemeenschap voor volharding en behoud van deze omgeving. De Kasteeltuin is een mooie uitbreiding en aanwinst voor Lingewaard. We wensen met elkaar dat we deze saamhorigheid nog in een lange traditie kunnen voortzetten en hopen dat zowel de Ressense als Bemmelse natuur behouden mogen blijven in Lingewaard.

Proost Ressen, eind goed al goed.

Dank jeugdigen, ouders en betrokkenen van T. Metissimo voor jullie inzet voor jullie inzet de afgelopen jaren.
Wij mogen ons nu gaan inzetten voor een ander doel,

AldAldus geschiedde...

Zie publicatie artikelnummer 84: Opening Amfitheater Park Lingezegen Ressen door Talento Metissimo
Aanvullende opmerking: Het GemeenteNieuws Lingewaard publiceert zelden of geen resultaten van Talento Metissimo. Reden is onbekend. Bezuiniging? Voortaan worden resultaten in onze eigen NSC-programma's opgenomen (bestaan sinds dag 1 van het bestaan van TM). Het moge duidelijk wezen dat de inzet namens Stichting Talento Metissimo is verricht voor de bewoners van Ressen en niet namens of door de werkgroep Ressen!

278.  20 mei 2019       KLEMTOON VAN DE KAREKIET
De grote en kleine Karekiet (Acrocephalus) lijken qua uiterlijk sprekend op elkaar.
Het verschil zie je het beste als je ze naast elkaar ziet,
en  zijn vooral hun grootte in lichaamsbouw en snavel met daarnaast de zang en roep.

Het zijn beide rietzangers en het verschil is goed te horen.
Ook zij communiceren (net als mensen) op de wetten van het universum.

De roep van een grote Karekiet is superleuk als uitleg in de klas rondom de klemtoon "Ka":
Ka-re, ka-re, ka-re, ka-re Kiet (en iet klinkt hoog).
De kleine karekiet roept: krrr, krrr, krrr en gaat dan qua toonhoogte omhoog.
En dit muziekinterval is prima zelf te ontdekken.

Omdat we hem wel vaker konden horen dan zien, zongen we al snel deze tekst (op de melodie van
Zwarte Piet, Kort-Jak-je of Twinkle Star);

Ka-re-kiet, ka-re-ka-re kiet, (Zwarte Piet, ie-de-wiede-de-wiet),
Je hoort me wel, maar ziet je me niet.

Ka-ra-ka-re Kiiieeeet...

September 2019 Nagekomen info:
De huisvesting van de karekiet huis is helaas ook gekapt, het gaat maar door...


277.  19 Mei 2019       KIKKERSE ZOMERROES IN AANTOCHT
Na de paddentrek, de salamandergang en de kikkersprongen hebben zich weer vele amfibieen in het water "genesteld".
Tijdens koele dagen zijn de eerste kwaak-tonen als voorbereiding op het kikkerconcert al waargenomen...
Laten we hopen dat Nederland een gezond kikkerland kan behouden.

Hier een ideetje voor uitbreiding op de originele geconserveerde tekst: "Er zaten 7 kikkertjes" van de Amsterdamse arts Jan Pieter Heije. De tekst en muziek verscheen in zijn kinderliedboekjes (1843).


Orinele tekst-versie: De 7 kikkertjes door J. Heijne 1843
Er zaten 7 kikkertjes al in een boerensloot.
De sloot was diepgevroren, de kikkers half dood.
Ze kwekten niet, ze kwaakten niet, van honger en verdriet.
Er zaten 7 kikkertjes al in de boerensloot.

De jongste die een wijsneus was, zei tot zijn kameraads:
"die malle nachtegalen", wat hadden die een praats
Was eerst het ijs maar in den dooi! Wij zongen eens zo mooi!
Er zaten 7 kikkertjes al in een boerensloot.

De milde lieve lente kwam, ze kwaakten den oude wijs.
Als zij dat zingen noemen, wensch ik ze weer in 't ijs.
Ik geef die kikkers allemaal, voor ene nachtegaal.
Er zaten 7 kikkertjes al in een boerensloot.

                             ***


HET  KIK-CONCERT  met land- en waterfase  (tekst ccml)

Winter  Er zaten vele kikkers al in d' Oeversloot.
De sloot was droog gevroren, de kikkers half dood.
Ze kwekten niet, ze kwaakten niet, van honger en verdriet.
Er zaten vele kikkers al in d' Oeversloot.

Lente
Zodra de lieve lente kwam, trok Sally, Kik en Paddedier,
door Plak en gras naar d'Oeverplas, op zoek naar ietsje meer vertier.
Ze kwekten hier en kwaakten daar, verkregen waterflier.
Menig amfibie-gedier had reuze veel plezier.


Vroege zomer
Een brul-kikvorsen mannenkoor marcheerde in de pas.
Ze trokken in parade-trek al naar d' Oeverplas.
Ze kwekten zus en kwaakten zo, een kik-concert al ras.
Er kwaakten vele kikvorsen vanuit d' Oeverplas.

Kikkerroes
De zwoele zomerzon verscheen al aan d' Oeverbush.
De hitte op de waterhuid, deed schuilen tussen watermoes.
Geen gekwek en geen gekwaak, een heerlijke zomerse roes.
Er soesden (sliepen) kleine kikkertjes al tussen 't Oevermoes.

Zomer einde
Er sprongen vele kikkertjes al uit d' Oeverplas
Een vrolijk springend kikker-spoor vertoefde in 't gras
Ze kwekten zus en kwaakten zo, met af en toe een brulbas
Er sprongen vele kikkers al door 't groene gras

Herfst
Grote regendruppels die plonsten in de sloot
De sloot liep vol met regen, de kikkers groeiden groot
Ze kwekten hier en kwaakten daar, sprongen door elkaar
Er zaten vele kikkers al in d' Oeversloot.

Houd er de moed maar in en veel plezier met zingen!
Karen

276.  19 Mei  2019        POORTJES  DICHT  TEGEN GIST-  EN  SCHIMMELINFECTIES  VISSEN 
                          Nieuwsbrief 7     Batrachochytrium pandemie
en herstel IJsvogeloevers
Gist - en schimmelinfecties zijn wereldwijd o.a. de doodsoorzaak van vele amfibieen.
Een infectie kan ontstaan na contact, van binnenuit of van buitenaf.
Een belangrijke poort ofwel ingang (port d'entree) voor de gist- en schimmelsinfecties bij kikkers (en ook bij andere dieren of de mens), is hun huid.
Een bekend voorbeeld is een beschadigde vis, wiens bek en keel na de beschadiging is besmet en ontstoken.
Voorlichting is een belangrijke preventie om te voorkomen dat andere dieren zoals kikkers besmet raken.

275.  7  mei 2019       OPENING KASTEELTUIN RESSEN:  ZATERDAG 25 MEI
Op 25 mei vindt de opening plaats van Bos Idylle Ressen met kasteel en Amfi-theater in Landschapspark Lingezegen nabij rustiek Erfgoed Ressen. Vanuit de werkgroep Ressen is gevraagd om een kleine muzikale bijdrage Science & Cultuur namens de jeugdigen van Talento Metissimo rondom de opening...verrassing!

 274. 6 mei 2019          HET  STIPPELTJES-SCHRIFT VOOR SCIENCE EN CULTUUR    DEEL B
Dit is een aanvullende reaktie op Koningsdag 27 april.

Tijdens een avondlesje Physics bracht een leerling een schrift mee waarvan de bladzijden gevuld waren met
puntjes die op 5 mm afstand van elkaar stonden. Ideaal voor wiskunde, natuurkunde en allerhande vakken, zo ook voor Science en Cultuur. De naam werd meteen het stippeltjes- of puntjesschrift genoemd.
Dit is weer een machtig mooie aanvulling en superleuk voor het zelf maken van allerlei lijn- en stippelpuzzels, dot-to-dot's etc. De papierfabrieken kunnen weer goede zaken gaan doen, want het is superleuk om de dotjes in verschillende kleuren en verschillende diktes te gaan drukken: dik, dun, gestippeld, omkaderd,  recht, gebogen, verzin maar raak.

Nootje: Als slotteken van een wiskundige of filosofisch bewijs treft men vaak een zwart of wit blokje, naar een idee van P. Halmos. Hij stelde deze symbolen voor in plaats van de gebruikelijke slotwoorden Q.E.D.:
Quod Erat Demonstradum.  Latijns voor "Dat wat moest worden aangetoond". Afkomstig uit het Grieks: Hoper Edei Deiksai, afgekort tot OED.; (delta als driehoekje).
Wiki grapjes zijn: Quiet Easily Done, of Wakoe: Waarheid als een Koe.

Het wordt een leuke serie zo: Blanco-, Stippeltjes-, Lijntjes-, Muziek-, Blokjes- en Logaritmeschriften.

                      
273.   6 mei 2019       BIODIVERSITEIT IN GEDRANG: MELDPUNT DODE KIKKERS & SALAMANDERS
                                     
Nieuwsbrief 6     Batrachochytrium pandemie  en  herstel IJsvogeloevers

Bijgewerkt tot 23 augustus 2019

Voor u verder leest:
Er zijn nog GEEN aanwijzingen dat de KIKKER-, PAD en SALAMANDER-ZIEKTE ook bij mensen voorkomt.

Aanvullende gegevens worden steeds bijgewerkt. Laatste datum: 20/5/19

De Universiteit van Gent is een surveillance en risisco-analyse gestart m.b.t. amfibieen
- Belgie heeft een meldpunt voor dode salamanders:
meldpuntziekeamfibieen@urgent.be
- U kunt ook meldingen maken bij: biodiv@leefmilieu.brussels
- Over de stand van zaken betreffende ons leefmilieu: https://leefmilieu.brussels
- Ook via WWW.Lacerta in Nederland kunt u meldingen maken van dode amfibieen, kikkers of salamanders.

Amfibieen en hun bescherming
I
edere Salamander geniet wettelijke bescherming. Daar is een dijk van een reden voor.
- Op dit moment heerst er een tweede ernstige schimmel pandemie onder Salamanders en Kikkers (koudbloedig, poikilotherm) veroorzaakt door de schimmel Batrachochytrium. In Belgie en NL zijn recent ook Ranavirussen aangetoond onder de amfibieen. Zij veroorzaken de ziekte Ranavirose.
- Naast de amfibieeen zijn er ook massale sterftes onder vleermuizen (zoogdieren, warmbloedig) door de gist/schimmel Histoplasmose capulatum. Qua uiterlijk groeit deze in het laboratorium als mucoide gist bij ca. 36.5 graden C. en toont dezelfde stam een pluizige schimmel bij 25 graden C. omgevingstemperatuur.
- Vanuit Aspergillose - weer een andere schimmelziekte - veroorzaakt door o.a. Aspergillus fumigatus, A. nidulans etc. - is ook varkensvoer als bron beschreven. Bij de mens zelf kan sprake zijn van een onderliggend lijden.

Zowel Batrachochytrium, Histoplasma als Aspergillus kunnen o.a. ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken.
Research resultaten ter vergelijk zijn b.v.:  A Fungal phylogeny based on 82 complete genome by H. Wang, Z. Xu, L. Gao (researchgate.net), waardoor stammen kunnen worden vergeleken.

We beperken ons in dit artikel tot de amfibieen en de schimmel Batrachochytrium in relatie tot de kaalkap.

Amfibieen & Waterbelang,  de Lingebrief uit 1456 en Natura 2000  
Amfibieen zijn koudbloedige schemer- en nachtdieren, hebben een waterdoorlatende huid en vertoeven bij voorkeur in een drassige omgeving. De extreem dunne huid van de waterminnende amfibieen is erg gevoelig voor wisselingen van temperatuur, luchtvochtigheid, lucht- en waterkwaliteit. Bij kikkers is het bruinrode pigment Pterorhodine van belang; zij kunnen hun huid aanpassen aan de infrarode reflectie van omringende bladeren voor camouflage. Bij het zonnebaden speelt de temperatuur-regulering ook een rol. Ze overwinteren in bosgebieden, in of onder boomstronken, strooisellaag of holen in de grond. In het voorjaar trekken kikkers, padden en diverse soorten salamanders voor o.a. afzet van eieren naar waterbronnen.
In Nederland tonen de waterstanden door de klimaatveranderingen steeds langere periodes van droogte.
De relatief jonge Oeverplas is daardoor extra van belang voor zoal de amfibieen. "Sloten" staan immers al jaren droog,
Afschrapen van de kostbare Betuwse en Lingewaardse kleigronden zoals nu veelvuldig gebeurd in Park Lingezegen is geen verbetering voor de bodem-ecologie waar amfibieen vertoeven.


De rivier de Linge loopt van Doornenburg (= Gemeente Lingewaard) tot Gorinchem. Lingewaard ligt in een stroomgebied van Waal, Nederrijn en Linge, tussen Arnhem en Nijmegen. Rivierslip kwam in de uiterwaarden, als de rivier buiten haar Oevers trad. De wijk de Plakse Wei dankt haar naam aan deze aanwezige vette kleiafzet.
In 1304 werd de Linge in Tiel afgedamd vanwege teveel wateroverlast in het binnenland. Een oorkonde uit 1438 en de Lingebrief van 1456 zijn documenten die destijds zijn verzegeld door Hertog van Gelre en de Heer van Culemborg als bedoeld voor het regelen van het volledige waterbeheer in de Neder-Betuwe tussen de Linge en de Rijn en de Lekdijken.
Eind vorige eeuw werden putten geboord en zand opgespoten voor aanleg van de A15. De ontstane waterplas met een klei toplaag en diepe zandpuntten mondt uit in rivier de Linge. Na de pioniersvegetatie veranderde ze in een prachtige Oeverplas.  Deze plas kan zich ontwikkelen tot een bijzonder Natura 200 gebied.
En ja u leest het goed, 200.
Er is een idee geopperd bij diverse instanties om een nieuw kwalificatiesysteem op de zetten.
De Huidige Plakse Wei heeft kwalificatie 2, met deze plas in goede conditie kan dit groien naar een verbetering van 20 naar 200. Dan is er zich op een opwaardering en zoals iedere mens weet: Hoop op beter, doet leven!
Met name rondom preventie speelt juist die jonge aanleg een grote rol. Enorm belangrijk om dat goed met elkaar af te stemmen en er niet zomaar op los te gaan kappen.

Aanvulling juli 2019:

Een stukje historie over amfibie Triadobatrachus massonotide
De Triadobatrachus massinotide is het oudste uitgestorven kikker-achtige amfibie en leefde ca. 250 miljoen jaar geleden op het eiland Madagaskar. In tegenstelling tot de huidige kikkers was hij langer, zijn wervels waren (nog) niet versmolten. Hij had een korte staart.

Een stukje historie over de schimmel Batrachochytrium
- De schimmel Batrachochytrium kwam van nature in Afrika voor en is tot de 40'er jaren niet daarbuiten aangetoond.
Mede door de klimaatsverandering is de virulentie sterk toegenomen en zijn er thans infecties aangetoond in 4 continenten, waardoor men spreekt van een pandemie.
- In de 90'er jaren zijn voor het eerst ernstige infecties beschreven die door de (gistachtige) schimmel Batrachochytrium dendrobatidis (Bd, verschillende stammen) wordt veroorzaakt onder de amfibiesoorten: kikkers, padden, salamanders en wormsalamanders. Vele soorten zijn inmiddels uitgestorven. De ziekte wordt Chytridiomycose genoemd en lijdt tot plaatstelijke verdikkingen (hyperkeratose), beschadigingen van de bovenste huidlagen (erosie) en misvormingen van de bek van kikkervisjes met een gestoorde huid-ademhaling als gevolg.
 - In 2013, '14, '15 werden in resp. het Belgische Eupen, Rotheville, Luik en Vlaanderen de resultaten van de aggresieve schimmel Batrachochytrium salamandrivorans (Bs) voor het eerst waargenomen. Ze eist nu in Europa haar tol en bedreigt de NL'se Vuursalamander met uitsterven. De Kleine Watersalamander lijkt (nog) ongevoelig. 

Preventie

Onder de amfibieen is deze pathogene schimmel de ergste infectieziekte ooit. Ze eist meer slachtoffers dan Malaria! 
Een preventie project dat wereldwijd is opgestart al sinds 2007 heet dan ook "Amphibian Ark".
Als we de wet van Paracelsus toepassen: "Alle Dinge Sind ein Gift, allein die Dosis macht dass ein Ding kein Gift is",
dan luidt het preventiebeleid:  VERDUNNEN, VERDUNNEN, VERDUNNEN! Breng de concentratie pathogenen omlaag! Zorg voor minder zieke dieren, minder verontreiniging, minder visvangst en meer resistente diersoorten, want dan is de kans op goede DNA uitwisseling groter. Stop de kap! Stop met dat leegpompen van de plas. Minder water betekent een concentratieverhoging in plaats van verlaging!

Na de Buxus mot, de Kastanje mineermeermot, de Pseudomonasbesmettingen, de kikker-, padden- en salamandersterfte, het verdwijnen van mierenhopen, afname van bijen, insecten, bloemen, eenden, vogels en zo meer,  worden nog steeds de overhangende takken en bossen weggekapt bij waters. Daardoor worden de UV stralingen in de water-kraamkamers in het voorjaar te hoog, die leiden tot DNA-schade. Ook ontstaan te hoge temperaturen met als gevolg verdamping, te snel droogvallen of juist overmatige blauwalg groei etc...
De eutrofiering, verzuring, te veel plastic in combi met de temperatuurstijging en verhoogde UV stralingen spelen een rol  samen met kaalkap, leegroof van de natuur, menselijk ingrijpen etc. (Terzijde: ook de Noord- en Zuidpolen staan op switchen.)

- De vraag is niet om een commercieel tijdelijk medicijn te vinden tegen deze schimmels, dat maakt het alleen maar erger.
- De meest urgente en sociale vraag is wel: "Hoe stoppen we het gedrag van de mens van de verslavende vernietigende
  kapitalistische kaalkap, leegvisserij, vervuiling, eutrofiering ...?" Hier is een educatie-switch voor nodig!
- Het "zwarte gat" in de ozonlaag neemt zijn verantwoording en stelt mondiaal het DNA van de biodiversiteit op de proef: 
  Welke genen gaan overleven?  Zeven miljard mensen is gewoon teveel. Kunnen we de toekomstige 11 miljard wel aan?
   Het gaat niet om de voedselvoorziening er is voldoende voor iedereen.
   Het draait wel om het beschikbare schone water zonder milieuvervuilingen.
   Den Haag kampt bijvoorbeeld al met ernstige schoon-water problematiek...

Wat kunnen en mogen we nog als gewone burger ?
- Gedragsverandering door bewustwording, betere kennisoverdracht. Voorlichting is nodig.
- Het stikstofbeleid thuis aanpassen. Een Klaveron i.p.v. een gazon. Klaver is een knolletjesplant en een natuurlijke
  stikstofwegvanger, groenbemester of compostproducent, zo je wilt. Heel Europa kan zo "een Klavertje" bijdragen.
  Bijen zijn dol op de klaverboemen waardoor een win-win-win ontstaat.
- Andere knolletjesplanten met soortgelijke eigenschapppen zoals de tuinboon (Vicia faber) zijn eetbaar en de 
- De Wikke's (Vicia) uit de vlinderbloemenfamilie, zijn prachtig in de tuin voor de insecten.
- Green Sand of Gesteente zoals Olivijn is mogelijk inzetbaar. Gemalen Olivijn kan CO2 opslaan.
  Let op: zonder nikkel of andere zware metalen, i.v.m.  huidallergieen en inademen! 
- De combi Olivijn en Klaver werkt cumulatief als ze gescheiden blijven (!).
- Inzet van biologische middelen i.p.v. gif spuiten, denk aan de fluitketel.
- Maken van stilte- en donkerte gebieden en dat respecteren.
- Houtopstal beheer i.v.m. schimmel inventarisaties? Wie controleert dit? Alleen Beukenhout schimmelt niet.
  Vele kikkers zoeken het hout op. Boomkikkers vertoeven er graag.
- Natuur bewaren en bewaken, niet alles hoeft een jeugd-pretpark of ouden-van-dagen-clubhuis te worden,
  ook voor de mens zelf geldt dat biodiversiteit beter is. 
 
Kortom, streven naar een gezonde biodiversiteit. Alle beetjes helpen en ja, het kan altijd beter.

Wat juist niet?

- Kaalkap, kale bodems, leegroof, leeg- en kapotschrapen van de bodem, versnippering.
- Habitatvernieling, iedereen heeft zorgplicht!
- Stricte monoculturen zijn zelden gezond, dat is bekend vanuit de glas- en tuinbouw. Bodems raken
  eenzijdig uitgepunt waardoor micro-organismen overgroeien met infecties tot gevolg.
- Snoeien in de bermen tijdens de amfibie-trekken!
- Gif spuiten, d.w.z. geen of minder gif spuiten.
- Leegvisserij.
- Vervuiling zoals zwerfafval.
- Het pleziervissen is te risicovol geworden qua infectiegevaar.
- Preventie dat landschapsparken, recreatieparken worden!
 
Besef: Voorkomen is beter dan...ofwel:  Herstel en onderhoud van de natuur is kostbaarder.

Netwerk Euro-Natura 2000 gebieden
Gebieden die zowel onder de richtlijn van de Europese Speciale BeschermingsZones (SPB habitatrichtlijnen sinds 1992)  alsook de Europese Vogelrichtlijn (sinds 1992) vallen, "moeten" volgens de Europolitiek op papier uitgroeien tot een Europees netwerk van natuurgebieden. Voorstel is het eerder genoemde herkwalificatiesysteem van Natura 2, via 20 en 200 naar 2000 (met keuzes naar 1-10-1000 en 3-30-3000 en/of evt. bijbehorende optelsommetjes b.v. 2, 22, 220 of 222 etc.). Vrij simpel in te voeren, overzichtelijk, hanteerbaar  en je hebt meteen een soort evidenced based ecologisch waarde systeem. Positief bisturen is goed. (Voorkomen blijft beter dan genezen.)

Internationale verantwoording: Science & Policy
Deze week heeft het Institute of Pharmacology and Structural Biology (IPBES) een ca. 1800 pagina's tellend rapport gelanceerd over de bio-diversiteit van het aardse macro- tot microniveau (Parijs, 29 april - 4 mei  2019).
Zie: https://www.IPBS.net/news/Media-Release-Global-Assessment-FR
Kortweg: Science and Policy for People and Nature. De sloot en de oeverplas met haar bewoners horen daar ook bij.
Papier en politiek zijn geduldig, ze kijken toe en beschrijven iets, achteraf dus.

Nationale verantwoording
Sinds januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht waardoor verantwoordelijkheden vaker bij de provincie liggen. Zie https://www.rvo.nl
Geciteerd vanuit Wikipedia
"Het Natuurnetwerk Nederland brengt weinig wettelijke bescherming, maar is vooral een van financiering en uitvoeringsinstrumenten voorziene taakstelling voor aankoop van ...".
Hierin ontbreekt het woordje "huidige"...

Eigen verantwoording T. Metissimo: inventarisatie is in wording i.v.m. foto- en bewijsmaterialen
Stichting Talento Metissimo is vanaf het begin aktief met nadere research en educatie van de Oeverplas.
In 2018 werd ter introductie van het Science & Cultuur jaar 2018-19 aan 't Tuinoevertje een Open Science & Cultuur Plein gehouden; een soort Open Science Yard met Jura Park. Het wemelt hier (nog) van de gezonde verschillende soorten Sally's en kikkers etc. De Kleine Watersalamander is tot op heden gevrijwaard van schimmels en neemt hier in aantal toe.
- De vogeldiversiteit in dit jonge natuurpark is divers, zie de website aan de bovenste groene leesbalk.
- Legio schaatsrijders, waterjuffers, rode/blauwe/groene libellen
- Naast vele zangvogels enerzijds treft men aan de overzijde ook roofvogels (sperwer), de jagende Alcedo's.
- De uil en koekoek zijn al een tijdje verdwenen, anderen kwamen er voor in de plaats zoals de scholekster.
- Vleermuizen vanaf de schemer, vele egeltjes.
- Het water herbergt karpers, snoeken, baarsen, slakken als ook vele kreeftachtigen.
- De bodem is divers en toont naast de bomen en bosschages klavers, mossen, paardestaarten (heermoes), als ook
  spontaan (water)munt (roze en wittige), dille, wilgenroosjes, Lisse en plaatselijk de Teunisbloem.
- Hier komen dan weer vlinders, motjes, juffers, blauwe en rode libellen etc. op af.
De flora en fauna verandert mede door de droogte, we zijn begonnen met het in kaart brengen van de diversiteit, samen met de kinderen. Dergelijk onderzoek vraagt maatwerk, tijd en geduld. Een leuk monikkenwerkje.

Vanuit onze unieke research blijven leerlingen actief betrokken bij een zo goed mogelijk preventief beleid.
Aan leerlingen van T. Metissimo wordt tijdens de Seasons Science kennis overgedragen vanuit medische, biologische, microbiologische en toxicologische studies. Ook jeugdervaringen m.b.t. terraria die zijn opgedaan bij zoal: the "Man of the Lizards", in de volksmond de "Lord of the Lizards" genoemd:  Bert langerwerf (I.M.) uit Waspik/Alabama die prachtige resultaten rondom vitamine D3 neerzette, worden doorgegeven. Rondom de Tuinbonen, Klaver en Teunisbloemkennis is ervaring op gedaan op tuinderij BK 85 te Waspik, zo ook de kennis vanuit de muziek en schilderkunst. Ook dit droeg bij aan het nieuwe educatieve recept: Science & Cultuur.
Betrokken leerlingen vroegen:  Op luchtfoto's zijn toch ook de bomen en struiken te zien? En waterstanden en waterkwaliteit zijn toch ook bekend?  Is Natura 2000 nu een nieuwe papieren bezigheids-therapie ? 
Toch belangrijk om een keer achter het bureau vandaan te komen en niet alleen dagenlang die plas leeg te pompen om via watertanks eenzijdige tellingen te doen. Er zijn prima richtlijnen voor goed wateronderzoek, dat weet ieder Waterschap. Niet alles hoeft in een potje Naturalis...

Voorlopige stand van zaken door eigen research:
Wereldwijd spelen relatief jonge waterplassen een belangrijke rol m.b.t. infectie preventie in habitat-adaptie door  klimaatveranderingen (er is sprake van een ander bioritme).

De nog jonge Oeverplas als vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem met o.a. haar Populieren, Wilgen, Watermunt en Salamanders ontwikkelt zich vermoedelijk tot een lissen-Ooibos sub associatie menthetosum, mits de milieu aantasting stopt. Muntsoorten groeien hier spontaan al ruim 30 jaar.
Zie Syntaxoncode 38Aa02. (Irido Salicetum albae).

Constructieve op- en aanmerkingen blijven welkom.
Dank velen voor de medewerking.
Karen.

272.   6 mei.  2019      DUBBEL-LEREN MET  EDDIE, ADELINDE, DORA en vele anderen
De meeste kinderen geven hun huisdier een naam. Dat voelt prettiger en socialer. Door de meer persoonlijke associatie kan men ook beter de diersoort onthouden. Leerlingen geven hier - aan de keukentafel - de dieren daarom ook vaak spontaan een eigen-naam en herhalen die als het dier zich weer laat zien. Dubbel-leren of wel dubbel-studeren.
Zo ontstaat er een bijzonder vocabulaire.

Op bio-alfabet

Alcedo de IJsvogel aan de overkant, Dolly Duif,  Dora en Ducky Duck, de Duikertjes alias Meerkoetjes, Eddie en Adelinde Ekster, Fuut de Fuut,  de Greenies zijn de Groenlingen, Greengrozers voor de 2 groene Spechten, Grellies's de grauwe Ganzen, boom-Kruipertje en -Klevertje, de Kuifjes alias Kuifeenden, mevrouw en meneer Merel, de Nellie's ofwel de Nijlganzen,  Pim, Pam, Pet voor de Pimpel-, Kool- en een nog onbekende Mees, Quickly de zilver-Kwikstaart, Sam-of-Sally de Salamander (geslachtsverschil is lastig), Spik en Span de twee bonte Spechten, Zwaan-Kleef-Aan en over de Zwaluwtjes en anderen worden nog overlegd.

Overigen
Corvus de zwarte Kraai en Garrulus de Vlaamse Gaai (KK en GG)
Bonte Water Piet/er is de Schol Ekster, die wij ook wel de Glieper noemen vanwege zijn Gliep, Gliep geluid (met zijn oranje korte steltjes). De kleine Pieper (boompieper) is het contrast.
Mia de Mus en Ria het Roodborstje vullen het verder aan ...wordt vervolgd. 

Hier een voorbeeldje voor de Atlas-telling (ca. 2000 m2 ) tussen 1-6 mei:
De natuur is ontwaakt. Dit jaar is er al 1 jong bruin Kuifje (Kuifeend) gespot op de plas tijdens een nogal bijzonder tafereel. Vandaag mocht hij met zijn pa, ma en oom leren duiken en in zijn uppie verder weg leren zwemmen. Het water is vrij diep en koers houden moet geoefend worden. De volwassenen hadden zich in een grote driehoek opgesteld. Daarbuiten hielden de Duikertjes (Meerkoetjes) de wacht. Kuifje leerde snel. Iedere keer als hij op een onverwachte plek naar boven kwam zwom een van de 3 volwassenen op hem toe.
Ook de grote witte zwaan keek op een afstand nauwlettend toe en hoewel ze in haar uppie was, waakte ze mee. Ze dofte onmiddelijk haar verenpakket op nadat onverwacht een groepje Grellies (grauwe Ganzen) neerstreek. Al blazend zette ze fors de achtervolging op de vrouwtjesgans in en maakte de waterroute opnieuw vrij voor de Kuifjes...of zichzelf ?  Nadat de vrouwtjesgans was vertrokken naar verderop volgden de mannetjesganzen hun vrouwtje, ze ondernamen geen enkele aktie tegen de zwaan.
Ondertussen was er door de jeugdigen in de tuin een waanzinnig dikke vette regenworm van zeker 50 cm gevonden. Tussendoor hipt slanke Quickly vrolijk de tuin rond. Dora Duck komt vol trots haar nieuwe kroost van 3 jonge Duckies laten zien, de kleintjes lopen tussen het geschoren klaver bijna over mijn blauwe Crocs heen, het worden ieder jaar gemoedelijker. Dit jaar een echte jonge Kwik, Kwek en Kwak. De 3 koene eenderidders die moeders de afgelopen weken vergezelden zijn verdwenen.
In de wijk lopen inmiddels meer dan 17 jonge Grellie's (Grauwe ganzen) parmantig over straat. Op de plas is de zwaan de baas, ze blijven er weg.
Mevrouw Merel fluit op de nok van het dak van de buren haar vaste regenriedel. Fluit gewoon gezellig in lijn mee, en je hebt meteen een gesprek (even op de intervalletjes letten, maar t gaat prima) het lijkt op wat dreumessen doen tijdens de brabbelbox-periode.  Leerlingen hier wordt dat met de paplepel ingegeven.

Opschieten, papier opruimen, dat wordt zo opgehaald...

We zoeken nog meer leuke namen.  Schrijf je ook mee?

271.  10 mei  2019--> 6 mei        NOG MEER STIKSTOF-KNOLLETJES
Na de leuke reakties op het Klaveron i.p.v. Gazon werd gevraagd om aanvullingen van de knolletjesplanten die van nature stikstof opslaan in die knolletjes. Voor duurzaam tuinieren, telen, kweken etc.
Na de eerste witte en roze klaver begint half juni de gele Lotus corniculatus/abiguus/arvensis of op zijn Duits Gemeiner Hornklee (D). of Bird's-toot trefoil (Eng), inmiddels wordt het op
1a. De Vlinderbloemigen of peulvruchtenfamilie (Legiminosae of Fabaceae) kent ruim 19.000 soorten en is wereldwijd verspreid. De Rhizobacterien, gramnegatieve staafjes, in hun wortelknolletjes leveren stikstof aan de plant zodat de plant bladgroen kan vormen. De bacterien krijgen daarvoor suikers terug. Die samenwerking heeft symbiose.
De grootste geslachten zijn (dit is lang niet volledig, maar leuk als aanzet voor een studie):
- Aardakker, siererwt of pronkerwt (Lathyrus tuberosus sp.)
- Amerikaanse grondnoot (Apios americans)
- Astragalus bibullatus is een bedreigde soort in Nederland.
- Blauwe regen, Gouden regen etc. (Wisteria sp.)
- Brem (Cytisus species)
- Judasboom (Cercis siliquastrum)
- Klaver (Trifolium sp.)
- Lupinen (Lupines sp.) 
- Vicia-bonen, bekend is de Tuinboon (Vicia faba). Er zijn vele, vele soorten ook wel Vice of Wikke genoemd.

1b. Acacia
: sommige soorten kunnen in symbiose leven met mieren.

2. Elzenfamilie (Alnus), uit de berkenfamilie (Betulaceae), met symbiosevorm en stikstofknolletjes met grampositieve bacterien (!) uit het geslacht Frankia alni (1 soort).

3.  Duindoorn (Hippophae rhamnoides) ook duindoorns kennen een soortgelijke symbiose van stikstof fixerende wortelknolletjes echter  met andere bacterien. Enkele voorbeelden zijn:
- Olijfwilg, zilverbes (Elaeagnus ebbingei), dus niet de olijfboom (!),
  en  andere Elaeagnus: E. pungens (China, Japan, US) en E. umbellata (Himalaya, Japan, zie www.cabi.org))

Opm.:
- APG II systeem wordt door Wikipedia gehanteerd sinds 2003.
- Cronquist systeem (bloemplant klassificatiesysteem,1981) plaatst de duindoornfamilie in de orde Proteales.
- Wettstein systeem (Oostenrijkse planten-indeling, 1935) plaatst de duindoorn in de orde Myrtales.
- Systeem van Eichler (1883), Heukels flora, wetenschappelijk getinte Nederlandse velfloragids.
- Flora van Heimans en Thijsse (1850-1900)

270.   6 mei.  2019         STILLE CULTUUR VAN DE NATUUR
De zon schijnt haar stille voorjaarstraaltjes voorzichtig door het wolkendek heen richting plas en omgeving.
Het voorjaar warmt verder op. 

Tappe, tappe, tappe, tap slaan de grote zwemvliezen van de fraai uitgedoste vlucht Nijlganzen op het oppervlak van het het gladgestreken water. Ze kondigen hun landing luidkeels spetterend aan, een oorverdovend enthousiasme. De ganzen willen duidelijk gehoord en gezien worden, alsof ze hele verhalen willen vertellen.
Wonderlijk, geen zwaan, meerkoet of fuut te bekennen.
Na deze niet te missen landing volgt de fase van ronddobberen, heerlijk rondslacken en soezen op de plas. Eensgezind worden de koppen tussen de donzige bontgekleurde veren gedraaid. Heerlijk gevoel moet dat zijn.
Veren zijn effectief. De lichaamstemperatuur van vogels is tussen de 40-42 graden en ook in het metersdiepe ijskoude water waar de wind snoeihard waait met soms giga grote hagelstenen (zoals gisteren in het vroege voorjaar), ziet het golvende rondsoezen er als comfortabel en behaaglijk uit.

Na een tijdje spreiden ze gezamenlijk de vleugels. Klapwiekend en met veel "ge-rappe-tappe-flap" en repeterend gesnater stijgen ze op, boven het centraal gelegen spiegelende wateroppervlak.  Klapper, de klapper, de klap, wat een indrukwekkend samenspand midden op de plas, je ontkomt er niet aan.
De vlucht vertrekt naar een ander waterparadijs.

In de inhammen van de schaduwrijke oeverkant tussen de overhangende waterwilgen en de opkomende rietscheuten, speelt het kleinere grut door alsof er niets is gebeurd, klaarwakker en oplettend. Aan de drassige waterkant struinen ze verder alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Alsof...want het waken gaat in stilte dag en nacht door.

De zonnestraaltjes schuilen even achter een wolkje.
De aandachtige stilte keert weder, de cultuur van de natuur.

269.  30 april  2019          NATUURMONUMENTEN  &  STAATBOSBEHEER ONDERZOEKEN  EIGEN  KAALKAP
Na meerdere alarmerende berichtgevingen en meldingen over bos- en kaalkap  activiteiten rondom en in het broedseizoen, met name in Gelderland, starten Natuurmonumenten en Bosbeheer nu ZELF hun eigen bomenkap-onderzoek.

De allerjongste (3) hier maakt zich zorgen. Haar reaktie was:   "Bomen mogen ook leven, toch, wat nu?"

Een klein kind begrijpt het...dat is vast aangeboren. Het is hun toekomst.

268.  30 april 2019        MAKELIJK   BETERSCHAP
Een van de medewerkers van T. Metissimo kreeg een financieel "toetje", toen hij overstapte naar een andere energiemaatschappij. Dat voelde als een opkikkertje, zeker met allerlei komende verhuizingen voor de deur en het herstel na een fikse griep en al vele jaren zonder echte vakantie. Het eerste kleine energie-stapje is er. >Een fruitmandje volgde namens T. Metissimo, iedereen bracht iets mee, een andere vorm van energie, alle beetjes helpen. Smakelijke groetjes uit de Betuwe, van harte beterschap!

267.  28 april 2019     BIO-SECURITY:   FLUITEND  ONTGROENEN
Groene stoep in het voorjaar?
En je wilt niet uitglijden bij de ochtenddauw?

Zo kwamen we bij een woord dat op de middelbare school voor Duits idioom uit het hoofd geleerd moest worden.
Namelijk: "ein Hochdruckziedewasserapperatur mit zelfauslosender Alarminstallation."
Ofwel: De fluitketel.  Herkent u het ook nog? 

De Duitsers zetten overigens "ein Pfeif-enderer Kessel" op het fornuis.
Het water koken duurt even lang.

Kokend water werkt uitstekend tegen overmatige alg op de tegels en de bodemstructuur blijft intact.
Een soort Bio-Security.
Een kleine bijdrage om te voorkomen dat onze blauwe planeet verandert in een geel-groenige bol...

Iedereen kan nu de stoep fluitend ontgroenen.

266.  28 april 2019       TO MORROW, TO MORE...  WORDT  BEMMEL  EEN  TWEEDE  ZEIST?
Met behulp van de ingeschakelde FNV is enige opheldering in het onderstaande artikel verwerkt.
(Maart 2019 -->20, de zaak loopt nog steeds.)

Wie kent de musical Annie nog?
Zeist en omgeving kennen - zoals vele andere plaatsen in Nederland -  tehuizen, inrichtingen, gehandicapte-, zwakzinnige of andere Zorginstellingen. In ons land zijn er vele mogelijkheden.
Vele Nederlandse vroegere tehuis-kinderen - die nu volwassenen zijn - kunnen nog steeds nauwelijks lezen of schrijven. Omdat ze dat niet hebben geleerd in de verplichte leerjaren. Velen zouden dat prima hebben gekund of alsnog kunnen. Passende educatie was er toen wel maar het was lang niet altijd effectief.
Een aantal kreeg daardoor het etiketje "jeugd-gehandicapt". 

Gelukkig tikte ook in het onderwijs de onderzoeks-klok door. Middels educatieve effectiviteitsmetingen (onderdeel kwaliteitszorg), weten we nu ietsje beter wat "past", zowel qua Zorg als qua Onderwijs, en worden de verschillen duidelijker.

Zo voerde een oer-Nederlandse jeugdige in de jaren '90 een lange strijd om zelfstandig te mogen wonen en om niet alsnog nog langer te hoeven worden weggestopt op een klein zolderkamertje in steeds weer een ander tehuis. Nadeel was dat hij op 3-jarige leeftijd het etiketje "jeugd-gehandicapt" opgeplakt had gekregen met "verwaarloosd". Verwaarloosd betekent dat je minder dan een x-aantal dagen per jaar naar huis mag onder het mom van dat dat zo goed is voor je en de groep. Reden kan divers zijn. Het kan thuis bijvoorbeeld ook niet veilig zijn.
Als jeugdige zit je dan in de tentakels van een soort Octopussy geklemd, is het niet de ene instantie dan is het wel een andere instantie die je knijpt...(kietelen is echt iets anders). Bij zo een jeugdgehandicapte is er dan ook geen sprake meer van "keuren" voor werk later,  het is nl. altijd "afgekeurd".
Zo ontstaan er goedkope werkkrachten voor ondernemers, vooral van minder-geletterden.

Hij pleegde destijds 1 telefoontje en dat veranderde zijn leven en dat van een aantal anderen.  Hij belde omdat niemand hem geloofde dat zijn flatkamertje werd leeggeroofd en er drugs- en alcoholverslaafden van dezelfde Stichting in gezet zouden worden.
Voor outsiders: Gemeenten etiketteren in "hun kaartenbak" tehuis-jeugdigen vaak als verwaarloosden als zij vaak niet naar huis kunnen of er geen thuis is. Zij vallen dan ineens onder dezelfde categorie als alcohol- en drugsverslaafden. Ook als je een nette burger bent, fulltime keihard werkt, vele overuren draait voor nop, nauwelijks pensioen opbouwt, zelfstandig woont en zelfs tegen roken en alcohol bent. En vraagt de jeugdige zelf info op bij de Gemeente dan is deze niet beschikbaar!

Deze jongen was jarenlang voorzitter van een bewonersraad, had een fulltime baan, werkte veel over en haalde op eigen kracht zijn rijbewijs. Zijn "dagbesteding" was gewoon normaal werk waar anderen wel een salaris voor ontvangen. Het bestond uit werken onder allerlei omstandigheden, in de schaduw, het liefst zwijgend, full-time, tegen 70% loon, niet eens meer gedispenseerd. Van een beschutte werkplek was geen sprake. Daarnaast waren er meerdere verplichtingen: iedere week weer. Compleet volgeboekt: nauwelijks vakantie of vrije tijd. Want stel je voor, dat zulke kippen met gouden eieren een cursus gaan volgen...

Deze jongenman werd man en bleef doorzetten. Door dat ene belletje volgde er een kort geding tegen huis-uitzetting en een schikking. En als er 1 schaap over de dam is...
Voor het eerst een echt "eigen thuis",  een eigen flatje (helaas in verwaarloosde staat en binnenkort gaat er iets aan veranderen). Ondanks vele hindernissen klauterde hij uit de Zorg-begeleiding vandaan. Het lukte hem! 
De man werd peetoom en leerde samen met de petekinderen opnieuw lezen en schrijven volgens de Twinkeltaalmethode (dat had toen alleen nog geen naam) en hij kroop uit het dal. Hij zocht de bibliotheek met regelmaat op en leest nu dikke pillen zoals van Dan Brown, boek of tablet.
Het kan dus prima: leren lezen op latere leeftijd. Als je maar weet hoe!

Na bijna 35 jaar is hij samen met 1 andere collega de langst werkenden op zijn bedrijf, de meeste houden dat niet vol.
De eigenaar raast door, kent hem nauwelijks, neemt geen schaduwen of beschuttingen waar en stijgt tot in deze krenterige baas stijgt tot in de top tig van de brandende gouden zon: de Quote.

Er ontketent zich een kettingvraag: Hoe zit het met de pensioenopbouw na 35 jaar full-time werk en 70% van een minimumloon uitkering voor al deze hardwerkende WEL ge-etiketteerde mensen in Nederland ?
Met aansluitend dezelfde vragen van de vele hardwerkende NIET ge-etiketteerde mensen in Nederland...
Duidelijk is dat de werkende, vaak gestudeerde mens - met pensioenopbouw - korter leeft, door een teveel aan stress en spanning. Voor wie moet dus die pensioenleeftijd omhoog?

Pas op, als je geen vragen hebt!  En o wee, als je kritische vragen stelt!
Er staat altijd een legioen Octopussy-armen en zuignappen klaar om je met Zorg zogenaamd "goed-bedoeld" te omarmen.
Laten we in het kader van zelf-redzaamheid er dan zelf maar een rekensommetje aan wagen want niemand geeft antwoord. De uitgangspunten zijn:
- ca. 35 jaar noeste arbeid full time, en vele overwerkuren standaard 40-60 uur.
- contract van 37 uur sinds 16 jaar als stagiaire met extra overwerk, 
- max. loon 70% oude Wajong (max. 28 urige werkweek).

De ijverige kruidenier-baas regelde de eerste 5 jaar dispensatie voor zichzelf en kreeg daarvoor een Gemeentelijke vergoeding voor de geleverde "dagbesteding", terwijl de jeugdgehandicapte vaak meer dan een full-time week draait tegen een loon van 70%. En helemaal geen gehandicapte meer was! Voor hem is zelfs een persoonlijk schouderklopje als beloning nog teveel.

Inmiddels is gebleken met hulp van de FNV dat deze kruidenierbaas al tientallen jaren niet over een dispensatie meer
beschikt!!! Dit verklaart waarom er geen fatsoenlijk contract boven tafel was te teveren!!!
Per week is dat wel minstens 12 uur teveel gewerkte over-uren, ook nog eens onververzekerd !
Dan zijn dat in 35 jaar:  35 jaren * 52 weken per jaar * 12 uren per week = minimaal 21.840 uren.
Als we dit teveel aantal gewerkte uren omrekenen naar de 28-urige werkweek die nog afgelegd zou moeten worden, dan krijgen we 21.840 uren  :  28 urige werkweek. Dat zijn dan 780  teveel gewerkte werkweken, ofwel 15 jaren!
De vele overuren nog "even" niet meegerekend...

Kortom:

Als een 16e jarige zogenaamd begint als full-time stagiaire en daarna 35 jaar full-time in onwetendheid moet werken als jeugd-gehandicapte voor 70% loon,  dan heb je in je 50e levensjaar meer dan 15 jaar noeste arbeid teveel verricht en kom je uit op 66-jarige leeftijd wat betreft verrichte arbeid voor de Staat (deels onverzekerd, krap pensioen en nauwelijks vakantie). Als de overuren en niet-verstrekte vakantiedagen worden meegerekend dan gaan we over de 70 jaar heen...
Bestaat er al een vervroegd Positief Prestatie Wajong-Pensioen of valt dat ook onder het vrijwilligers fop-lintje ?

Steeds meer mensen en hun omgeving ontwaken en herkennen dit Gemeentelijke Systeem.
Ieder levend wezen wil in veilige vrijheid denken, doen en laten, geen slaaf zijn van een ander, niet in onwetendheid gelaten worden, overal ter wereld. De ontwikkeling gaat door. Dit is niet "Zorgen voor",  dit is "misbruik maken van"! 

Geschoold of ongeschoold, iedereen levert een bijdrage aan de Staat. De mate van verantwoording kunnen en willen dragen is direct gerelateerd aan de stress-bestendigheid en vind je direct terug in opvoeding, examens, toetsingen, wedstrijden etc. net zoals in de natuur. Overleven.
Welke verantwoording durven we nog te kiezen?  Mogen leerlingen nog kiezen?  Zelfs het profiel ligt al vast!

In Bemmel (Lingewaard) wordt nu groots geinvesteerd in Pro-College(s) en verlengde groep 9-10 BS et cetera.
Insiders herkennen een soort Zeist. Ouders hopen op een goed vooruitzicht. Dat hun kinderen een goede opleiding krijgen met passend lees- en schrijfonderricht met uitzicht op het behalen van de startkwalificatie. Want herkeuringen bestaan immers niet, dat blijkt uit de bovenstaande informatie. Nederland lijkt beter mee te lopen wat betreft Passend Onderwijs, alhoewel...

Op de vraag: Waar in NL is er ruimte voor de leerling die supergraag wil en kan leren en/of meervoudig getalenteerd is, en ook in een tehuis zit?   Het antwoord van hogerhand luidde: "Zij redden zichzelf wel..."
Hier in Lingewaard zitten we bij T. Metissimo met vele leeftijden en niveaus aan de keukentafel of in de garage of in de Open Science Yard waar we moeten toekijken hoe de bomen worden weggekapt en de natuur wordt vernield, ook op alle niveaus, tegen alle natuurwetten in.  Er is nog steeds geen antwoord van hogerhand, regels worden geschonden. Onder het mom:  "De natuur redt zichzelf wel...?"

"Morgen, morgen, ja morgen wordt alles beter":  zong Annie.
"Morgen" is voor de meeste mensen op papier al ingevuld en we gaan naar de 11 miljard mensen op de aardbol toe.
Wie weet hoe het sprookje gaat aflopen, na 50 jaar ... too  more  rows?

Tekst is met betrokkenen opgesteld en goedgekeurd.

265.   27 april  2019             WISKUNDE-BLOKJES & TAALLIJN-SCHRIFTEN:  DEEL A
Een aanvullende reaktie op maandagavond 6 mei: het stippeltjes schrift voor van alles en nog wat: deel B.

Wiskunde op Koningsdag!
Omdat een leerling dit leuk vindt en ook vlak voor haar eindexamen zit.
Deze keer met een bijzonder feestelijk tintje. 
De leerling is zoekende in haar tas en praat hardop: 
"Welk schrift?   Wat bedoel je?   Oooh, mijn blokjesschrift?"

Dan is het even stil, en denkt de docent hardop:
"Tja, waarom heet een wiskunde- of rekenschrift een ruitjesschrift en niet gewoon blokjesschrift,
  die laatste naam is eigenlijk veel beter, toch... ?"

Wel, om het dit keer kort te houden, dit is ons nadenk-resultaat:
1. Niet ieder vierkantje is een ruitje en een ruitje is nu eenmaal geen blokje maarrrr...;  
    wel elk blokje bestaat uit vierkantjes, goh, leuk!
2. Het is belangrijk dat ook de schriften in het onderwijs een goede naam krijgen,
    een blokjesschrift i.p.v. ruitjesschrift geeft kennelijk meer duidelijkheid volgens de leerlingen.
3. Een misconcept is ontmanteld met een magnifieke oer-Gelderse wiskundige dijk van een oplossing door een  
    Pro-College leerlinge die graag Wiskunde wil leren, prachtig!
    En dat op Koningsdag, als dat geen blokjesfeestje is !?

We dachten die dag verder na, want we kennen ook het woord "blok-schrift". Een schrijfwijze waarbij de letters en cijfers los van elkaar staan en zo losse blokken vormen.

De eenvoudige oplossing kwam van een andere leerlinge die langsliep:  "Wiskunde schrijf je in een blokjes-schrift, taal in een lijntjes-schrift. Het woord "blokschrift" voor de schrijfwijze is juist verwarrend want het is "los-schrijven" of "vast-schrijven", of "aan-elkaar-schrijven".  Uiteraard gaat het ook om de context. Het is niet gebruikelijk om in de wiskunde te zeggen dat de wiskunde schrijfwijze een blok-schrift is, cijfers schrijf je al los. Het is dus iets dat alleen bij "taal" wordt gebruikt. Dan kan er ook geen verwarring bij wiskunde ontstaan. Alleen een blokje en een ruit kunnen dan verwarrend zijn in hetzelfde wiskundegebied."

Tegen zoveel logica konden we niet op.
Na overleg met meerdere afgestudeerde TU wiskundigen uit Delft en Eindhoven werd de naam "blokjesschrift"' goedbevonden en geaccepteerd en het talige misconcept - in ieder geval bij TM - , de wereld uitgeholpen.
Bij T. Metissimo spreken we voortaan van blokjes-schriften omdat de blokjesaanzichten zoals in de reken- en wiskundeschriften uit grote of kleine vierkantjes bestaan.

De term "blokjes schrift" en het misconcept is in de lijst van <Metis-Weetjes> opgenomen, en is de tegenhanger van het lijntjesschrift. Aldus geschiedde op Koningsdag anno 2019.

264.   15  April  2019       2e DELICT:  NU OOK VERZOEK MEER  BLAUW  IN  LINGEWAARD
                            Nieuwsbrief 5     Batrachochytrium pandemie  en  herstel IJsvogeloevers
16/7: Diverse op- en aanmerkingen over het "Samen Waken" zijn verwerkt; dank !

Stand van zaken kaalkap en leegroof in Natuurpark Lingezegen met IJsvogels en Salamanders
Inmiddels zijn er ruim 9 weken verstreken na de mondelinge meldingen op donderdag 21 februari aan betrokken partijen
sinds de start van woensdag 20 februari van illegale kaalkap en het stilleggen van de kaalkap en leegroof.
KAPPEN IS GEEN SNOEIEN EN DAT WEET IEDEREEN, OOK HET WATERSCHAP, OOK DE GEMEENTE, OOK DE POLITIE!
Enkele aangeschreven instanties hebben middels een standaard ontvangstbevestiging gereageerd.
- Park Lingezegen heeft niets van zich laten horen.
- De Provincie heeft inhoudelijk zeer summier gereageerd.
- Het betrokken Waterschap heeft via via aangegeven niet verantwoordelijk te (willen) zijn voor de uitvoering van de
  opdracht die door de Gemeente Lingewaard is verstrekt.
- De gemeente zwijgt nog.
Onderzoeken lopen, want hoe zit nu de vork werkelijk in de steel?
Hoe luidde de afgegeven opdracht en wat stond er op papier? 
Het gaat om een groot kapitaal, hoe zit het met de geldstromen? Waar staat dit in het beleid?
Dat deze kaalkap en leegroof geen stormschade van weggewaaid bos is, dat moge toch duidelijk zijn...

Dansende pennen: Schrik alom: 2e delict!
Op maandag 15 april - dus in het broedseizoen - dansten balpennen en potloden hier op de keukentafel, door de trillingen met giga geluidoverlast van het ingezette groot materieel met giga schredderaar aan de overkant van de plas. Water versterkt trillingen. Wederom intimiderende bos-vernielingen. Het is zeer waarschijnlijk dat de huizen schade hebben opgelopen of dat scheuringen alsnog ontstaan. En dan moet de bouw van de A15 nog beginnen...
Ter verheldering: dit is een relatief kleine plas binnen de bebouwde kom, geen Biesbosch, geen Rijkerwoerdse plas of de Waal en ook geen recreatie gebied. Wie betaalt deze tweede keer dit materieel ?  Waarom doorgaan terwijl bekend is dat er de eerste keer al geen verplichte aanvraag lag, zomaar op eigen houtje, zonder dat iemand hier vanaf wist? Het is een natuurgebied. Ook het berm snoeien gaat gewoon door in het broedseizoen, verstoring van de broedzorg en noodzakelijke rust.

Voortgang en vragen
Tot op heden is er nog steeds geen enkele aanvraag, melding die deze activiteiten kan rechtvaardigen. Snoeien, onderhoud, humaan foerageren of wat dan ook etc. is geen kaalkap of leegroof. Een tien-tonner boot willen plaatsen om te kunnen snoeien die zoveel milieuschade aanricht met kaalkap op een dusdanig kleine plas in een natuurgebied waarvan 3/4 wordt onderhouden door de bewoners zelf, is buiten alle proporties.  Gemotoriseerde voertuigen en recreatie zijn sowieso al vele jaren verboden. Het is een natuurwater in een stiltegebied, in een landschapspark, ook voor Waterschap, ook voor bouwondernemers, makelaars etc. 
Wat de opdracht ook moge wezen: Je springt toch niet zomaar in een sloot piranha's, je kijkt toch eerst wat je doet?
Dus waar gaat het dan wel om ?
Als dit valt te gedogen dan is het hek van de dam in Nederland en kan iedereen er voortaan op los gaan hakken...

Flora en Fauna

In dit vroege voorjaar 2019 is met opzet aan de Plakse Plas een stuk dichtbegroeid bos van o.a. bomen, struiken, bosschages gekapt, ontworteld en versnipperd zoals onder andere functionele hoge populieren, berken, wilgen. Waterwilgen hingen tot ver over de vrij steile Oeverkant met een belangrijke schaduwfunctie in dit deel van de plas, een van de "kraamkamers". Onderhoud van enig snoeiwerk zodat het sluisje een vrije doorgang behoudt is relevant, het is merkwaardig dat het snoeiafval dan weer in het water wordt gedumpd in de kraamkamer, voor het sluisje.
De greppel gelegen aan de Pakse Laan is deels uitgegraven en verandert waardoor het nu lijkt alsof er een parkeerplaats is ontstaan met de nodige wildplassers. Na de greppel was er een ondoordringbaar bos met vele bomen en struiken.
In de relatief jonge plas is nu na 30 jaar sprake van een bijzonder aquatisch milieu, ontstaan tijdens de klimaatveranderingen met relaties van natte en droge periodes. Het bestuderen van o.a. watervogels en amfibieen en hun habitat zijn belangrijk. Zowel voor de bio-diversiteit als de bio-security vragen we om rust en stilte in dit broedseizoen dat zo ruw werd verstoord;
- Ontheemd zijn diverse grotere vogels door kaalkap van de grote hoge dikke bomen als ook de kleine musjes in 
  bosschages vanuit het "Oude  Bemmel" (oudere woningen en schuren), 
- Minimaal 1 IJsvogelpaartje is ontheemd door de kap van hoge populieren en overhangende waterwilgen als ook het
  ontwortelen als kaalschrapen op de hogere Oever, waardoor gangen onherkenbaar zijn verwoest.
- Deze Linge Oever staat bekend om zijn uitstekende voortplantingsplaats voor o.a. meerdere soorten salamanders.
- Goede waterkwaliteit is belangrijk.
  Zie het vorig jaar gehouden Jura Park LingeZegen van T.Metissimo 2018 en het Scienceplein in 2017.

Preventie Gevaarlijke Situatie Door de ontstane openheid is er sprake van een gevaarlijke plek; een kindje schoof onlangs zo via de steile oever het water in. Dieren kunnen de oever niet meer op. Deze onverwachte openheid (men ziet b.v. een bootje van de bewoners liggen, of ziet een tuin etc.)  geeft nu ook een verkeerd beeld naar de buitenstaander, de passant toe. Deze plas is niet bestemd voor doorgang of recreatie.  De Plakse Eikenlaan wel.
Kleine kinderen of ouders denken misschien, leuk een zandbak. Niets is minder waar...ouders waak over uw kroost! Een hek plaatsen aan de straatkant totdat de nieuwe aanplant weer voldoende is aangegroeid is meer dan wenselijk, zeker met het oog op de schoolse en Nijmeegse wandelfestijnen.
Verwijderen van het rottende snoeiafval met volop rouwvliegjes in de kraamkamer is ook wenselijk....en beloofd...

Bio-Security I   Wettelijke bescherming Plakse Plas
- Ook in deze relatief jonge plas genieten nesten (in aanbouw) en broedzorg bescherming,
  zoals het ontheemde IJsvogelpaar.
- Zeer zeker ook de musjes die helaas de status bedreigd hebben verworven. Vooral in het broedseizoen.
- Alle soorten Salamanders genieten wettelijke beschermingen, meerdere soorten komen hier veelvuldig voor.
- De kostbare grote treurwilg op de Plakse Laan ziet dit alles met lede ogen aan...
- De kraamkamers liggen open en bloot, de overhangende takken en hoge bomen die bescherming boden zijn weg...

Bio-Security II  Nieuwe aanplant van de volledige kale oever is met spoed nodig voor de zomer aantreedt.
De kans op o.a. blauw-alg als ook andere pathogenen en misvormingen in juist de "kraamkamers" neemt toe; deze ondiepere Oeverdelen liggen nu onbeschermd in de volle zon. Er zijn 2 grotere kraamkamers, dicht bij elkaar gelegen. 
De functioneel hoge Populieren zorgden samen met de (water)wilgen en veelvuldige bosschages voor schaduw in dit habitat met riet, drassige mos en haar vele kruidige planten. Dit was een natuurlijke preventie die - mits er geen plastic troep e.d. in het water wordt gegooid - bijdraagt aan instandhouding van een gezonde waterkwaliteit.
Herstel is noodzakelijk.


Bio-Security III   Dank helpers!
Bewoners die een bootje hebben, verwijderen veel troep, zoals aangespoeld (storm)hout, dode vogels/vissen etc. Met elkaar wordt al bijna 3/4 van de plas onderhouden door de aanwonende burgers.
Door de plotselinge openheid is er ineens extra vervuiling: autoband in het water, plastic flessen, doppen, pakken melk, rotzooi, snoeppapier, chipszakjes, chique drankorgelflesjes, aanstekers, peuken, plastic zakjes, tassen, blikjes... Ook worden ineens brommers en motoren geparkeerd alsof het ineens een parkeerplek is, keiharde radioschallers in het broedseizoen,    
Inmiddels is alles weer schoon, iedereen heeft wel iets opgeruimd. Dank helpers jong, oud, klein en groot!
Het gaat om behoud van een stuk waardevolle ecologie dat is ontstaan door waakzaamheid van bewoners.
Alle bewoners willen dit behouden.

Samen waken:  Er liggen steeds nieuwe parels onder vuur
- De dorpsherinnering van wat in 1996/7 in Bemmel gebeurde, blijft. Een onaangekondigde sloopkogel trof de klooster-
kapel nadat was beslist dat op de kloosterplaats toch een supermarkt moest verschijnen als doorloop naar Nijmegen. Dit
ondanks alle beloftes en toezeggingen dat de kapel gespaard zou blijven.
- Ook werd een deel van de Koningshof Ressen verkocht ondanks volks-petities,
- En nu? De volgende parel van Lingewaard?
- Waar zijn de Milieu-EffectiviteitsRapportags van ecologen en milieukundigen voor Park Lingezegen?
- Doordat er zoveel klei is weggeschraapt verdrogen delen van Gelderland en komen amfibieen in nood.
- Dagenlang is water uit de Oeverplas weggepompt uit de kraamkamers; de sloten blijven kurkdroog, helaas stijgt de
  de eutrofieringsconcentratie waardoor de waterkwaliteit daalt.
- Kikkers springen niet over grintpaden en asfaltwegen. Een kikkerpoel met stilstaand water is een grote besmetingsbron.
- VOORAF rond de tafel met bewoners die hier al meer dan 33 jaar samenwonen geeft de burger een beetje moed en het
  gevoel dat deze groep bewoners er ook bij mag horen.
- Het svoorkomt veel onrust voor zowel A15 als Park Lingezegen.
Vanachter een bureau draait alles om de economie en de pecunia...zodra de mens echter weer 1 stap terug in de natuur zet, weg van dat bureau, wordt de gedachte bijgesteld en wordt gekozen voor de natuur.
De mens heeft de natuur nodig, omgekeerd niet. De natuur vervult...
 
Meer politie-blauw voor Lingewaard!
Lingewaard heeft sinds enkele jaren geen eigen politiekantoor meer. Meldingen lopen via Elst (Nijmegen) of Arnhem, twee stads-rivalen. In Lingewaard is meer blauw gewenst. Daarom is een verzoek om handhaving geplaatst aan het juiste adres door de juiste personen.
Het blauw-lijstje waaronder het Alcedo-blauw van de IJsvogel is verder aangevuld met dit keer: "politieblauw".

Kapvergunning en voorlichting aan de burgers ontbreken met als gevolg nu milieu en privacy schending. De meeste huizen en tuinen zijn gericht op openheid. Velen wonen hier ca. 30 jaar.
Op alle openbare bouwtekeningen en plannen staat deze Plakse Plas met haar bos in het landschapspark volledig intact, ook vanuit andere wijken is er GEEN doorgang. Riet en overhangende takken voor schaduwplekken en hoge bomen zijn belangrijk. Een groen hart middenin Park Lingezegen. Een waar stiltegebied. 
Aan de plas woon je samen met de natuur. Dus zonder gebruik van motorbootjes met vervuilende olie. Betrokken burgers strijden al tientallen jaren voor natuurbehoud en veiligheid. 
Zorgplicht ontbreekt vanuit de overheid, voor flora en fauna.

Boomloo of BoomlooS ? De naam Boomloo wordt in verband gebracht met de oude naam van Bemmel. Op de Plakse Laan staat 1 enkele prachtige waardevolle treurwilg. De hele Plakse Wei staat vol met soortgelijke treurende levensbomen, net zoals de Oeverplas. Samen streven we preventief tegen BoomlooS.
Populieren en de wilgenstruwelen behoren tot dit landschapspark.

En wat zijn de activiteiten van T. Metissimo ? 
- In september 2017 is op het Science- en Cultuurplein extra aandacht geschonken aan de dino's en verwanten zoals de
  Dinosaurussen.
- In juni 2018 heeft een jeugdige leerling een voordracht gegeven over zijn research speciale Dino's.
- In september 2018 is er een "Jurapark LingeZegen" en "Dolle Dino's "gehouden op het Science-Cultuurplein van
  T.Metissimo aan 't Tuinoevertje omdat het hier in de tuin en bij plas wemelt van de salamanders.
  Belangstellenden kunnen op de Open Dag van T. Metissimo veilig (in de enige Oevertuin met hek) tijdens de Science-
  en Cultuurplein genieten van de natuur (Open Education) aan de plas. Hierdoor blijft de natuur aan de zuidzijde intact.
- Het 4e NSC in maart 2019 stond in het teken van de ontheemde IJsvogels. Een gedicht en muziek zijn gecomponeerd en
  ten gehore gebracht, vele tekeningen zijn gemaakt over de IJsvogels.
- De research gaat door! Enkele leerlingen houden op de Finale-slotavond 20 juni a.s. van T. Metissimo voordrachten
  waaronder een 2 jarige research over o.a. de dino's.
- Qua Sociale Interventie krijgen leerlingen zo goed mogelijk onderricht met inzet van het muzikale educatieve systeem
  van Conso, Disso & Neutrismo.
- Inzet 2019:  Behoud de Plakse Plas!

Hoe verder?
De binnengekomen reacties en meldingen worden zo duidelijk mogelijk weergegeven op deze site. Op- en aanmerkingen blijven welkom! Nog steeds wordt er iedere keer iets van groen verwijderd uit het bos aan de overkant of zijkanten.
Bewoners van deze plas gaan niet akkoord met aantasting van flora, fauna en privacy, allen waken over behoud.

Wordt vervolgd...

263.  15 april 2019       DE APRIL-MEI-JUNI NATIONALE TOETSEN STARTEN WEER...
De basisscholen geven dit jaar de aftrap en starten deze week met de landelijk verplichte eindtoetsen. Vanaf donderdag 9 mei tot donderdag 23 mei beginnen de landelijk VO examens. De tweede ronde landelijke herkansingen vindt plaats vanaf 17 juni. Het derde tijdvak is in augustus. 
Bij T. Metissimo zijn er standaard 3 toetsmiddagen in eind mei en begin juni, na de landelijke periodes.

Na afloop van de landelijke VO eindexamen-tijd zijn de antwoorden online beschikbaar en kun je zelf een inschatting maken hoe goed jij je toets hebt gemaakt. 
De antwoorden ook direct beschikbaar en mag je intekenen op een herkansing of een verbetering of wat steeds meer leerlingen zeggen: deze toetsen zijn zo leuk en zo anders, die wil ik nog een keer maken.
Hier kan en mag dat, want leren is leuk, als je zelf echt wil. Iedereen mag scoren.

Heel veel succes leerlingen, ouders, docenten, mentoren, surveillanten, CITO, LAKS, Inspectie, VO raadmedewerkers en betrokkenen in deze jaarlijkse spannende periode.

Zie voor VO: www.examenblad.nl

262.  24 maart 2019       DANK  HARDE WERKERS EN SPONSOREN VOOR HET 4e NSC!
Wij hopen op jullie begrip dat Het Gemeentenieuws Lingewaard onze teksten met foto van de jeugdige winnaars niet heeft gepubliceerd. Hier een extra bedankje voor jullie persoonlijk:

Dank aan :
- De Gemeenschap Ressen, Herman, Danielle & Marcel voor hun gastvrijheid en het in de gelegenheid stellen van
  het Erfgoed Kerk en Kosterij voor het 4e Nationale SchaakConcert.
- De musici van The Young Once: Ria, Doortje, Tonneke, Rikie, Cor, Ewoud, Peter, Ben en Theo o.l.v. Lucie.
- Het Basilei-ensemble met Mees, Joost, Benjamin, Madelief, Iris, Sare, Elin, Jasmijn, Linde, (Elmar, Elisa, Ikira,
  Rens, Kaj ), Karen,
- Fleur en Elisa bij het waxen en hun Popcorn-parade, br>- Madelief voor haar pianospel en Sabine in de achterhoede,
- Het KoningsSchaaktrio: Rob K, Jerry en Bram voor de schaakparade. De simultaan door Rob K. en Ikira,
- Coen, Ikira en Kaj voor de orde, de IntervalRace, bardienst en schaaklesjes, 
- Toine als fotograaf,
- Ger en Kaj voor de kaartverkoop en schaakindeling,
- Berber, Yvonne, Karen (3 docenten) als juryleden bij de intervalrace,
- Margriet vanaf de voorbereidingen,
- Ouders, begeleiders, trainers en docenten van de talenten van T. Metissimo,
- Alle talenten jong en oud(er) die spontaan meehelpen,
- B4 Financieel,
- En natuurlijk De Gemeente Lingewaard voor de erkenning van ALLE jaar activiteiten van en door T. Metissimo en
  een jaarlijkse bijdrage hiervoor.

Het was weer een fantastische dag. Op naar de volgende activiteit!

261.  24 maart 2019       DE YOUNG ONCE SPEELDE ALS VAN OUDS + MOOIE INZET BASILEI  ENSEMBLE
Het was een stralende zonnige dag. De muzikale opening van het Nationale SchaakConcert lag dit jaar in handen van het ensemble THE YOUNG ONCE o.l.v. Lucie Gieles. Het 4e NSC had als thema "DE KWART" gekregen en ieder instrument liet zijn klank horen. The Young Once bestaan uit: Ria: basklarinet, Doortje: tenorsaxofoon, Tonneke: fagot, Rikie: altsaxofoon, Cor: hoorn, Ewoud en Peter: trompet, Ben en Theo: klarinet. Zij speelden: Tatum ergo van Bruckner en Hongaarse Dans no. 5 van Brahms 3e deel, 1e symfonie van Mahler en Fairest Isle van Purcell Canon van Pachelbel gevolgd door de Habanera Canzona van Banchieri en van Kees Vlak: LENTE! Iedereen genoot.

Daarna was het de beurt aan de jeugdigen van T. Metissimo zelf. Van achter uit de kerk kwam de groep leerlingen met hun grote en kleine knuffelschapen binnen: witte, zwarte, grijze, roze. De jongsten voorop, lopend naar de muziekklok op de muziek van AlCeDoE (Alcedo atthis, ijsvogel). De muziek ging door en Joost opende met zijn prachtige gedicht over de IJsvogel (zie apart nieuwsbericht) met de prime-terts-kwart-kwint. Madelief droeg op piano haar stuk The Glade voor. Samen zongen we het muziekklokje (alias Twinkeltaart) rond met het jaarlijkse BASILEI – Ensemble: Mees, Joost,  Madelief, Iris, Sare, Elin, Jasmijn, Karen.  Dit jaar was het 4e jaar, het jaar van het kwart-interval met de kwart-ketting (ik zou zo graag een ketting rijgen), de TaaTuu (en in gedachten ons Volklied) en de Q-Schaapjes om weer te eindigen op de letters AlCeDoE, Blauw, van de blauwe IJsvogel, onze blauwe planeet etc.

Daarna volgde de spannende INTERVALRACE met de Conso & Disso mWat een feest om jong en oud in de goed gevulde kerk zo ijverig bezig te zien.

Na de pauze draaide de carrousel verder met de unieke Schaak TRIADE met analyses en/of schaaklesjes door het koningstrio ROB, BRAM en JERRY. Ook de Kosterij zat goed vol met de teams en fans. Er hing een fijne sfeer. fans. Er hing een fijne sfeer.
Doorgeefschaak was echt weer bijzonder, zo leuk!

Creatief genieten was er deze keer met de spannende wax-HERALDIEK met muzikale optredens tussendoor.
Voor natuurliefhebbers was er de 4e speurtocht RONDO RESSEN met verse PopCorn om zelf te maken. 

MetMet veel plezier kijken we terug op deze geslaagde dag!

260.   24  Maart  2019        GEDICHT DE IJSVOGELS EN MUZIEK ALCEDO
                             Nieuwsbrief 4     Batrachochytrium pandemie  en  herstel IJsvogeloevers                        
Tijdens de Seasons Science educatie op 28 februari 2019 zijn composities gemaakt over de kaalkap en leegroof  van de Oeverplas, daar waar o.a. de IJsvogel huist. Zo ontstond er een nieuw natuursprookje. 
Voor het 4e Nationale Schaakconcert is het gedicht "De IJsvogel" van Joost uitgekozen, op muziek van "Alcedo Blauw" . Beide gaan over "de sprookjesvogels" die ook wel de "koningsvissers" worden genoemd. Het mannetje en vrouwtje vormen een onafscheidelijk paartje. Ze kunnen flitsend over de waterlijn scheren om daarna in de Oeverkant te verdwijnen.
Vele tekeningen en kleurplaten zijn de afgelopen weken opgezet, geprobeerd en gemaakt...wordt vervolgd.

De trend van ons sprookjeshuis is gezet en gaat door. Het wordt steeds mooier.
Steeds meer leerlingen leren de nieuwe technieken.

DE IJSVOGEL

de ijsvogel was aan het graven
deze is een brave
zijn woonplaats was kapotgetrapt
want er waren zomaar bomen gekapt

de ijsvogel moest zijn vrouw wekken
om samen te vertrekken
dat wilde hij liever niet
want er stond nog riet

de ijsvogel begon opnieuw met graven
deze is een brave
gelukkig blijft hij waar hij was
natuurlijk bij onze Oeverplas.

Joost Wilkens
Bemmel, 28 februari, T. Metissimo's  Season Science Spring
Voor het 4e Nationale Schaakconcert

(Karen componeerde de muziek die de naam Alcedo Blauw kreeg.
De muziek-compositie draagt een bijzonder educatief element binnen de muziek interval-klokken.
)

259.  24 maart 2019       WAT  GAAT  ER  MIS  BIJ  HET  GEMEENTENIEUWS  LINGEWAARD?
Samen vormen we "De Gemeente".
De burgers - waaronder de Gemeenteambtenaren - publiceren wekelijks de gang van zaken in het Gemeentenieuws,
Dit weekblad geeft in iedere Nederlandse gemeente meestal waarheidsgetrouwe informatie weer omdat de burger zelf het nieuws aanlevert. Iedereen kan dit lezen en controleren. Een simpel, handig en goedkoop systeem.

In het verleden zijn de artikelen van Talento Metissimo steeds redelijk gepubliceerd. Er zijn wel meldingen gemaakt aan het Gemeentenieuws waarom er in onze artikelen soms rare hoofdletters en aanhalingstekens verschenen of waarom zinnen werden omgedraaid. Dat schijnt er dan "ineens" zomaar bij te gaan horen, daar heb je geen grip op.
Of over de bezorging van huis-krantjes die structureel niet worden bezorgd als er een artikel is gepubliceerd, je kunt er de klok op gelijk zetten. Vele leerlingen brengen dus van allerlei krantjes mee want inmiddels weet het hele dorp dat en krijgen we krantjes van Jan en Alleman.

Vele in Nederland zijn blij dat er zo'n krantje is voor de plaatselijke bevolking. Een ware papieren funktie.
En als je geen vragen stelt waarom dit zo gebeurt en wie de eindredacteur is kom je er ook niet achter wat er nu mis is  met of bij zo'n plaatselijke krant.
Onze aankondigingen van aktiviteiten worden redelijk normaal gepubliceerd. Echter als T. Metissimo resultaten wil publiceren verdwijnt de publicatie of wordt het "weg-gewerkt in een Ver-Wegi-Stan-Online-Gebeuren waardoor het niet terug te vinden is, zoals: foto's van diploma-uitslagen, het orkest The Young Once, nu weer de resultaten van het 4e Nationale Schaakconcert. Bij de jongste prijswinnaars van 2 en 4 en 7 jaar is het artikel zelfs 3x ingestuurd en zijn de foto's genegeerd.
Onze conclusie is dat dit op tegenwerking lijkt en riekt naar willekeur ...
Reden? 
- Onbekend, mogelijk concurrentie, echter dat blijft speculeren,
- Subsidieregels worden jaarlijks bijgesteld, dus wie het dichtste bij het Gemeentevuur zit... En dat zijn
  wij zeer zeker niet omdat we op 100% gezonde Educatie zitten en niet op Zorg. In Nederland'se Gemeentes draait
  alles om de Zorg-etikettering en juist niet om de kern-gezonde Educatie. Dat geldt overigens ook voor de meeste
  Fondsen of andere geldverstrekkende instanties etc.,
- Aandachtspunt blijft dat de site van Het Gemeentenieuws moeilijk bereikbaar is, ze geeft vaak foutmeldingen en
  ook blijken IP adressen te zijn geblokkeerd,
- En inderdaad, ook andere kernen in Lingewaard hebben hier last van, wij zijn niet de enige,
- Echter deze opmerkingen doen ons goed: "Bemmel is een forensen dorp, fijn dat er ook eens een andere club iets
  organiseert!" 

Even helder:
Het valt niet mee om het Bemmelse Lingewaard goed op de kaart te zetten. Een SchaakConcert met Triade en Mir en Heraldiek zijn alle unieke Nederlandse elementen, stuk voor stuk, de enige ter wereld en iedereen mag en kan meegenieten. Een dag waar veel tijd en moeite in zit met een supersfeer! Wij verwachten medewerking en niet keer op keer zoveel tegenwerking vanuit de Gemeente en het Gemeentenieuws. Als Gemeente Lingewaard hebben we met elkaar iets uit te dragen.  Voor iedereen is er plaats in de krant waarom niet voor onze jeugdige talenten?  Dit is niet wat zij verdienen. Een beetje medewerking naar de Koningshof Ressen en Talento Metissimo toe zodat ook de rest van Nederland mee kan genieten misstaat Bemmel, waar het Gemeentenieuws zich ophoudt, echt niet.

Docenten willen gewoon graag en goed hun werk doen.
De inspectie van onderwijs is daarom (weer) op de hoogte gesteld, dan weten Arie en Aart Slob et.c. het ook.
Ook wij zijn (deels) afhankelijk van subsidiegelden want er is in Nederland nog steeds geen plaats voor fantastisch goed zinvol nieuw onderwijs voor kinderen die graag willen leren. Zelfs niet voor 1 cent aangeboden subsidie! Het gaat dus niet om het goedkoopste en beste onderwijs in Den Haag, de schoen wringt ergens anders dat is duidelijk.

Wij willen graag de bewijzen in de krant en laten zien wat hier wordt gepresteerd zonder volcontinu de Bemmelse tegenwerking. De ouders hebben allen toestemming gegeven en het Gemeentenieuws is daar tot 3x toe van op de hoogte gesteld. Inmiddels zijn er meer vragen binnen gekomen, ook van andere dorpskernen en organisaties.

Opheldering gevraagd!
Heel simpel: Als we geen vragen stellen, komen we er ook niet achter.

Wordt vervolgd...
Het voltallige Team van Talento Metissimo staat hierachter:   Rob, Ger, Coen, Margriet en Karen.

258.  24 maart 2019       TOP-WINNAARS NATIONALE MIR:  ELIN (2),  JASMIJN (4)  EN WOUTER (7) !!!
Ongelofelijk, het is echt waar en echt gebeurd!
De Nationale Muziek- Interval- Race met het systeem van de intervalmuziekklokjes is dit jaar voor de 2e keer gespeeld. De jongste was 2 jaar en de oudste ver boven de 80 jaar. Iedereen scoorde en liet zien dan de uitleg van krap 5 minuten was begrepen. Geweldig!  (En nee, de muzikanten deden niet mee.)

De jury bestond uit 3 docenten: Yvonne, Berber en Karen. Alles is 3 dubbel gechequed en resultaten zijn in te zien.
De score is verrassend en uitzonderlijk te noemen.
Van de jongste groep zijn de winnaars: :
Elin van 2 jaar,      die 5 uit 5 scoorde,
Jasmijn van 5 jaar die spontaan met de volwassenen mee deed en 11 uit 15 scoorde,
Wouter van 7 jaar  die iedereen versloeg jong en oud: 15 uit 15!

Ter verduidelijking: Voor de meeste was de interval race compleet nieuw.
De 2 winnaars Jasmijn en Wouter hadden dit systeem nog nooit eerder gezien of gehoord. Elin een enkele keer.

En het spel is nog niet uitgespeeld, er staan nog 2 bekers gestald!
Door het onverwacht hoge aantal deelnemers is besloten dat er een 2e ronde volgt tussen de onderlinge winnaars van deze 2 groepen: 
-  BS Bovenbouw / tieners
- Volwassenen

U verneemt binnenkort de uitslagen op deze site.

Kortom: Hier scoren de kinderen met een IQ van krap 70 tot 180, zo mooi is dit systeem.
5 minuten uitleg en je kunt meedoen. Muziek is voor iedereen die wil.
ZoaZoals gezegd: Een nieuw fundament!

Aanvullende opmerking: Het GemeenteNieuws Lingewaard publiceert zelden of geen resultaten van Talento Metissimo. Reden is onbekend. Bezuiniging? Voortaan worden resultaten in onze eigen NSC-programma's opgenomen (bestaan sinds dag 1 van het bestaan van TM) en volgt er artikel met Nationale rondzending voor de winnaars!  

257.  24 maart 2019       PIEPJONG TALENT OP 4E NATIONAAL SCHAAKCONCERT  2019 TE RESSEN!
Hieronder leest u het ingezonden stukje van 250 woorden voor het Gemeentenieuws Lingewaard dat na 3x inzenden niet kon worden geplaatst.  Er hoort een prachtfoto bij!
Het geheel is daarom in een vorm van een nieuwsbrief doorgestuurd aan de betrokkenen als ook naar de inspectie van onderwijs zodat zij de foto en het artikel kunnen bekijken.

Deelnemers uit diverse delen van het land kwamen op zondag 24 maart een stukje unieke Lingewaardse educatie, natuur & cultuur beleven te Ressen. Er werd gezongen, gemusiceerd, voorgelezen, geschaakt, gewandeld, gespeurd, gedicht en “ge-heraldiekt”. Het was gezellig druk met verrassende resultaten.

Het 4e SchaakConcert werd geopend door muziek-ensemble The Young Once o.l.v. dirigente Lucie Gieles op het thema van het 4e interval de kwart. Zij speelden als van ooit's, prachtig! Het Basilei ensemble van Metissimo zong de muziek-intervalklok rond met klokjes en schaapjes waarbij Madelief op piano mooi The Glade vertolkte. Joost droeg zijn indrukwekkende gedicht voor over de IJsvogel aan de Oeverplas wiens nestje op brute wijze was kapot-gekapt met de nieuwe compositie Alcedo Blauw (Karen).
Uitslagen Muziek Interval Race (MIR)
De zeer jonge winnaars van de MIR zijn: de 2-jarige Elin (5 uit 5), de 4-jarige Jasmijn (11 uit 15), allebei uit Lent. De 7-jarige Guus uit Wijchen versloeg jong en oud (15 uit 15). Voor de gelijk-spel-winnaars van de teenagers en de volwassenen komt een aanvullende ronde, dat bleek praktischer. Volg hiervoor het Gemeentenieuws of de site van T. Metissimo...
Uitslagen Triade Schaaktoernooi
Winnaars van de 8 schaakteams zijn geworden: 1e “Carrot All” (Eindhoven/Bemmel), 2e “Gewoon Fout” (Zeist-Huissen) en 3e “De Schaakleeuwen” (Bemmel). Bij de jeugd-simultaan van Metissimo hield Mees het meest lang stand tegen simultaan-geefster Ikira. Bij de volwassenen won Kaj op verrassende wijze van Rob die de simultaan gaf.

Het was een gezellig druk bezochte dag in fijne sfeer en saamhorigheid.
NamNamens het team hartelijke dank aan de sponsoren Gemeente Lingewaard, Kerk en Kosterij Ressen, B4F en de talenten jong en oud(er) voor jullie bijdrage, inzet en activiteiten.

Aanvullende opmerking: Het GemeenteNieuws Lingewaard publiceert zelden of geen resultaten van Talento Metissimo. Reden is onbekend. Bezuiniging? Voortaan worden resultaten in onze eigen NSC-programma's opgenomen (bestaan sinds dag 1 van het bestaan van TM) en volgt er artikel met Nationale rondzending voor de winnaars!  

256.   26 Februari  2019    4e NSC 2019 IN  TEKEN  VAN  NATUURHERSTEL PLAKSE  PLAS MET IJSVOGELS
                             Nieuwsbrief 3     Batrachochytrium pandemie
  en  herstel IJsvogeloevers
Daar zat Alcedo, doodstil op een wilgentakje. Even verderop zijn vrouwtje, een onafscheidelijk paartje.
Vandaag geen flitsende water-scherende bewegingen maar verdriet alom. Ontheemd. De aanblik was hartverscheurend.
Oever-kaalkap door kettingzagen en leegroof door shovels, zonder verklaring.  (Daarom kon je ze even fotograferen.)

Privacy schending van de kwikstaartjes, futen, meerkoeten, meesjes, musjes, gaaien, boompiepers, -kruipers, groene en gewone spechten, zwaluwtjes, nijlganzen, roodborstjes, groenlingen, ijsvogels, uilen, eenden, grote roofvogels en vele vele andere vogels, dieren, bos, bomen, struiken als ook van de aanwonenden zelf; we wonen er samen.

Leegroof van het uitzicht van een Open Science & Cultuur Lokaal, een klein stukje dat leerlingen van T. Metissimo mogen gebruiken voor hun unieke Open Education. Het eerste open education lokaal ter wereld met deze compleet nieuwe educatie.

Het valt echt niet mee om Lingewaard goed op de kaart te zetten... al doen we nog zo ons best. 

Lees verderop meer, dit is het 3e deel.
Het 4e Nationale Schaak Concert staat in het teken van behoud van deze Plakse Oever Plas met haar ijsvogels.

schaaktorens_lingewaardmuziektekens_lingewaardT. METISSIMO'S
 4e NATIONALE SCHAAKCONCERT

muziek-intervalrace,   heraldiek,   schaak-triade 
   RESSEN  *  24 MAART 2019  *  13.00 uur

255. 25  februari 2019            NSC 2019:  IN  HET  TEKEN  VAN  NATUURBEHOUD   DE  PLAKSE  OEVERPLASPLAS   MET  IJSVOGELS
20190324Nationaal SchaakConcertFlyerDefintief


Klik op de flyer
voor het
programma
PROGRAMMA 1e LENTE ZONDAG 24 MAART 2019  IN  CARROUSSELVORM

Kerkje: Muziek en Science auditief
13.00 uur    Muzikale Opening door The Young Once o.l.v. Lucie Gieles, thema de kwart
                  

                  Aansluitend de MUZIEK INTERVAL RACE  met muziek-klokken
               
  met muziek-prijzen junioren & senioren m.m.v. het Basilei Jeugd Ensemble
            
 
Binnen/Buiten: Cultuur en Natuur
14.00 uur     Creatieve heraldiek
14.00 uur     Talenten SpeurRoute op Erfgoed Ressen

Kosterij: Denksport visueel
13.00 uur      Schaaklessen en analyses verzorgd door het Koningstrio
14.15 uur      TRIADE SCHAAKTOERNOOI  met schaak-klokken:
                    Teamschaak,  
Doorgeefschaak en de Simultaan van T.Metissimo door...
ca 16.30 uur  Uitreiking schaak-prijzen junioren & senioren
  Entree              € 5,= p.p. incl. programma boekje en 1 consumptie.
                          Standaard Muziek- en Schaakklokken gratis in bruikleen tijdens de MIR.
                          Overige consumpties a €1,50= p.p. voor eigen rekening


Informatie       Zie: Contact    
Voor reserveren: zie Aanmelden

Aankondiging  
Zie:  
 

Voorbeeldaankondigingen 2018 zijn:
publicatie nr. 80 2019    Het 4e Lente Schaakconcert te Ressen
publicatie nr. 79 2019    Nationaal schaakconcert in Ressen
publicatie nr. 78 2019    Nationaal schaakconcert in Ressen in teken van de ijsvogels
publicatie nr. 65 2018    Nationaal schaakconcert in Ressen 
publicatie nr. 62 2018    SSchaakconcert in Ressen

254.   25  Februari 2019             INHOUD  PROGRAMMA  NATIONAAL  SCHAAKCONCERT

Wijziging(en) voorbehouden!
13.00 uur Opening & Lezing
De muzikale opening wordt verzorgd door ensemble The Young Once o.l.v. de vrouwelijke dirigente Lucie Gieles.
Zij brengen een aantal bekende werken ten gehore waarbij ook dit jaar er weer een bijzondere samenhang is.
Daarna volgt aansluitend:

13.30 uur De Nationale Muziek Interval Race (MIR) met Science & Muziek Interval Klokjes
Gestart wordt met een korte uitleg door het Basilei Ensemble bestaande uit jeugdigen van T. Metissimo, op hun eigen spontane wijze. Spelenderwijze wordt u een beetje wegwijs gemaakt in de Taal der Tonen. Liefhebbers kunnen die middag de nieuwste Science & Muziek intervalklokjes uitproberen in oplopende moeilijkheidsgraad. Er zijn verschillende modellen, passend bij uw voorkeur of leerproces. Gestandaardiseerde klokjes worden vandaag gratis ter beschikking gesteld voor de Interval-Race. Uniek is dat ook jonge kinderen mee kunnen en mogen doen.
 
NL'se MIR Spelregels:  Muziek Interval Race i.s.m. Basilei ensemble
De officiele MIR spelregels liggen ter plaatse ter inzage. In het programmaboekje treft u een samenvatting.
- Per muzieklevel zijn er standaard wedstrijdformulieren, passend bij de gestandaardiseerde klokken, vanaf 0 kennis!
- Er zijn gestandaardiseerde muziekintervalklokjes uit het Conso & Disso systeem, mag, hoeft niet.
- Andere media zoals b.v. mobiele telefoons, stemapparaatjes, nep-klokken etc. doen mee voor de dis-kwalificatie,
  ofwel ze zijn tijdens de wedstrijd verboden. Het gaat om een eenduidige interpretatie.
 
Zodra de uitslag bekend is volgt de prijsuitreiking van de MIR 4e NSC 2019 voor junioren en senioren.  


14.15 uur Heraldiek Creatief
met bijzondere heraldiek, het schaaktorentje van Pythagoras en kaarsjes om te maken voor de kaalkap van de Plakse Wei. Elisa en Fleur staan paraat om te helpen! Op verzoek is de "creatieve heraldiek" uitgebreid en een verrassing...
Eigen creaties mogen worden behouden.

Cultuur & Natuur, de hele dag
Op het landgoed van Ressen is er een nieuwe Cultuur & Natuur-Speurroute voor de buitenliefhebber, langs de Ouessante schaapjes. Voor deelnemers is er een kleine beloning.

13.30 uur Schaaklesjes 
van 5 schaaktrainers met ervaring: Rob, Bram, Jerry, Kaj en Ikira!
Wie de simultaan gaat geven aan jong en oud(er), blijft nog even een verrassing!

14.15 uur Aanvang Triade Schaaktoernooi
De officiele Triade spelregels liggen ter plaatse ter inzage.
Gebruik van de mobiele telefoon etc. zijn tijdens de wedstrijd verboden.
De samenstelling van de Schaak-Triade is door jeugdigen ook dit jaar unaniem vastgesteld op:

1. Doorgeefschaak (team) voor uitleg zie:  Wikipedia  en KNSB/FIDE regels
2. Teamschaak
(team):  KNSB/Fide schaakregels
3. Simultaan van T. Metissimo ((solo in team) van max. 1 uur, deze start tussen ca. 15.30-16.00 uur

16.30 uur
Schaakprijsuitreiking 4e NSC 2019 SCHAAK-TRIADE voor de teams junioren en senioren.
Er zijn individuele prijzen voor de simultaan.

RESERVEREN IS MOGELIJK
Reserveren is mogelijk via info@TalentoMetissimo.nl of TalentoMetissimo@gmail.com
Vermeld uw naam, adres en telefoongegevens met uw wens zodat we uw vraag kunnen beantwoorden.
Graag uw reservering ophalen op 24 maart voor 13.00 uur anders kan uw plaats aan een ander worden toegekend. Betalen bij voorkeur op de dag zelf.

Muziek- en Wedstrijdleidingen
De algehele schaak wedstrijdleiding ligt in handen van Ger Wortel. Hij geniet jarenlang ervaring in het maken van o.a. computer schaak- indelingsprogramma's en staat bekend om zijn betrouwbaarheid.
De algehele muziek wedstrijdleiding ligt in handen van Karen Langerwerf met een onafhankelijke jury.
Familieleden van de wedstrijdleiding nemen geen deel aan de intervalwedstrijd, speurtocht, jury of andere beslissende taken. Omdat het deelnemen aan schaakpartijen a.h.v. een onafhankelijk indeling gebeurt en het verloop van een partij vooraf niet voorspelbaar is, is schaak-deelname wel toegestaan. 

Wij hopen op wederom een fantastisch gezellige familie-dag. Van harte welkom namens het NSC Team 2019:
                                                                                                                                                                                                      Margriet, Rob, Coen, Ger, Kaj, Ikira, Karen

253.     25 februari  2019      JURYLEDEN GEVRAAGD VOOR HET 4e NSC ZONDAG 24 MAART
Wie wil ons vrijwillige team versterken met kennis en ervaring tijdens het 4e NSC? U bent van harte welkom!
Stuur een mailtje naar onze organisatie TalentoMetissimo@gmail.com of bel voor informatie naar:
Karen T: 06-255-06-566,  Margriet T: 06 - 28 722 478,  of  Coen: T: 06 - 1934 76 04


252.   26 Februari  2019    ALCEDO BLAUW
    
                                               Nieuwsbrief 2    Batrachochytrium pandemie en herstel IJsvogeloevers

Alcedoblauw dragen we met eer op aan de Nederlandse IJsvogel die lid is van de familie
der IJsvogels: Alcedinidae. De Nederlandse IJsvogel wordt ook wel "de koningsvisser" of "de sprookjesvogel" genoemd.
Op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 20-23 februari 2019 werd zijn leefgebied ruw verstoord in het Gelderse Natuurpark Lingezege waar T. Metissimo haar Open Education leslokaal heeft.

Volgens Wikipedia is blauw een kleur tussen cyaan en violet met een golflengte van ca. 470 nanometer. Op alfabet hier enkele blauw-namen: Azuurblauw, Blaauw of Blauw als plaats, bier of muziek, Blauw van de kou, Delfts-blauw, IJsblauw, Koningsblauw, Marineblauw, MetissimoBlauw en er is vast nog heel veel meer dat we niet weten.
En een toevoeging sinds 27/4: Nassaublauw, Politie-blauw, Blauwe alg, Blauwe bes, Methyleeenblauw,...

We konden geen naam vinden die de kenmerkende kleur(en) blauw van de ijsvogel weergeeft. Eigenlijk is dat ook niet uit te leggen, die kleurschakering, het is als een sprookje; zien, beleven, (aan)voelen.
Bedenk wel dat een kleurbeleving voor iedereen anders kan zijn, door de aanleg van de verhouding kegeltjes en staafjes in je ogen. Discussieren, ruziemaken of debatteren over kleur heeft dan ook geen zin. Daarom zijn er b.v. RALkleuren.
Kijk naar de RUBIK's cube, dat zijn speciaal erkende kleuren middels (een ietwat bijzonder staaltje) Nederlandse Rechtsspraak.

Over de IJsvogel zijn prachtige mythen en andere verhalen te vinden. Prachtig voor in de klas, het inspireert.
Alhier worden verhalen en muziek uit de natuur gemaakt voor educatie en het sprookjeshuis.
Het blauw van deze sprookjesvogel noemen we voortaan Alcedo-Blauw; sprankelend en flitsend tegelijk.
Tijdens het 4e Nationale Schaakconcert wordt een gedicht opgedragen aan de ijsvogel en ook een muziekcompositie ten gehore gebracht die Alcedo (Blauw) is genaamd.

We hopen dat het paartje spoedig nog een nieuw nestje kan maken, ze kan tot 3x paren in een seizoen,
De kans op jonge kleine ijsvogeltjes is nu sterk verkleind.
We blijven hopen dat ze toch aan onze Oeverplas willen blijven.

Wordt vervolgd...

251.   21 Februari  2019      SCHRIK ALOM:  KAALKAP  NATUURPARK  LINGEZEGE              
                                     Nieuwsbrief 1     Batrachochytrium pandemie en herstel IJsvogeloevers

Er zijn enorm veel reacties binnengekomen, en nog. Alles is al zo goed mogelijk verwerkt in de onderstaande tekst van deel 1. Dank voor deze steun!

Aan, op, of in het water. In een natuurpark woon je samen met de natuur. Je deelt lief en leed, alle seizoenen. In de dagen voor dat er sprake was van kaalkap, waren de leerlingen bezig de verschillen te bestuderen tussen de kool-, pimpel- en andere mezen met hun zwarte, paarse of andere petjes, net Carnaval. Begin februari was er al foerageer en baltsgedrag te bespeuren, het voorjaar is dit jaar ca. 2-3 weken eerder. Daarom hangen er bakjes met o.a. zonnebloempitten in de bomen, want voedsel is er nog niet voldoende.
Open Season Science van T. Metissimo: een education lokaal middenin de natuur.
Top educatie, nieuwe methodieken met prachtige resultaten.

En dan ineens, zomaar, zonder dat iemand van de plasbewoners ervan af wist: 
pats-boem 4 kettingzagen in oranje hesjes die erop los gaan, stapels dikke boomstammen in stukjes.
Kinderen legden meteen de associatie met Panda-droom van de Efteling. 
Kinderen maakten het al hier al eens eerder mee, grenzend aan de tuin; een kettingzaag is dreigend.
Wederom de allerhoogste evidentie-score, van hoe het NIET moet.

Die dag van vernieling zijn de Open Education lessen stilgelegd. De hele dag het gejank van zagen met verwoestende leegroof en kaalkap tot gevolg - in een gebied waar jeugdigen vaak vogels mogen spotten -  is te heftig.
Het zagen stopte toen de klus zo goed als klaar was. Aan de bel trekken had allemaal geen zin, de politiek drijft gewoon haar eigen zin door, zonder vergunning, onder toezicht van leerlingen, aanwonenden, politie, omstanders, het maakt allemaal niet uit, Gelders bos in een natuurgebied wordt gewoon gekapt. 

Op de Plak werden de giga grote boomstammen met spoed afgevoerd. Er werden houtsnippers over de loei grote afgezaagde boomstammen gestrooid. Sporen werden met de bladblazer weggeblazen en op zaterdag kwam er met spoed een shovel, om de oever nog even bij te werken, daar waar de ijsvogel zijn nest had. Nogal bizar na de melding van het dringende verzoek om zijn oever-nest juist daar te sparen. Ook de dagen die volgde bleef men gewoon doorgaan. Afgegraven tot op het witte zand...
Vele dieren en bewoners keken met lede ogen toe, de natuur stond even stil.

Zoals door velen al eerder is geconstateerd: het broedseizoen is door de steiging van de temperatuur sterk vervroegd dit jaar, kranten stonden er vol van. Hierdoor is er gekapt IN HET BROEDSEIZOEN. Spoedige aanplant van de oever is dringend nodig. Aanplant van de oever wel te verstaan en niet nog meer omzagen en wat wilgenboomstammen vlak voor het sluisje dumpen met wat plastic troep erbij, bah!
De oever is volledig kaal met wit zand, er is totaal geen privacy meer!

"Bouwen, bouwen, bouwen", zei wethouder Witjes van de VVD enige tijd terug. Geen groen-beleid ?
Het Waterschap heeft mondeling op de kap-dag toegegeven dat zij in opdracht van de Gemeente Lingewaard - in het vroege broedseizoen - 100% van het bosdeel van Lingewaard hebben kapotgetrapt, leeggekapt en met de grond gelijk hebben gemaakt tot op delen met het witte zand.
Dat maak je niet vaak mee, zo rigoreus...100% van dit deel bos  !!!
Premier Rutten wil een miljard in milieu investeren, terwijl er zoveel roof-bouw-kap is in Gelderland, Nederland, Europa...  Dat is toch volstrekt ongeloofwaardig met dit soort praktijken. Dit is immers niet de enige plek, het is schering en kaalslag in Nederland, in Europa.

Voorlichting is nu noodzakelijk aan de leerlingen daar ontkom je niet aan. Dit is niet bepaald het leukste materiaal.
Zinvol ?   Hoe leg je zoiets uit aan jeugdigen, over hoe het NIET moet, maar gewoon gebeurd... ?  
Misschien heeft het ministerie van Onderwijs advies ?

De jeugdigen leren nu een stukje milieu-politiek. Welke instanties en partijen zijn hierbij betrokken, hoe schrijf je deze mensen aan en hoe gaan deze instanties reageren binnen de 6-8-weken termijnen? Alles wordt in goede banen geleid. Het voelt weer als de alom bekende bureaucratische bezigheidstherapie in het woud van papieren wetjes en regeltjes die te pas en te onpas worden bijgesteld aan het geldbejag of de grootste scheeuwlelijkerd, zo het uitkomt, zonder transparantie van een rekenkamer of milieumeting.  Zinvolle antwoorden blijven ontbreken. Wie geeft nu het goede voorbeeld aan wie?
Maar, docenten moeten (extra) uitleg geven, je kunt niet anders.

Er is schending van natuur, omgeving, privacy van dieren en aanwonenden of omgekeerd, zo je wenst. Alles draait om het aantonen van een stukje functionaliteit van een uniek stukje water en bos in je achtertuin.
Hoe functioneel wil je het hebben? De politieke mens vindt alleen letters op hout-papier functioneel...

Wat we vooral gaan bestuderen zijn de oplossingen voor de ontheemde dieren en de bewoners. Recent was het College Lingewaard nog speciaal geadviseerd over de Bosweilaan waar de 20 bomen NIET gekapt mochten worden, dat kon nog op tijd worden voorkomen. Daardoor was dus ineens een potje geld over voor andere kaalkap, kwam hier recent als melding binnen... Moest dat geld er effe snel sneaky doorheen gejast worden? Of is dit de politiek van investeren tegenwoordig?  Je jaagt bewoners A op, om je zin door te drijven bij bewoners B ? Als ze het maar niet weten, hou het volk lekker dom ? Goh wij dachten dat de Overheid zoals Gemeente en Provincie een waarheidsgetrouwe informatie PLICHT heeft naar burgers, hoeft dat ook al niet meer ? 
Als het gaat om gemeentschapsgelden, wie is er dan verantwoordelijk voor dit soort akties en uitgaven?

Vriendelijk verzoek de vogels nu rustig hun plekje of een ander plekje terug te laten vinden.
De Provincie gaf aan: Er is ruimte zat om te verkassen voor die vogels. Op de vragen: "Waarheen verkassen? " en: Waarom denkt u dat de ijsvogel juist deze oever en dat plekje uitzocht in Bemmel?",  kon deze man geen antwoord geven, wist hij veel, hij was ook maar een boodschapper.

Besef a.u.b. ambtenaren dat het hier ook om een gevaarlijke open plaats gaat, juist vanwege de sluisjes die juist zijn functioneel omdat er geen ander water de plas in mag om verontreiniging tegen te gaan om het unieke karakter van deze Lingewaardse Oeverplas Plas te behouden. Recent schoof op de kale steile oever zo een kindje het water in. Er zijn hier meerdere giga diepe zandputten van meer dan 10 meter... Zorgt u voor toezicht?  Zorgt u voor een EHBO-post dag en nacht? Een goede oplossing is noodzakelijk voordat de kolossale feeststad in juli weer langsbanjerd, zoals de Romeinen...

Dit alles is geen nieuws, het is aan de Gemeente Lingewaard vele jaren geleden al door bewoners schriftelijk en mondeling, ook in raadzittingen medegedeeld (en dus genotuleerd). U bent aansprakelijk als het misloopt. B & W heeft toegezegd dat er geen recreatie komt. Ook de nachtverlichting wordt als hinderlijk ervaren, de vleermuizen concentreren zich nu. Er zitten meerdere roofvogels.

Ter verheldering: dit is nu eenmaal geen Rijkewoerdse Plas, geen Waal en geen Rijn maar een klein watertje binnen de bebouwde kom met een kleinere afstroom naar de Linge.  Lingewaard en Overbetuwe vormen samen een belangrijke neutrale en zeer essentiele groene zone tussen de twee rivalen Arnhem en Nijmegen dat zich afspiegeld in Park Lingezege.

Na Ressen zetten we ons nu in voor ons eigen lokaal, 't is wel weer bijzonder.
Krijgen we nu dezelfde problematiek als in Ressen, tientallen jaren strijd, zonder enige inspraak?
Het lokaal ligt ineens aan een autoweg, met nieuw geklater: wildplassers.

Is Gelderland nog in staat om respect op te brengen voor een Koninklijke Visser die hier wil vertoeven samen met haar bewoners en te volharden in de toezegging dat er geen recreatie komt?
Alle aanwonen wachten al meer dan 8 weken op antwoord, het eerste termijn is reeds verstreken.

Kortom: Wie verzint zoiets? Paranaweee, houdt het op?  Houdt het op?
Ach hou toch op, dit valt toch niet meer goed te praten.
Het zoveelste incident, boekwerken vol,

wordt vervolgd...

Zie hier een website van enkele voorkomende soorten in het lokaal van Open Science, waaronder de ijsvogels.
https://members.chello.nl/g.wortel/tuinvogels.doc (diverse foto's volgen nog)

250.     20 februari  2019       TECHNOLOGIE VAN KNOTS NAAR PEN
De westerse cultuur draait op o.a. technologie. Van de week werd een vraag gelanceerd of wij een ontwikkelingsvoorbeeld hiervoor hadden.
Van knots naar pen is misschien een leuk voorbeeld.
Historisch beginnend bij de knots; "Goeien-Dag"...

Nagekomen opmerking 12-10-2019: De vulpen maakt mijn dag goed (Toine).

249.      14 februari  2019         DE WITTE ZWAAN EN DE MEERKOET, SPELLING IS SPELING
De natuur is vroeg, te vroeg..?
Alles is relatief.
Toch, de paarsblauwe krokusjes worden nu bloeiend uit de grond getrokken door hongerige eenden.
Ze kleuren op hun steeltje in het gras verder.
De meeste vogels broeden vermoedelijk nu een week of 2-3 eerder, door de stijgende temperatuur. In de kranten zijn er meerdere artikelen over verschenen, ook op internet worden meldingen gedaan. De peildatum 15 maart als start
van het broedseizoen is een wassen neus, er wordt sowieso een heel jaar door gebroed...

De mannetjes eenden scharrelen hier heel wat af. Dit jaar heeft het "huis-vrouwtje" van de eenden een bijzonder stel van 3 groene mannelijke eenderidders om zich heen weten te verzamelen.
Tussendoor miauwt de kat, nou noem het maar brullen, het lijkt wel een kleine leeuw. Laatst lag ie boven op de wagen en bewaakt hij zijn territorium. Claudia legde dat moment dankbaar vast op een werkelijk prachtige foto, een superlieve waakkat die alle T. Metissimo kinderen kent en zij hem.

Qua geluid heeft in de natuur ieder zijn eigen territorium qua tijd, dat is een vast onderdeel van onze Season Science.
De kikker-kwaak-periode komt nog, dan heb je hier 's nachts oordopjes nodig.
Het kan ook zonder geluid:

Vanuit de keukentafel zien we de witte zwaan en de zwarte meerkoet in een rechte lijn recht op elkaar afzwemmen.
Kaj wist al wat er ging gebeuren, die had het vaker gezien.
We konden zijn voorspelling niet geloven, het bleek ongelofelijk maar waar.

De zwaan heeft het letterlijk hoog in de kleine bol, hij zwemt in 1 rechte lijn door alsof er niks aan de hand is.
Hoogmoed?
Mogelijk dat de zwaan de meerkoet niet ziet of mogelijk niet kan zien door de zwarte kleur van het donkere spiegelende wateroppervlak.
En de meerkoet?
Die weet dat!
Vele meters ver zette ze dit spel al in, echt een giga ruimte.
Geen enkele verandering in hun zwemstijl te bespeuren, de voortschreidende concentrische watercirkels worden alleen door henzelf doorbroken. We houden onze adem in.
Een frontale botsing?
"Nee", zei iemand koel, "dat doen alleen mensen",
Ze steven echt kaarsrecht op elkaar af...

Flits, weg is ineens de meerkoet. Pal voor het bots-moment dook hij pijlsnel onder in het bijna zwarte wateroppervlak. Hij zwemt in 1 rechte lijn onder de zwaan door.
Vlak achter de zwaam komt hij weer boven. Dit, terwijl hij meestal toch een aantal meters duikend onder water aflegt.
Beide zwemmen daarna in 1 rechte lijn door, alsof er niks is gebeurd.
Ze kijken niet op of om, in optimale pantomime concentratie.

Het is ook deze keer weer een zeldzaam mooie voorstelling, "de meerkoet en de zwaan" met de meerkoet in de hoofdrol. Bij zo'n toneelstuk heeft de natuur de volledige aandacht van iedereen, spanning en sensatie ten top.
Het inspireert voor een muziek- of toneelstuk.
Je kunt er kinderboeken van maken, beesten verkopen, geld verdienen, zullen vele denken als ze dit lezen.
Of het onbeschrijfelijke onbetaalbare moment koesteren en verder kijken.

Tussendoor hangen de mezen ondersteboven aan de kastanje, pikken korstmosjes weg en wonderlijk gooien ze zaad uit het zaadbakje op de grond voor de eenden...een voor jou, een voor mij. Een ander "macht-spelletje".
Zij kunnen delen, dat is mooi.

Maar nu even terug naar de educatie Science & Cultuur:
Taal en begripsmisvertanden treden aan de lopende band op, want iedere mens heeft een eigen vocabulaire.
Een kindje van 3, 4, 5 jaar dat b.v. zwarte eendjes tekent bedoelt waarschijnlijke meerkoeten.
Als de juf dan vraagt: Wat zegt het "koetje" ?
Wel, deze (meer)koetjes zullen NOOIT "boe" zeggen.
De kans is klein dat het kind bij de eerste keer dan ook "boe" antwoordt.
(Even tussendoor:  Bij wie lopen er nog koeien in de achtertuin?)
De link van koe naar een 2D zwart-wit onherkenbaar plaatje in een boekje is toch iets anders dan tientallen meer- koeten of nog-meer-koeten dagelijks in de achtertuin, straat, plantsoen etc.
(zo vallen de klemtonen beter op).
 
Veel kinderen zien tegenwoordig vaker een meer-koet dan een koe(i).
Als je het meervoud "twinkelt" dan zie je dat een i achter de koe (dus koei) het klankprobleem neutraliseert, kijk maar: 
Koeien loeien. Meerkoeten zwemmen in het meer. Spelling is speling.  "Beetje boerinne-verstand"?

Qua kalender is de winter nog niet voorbij.
Dat maakt voor het voorjaar niet uit, zij kondigt zich zonder cijfers of letters aan. Ze maakt gebruik van stijgende temperatuur en vult het aan met geuren, kleuren, zonlicht, met of zonder klank.
Het theater gaat hier door, dag en nacht.

248.      14 februari  2019       TWINKELTAAL OP DE NATUUR-WETTEN VAN HET UNIVERSUM
Twinkel taal klinkt als een klok, het hele jaar door, letterlijk en figuurlijk, daarom is het zo mooi.
Het gaat om je eigen woud aan klanken te leren kennen. Je eigen (h)oorsprong en (h)erkenning.

Als een scientist(e) niet weet onder welk aards vak haar/zijn (alfabetische volgorde) educatie valt, dan gaat hij/zij (idem) terug naar de oorsprong, de bron, de basis waarop de functie rust van dat aards vakgebied.
Dat deden we hier ook.
Ondertussen ging de educatie door. Educatie is een middel om de bewezen kennis en ervaringen verder uit te dragen via cijfers, letters, kleuren, geuren, geluiden etc. Dat kan in allerlei talen, gebaren, codes, berekeningen. Alles draait om de communicatie. Vele jaren hoorden we collega-scientisten en betrokkenen. Iedereen dacht mee. Het begon altijd zo...

De klanken om ons heen hebben een natuurkundige oorsprong. De wijze/rangschikking van klankopbouw, is het systeem van de opbouw van trillingen die in/op alle planeten binnen ons zonnestelsel identiek gebeurt en volcontinu doorgaat. Tussen de molekulen hangt alles met energie aan elkaar; leven, levenloos of dood, (want zelfs de doden kunnen nog hoorbaar zuchten).
Na die oorspronkelijke chaos was er in de tijd van de jagers en verzamelaars niet altijd een veilig onderkomen.
De noodzakelijke ontwikkeling van het veilig stellen van huis en haard geschiedde en zo ontstonden er vele millenia later clubjes mensen die hun vakgebied afbakenden met een eigen territorium aan tekens en vaktermen.
Vanuit de Beta-wetenschappen kregen vooral mannnen de kans zich hierin te ontwikkelen.
Neuroloog Dr. Louann Brizendine (Harvard) schrijft in haar boeken dat mannen per dag gemiddeld ca. 7000 woorden gebruiken tegenover een vrouw die er 20.000 gebruikt. Bijna een factor drie verschil. (Hier rees de vraag: en qua toonsafstanden?)  Dat alles is toch bijzonder bijzonder (redundantie voor bewustwording).

De kinderen bevestigden dat de oplossingen die we hen aanreikten kloppen.  Het antwoord van Twinkeltaal is letterlijk en simpel: Alles op aarde communiceert vanuit eenzelfde fundament.  De "hoorsprong ofwel oorsprong" van Twinkeltaal ligt bij de aardse wetten der natuurkunde, die gelden voor het hele universum, waartoe ook de aarde behoort. Voorbeelden zijn: De wind fluistert in zachte tonen maar kan loeien als een lieve lust, het water spettert, klettert, klatert. Het zand knispert, mijn tanden knarsen, mijn oren tuten...het ijscokarretje piept. Luister en zie hoe de bliksem en donder de aarde "voedt" met energie. Hoor ik wat ik hoor?

Na de ontdekkingen in 2011-16  werden hier vele vakgebieden afgezocht en vroegen we de medemens groot en klein of zij dit ook zo zagen en konden begrijpen met natuurkunde, wiskunde, scheikunde, universum, muziek, educatie.
Het ging om een taal die "anders" reikt dan de ruim 7000 talen van de mensheid. Kinderen begrijpen het. Ook de kat en de eend. De nieuwe fundering is:  de mate van consonanten en dissonanten, de hoorbare verhouding. Niet de geschreven tekst, dat is een hulpmiddel.
Vergelijk het met je persoonlijke kleurbeleving en je persoonlijke klankbeleving. Daarom zijn er ook RALkleuren.

Met een goed gehoor kun je met gemak de hogere levels van Twinkeltaal aan. Als je "doof" of "slechthorend" bent blijft het lastiger. Toch is het goed mogelijk met de intervalklokjes. Het geeft veel verheldering in de communicatie. Dat geldt ook voor mensen die een bepaald gen missen en toondoof zijn. Of als de taal-aanleg of ontwikkeling op andere wijze geschied, versneld of juist vertraagd.
Als meerkoet duiken we hier graag onder, willen oog en hoor open houden, onder en boven het water of maaiveld.

Zo stuitten we alweer jaren geleden op de interdisciplenaire vakterm "de Consonant" en zochten naar een wetenschappelijk gefundeerde consensus tussen taalkundigen en musici. Je voorziet vertroebeling of een misconcept voor de kinderen.
- De musicus noemt een consonant een wel-luidende (samenklank)klank, zoals het octaaf en de kwint; "open" klanken.
  Het contrast is de dissonant. Deze beleving is gebaseerd op natuurkundige natuurkundige bewijskrachten.
- Een linguist noemt consonanten letterlijk de medeklinkers zoals de p, b, r, s, t etc. juist de "doffe" klanken.
  Als je medeklinkers langer maakt: bee, cee, dee, eff, gee, gebruik je 2 letters/klanken en klinken de
  klinkers nog steeds het meest welluidend.

We legden deze problematiek voor aan docenten, studenten, ouders etc. Misconcepten in educatie zijn gewoon niet prettig. Eenduidigheid is fijner voor iedereen. En zeker als het de communicatie zelf treft.

Ennn, er is wel een oplossing...
Met het nieuwe Conso-Disso systeem gaat het om "de mate van consonantie", vertaalbaar naar alle vakgebieden. De basis is immers een natuurkundig verschijnsel. Die "mate van Conso & Disso " is daarom ook het fundament van het vak Science & Cultuur, je mag het ook vak X noemen, we kunnen er ook een andere naam voor bedenken, dat maakt niet uit, de bewijskracht blijft gelijk. 
Zonder Cultuur is het onmogelijk binnen de Science te communiceren.
De beweging tussen de mate van Science en de mate van Cultuur is de motor van de evolutie.

In het geval van Twinkeltaal betreft het een model voor toepassing van de natuurwetten, gebaseerd op logica en bewijskracht. Het is slechts een piepklein stukje, wel essentieel. Het lijkt een giga leuke trukendoos die ook weer vol truukjes zit, het gaat maar door.
De nieuwe terminologie sluit goed aan (met uitleg van beide betekenissen) waardoor het in de eindtermen van de cursussen BasisWijs is opgenomen. Bij cursisten is gebleken dat het nu helder is. Het voelt prettig aan.
Leerlingen scoren mooi: Van Procollege naar Gymnasium 100% taal-score, van VMBO-t naar VWO, van VMBO-K naar Havo/VWO, VCA cursus door een 15-jarige, dyslectie verdwijnt...
Het Nederlandse onderwijs komt inmiddels al beter in de ban van de klankbeleving met klemtonen. Prachtig! Steeds vaker wordt het klokje rondgezongen. Onze tam-tam werkt dus goed. Het begin is er.
Het fundament met Conso en Disso en de uitleg wordt bij steeds meer mensen duidelijker.
Steeds meer kinderen en ouders sluiten aan. Enorme dank hiervoor. Dat geeft ons weer kracht om door te gaan.

Alle aanvullingen blijven welkom!

Wil je ook meer weten? Kom naar het 4e Nationale Schaakconcert. Daar kun je voor de 2e keer de Muziek Intervalrace met Conso & Disso beleven, superleuk.
Prima geschikt ook voor hele jonge kinderen vanaf 2, 3 of 4 jaar met, papa's, mama's, opa's, oma's e.a.
Welkom!

247.       25 januari  2019       SCIENCE & MUZIEK/CULTUURCURSUSSEN STARTEN WEER IN FEBRUARI
De cursussen van het nieuwe vak Science & Cultuur met Conso & Disso en de nieuwste klokjes, starten binnenkort weer. Een mooie uitdaging vlak voor het Nationale SchaakConcert met de Muzikale Interval Race met Conso & Disso en vooral ook de landelijke Cito of andere verplichte eindtoets.
De examens Basiswijs zijn ideaal voor groep 7 en groep 8!
Graag tijdig aanmelden i.v.m het samenstellen van de materialen.
 
In februari starten de volgende groepen voor de cursussen Science & Muziek:
- BasisWijs jeugdigen locatie Gelderland en een groep volwassenen locatie Utrecht (Certificaat/Diploma)
- Level A  jeugdigen en volwasssenen locatie in overleg, waarschijnlijk Gelderland (Diploma)
  De tijdsduur van de lessen en daardoor ook het aantal lessen wisselt per groep.
  Voor iedereen is er een proef- en een gewoon examen en bij voldoende resultaat een certificaat/diploma.
- In juni vinden examens plaats die in overleg zijn in te plannen, zie  jaarkalender.
- Prijs kan per individuele maatwerkles, of per groepsles etc.

De materialen zijn in gratis bruikleen vanwege de vele nieuwe ontwikkelingen en uw persoonlijke keuzes.
Real Life; Science & Culture !

Voor info algemeen zie: Contact     Voor cursusinfo zie: Aanmelden
 Van harte welkom!

246.     25 januari  2019       KLAVERON
Eerder dit schooljaar stond er een leuke foto in de krant over ons ronde klaveron met gele trompetjes.
Afgelopen week kwam er een vraag over. Hier een toelichting.

Een Klaveron (perk) is een klaverperk in je tuin. Of de hele groene tuinmat vol klaver.
Klaver heeft namelijk de bijzondere eigenschap dat ze stikstof (N2) uit de lucht kan binden en in symbiotisch verband met de bacterie Rhizobium (gramnegatief staafje) er stikstofknolletjes in de bodem van maakt. Rhizobium is een Proteobacterie. De werking lijkt op darm-Pro-bacteria maar dan voor in de tuin.

Handig, want je hoeft niet of minder te mesten want dat verzamelt het klaver gratis voor je.  Daarnaast zijn bijen verzot op klaver en er is een giga tekort aan bijen. Een mooi win-win effect.
Welke klaver? Een klaversoort-combi werkt het beste, monoculturen zijn nooit optimaal. Het is heerlijk zacht aan je voeten.  En ja dit vraagt om een cultuur-knop omzetten: geen grasgazon maar een klaveron. Ideaal met bloedhete zomers want het blijft groen, geen bruin gazon meer en veel en veel minder waterverspilling voor het sproeien en weinig maaien.
Je kunt ook een Klaveron-perk in je gazon maken. Op het Science- en Cultuurplein vorig jaar in september hadden we diverse figuren van Lotus klaverperken met mooie gele trompetbloempjes in het gazon gemaaid. En het bijzondere is dat er geen onkruid meer groeit, af en toe een lange grasspriet ertussen.
Moeder Natuur is supercreatief, laat die haar gang maar gaan.

Vertel het de kinderen in de klas dat ze thuis ook een circel, driehoek of parallelogram of een andere cultuurvorm mogen bedenken of wie weet een gestreept klaveron, leuk voor spelletjes! Groene Science & Cultuur in de tuin.  Echt keileuk. Een win-win situatie voor iedereen.
En als heel Europa dat nu gaat doen... Alle beetje helpen. De bodemcultuur is razend belangrijk!

245.     25 januari  2019             WINTERSE  STER-APPELTJES VOOR TALENT-ONTWIKKELING
Op het 3-jarige feest van de verjaardag van Talento Metissimo vertelde dhr. Rob Wagter dat hij zijn kerstgratificatie aan Talento Metissimo wilde schenken. Afgelopen week, in de witte tuin bij het water, stonden we met een groepje afgevaardigden onder de boom met rode appeltjes met een rijp-wit kraagje. Rob overhandigde namens Stichting Voor Elkaar van Unive een mooie bedrukte plaque van 250 euro aan het bestuur van ANBI Stichting T. Metissimo. Het bedrag was ook al op de rekening bijgeschreven. Applausje voor deze spontane aktie! Het bedrag zal worden besteed aan materialen voor talentontwikkeling van de jeugdigen. Aanvullend was er voor iedereen een ster-appel tasje voor de schoolspullen van T. Metissimo. Hoe toepasselijk is dit bij de Season Science, Open-Star-Education, de Appeltapconcerten in de Betuwe, Superdank!

244.     20.  januari  2019        SPEURTOCHT:  WELKE SCHOOL NA GROEP 8 ?
Dit jaar 2019 vinden op veel Nederlandse basisscholen de groep 8 adviesgesprekken in januari en februari plaats voor het vervolgonderwijs. Alles draait om: Begrijpend Lezen, Wiskunde en de werkhouding zoals concentratie en het omgaan met emoties. Dat is wellicht allemaal geen nieuws meer.
Na de adviesgesprekken kunnen de leerlingen en hun ouders/verzorgers samen naar de scholen met het juiste niveau om een keuze te gaan maken. Er zijn plaatsen in NL waar het aantal plaatsen beperkt is voor een bepaalde studierichting. Het is handig als je dat al weet in groep 7, ga dus tijdig scholen bezoeken.
Belangrijkste vraag voor het soort vervolgonderwijs (los van het niveau): Hoe ontwikkelt de leerling zich in het huidige schoolklimaat? Past dat? Sluit dat aan bij vervolg?

Loopt alles lekker soepel dan kun je spoedig samen rond de tafel voor het invullen van de aanmeldingsformulieren van je nieuwe school. Maak er een leuk moment van!  Het is ook fijn als de formulieren voor 1 maart binnen zijn op de school van je voorkeur. Je hebt nu nog ruim de tijd om je keuze te maken. En ja, het is altijd fijn als ouders, leerling en leerkracht het allemaal met elkaar eens zijn. Lees voor tips gerust verder...

Entreetoets Groep 7
Meeste ouders starten in groep 7 met scholenbezoek en bereiden hun kind daarop voor. Toetsgegevens onderbouwen een keuze. Een entreetoets geeft een belangrijk overzicht samen met de andere gegevens uit het LeerlingVolgSysteem (LVS) in door de ouders gekozen schoolklimaat.
Landelijk verplichte Eindtoets Groep 8

De eindtoets voor groep 8 vindt in april 2019 plaats, dus na de aanmelding op de middelbare scholen. Er zijn verschillende keuzes daarin (b.v. CITO, IEP, NIO of andere toets). Vergelijk het met de landelijke VO Eindexamens. En, sommige kinderen hebben juist die extra druk nodig om wakker te worden, om echt te gaan scoren. Voorbereiding op het (gratis) adviesgesprek
Vraag als ouders tijdens het adviesgesprek met de leerkracht naar de LVS scores en praat daarover, dat zijn feiten. Dat werkt verhelderend. Een stijging in een grafiek toont groei aan die een leerling heeft doorgemaakt met de aangeboden methodieken. Een totaaloverzicht geeft meestal een betrouwbaarder beeld dan 1 Cito, 1 NIO of 1 IEP eindtoets (= 1 momentopname). Ook 1 aanvullende test is een momentopname. Zo is iedere toets een momentopname om te kunnen scoren. Alles bij elkaar geeft het een beter overzicht.

Hier volgen enkele tip-vragen als voorbereiding op het gratis groep 8 advies gesprek, samen met de leerling
- Kijk samen naar de score resultaten uit het LVS systeem. Scoort je kind I, II'tjes of IV'tjes ?
  Vergelijk eventuele woord-rapporten die erbij horen en vraag om uitleg. Goede vragen stellen is belangrijk.
- Kijk samen naar de stijging van de groeicurves. Zijn er verklaarbare pieken en dalen?
  En is er na een dalletje nog sprake van een stijging?
- Hoe was de Entreetoets ? Wat kan beter?  Gaat alles vanzelf of is er thuis ook hard gewerkt?
- Hoe is je werkhouding?  Kun je je goed concentreren tijdens een toets of blijf je een draaitol, wiebelkont,
  kletskous en stoorzender voor iedereen, vooral jezelf ? Reflectie?
- Heb je veel hobby's?
- Ben je leergierig en altijd op onderzoek? Vind je leren leuk? Verslind je vele boeken? Houd jij je zelf bezig?
- Hoe ga je met nieuwe leerstof om? Snap je het meestal in 1x of moet het een paar keer worden herhaald?
- Kun je foutloos werken?
- Hoe hoger het onderwijs, hoe meer stof wordt getoetst en de druk gaat omhoog. Vind je dat fijn of flip je?
  Heb je je emoties onder controle?
- Kun je met fouten overweg? Kun je incasseren: Ben je koelbloedig genoeg?
- Hoe relativeer je? Alles wegwuivend of volcontinu strijdvaardig voor verbetering?
- Kun je je aanpassen aan je omgeving? Blijf je een boventoon voeren of blijf je wegduiken?
- Heb je overzicht en kun je al een beetje plannen?
- En het allerbelangrijkste: Kun je GOED luisteren en zelfstandig een opdracht uitvoeren?

Discrepanties
Ieder jaar zijn er verschillen tussen ouders en leerkrachten over interpretaties.
Een eind-adviesgesprek kan confronterend zijn. Emoties lopen soms hoog op.
Laat u daar niet toe verleiden, het is niet nodig.
Een ouder is het hoogste gezag voor een kind.
Uit veiligheids-overwegingen dient een leerkracht hier rekening mee te houden.
Een leerkracht heeft ook NIET de eindverantwoording, zij geeft een gratis advies aan u.
Bij emotionele reakties is het belangrijk om te zoeken naar feiten (en niet de meningen).
Feiten werken verhelderend.

Met regelmaat valt het advies lager uit dan verwacht. Wat kun je dan doen?
Allereerst: zoek opheldering naar de oorzaak.
Daarna kun je kiezen voor een tweede gesprek, aanvullende toetsen en studeren voor de eindtoets groep 8,
want de eindtoets komt nog!
  De leerling kan zich alsnog bewijzen. 

Een tweede gesprek
Is het eerste advies onvoldoende helder, vraag dan eventueel een nieuw gesprek aan, dat is een korte en een snelle weg.
Formuleer vooraf je vragen goed en helder.

Aanvullende testen: niet gratis
SomsSoms kom je er samen niet uit. Dat komt met regelmaat voor bij (hoog)begaafdheid, meervoudige intelligentie of getalenteerdheid en onderprestatie. Scores van groei of juist onderprestatie zijn dan belangrijk, in het onderwijs kan niet worden afgegaan op mooie blauwe ogen. Het schoolklimaat zelf is een beperkte afspiegeling van de maatschappij en kan een rol spelen.  Als ouders kun je aanvullend via een orthopedagoog een volledige of gedeeltelijke rapportage laten maken met een WISK III toets, deze geeft vaak kenmerkende scores bij (hoog)begaafdheid. We schreven hier vorig jaar ook over.
Probleem blijft dat in NL alleen op de school waar je bent ingeschreven de eindtoets mag doen. Dat is een manko in het Nederalndse regelsysteem.  Soms is de werkvloer niet veilig. De resultaten zijn dan ook onvoldoende betrouwbaar.
Geef dit als ouders vooraf op de nieuwe school aan.

Verslaglegging/rapportages BS en VO
Rapportages van de Basisschool dienen na 5 jaar te worden vernietigd en zijn eigendom van de BS.
Auteursrechten liggen bij de leerkracht.
Rondom de overdracht vind er een kort verslag met eindscore en een gesprek plaats.
Aanvullend kunnen evt. intake gesprekken plaatsvinden met ouders en leerling.

Rapportages orhopedagogen en de school
Een verslag van een orthopedagoog is eigendom van de ouders en blijft 2 jaar geldig. De auteursrechten liggen bij de orthopedagoog.
Het is voor een nieuwe school, ouders en de leerling fijn om wederzijdse wensen te bespreken naar aanleiding van een  orthopedagogisch rapport. De school kan dan aangeven of zij wel of niet aan uw wensen kan voldoen.
Bent u reeds op een school en wordt pas na de aanname datum een oprthopedagogoisch verslag gemaakt dan kan het zijn dat wensen wel bespreekbaar zijn echter pas in een veel latere periode uitgevoerd kunnen worden.Bijvoorbeeld als het oudste kind hoogbegaafd is, dan is de kans groter dat dit bij het jongere broer of zusje ook is (bij genetische varianten). Bent u van school gewisseld voor de oudste dan wil dat nog niet zeggen dat de tweede ook alles vanzelfsprekend toegezegd krijgt. Een school bepaalt zelf haar eigen mate van maatwerk en ook of ze dat wel of niet wenst in te zetten. Niets gaat vanzelfsprekend op scholen.
Geef bijzonderheden of specialiteiten door bij aanmelding van uw kind op de nieuwe school, verzwijg het niet.

Hier enkele waargebeurde (slechts) simpele voorbeeldjes;
Een leerkracht maakt met enige regelmaat de volgende schriftelijke meldingen bij VO adviezen:
"Zij/hij is vaak te laat" of  "hij/zij is altijd te laat" of "Hij maakt zijn huiswerk niet", of "warme overdracht gewenst" etc.
De ouders lichtte allen eengezind de opmerkingen steeds hetzelfde toe: Als dit waar is waarom weten wij dit als ouders dan niet? Er is nog nooit melding van gemaakt en ook staat dit op geen enkel rapport vermeld waarom dan nu op een VO advies? Waarom mogen wij iets niet weten? Hier was dus iets vreemds aan de hand.

De ouders vroegen op ons verzoek daarom voor de nieuwe school een begeleidend schrijven.
Leerlingen konden het vooraf overigens zelf vaak  uitleggen:  "Slimme kinderen mogen vaak geen vragen stellen, geen vinger opsteken, krijgen geen beurt of werden doodgezwegen." 
Ouders wisten te vertellen: "de adviezen voor slimme kinderen zijn meestal te laag."
Aanvullend kwamen door oplettendheid van ouders ook ernstige miskleumen van de CITO uit.
En zeer belangrijk: ook de VO scholen vragen om handgrepen!
Met de kinderen en ouders is vervolgens doorgesproken hoe zij hier mee om kunnen gaan.
Ons advies:
"Wees eerlijk naar uw kind. Geef hem/haar een notitieblokje mee om de vraag te noteren en laat ze zo min mogelijk vragen aan een dergelijke leerkracht. Help u kind thuis, maak het onderwijs zelf passend voor uw kind. Wees blij dat u uw kind wegwijs kunt maken en kunt begeleiden in dergelijke situaties. En ja, ook op het vervolg-onderwijs gebeuren dit soort zaken volcontinu. Schep een band met uw kind, help uw kind.
Veel kinderen durven dit thuis niet te vertellen, probeer dat te voorkomen. Probeer een veilige situatie te behouden.
En overkomt u toch zoiets?  Meld het dan wel a.u.b. dat kan bij b.v. het L.A.K.S., het mag ook hier, hier mag en kan het anoniem. Het kan ook bij de leerplichtambtenaar in uw omgeving.

Gelukkig gaat het bij de meeste leerlingen vrij goed, gezond en normaal. Op vele BS zijn er wel degelijk vele beregoede leerkrachten en in het VO ook steengoede docenten met het hart op de goede plek en vol goede adviezen. Zoek rondom hoogbegaafdheid naar die docenten die meer in hun mars hebben of werkervaring in het bedrijfsleven of elders hebben gehad en die het lef hebben om op te durven staan om voor de leerling en de ouders op te komen.
En niet onbelangrijk: voor de leerlingen is de waarderende rol van een ouder naar een leerkacht of docent, superfijn en kan wonderen doen. Dat hoeft niet meteen de allermooiste sprookjestaart te zijn maar wie goed doet ook goed ontmoet. Iedere leerkracht of docent waardeert medewerking.

HEEL VEEL SUCCES MET HET NEMEN VAN DE GOEDE BESLISSING, MAAK ER IETS MOOIS VAN!

                                                                                                                                    Team van T. Metissimo

243.  13 januari 2019      COEN  NIEUW  BESTUURSLID  TALENTO  METISSIMO
Op 13 januari was de grote jaarvergadering. Belangrijke mededeling is dat bestuurslid Marc Gouswaart per 13 januari 2019 is afgetreden. Marc, wij willen je van harte bedanken voor je inzet bij T. Metissimo. Het waren 3 bijzondere jaren met vooral zoeken naar mogelijkheden. Wij wensen je veel succes bij je muzikale activiteiten in binnen- en buitenland! 
Het bestuur verwelkomt Coen Wagter als nieuw bestuurslid. Coen is sinds 2009-'10 bij activiteiten betrokken en was in 2016 een van de eerste officiele leerlingen van T. Metissimo. Pianospelen is een van zijn hobby's (en een beetje saxofoon). Hij volgde o.a. in 2010-'11 de eerste cursus met Conso & Disso waarna de curussen volgden met de eigentijdse klokken.
Inmiddels studeert Coen met succes aan het College de Prinsentuin in Breda voor teeltmanager en wil graag bestuurs- ervaring op doen. Hij is voor veel leerlingen, jong en ouder een aanspreekpunt, denkt aktief mee en is kind aan huis. Naast zijn studie werkt hij bij De Royal Berry, het Europese Zomerkoninkje van Bemmel! Favoriet blijft vooral de Science & Cultuur met de Aqua- en Hydroponics-kweken in Ressen en de Ocimum Basilicum Rexna, weer een heel ander koninkrijk. Coen, veel succes!

Op deze wijze is er weer een nieuwe cirkel bij Talento Metissimo: van leerling tot bestuurslid !

242.  6 januari 2019       DANK!    TALENTO METISSIMO 3 JAAR, EEN KLEINE TERUGBLIK.
Time flies.
Het is alweer 3 jaar geleden dat Ger, Marc, Rob en Karen naar de notaris stapten. Daar waren jaren van denkwerk aan vooraf gegaan. En het is maar goed dat we niet alles van te voren wisten...
In 2016 was de tijd duidelijk rijp om meer vorm te gaan geven aan de educatieve talentontwikkeling volgens de ABCD formule voor jong en oud(er). En gelukkig bleven de leerlingen en ouders vragen naar onze nieuw educatievormen. Voor de nieuwe lezer, ABCD educatie staat voor: onderwijs in Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten.
De educatieve vernuftigheden op Science & Cultuurgebied zijn er voor jongens EN meisjes. Bij Talento Metissimo is het aantal vrouwelijke NLT docenten en de meisjes die echte techniek willen doen hoog. Ennn leerlingen mogen heerlijk mee-puzzelen aan het unieke Science & Cultuur klok-avontuur, want dat Conso & Disso systeem klinkt als een klok.

Huidige staat
In 2017-18 startte Talento Metissimo een jaarprogramma naast of deels onder het schoolprogramma voor talenten die graag willen leren, een vorm van particulier deeltijd onderwijs. Sinds dit schooljaar 2018-'19 is er een jaarprogramma bestaande uit maatwerk van: educatieve talentlessen, verrijkingen cursussen, Season Science groepspractica en kenmerkende evenementen; regionaal, nationaal, Europees getind.
Anno 2019 is alles aardig gegroeid: het aantal talenten, hun mate van IQ's (80-180 of hoger), aantallen ouders, trainers, docenten en betrokkenen, projecten en vooral de hoeveelheden maatwerk-modules.

Tegenslagen
Leren incasseren hoort bij opgroeien. Talento Metissimo biedt info aan talenten, ouders. Ook voor scholen die erkennen dat ze handelingsverlegen zijn rondom b.v. meervoudige intelligentie of hoogbegaafdheid. Dit hangt in NL nog vaak in de taboesfeer, vaak gaat het ook om gemiddelde IQ's zoals in plusklassen en niet om de echte hoge IQ's, de meervoudige intelligenties, de wiskundigen en techneuten etc.. dat is een vak apart. Steeds meer docenten erkennen dat ze handelingsverlegen zijn.
Erkenning voor aanvragen van activiteiten voor slimme rakkers draait om de juiste vraag, aan de goede persoon, op correcte wijze op het juiste moment... Hier kunnen we dat bieden, vinden we dat ook leuk en zijn trots op dat alle jeugdigen die hier opbloeien en zo mooi presteren.
Ook wij blijven net als jullie doorzetten!

Doorbraken
Ouders kiezen zeer terecht graag voor zekerheid, iedere ouder wil het beste voor zijn kind!
De ABCD-educatiemiddelen en het maatwerk van onze docenten wordt steeds een beetje bekender, dat is fijn.
We horen tevreden reacties, daar gaat het om. De ontwikkelingen tussen 2010-'18 op een rijtje:
- We startte met educatie van o.a. Muziek, Schaak en Science.  De Muziekmethode Conso & Disso had van de ontwerpers een Sciencejasje gekregen, gebaseerd op natuurkundige en euclidisch wiskundige bewijskracht zoals de getailleerde zeshoek DisCo (ccml/kyw).
- Er werd tussen 2010-'18 getoetst met IQ's tussen de 80-180 of hoger. 100% score positief bij o.a. KNMO en CITOtoetsingen. Elke jeugdige toont een stijging in schoolresultaten. En heel bijzonder, geheel onverwacht scoorde een volwassene ondanks vele verwaarloosde tehuis-jeugdjaren. Maar er gebeurde meer:
- Er werden taal- en rekenaansluitingen gevonden op de Conso & Disso methode naar de Twinkeltaal en Rexna Rekentoren voor de groep leerlingen die graag meer wilde weten.
- De ontwerpers lanceerden vanaf 2016 de Nationale Schaakconcerten en vervolgens een Europees Metsel- en Mozaiekconcert, inmiddels beide met het Pythagoreische schaaktorentje  alias bemmeltje.
- In 2016-17 bleek tijdens het maken van de muziek interval klokken ook onverwacht dat het om een meerlagig systeem ging. Officiele naamgevingen zijn voorzichtig gekozen en worden momenteel op correctheid getoetst op verschillende iq-niveaus (ccml, kyw, igw, gw). Een misconcept zit er immers zo in en moet je zoveel mogelijk buitensluiten. Al met al een enorme kluif om alles goed in kaart te brengen.
Alles op eigen kracht, inititatief en eigen kosten!
Sinds 2017-'18 wordt er lesgeld gevraagd voor de talentlessen en worden materialen gratis in bruikleen verstrekt.
- In 2017 is het project Ouderplatform Talentontwikkeling in het leven geroepen op verzoek van de Gemeente Lingewaard voor het verstrekken van specifieke onderwijsinformatie m.b.t. Talentontwikkeling.

Monitoring
Op dit moment gaat het om (nog) relatief kleine groepen van de bevolking voor Talentontwikkeling.
Alle talenten tonen tot op heden hun erkenning: Zij stralen!  Ouders zijn tevreden. Het bruist aan alle kanten.
We weten inmiddels ook dat een Conso-Disso cursus bij een enkele leerling ongeveer 1,5 jaar lang draagkracht kan hebben. Bij andere leerlingen bleeft het volledig intact. De kans bestaaat dus dat zonder herhaling vaardigheden kunnen dalen. Een korte opfrisser/herhaling is dan zinvol.
Alle methodieken zijn exclusief voor Talento Metissimo.

Dank!
Wij willen iedereen bedanken die ons op welke wijze dan ook, de afgelopen jaren heeft geholpen om de Metissimo talenten in Nederland, die zich graag willen ontwikkelen, een echte kans te geven: Enorme dank! Het blijft keihard werken, dag in en dag uit om alles draaiende te houden. Het is waanzinnig om te mogen ervaren dat er zoveel Talentontwikkeling mogelijk is door inzet van groepjes gelijkgestemden, ook ondanks tegenwerkingen.
Enorme dank toffe talenten,  jong en oud(er) voor jullie vertouwen!

Namens alle teamleden op 6 januari:    Marc, Coen, Rob, Ger, Karen, Margriet.

241.  6 januari  2019       WAT  IS  EEN   ZORG - RONDOM - ONDERWIJS - LOKET  10-14 ?
In 2017-'18 werd een pilot uitgevoerd voor en door betrokkenen rondom het onderwijs. Zij maakten o.a. een database van leerlingen in groep 7 en 8 voor monitoring van de schoolwisseling rondom groep 8. Het ging om 36 kinderen.

Verwisseling Zorg en Educatie
Het Ouderplatform Talentontwikkeling alhier, kreeg vragen binnen of wij op de hoogte waren van Zorglessen onder het onderwijs. "Uhh, nou nee, wij gaan over educatie, niet over zorg," was onze eerste reactie. Echter Zorgplicht heeft ieder mens...
Maar wat, als je als ouders denkt dat je met Onderwijs te maken hebt en je kind krijgt Zorg voorgeschoteld op school?
Want de echte naam van dit Zorg-Loket is nl. Onderwijs-Loket.
En ouders denken dat ze te goede trouw correct worden voorgelicht voor hun kind.
Weer de bekende verwarrende dubbelspraak.
Pas dus op! Voor je het weet krijgt je kind Zorg i.p.v. Educatie onder schooltijd  tijdens de educatielessen terwijl je als ouder verantwoordelijk bent voor ook de leerlplicht.
Een voorbeeldje: Een kind in een rolstoel heeft beide nodig: Zorg rondom de voorbeweging, en Educatie omdat het leerplichtig is. Elke schakel telt. Wel zo belangrijk om het dan ook gescheiden te houden!

En dus ook gegevensverwisseling of foutieve labeling?
Daarnaast liggen er inmiddels meer vragen van ouders of de persoonlijke gegevens van minderjarigen  - al dan niet buiten de ouders om - zomaar mogen worden uitgewisseld aan diverse VO-scholen,  al ver voor er overdrachten vanuit groep 8 plaatsvinden? Ook rezen er vragen over wie allemaal over deze gegevens in deze samen-te-delen-data-bank beschikt? Ouders weten echt van niets...maar ambtenaren weten soms meer dan de school-juf, zorg-specialist, of verzamel-huisarts ...toch wonderlijk allemaal. 

Herstel of vernietiging van dossiers?
Het foutief labelen begin vaak al vanaf de geboorte, door b.v. een arts. Onwetenheid, onkunde, de klepper-de-klep-tam-tam en vooroordelen want de beste stuurlui zitten aan wal. Het is bekend dat er te veel en te vaak foutief gelabeld wordt. Maarrr, wie controleert nu die systemen? Want er liggen dus ook foutieve dossiers op straat, al dan niet bewust.
Een leerling-verslag wordt normaliter 5 jaar bewaard. In groep 8 betekent het dus vaak dat het hele gebeuren van de peuter-, kleuter- en onderbouw al kan worden vernietigd.

Nederland Zorgland
De meeste kinderen zijn kerngezond! En bij normaal onderwijs ontstaan er geen gedragsafwijkingen.
Anders geformuleerd: Goed onderwijs werkt preventief.
Woorden zoals Passend Wijs, Passend Onderwijs zijn zorgelijk en misleidend. Een hele klas op dezelfde schoenmaat zoals we eerder schreven, dat past niet. En de hele klas op Passend Onderwijs?  Ja, geweldig, maar zonder etiketjes, want die zijn bij goed onderwijs veel minder nodig, want het onderwijs past!
Waarom worden die woorden zo misleidend gekozen...?
Goede zorg is net zo belangrijk als goede educatie. Elke schakel telt.
Passend Onderwijs is Onderwijs!
Draait het in NL vnl. om het aantal Zorg-Onderdanen (met zo laag mogelijke pensioenuitkeringen) etc.?
Goed en eenduidig onderwijs is broodnodig, het is een kinderrecht!

Ouderrol & handelingsverlegenheid van scholen
Hoe de vork nu precies in de steel zit of zat met dit 10-14 Zorgproject is vooralsnog niet bekend. Het geheel lijkt te handelen tegen de AVG in. Ouders zijn immers eindverantwoordelijken en dragen zorg voor de allereerste overdracht van BS naar VO. Het zou toch handig wezen als zij op de hoogte zijn van alle ins and outs over hun kinderen wat betreft het onderwijskundige rapport. Meest bizar is dat scholen dus in groep 7 al wel weten te melden dat er sprake is van een zogenaamde Zorgleerling. Terwijl de ouders en de leerling pas in januari/februari van groep 8 een schooladvies krijgen namens de groep 8 juf.  Helderziendheid en intuitie vallen niet onder het hoofdstuk evidente preventie...zeker niet als scholen erkennen handelingsverlegen zijn.
Een gemeente gaat niet over de inhoudelijke educatie waar een kind recht op heeft. En een school kan niet elke educatie bieden, dat is altijd al zo geweest, samen reik je verder. Preventie overlapt. Het is juist goed en fijn als men dat durft toe te geven. Het is niet goed dat Zorg en Educatie worden verwisseld, ouders worden misleid en in onwetendheid worden gelaten, zij zijn wel de eindverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind. 
Een supermarkt heeft ook niet alle groenten in huis...

School
Duidelijk is dat het VO-onderwijs ook om handgrepen vraagt! De eindtoets zegt weinig of niets over gedrag.
Eerlijke handgrepen zijn belangrijk, zeker bij mis-labeling!
Het gaat vooral om garantie van veiligheid voor de hele groep leerlingen waar een docent de verantwoording voor moet dragen. Een persoonlijke overdracht door de ouders zelf, samen met hun kind is het meest eerlijk en verstandig!

Educatie "Loket" Talento Metissimo ?
Ha ha, nee hoor, er is hier geen loket. We hebben wel een Ouderplatform Talentontwikkeling, voor o.a. educatieve talentontwikkeling. 100% Educatie. Zoals gezegd zorgplicht heeft iedere mens.
Het enige dat wij als organisatie kunnen doen is dit alles open en eerlijk op deze site melden zoals de gegevens hier zijn binnengekomen en zijn besproken. Mensen die hun best doen om alles in goede banen te leiden in Nederland, zo ook in Lingewaard, kunnen dan zelf op positieve wijze bijsturen. 

Met regelmaat vragen ouders om een zo goed mogelijk onafhankelijk advies op educatiegebied. Dat kan en mag.
Steeds vaker wordt gekozen voor educatie onder of na schooltijd bij Talento Metissimo. Dat is prettiger voor iedereen. Het kan gaan om uitzonderlijke getalenteerdheid of bijzondere IQ's of omdat je leren leuk vindt. Wij maken educatie-materialen op maat. Dat is een stukje expertise dat meer vraagt dan scholing, ervaring en inzicht, het vraagt vooral om visie. Bij de doorsnee scholen in Nederland zijn vaak algemene plustaken of een schoolplusklas aanwezig, echter ook dat is nogal een doorsnee formaat. Opvallend is dat echte hoogbegaafden kinderen vaak NIET in de plusklas zitten! Daarom dat Talento Metissimo deze jeugdigen - die echt willen leren -  de kansen aanreikt om hun talent(en) te ontwikkelen. Dat kan hier in groepjes of individueel, in een jaarprogramma, cursussen, Season Science practica en/of tijdens evenementen.

Zorg-Onderwijs-Loket 10-14 Gemeente
Voor Zorgvragen over financien, ziekten, of b.v. alles rondom het onderwijs kan men terecht bij de Gemeente van uw woonplaats. Zij helpen u daar graag verder. Bedenk dat een Gemeente nimmer over educatie gaat, alleen dan is de term Onderwijs-Loket wel goed te begrijpen.  Zorg onder school-educatie-tijd is zorgelijk en zeker niet wenselijk omdat het kind dan de noodzakelijke educatie mist. Je kind is leerplichtig. U als ouder draagt de eindverantwoording.

Puzzel samen het juiste niveau uit, kijk vooruit!
Iedere leerling heeft recht op educatie, dat is een kinderrecht. Zorg en Educatie zijn 2 verschillende uitgangspunten.
-  Algemeen geldt dat een VO leerling recht heeft op 1x een landelijk VO eindexamen.
   Na je 18e betaalt iedereen studie-onkosten, ongeacht je niveau...let dus op waar je voor kiest!
-  Bij extra Zorg-onderwijs onder schooltijd groeit de kans dat de leerling voor de 18 jaar mogelijk geen startkwalificatie
   heeft behaald. Een startkwalificatie is minimaal een MBO 2e klas level IV, of een HAVO-diploma  of VWO-diploma.
-  Pas dus op! Grijp je te hoog in het onderwijs dan kun je als talige Gymnast op de HAVO belanden. Niks mis mee,
   je hebt het geprobeerd, ga door! Kies wel het goede pakket dat bij je past. Besef dat een Beta- Havist met 1 extra
   vak vaker meer mogelijkheden heeft dan een Cultuur-Gymnast. Werk aan je toekomst en wees alert!

Zuivere Educatie: Kies wat past !
Talento Metissimo biedt na of onder schooltijd zuivere educatie zonder enige vorm van labeling.
Dat is helaas niet gratis, kon dat maar, we gunnen het iedereen.
Onze unieke materialen zijn bijzonder effectief.
Vergelijk het met een examentraining. Dat is ook effectief en helaas ook niet gratis.
Bedenk dus vooraf wat je echt nodig hebt: Zorg of Educatie!

HEEL VEEL SUCCES IN 2019 !!!

240.  6 januari  2019       REKENKAMERVERZOEK  NOMINALE  STUDIEBEURS
Opmerking:  
Er zijn tussen 6 en 27 januari 2019 een aantal mooie reacties op de oude versie van dit artikel gekomen, onze hartelijke dank hiervoor. Deze constructieve gedachten zijn verwerkt in het onderstaande artikel.
Nieuwe reacties blijven welkom!

 
De student-talenten staken hier in de kerstvakantie 2018-19 de koppen bij elkaar en kwamen met een nieuw idee: en nominale studiebeurs.

Vele jonge studenten blijken na het behalen van de startkwalificatie nog niet met een lening overweg te kunnen in combinatie met een nieuwe studie. De druk van deze combinatie om te moeten presteren - omdat je anders met een onmogelijke restschuld blijft zitten, want wie heeft er al uitzicht op een baan? -  is voor te veel studenten niet te overzien. De stijging van het aantal suicides onder studenten is de afgelopen 3 jaar sinds de invoering van het studie leenstelsel giga gestegen. Er gaan hier geluiden op dat de Staat verantwoordelijk is, nimmer waren de gevolgen zo ernstig. Het huidige systeem is onveilig. We hebben zorgplicht voor elkaar, regering u ook !

Het raakt velen. Vele gezinnen en families worden compleet ontwricht, om maar niet te spreken van het aantal betrokkenen met traumatische ervaringen. De studenten die overblijven worden extra geraakt in hun studiedruk om met regelmaat vrienden, klasgenoten, huisgenoten of studiemaatjes te verliezen.  Er gaat iets giga mis in dit huidige regeringsbeleid voor de Nederlandse welwillende student. Deze zorg willen we overbrengen namens docenten, ouders, talenten en vele betrokkenen. In heldere taal, eenduidig. Het is ook meer dan alleen bezorgdheid, het gaat om feiten.

De jeugdigen hier denken mee in oplossingen; Zij komen met een eenvoudig en simpel idee/plan:
De nominale studiebeurs.
Drukverlaging rondom het leenstelsel is de kern, want daar ligt een duidelijke aantoonbare relatie. Dit is het voorbeeld van de oplossing:

- De student kiest voor het behalen van zijn startkwalificatie de studie die bij hem past.
- In plaats van een lening zou b.v. een 1-malige standaardbeurs voor max. 3 jaar vervolgstudie beter aansluiten,
- 1-malig vrij opneembaar tot het 30e levensjaar. De meeste MBO, HBO, bachelor opleidingen zijn 3 jarig.
- Na die 3 jaar is een lening wel wenselijk. De student is dan ca. 21 jaar, de hersenen zijn beter ontwikkeld zoals de
  frontale voorkwab rondom emotie-verwerking. Daardoor is vaak ook de zelfredzaamheid verhoogd.
  De gevolgen van een studie en een lening zijn na de 21 jaar beter te overzien waardoor er betere resultaten zullen zijn
  en de kans op suicides ten gevolge van oplopende studieschulden door onvooziene foutieve keuzes stukken kleiner.
- Alles wat buiten de nominale studieduur valt is voor eigen rekening zoals doubleren, foutieve keuzes, master etc. Bij
  de meeste instituten kan een student zich immers na een half jaar nog uitschrijven met retournering van collegegeld
  zodat de nominale studiebeurs kan worden behouden. Zo kan iedereen een weloverwogen keuze maken.
- Er zijn geen uitzonderingen, (dus geen bij-, bij-, bijregeltjes), wel eenduidigheid en geen dubbelspraak:
  * Dit idee geldt alleen voor de eerste vervolgstudies na de startkwalificatie.
  * Het kan gezien worden als een beloning voor het behalen van je startkwalificatie voor je 21e. Dat stimuleert dus.
  * Geen vertroebeling van VO-gelden met beroepsopleidingen (MBO startkwalificatie is een beroepsopleiding).
  * Ieder kind, meisje of jongen, is gelijk, geen koppelingen meer met het 1e, 2e of 9e kind. 
  * Problematiek rondom de leerling die eerder uitstroomd vanuit het VO is in 1 keer opgelost;  
     zoals hoogbegaafden en keihardwerkende studenten met goede werkhoudingen.
  * Met dit systeem is er gelijkheid en gelijkwaardigheid van Procollege tot Master.
  * Graag herinvoering van de beloning voor de student die in 1x alles haalt of zelfs zijn studie prachtig (versneld)
     klaarstoomd.  Dat beloningssysteem was er ca. 40 jaar geleden wel bij de zware technische richtingen, en zeer
     terecht. Meld u deze studenten gerust bij Talento Metissimo!  De studenten hier en ouders denken graag mee
     om deze kanjers te belonen! En jazeker geldt dat ook voor de speciale kanjers die onder bizarre omstandigheden
     moeten presteren:  extra jong, kamerloos, geen boeken, geen wifi, verstopte wc's, geen licht, geen verwarming, tig
     verhuizingen, geen electriciteit, verwaarloosd, noem maar op en dan toch scoren!
 *  Graag extra prestatiebeloningen, ook voor de opleidingsinstituten als zij knettergoede NL'se studenten
     binnenboord weten te houden! Daar draait onze economie op.

Extra oproep: Kamernood voor de Techneut!
In diverse NL'se steden zijn er beroepsopleidingen a la Kunst-Vorming met voorrang op mooie kamers (niet particulier).  Veel van deze kamers staan leeg. Er is mogelijk een overschot aan kunstzinnige opleidingen omdat helaas vele dubbele studies zijn vervallen.
Ook voor de buitenlandse student staat er altijd een kamer gereed, ongeacht wat hij wil studeren.  Nederland is (nog)een kennis economie, maar hoe lang nog?
Geciteerd vanuit de studentengroep: technische studenten missen transparantie omtrent de woning-punten-toekenningen. Het lijkt op "sur-realistisch gegoochel met natuurlijke getallen, we missen transparantie, ook van hoger-hand."
Kortom: Met leegstand is niemand gebaad.
- Er zijn slechts enkele steden met een TU, logisch want de echte Techna-kant is heavy. De kans dat Nederlandse
  studenten moeten reizen is daardoor groot, zo ook het aantal Techna-woningzoekenden.
- En voor de Nederlandse Techna-student die instroomt met 16 of 17 jaar? Daar heeft NL helaas NIETS voor.
  Als jong meisje of jongen mag je 's avonds na het late avondcollege nog 2-3 uur of langer reizen inclusief het
  incasseren van de emotionele trein-vertragingen. De oplossingen zijn: emigreren, remigreren of creperen.
- Voor wat betreft de woningpunten, studenten zijn gebaad bij een functionele rekenwijzer. Daar zijn het dan ook ras-
  echte techneuten voor. Het heeft nu veel weg van aanvangend BS rekenwerkje.

Verzuim Zorgplicht
Het geboorte-aantal daalt, grote gezinnen zijn onbetaalbaar voor Nederlanders. Logisch de bevolking wordt gedwongen te voldoen aan de zeer hoge belastingtarieven. Ouders, grootouders, docenten en leerlingen werken mee aan een gezonde maatschappij. Vooral jonge studenten vanaf 2016 voelen het enorme gemis van de zorgplicht vanuit de Overheid, de klappen vallen hard bij Nederlandse jeugdigen met het "Techna-Gen''.
De voorgestelde nominale studiebeurs is veiliger, eerlijker en transparanter voor iedereen en komt de mensheid en de NL'se samenleving ten goede. Nederland kan juist scoren vanwege haar kennis-economie. Selectie en de investering in slimme studenten komt iedereen van de bevolking ten goede, wereldwijd.

Maarrr wat staat er voor de Nederlandse technische student nog tegenover de stress, druk, spanning, giga verantwoordingen en torenhoge studieschulden die ze dragen onder vaak barre omstandigheden zoals kamernood en de steeds vaker voorkomende suicides? Op dit soort gratis verrassingen van de regering zit niemand op te wachten ! 
Techna's studies zijn geen "feest"studies, dat is en blijft hard keihardwerken met hoge discipline. Er is een zeer kleine groep op aarde die daadwerkelijk echt een meervoudige discipline kan opbrengen.
Het is belangrijk om deze talenten te koesteren. Met een correcte opvoeding zijn zij het die de innovatieve ideeen brengen voor het voortbestaan van onze planeet. Dat kan alleen onder de juiste omstandigheden. Dit wordt in Den Haag te gemakkelijk afgedaan, te snel vergeten waardoor erkenning landelijk een drama blijft met alle gevolgen van dien. De kennis is er, nu nog de visie en het uitdragen.

Terug naar de nominale studiebeurs: een ander belangrijk feit is dat oplossingen vanuit de werkvloer vaak goed werken. Hopelijk dat dit alles de politicus sterkt en hem doet overtuigen tot een heroverweging...
Misschien kan een electronisch Pilot-model voor de nominale studiebeurs worden gecreeerd of misschien dat de rekenkamer er aan mag rekenen ? Misschien wil Philips, Tata-Steel of Shell meewerken?

Voorschrijven is niet ons doel, wel het verstrekken van informatie.

TM Studenten hier denken graag mee.

239.  4 Januari 2019         EEN ORION-GALAXY-TAART EN EEN 3 KONINGEN AMANDELTAART
Vrijdag 4 januari vierden we met de talentjaarleerlingen, ouders en teamleden de 3e verjaardag van Talento Metissimo.
Rond 17.50 uur ging de bel, we deden open en een surprise:
Voor de deur stonden twee glunderende gezichtjes, een stralende moeder met vriendin die twee prachtige taarten omhoog hielden. Claudia de Pauw, de moeder van Benjamin en Madelief, had samen met haar kinderen 2 zeldzaam mooie taarten gemaakt. Eigenlijk moet je het zien en proeven.

Over de taarten
Er was een Metissimo-blauwe Orion Galaxy taart met een marsepeinen telescoop en mini Ben die er doorheen keek, op de knietjes, met mooie bol-oogjes. De taart was van binnen gevuld met planeetjes en sterren, een ware ontdekkingsreis en natuurlijk was de vondst van de amandelboon het bijzondere hoogtepunt!

De Gouden Ster Amandeltaart was een spierwitte taart met een grote gouden ster-taart vol gouden draadjes met sterretjes. Zo mooi,  het leek bijna een bruilofts-taart. Bovenop stonden 3 marsepeinen koningen met kroontjes, ze hadden prachtige mantels aan in roodroze, een groene en een blauwe. Zelfs een goud randjes om de mantels. En 2 blanke en een zwarte koning. De koningen kwamen uit de 3 landstreken Noord, Oost en Zuid. Zij waren op zoek naar de koning of koningin uit het Westen, met cadeautjes. Alle details zaten erop. Over de taart liepen gouddraden met ook weer gouden sterretjes...zo mooi!

En lekker! Binnenin zat heerlijke luchtige cake met roze/rode vruchtenvulling.
Het was allemaal zo op. De marsepeinen figuurtjes hebben we bewaard om aan de ouders te laten zien.

Enorme dank Claudia voor je fantastische inzet, wat een verrassing!

238.  6 januari  2019       TERUGBLIK OP 2018: WOORD VAN DANK
Het afgelopen jaar was fantastisch waar we met veel plezier op terugkijken

Korte terugblik van de activiteiten in 2018
... 2018 begon heerlijk rustig, na een onrustige bijna-WOB-decemberafsluiting (we hebben sterk het vermoeden dat het beroep de NL'se roofridder nog niet is uitgestorven). Rust dus in januari en februari.
In maart 2018 vond het 3e Nationaal Schaak Concert te Resssen plaats waar de trend reeds was gezet: Schaak, Muziek & Heraldiek. Nieuw waren de Schaaktriade en de allereerste IntervalRace met de nieuwe muziekklokjes, superleuk! Kees Schoonenbeek werd gehuldigd en voor zijn bijdrage aan de Nederlandse muziek waaronder zijn Schaakmuziek. Het Basileitrio met altviool, altfluit en sopraanfluit vertolkte een serenade die Kees voor TM had gemaakt. De aanwezigen genoten en beleefden de allereerste muziek-race van intervallen en klanken die begonnen bij Conso & Disso: OER-NEDERLANDS!  Jonge kinderen waren druk in de weer samen met ouders, opa's en oma's en de muziekinterval klokjes. Doel is dat we in 2019 minstens 1 level verder te gaan.
Ook de Nieuwe SchaakTriade was een succes! Het gaat niet alleen om iets bedenken maar zeer zeker ook een goede uitvoering. Dank aan de schaaktrainers voor hun fijne inzet hiervoor.
In juni 2018 vierden de leerlingen de tweede Finale-slotavond als educatie jaarafsluiting van T.Metissimo, super-spannend, geslaagd en voor herhaling vatbaar.
Na de zomervakantie kreeg een compleet jaarprogramma gestalte inclusief de Season Science practica. De Summer- en Wintersience zijn nu een onderdeel van de Practica van de Season Science geworden. Gekozen is om ook de Science- en MuziekCultuurcursussen onder te brengen in het jaarprogramma van T. Metissimo.

De introductie van het geheel was in september waar men op het Science-  & Cultuurplein de diverse educatiematerialen kon inzien waaronder de SummerScience. Het was vooral een gezellige dag vol hersenkrakers, spelletjes en bijpraten. Nieuw was in het najaar de Happy Gellyween, superspannend en leuk! Vrij snel daarna volgde vlak voor het Sinterklaas-feest, het Europees Metsel- en Mozaiekconcert met o.a. het Pythagoreische bemmeltje of het Pythagoreische schaaktorentje, een dankbaar wiskundekluifje, of eigenlijk twee kluifjes...(grapje). Met prachtige gedichten van de kinderen en een mooie lezing van Zaed Nurin. In december begonnen we met de WinterScience.
Op 4 januari luidden we gezamenlijk het nieuwe jaar 2019 in. Een supergezellig....ho wacht dat hoort alweer bij 2019!

De gekozen jaarformule lijkt goed te werken. Het wordt steeds leuker en  ca. 1-2 uur echt talentonderwijs per week is voor iedereen een verademing. Wat zijn er veel mooie materialen en wat leven we in luxe met zoveel moois.

Huldiging, Diploma's, Certificaten
Als dank voor zijn muziekprestaties werd Kees Schoonenbeek gehuldigd voor zijn inzet en bijdrage aan de Nederlandse muziek op het 3e NSC rond zijn 70e verjaardag. Dank voor de lezing over Schaakmuziek!
 
Tijdens het Nationale Schaakconcert (met deelnemers uit heel NL) zijn de volgende prijzen behaald:
Muziekprijzen: volgt ivm verwerking verslag NSC 3 uitslag in Het Gemeentenieuws -->
Schaakprijzen: volgt ivm verwerking verslag NSC 3 uitslag in Het Gemeentenieuws -->

In juni/juli 2018 volgden diverse leerlingen van TM de landelijke eindexamenkandidaten met prachtige uitslagen: Iedereen was in 1x geslaagd. Een enkeling kiest voor een tussenjaar of wisselt van school. Alle leerlingen zijn aangenomen op de scholen of opleiding die zij voor ogen hadden. Van de leerlingen waar TM bij betrokken is, zette 100% een mooi resultaat neer. De begeleiding is dankbaar met zulke mooie resultaten!

Diploma's en Certificaten via TM, pilot start in 2017/18:

- 2x het Diploma Basiswijs Science & Muziek  (2x) uit het jaarprogramma talentontwikkeling.
- 1x het Diploma Level A3 Science & MuziekCultuur (1x)
- 2x het Talentjaar-certificaat 2018 (2x) met de Talent-icoontjes na een jaar pittige pre-wetenschappelijke educatie
  (VWO/Gymnasium). 
- 2x het Research certificaat (2x) Science & Cultuur
- 12x het Rode iconencertificaat Science & Cultuur door de 12 talenten van T. Metissimo voor de workshops op het
  allereerste Science & Cultuurplein 2017 te Bemmel georganiseerd door  het team van Talento Metissimo. 
- Tijdens de Science en Cultuurplein in september werd Mees ScienceTalent 2018 en Elisa Cultuurtalent 2018.

Specifieke Sponsoring en bijdragen: ALLEN ENORME DANK!
- Het Nationale Schaakconcert 2017: 
  de Kerk en Kosterij Gemeenschap Ressen, B4Financieel, het Prins Bernhard Cultuurfonds,
- De Finaledag met de midzomerafsluiting m.m.v. speciaal de docenten, leerlingen en ouders (ouderplatform),
- Het Science & Cultuurplein: bijdrage van docenten, coaches, leerlingen en ouders (ouderplatform),
- Happy Gellyween, sponsoring door docenten, ouders en grootouders 
- Het Metsel- & Mozaiekconcert: Firma JUWEELA en MIKORA uit NL en DL voor de prachtige steentjes,
  Familie Zaed en het Ouderplatform voor de toepasselijke versnaperingen, Kerk en Kosterij Gemeenschap Ressen,
  Landwinkel Ressen, JUMBO Bemmel.
- Bij de Season Sience practica wordt dit schooljaar gesponsord door docenten, ouders en grootouders
- Het drukwerk van de certificaten en diploma's wordt gesponsord door Drukkerij Accuraaat.
- Financieel Advies en Dienstverlening m.b.t. Stichtingen wordt gesponsord door Koeman Adminstratieve Dienst
- Algemeen drukwerk sponsoring door ouders.

Algemene sponsoring: DANK!
T. M. ontving in 2018 donaties van ouders, opa's en oma's en enkele anonieme donaties.
Gemeente Lingewaard verstrekte een bijdrage als blijk van erkenning van alle evenmenten en activiteiten.
Allen onze hartelijke dank hiervoor!

DANK
aan de mede-Auteurs, Fotografen, Webmasters, Programmamakers,
Een applausje voor Het GemeenteNieuws, de Nieuwe Krant, Webmasters van T. Metissimo en alle betrokkenen. Kortweg samengevat naast een jaarprogramma met 3 hoofdevenementen en Season Sience practica:
- Totaal: 72 nieuwsberichten op de website, 15 publicaties openbaar, 3 lezingen.
- Posters, flyers en programma's worden standaard gemaakt bij externe activiteiten.
- Boekjes worden gemaakt tijdens het Nationale SchaakConcert.

Publiek: Waardering voor jullie hartverwarmende applaus voor de juegdigen. Dat maakt het dankbaar

Jeugdigen, Ouders, Symphatisanten en TM Ouderplatform Talentontwikkeling
Dank talenten, want jullie leverden de prestaties!
Margriet als contactouder en aanspreekpunt voor velen; Dank voor je fijne inzet!
Dank ook aan Zaed en familie voor jullie bijdrage aan het Metsel- & Mozaiek concert.
Dank aan Claudia, de prachtige Orion taart en de 3 Koningen Sterrentaart waren echt heerlijk!
Steeds vaker sluiten ouders aan en helpen spontaan mee.
Allen dank, superfijn dat vertrouwen in elkaar.

Over de educatie & certificering  Enorme dank voor jullie belangstelling voor de Twinkeltaal, het Metis-Huis, Rekentoren Rexna, Conso & Disso Basiswijs, Science & Muziekwijs/zer voor Science & Cultuur inclusief de Sociale Interventie en de nieuwste klokken. De makers hebben gepuzzeld - nadat zij wisten dat het om een meerlagig systeem ging - om alles passend te krijgen. Inmiddels ligt er een uniek pedagogisch/onderwijskundig systeem in oplopende moeilijkheidsgraad dat aan meerdere wetenschappelijke disciplines voldoet. In de loop van het jaar volgen aanvullende inzichten. Zoals altijd met veel enthousiasme en een "beetje anders".
Uitgangspunt:  De leerlingen geven aan dat ze meer en meer willen...prima toch, als ze goed scoren. En dat doen ze.

Dank aan de Raad van Aanbeveling: Elly, Eric en Kees. Superfijn dat jullie door het hele jaar met raad en daad klaar staan. Kees, dit jaar bijzondere dank voor je bijdrage voor de lezing over Schaakmuziek op het 3e NSC.

Bijzondere dank ook aan onze webmasters: Ger en Kaj, jullie hielden alles tip-top op pijl, zeker gezien de examendrukte met extra vakken, thnx! Een nieuw website-plan is al vrij lang gereed, hopelijk vinden we dit jaar tijd om alles over te kunnen zetten. Vooral o
ok veel succes.

KORTOM: voor iedereen grote DANK voor jullie bijdragen, zonder jullie inzet was deze talentontwikkeling niet mogelijk!

Namens het team van Talento Metissimo;
Margriet (ouderplatform), Marc, Rob, Ger, Karen (bestuur).

Nootje: Mochten we iemand per ongeluk vergeten zijn, laat het ons dan weten, dan kunnen we dat rechtzetten.

237.  4 januari  2019      EEN  NIEUWJAARSTOAST  OP TALENTO METISSIMO:  3 JAAR!
 Na het lezen van de jaarkalender had een van de talenten bedacht dat er een verjaardagsfeest moest komen voor T. Metissimo zelf...hoe bijzonder is dit!  In overleg met het bestuur en diverse ouders en leerlingen werd besloten om dit op te nemen in jaarprogramma en eerst met een kleinere groep uit te proberen.
Er zijn momenteel tussen de 8-12 jaarleerlingen en totaal zitten we nu op ca. 30-32 leerlingen. Als je van de 32 leerlingen ook alle ouders paraat krijgt en ook de vrijwilligers, de opa's en oma's, sponsoren dan is ons financiele potje niet draagkrachtig genoeg. We draaien vnl. op de educatielesgelden van de ouders.
Wij vertrouwen op uw begrip en hopen dat niemand zich gepasseerd voelt. Mocht dit wel zo zijn, zeg het dan a.u.b., hier kan dat! Blijf er niet mee lopen.

Op 6 januari bestaat T. Metissimo dus 3 jaar. Na overleg werd gekozen om het op vrijdagavond 4 januari te vieren want 's avonds is spannender volgens de jeugdigen. Het lijstje van wensen groeide: De kinderen wilden een lekkere taart met een boon erin, voor de koning of koningin van de avond.  Het eigen TM recept chocomelk, ijskristallen maken en winterdiamanten, een verhaal erbij, kampvuur en kinderchampagne. De oudere leerlingen en studenten kwamen met het idee dat zij Orion wat dichterbij wilde bekijken. En vanuit het ouderplatform werd bedacht dat het leuk was als we gezamenlijk konden toasten als de ouders de kinderen kwamen ophalen. No-Alcohol maar Gluhwein bij een wintersvuurtje werd akkoord bevonden.
En de educatie van de Winter Science..? Die werd door het team ingevuld.

Het liep ietsje anders...

De vuurkorf werd op "het Oeverpleintje" alias terras rond half 6 aangestoken, nauwelijks wind, het was een beetje vochtig en guur, maar voor januari prima te doen. De opgestelde telescopen waren gepland op een taluut in de andere hoek van de tuin.  Orion was helaas nog in aardse nevelen gehuld en onzichtbaar waardoor de dikke kijklenzen binnen   opgesteld bleven. De avond ervoor was Orion nog prachtig zichtbaar met het blote oog...volgend jaar beter!

Enkele jeugdtalenten (5) hadden op het laatst afgebeld, maar rond 6 uur ging de deurbel. Na Julie volgde Benjamin, Madelief, Elisa, Coen, Toine, Mees, Joost, Jesse, Joey, Ikira en Kaj.  Claudia, de moeder van Madelief en Benjamin had twee bijzondere taarten gemaakt (zie apart nieuwbericht) en als een surprise gebracht. Prachtcadau!
Nadat de kinderen even waren uitgekuurd in de tuin was het moment aangebroken om de taarten te gaan aansnijden. Gekozen werd om de Galaxytaart als eerste aan te snijden. Er werden 3 stukken besteld, de anderen wilden de feestelijke Witte Ster taart...en hoe wonderlijk, in de allereerste taart-snede in de Galaxytaart werd de amandelboon in twee stukken gesneden, tenminste dat dachten we. Madelief had het eerste stuk besteld, daarna Mees en daarna Benjamin. Benjamin zag de boon en wilde graag dat stuk, ja nogal logisch, wie niet! En toen gebeurde het;  in de tweede snede bleek het derde stuk van de amandelboon te zitten. Die ging naar Mees. Dit is echt onvoorstelbaar onvoorspelbaar.
Daarna werd de witte Sterretaart aangesneden en we zochten en zochten...we konden geen boon meer vinden. Opgegeten wellicht? We hadden die avond dus twee Galaxy koningen en een Galaxy koningin, hoe wonderlijk! Madelief werd gekroond en Mees en Benjamin deelden samen de eer.

Tijdens het smullen van de supertaarten was er een kleurrijk kort verhaal over 6 januari, de 12e dag na 24/25 december. Drie wijze mannen Noord, Oost en Zuid die op zoek gingen naar de 4e Koning in het Westen etc. alsof de jacht werd geopend door Orion...Met opmerkingen van de jonge talenten: Misschien zochten ze wel een koningin, het zijn toch allemaal vrouwencadeautjes: goud, wierook, mirre...tja, wie weet...
Ja, anno 2019 lijkt ons dat ook goed en slim plan.

Daarna volgde de winterkristalopdracht opdracht en dat verliep perfect, inclusief onverwachte sneeuw door de hele science-ruimte spontaan uit de lucht. SNEEUW!! SNEEUW! Werd er meteen geroepen, wat hebben we gelachen!

De eerste ouders stonden ineens onverwacht binnen, de tijd ging zo snel. 
Het miezer-regende inmiddels...dus dat werd gezellig binnen vertoeven,  met uitzicht op de vuurkorf. Een groep jeugdigen ging aan die inmiddels 'bekende inspirerende keukentafel" zitten kaarten. De allerjongsten waren nog druk in de weer met de Science-opdracht.
Rond half 9-9 uur werd het droog zodat we naar buiten konden voor een gezamenlijke toast rond een gezellig vuurtje.
Het was even goochelen met de champagneglazen want dat bleken een soort bouwpakketjes te zijn...pfff

Daarna volgde een korte speech over de opstart, de speurtochten naar mogelijkheden en vooral het mijden van de onmogelijkheden. Meest belangrijk: Talento Metissimo groeit! Verteld werd dat Coen het nieuwe bestuurslid was geworden en aanvullend kwam dhr. Rob Wagter met een mooi gebaar dat hij zijn kerstgift van Unive aan Talento Metissimo schenkt!  Een applaus volgde, het maakte de stemming compleet. Coen als nieuwe medebestuurder ontpopte de appel-cider jeugdchampagne waarna een gezamenlijke toast volgde met de wens: "Educatieve talentontwikkeling voor die kinderen die graag willen exelleren, ieder op zijn of haar talent-niveau. Bij Talento Metissimo gaan de jeugdigen in volle glorie voorop. We hopen dat we dit nog lang mogen voortzetten, dat het haalbaar en betaalbaar wordt voor hen die dit als waardevol ervaren. Proost! "
Tot slot volgde de geschiedenis foto...We koesteren deze bijzondere momenten met elkaar.

Het vuurtje knapperde heerlijk, er werd van half 6 tot half 12 "gestookt".
Het inspireerde tot mooie ideeen en voorstellen. Wie weet wat 2019 ons allemaal gaat brengen...?

Dank aan iedereen voor jullie fantastische bijdragen en inzetten de afgelopen jaren, de bijzondere cadeaus, de giften, de bloemen, bloemstukjes, kaarten,  tekeningen en de onvergetelijke avond van "de dirigent",
                                                                                                       Ger, Rob, Margriet, Coen en Karen

1 januari  2019

EEN  PRACHTIG  NIEUW 2019

Proost!

op gezond drinkwater en frisse lucht
 ABCD educatie met het science & cultuuravontuur
 a la natuur


Namens jeugdigen, ouders, sympathisanten, trainers, docenten, RvA, team TM

Jaarkalender

Info flyer
FlyerMetissimoTalentEducatie2020

Nieuws 2019

Nieuws 2018

Nieuws 2017

Nieuws 2016


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo